OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ranczo
Kontratak. wiat jest generalnie pod y ale na szcz cie s na nim jeszcze przyzwoici ludzi. Ci w a nie grupuj si wokó Lucy oburzeni brudnymi chwytami tandemu: Czerepach wójt. Ci ostatni te nie sk adaj broni emituj c bez ustanku telewizyjne spoty wyborcze wójta w których twórczo po czone zosta y najatrakcyjniejsze elementy programów najsilniejszych kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich. Wójt i Czerepach maj w ten sposób nadziej trafi do wszystkich. W dru ynie Lucy najoryginalniejsz metod walki wyborczej stosuje babka która si ga przeciw wójtowi do ludowych zakl i uroków. Gdzie indziej to ju od dawna s mo e zabobony ale w Wilkowyjach jeszcze dzia aj . Dodatkowym k opotem dla wójta i ksi dza jest ich stara ciotka nestorka rodu która pojawia si w Wilkowyjach z przed miertn misj pogodzenia braci. Co gorsza upiera si e nie wyjedzie dopóki bli niaków nie pogodzi. Serial obyczajowy komediowy
03:30
 
Ranczo
Fa szerze uczu. Pani Lodzi wci nieprzytomnie zakochan w Czerepachu n kaj coraz silniejsze wyrzuty sumienia poniewa jest wiadoma jak brudnych i niegodziwych chwytów jej ukochany u y przeciw Lucy. Czerepach bezwstydnie na niewinnym uczuciu ksi gowej eruj cy symuluje ob o n chorob eby my li ksi gowej odwróci od polityki co przynosi szybki efekt. Sonda e na skutek przemiennych akcji obu stron nadal nie wskazuj wyra nego faworyta wi c Czerepach cz owiek w swojej perfidii genialny wymy la cios ostateczny. Wójt ma si publicznie pogodzi z bratem i prosi go o wybaczenie win. Wojt najpierw protestuje ale kiedy orientuje si e chodzi o pogodzenie fa szywe które ostatecznie z jego brata zrobi g upca du o ch tniej przystaje na propozycj . Odbywa si publiczne pogodzenie ciotka odje d a uszcz liwiona a wójt triumfuje gdy jego wyniki w sonda ach gwa townie wzrastaj . Serial obyczajowy komediowy
04:25
 
Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj córk Zosi Joanna ma te córk El z poprzedniego zwi zku a Jerzy syna
04:50
 
Film dokumentalny
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Jagie o jest zauroczony Jadwig . Martwi go e królowa zwleka z og oszeniem zerwania zar czyn z Wilhelmem. Urszula i Grzymek zostaj napadni ci. Regina wzywa na pomoc Niemierz który przep dza zbójów i znajduje nó z herbem. M cichna jest pod wra eniem determinacji Jana z Kleparza który dla niej uczy si sztuk walki. michna darzy uczuciem ksi cia Wigunta co nie podoba si Eufemii. Zdesperowany Przedbór z Brzezia szuka m a dla M cichny
07:00
 
W kotle historii
Zjazd krakowski. Uczta dyplomatyczna. We wrze niu 1364 roku w Krakowie odby o si spotkanie europejskich monarchów i ksi t. W trakcie spotkania zosta a wydana uczta dla jego uczestników. Organizatorem tego wydarzenia by Miko aj Wierzynek. Jak opisuje w swoich kronikach Jan D ugosz: przyj ich wyszukanymi potrawami nadto ka demu w czasie uczty darowa wspania e dary . Przepisy na serwowane potrawy pochodzi y z ksi ki kucharskiej Guillaume a Tirela francuskiego kucharza okresu redniowiecza. Prowadz cy program ukasz Modelski stara si je odtworzy . Pierwsz potraw s ma e ptaszki a drug tarta parme ska
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Co na obiad
Golonka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj córk Zosi Joanna ma te córk El z poprzedniego zwi zku a Jerzy syna
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
 
Ranczo
Kontratak. wiat jest generalnie pod y ale na szcz cie s na nim jeszcze przyzwoici ludzi. Ci w a nie grupuj si wokó Lucy oburzeni brudnymi chwytami tandemu: Czerepach wójt. Ci ostatni te nie sk adaj broni emituj c bez ustanku telewizyjne spoty wyborcze wójta w których twórczo po czone zosta y najatrakcyjniejsze elementy programów najsilniejszych kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich. Wójt i Czerepach maj w ten sposób nadziej trafi do wszystkich. W dru ynie Lucy najoryginalniejsz metod walki wyborczej stosuje babka która si ga przeciw wójtowi do ludowych zakl i uroków. Gdzie indziej to ju od dawna s mo e zabobony ale w Wilkowyjach jeszcze dzia aj . Dodatkowym k opotem dla wójta i ksi dza jest ich stara ciotka nestorka rodu która pojawia si w Wilkowyjach z przed miertn misj pogodzenia braci. Co gorsza upiera si e nie wyjedzie dopóki bli niaków nie pogodzi. Serial obyczajowy komediowy
13:25
 
Ranczo
Fa szerze uczu. Pani Lodzi wci nieprzytomnie zakochan w Czerepachu n kaj coraz silniejsze wyrzuty sumienia poniewa jest wiadoma jak brudnych i niegodziwych chwytów jej ukochany u y przeciw Lucy. Czerepach bezwstydnie na niewinnym uczuciu ksi gowej eruj cy symuluje ob o n chorob eby my li ksi gowej odwróci od polityki co przynosi szybki efekt. Sonda e na skutek przemiennych akcji obu stron nadal nie wskazuj wyra nego faworyta wi c Czerepach cz owiek w swojej perfidii genialny wymy la cios ostateczny. Wójt ma si publicznie pogodzi z bratem i prosi go o wybaczenie win. Wojt najpierw protestuje ale kiedy orientuje si e chodzi o pogodzenie fa szywe które ostatecznie z jego brata zrobi g upca du o ch tniej przystaje na propozycj . Odbywa si publiczne pogodzenie ciotka odje d a uszcz liwiona a wójt triumfuje gdy jego wyniki w sonda ach gwa townie wzrastaj . Serial obyczajowy komediowy
14:20
 
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
15:20
 
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:50
 
Al chemik
Ciep e do góry. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
 
Nieziemscy
Prototyp. Po sko czonej imprezie nie ma komu posprz ta . Nieziemscy postanawiaj skonstruowa do pomocy robota. Jak si go projektuje W mi dzyczasie zaprzyja nieni Ziemianie postanawiaj zaprosi za og statku kosmicznego na dzia k . Mo na si tam dosta samochodem. Niestety okazuje si e w niewyja nionych okoliczno ciach znika kierownica. Czy samochód mo e pojecha bez kierownicy i kto stoi za tym tajemniczym znikni ciem
16:25
 
Licz na Wiktora
Cyfra 6. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:30
 
Rodzinka.pl
Pytania egzystencjalne. Wobec Ludwika atwo jest zastosowa podst p zarówno w kwestii le napisanej klasówki jak i w sprawie konkursu na jedzenie hot dogów. Natalii nic si nie udaje nie potrafi przej testu na mi o Kacpra i Zosi psuje element tostera a gaszenie wiat a ko czy si wypadkiem. Ch opcy bawi si w gotowanie i ocenianie potraw
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Czas pieni dza
Gie da. Autorzy w ciekawy i przyst pny sposób wyja ni sk d wzi y si pieni dze jak wygl da y w ró nych epokach i krajach oraz do czego s u . Przedstawiona zostanie historia polskiej bankowo ci
17:35
 
Mwimy po polsku
Jak dobrze rozmawia o pogodzie. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj córk Zosi Joanna ma te córk El z poprzedniego zwi zku a Jerzy syna
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Pitbull
Despero jedzie do pubu w którym dosz o do strzelaniny. Gebels i Nielat zostaj wezwani do innej sprawy. W bloku na Mokotowie nieznany sprawca próbowa wtargn do mieszkania Kazimierza Drzewieckiego
21:10
 
Pitbull
Serial przedstawia prac zawodow i ycie prywatne policjantów z Wydzia u ds. Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. Kierownikiem sekcji jest starszy aspirant Jacek Gebels Goc
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
23:30
 
Rodzinka.pl
Pytania egzystencjalne. Wobec Ludwika atwo jest zastosowa podst p zarówno w kwestii le napisanej klasówki jak i w sprawie konkursu na jedzenie hot dogów. Natalii nic si nie udaje nie potrafi przej testu na mi o Kacpra i Zosi psuje element tostera a gaszenie wiat a ko czy si wypadkiem. Ch opcy bawi si w gotowanie i ocenianie potraw
Activate Live-Chat