OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Jutro idziemy do kina
Andrzej Jerzy i Piotr w 1938 roku zdaj matur i id na studia. Latem 1939 r. atmosfera polityczna w kraju staje si coraz bardziej napi ta. Coraz cz ciej mówi si o wojnie
04:20
Barwy szcz cia
Odc. 2409Jowita ponownie spotyka si z ukrywaj cym si ojcem. Ma dla niej dobre wie ci. Mia bowiem sen w którym wygra wielkie pieni dze w ruletk . Kornel chce by córka dostarczy a mu strój odpowiedni na wizyt w kasynie i namówi a rodzin do wyp aty z kont wszystkich oszcz dno ci. Nie tylko Jezierscy potrzebuj zastrzyku gotówki. Agata odwiedza Teres i Fryderyka i dowiaduje si o wzro cie op at za ich pobyt w o rodku. W tej sytuacji Hubert proponuje by dziadkowie wrócili do rodzinnego domu Pyrków. Za to ta ce i swawola w Fitness Klubie. Odbywa si tam pierwsza lekcja tanga prowadzona przez Vincenzo. W zaj ciach uczestnicz Basia Zenek i Jola. W och ta czy z Regin co wzbudza zazdro Koz owskiej. Tymczasem Franek wraca wcze niej z Francji ale nie sam. Serial obyczajowy
04:50
Program publicystyczny
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Spytek mówi Jadwidze e kolejne ataki na Halicz nie przynosz zwyci stwa a do obro ców do czy y posi ki z W gier. Pijany Przedbór zostaje napadni ty i o mieszony. Jan z Kleparza przychodzi mu z pomoc . Jan mówi Jagielle e Przedbór walczy o dobre imi króla. Jagie o nagradza obu m czyzn. Jagie o dowiaduje si od Ragany e Sirputis u ywa przemocy wobec ch opów którzy nie chc przyj chrztu. Jagie o powstrzymuje te dzia ania. Dobies aw szanta uje Bohuna
07:00
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Kocio ek. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2410 Agata Patryk S awka i Jowita towarzysz Kornelowi w kasynie. Ku zdziwieniu rodziny pozosta ych graczy i krupieraten raz za razem wygrywa. Tymczasem Prot podejrzewaj c e Jezierska ok amuje go i z kim si spotyka chce wyrzuci j z mieszkania. U Pyrków rodzina musi si pochyli nad wspólnym problemem. Iwona odwodzi rodze stwo od przeniesienia Teresy i Fryderyka do domu twierdz c e potrzeba im specjalistycznej opieki. Pyrkowie zastanawiaj si sk d wzi pieni dze na op acenie dalszego pobytu dziadków w o rodku. Mo e uda si je im znale Vincenzo na przyk ad znajduje w Fitness Klubie kolczyk w którym Alan rozpoznaje bi uteri szefowej. W och przyje d a wieczorem do Reginy ze zgub i kwiatami. W drzwiach pojawia si jednak Franek. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35
Ojciec Mateusz
Zlecenie. Podczas zawodów strzeleckich ma miejsce nieudany zamach na ycie pewnego biznesmena. W czasie przes uchania Czes aw Mader twierdzi e nie wie dlaczego kto móg by próbowa go zabi
13:25
Ojciec Mateusz
Sprawa wi tego Miko aja. W mieszkaniu pa stwa Jaskotów zostaje znaleziona martwa Maria Jaskot. Kto w ama si do domu i zabi kobiet . Poszlaki wskazuj na Wies awaPawlaka który ju ma na swoim koncie w amania. Wies aw zostaje aresztowanyw trakcie swojego lubu. Nie przyznaje si jednak do winy mówi e prowadziuczciwe ycie. Chce by szcz liwy i po lubi Helen . Ojciec Mateusz nie wierzy w win Wies awa i sprawdza inne tropy w tej sprawie. Serial kryminalny obyczajowy 42 min Polska 2010Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Jolanta Hartwig SosnowskaZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Artur mijewski Kinga Preis Piotr Polk Micha Piela Delfina Wilko ska Jolanta Juszkiewicz Paulina Chru ciel Maria Kowalik Ma gorzata Ma lanka Piotr Cyrwus Wojciech Majchrzak
14:20
Giganci historii
Krzysztof Kolumb. Genialny nawigator wielki eglarz. Obsesj wielkiej podró y do Indii przez Zachód y wiele lat zanim zdo a znale królewskie poparcie dla swojego planu. Nigdy si nie podda bo wierzy e misj powierzy mu sam Bóg. P yn po skarby. Spe ni marzenieo s awie i bogactwie ale do wiadczy te kajdan i wi zienia. Kim by Krzysztof Kolumb i jak dokona wielkiego odkrycia nowych kontynentów Jak wygl da o spotkanie ludzi starego i nowego wiata I jak odkrycia które przeros y naj mielsze wyobra enia tamtej epoki zmieni y wszystko Nie pierwszy to i nie ostatni b d w obliczeniach który zmieni bieg wiatowej historii. Pomy ce Kolumba zawdzi czamy cho by to e rdzennych mieszka ców Ameryki do dzi nazywamy Indianami. Krzysztof Kolumb odkrycie Ameryki to temat tego odcinka teleturnieju Giganci historii
15:10
Rzecz Polska
Lokomotywa PM 36. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
15:25
Kuchnia polskich ydw
Straszny wiek XVII. W kolejnym odcinku poznamy przepis na werenikes. Werenikes czyli po prostu wareniki potrawa ukrai ska w Polsce znana jako pierogi. Mo na przyrz dza z dowolnym farszem. Prowadz cy program ukasz Modelski przygotuje pierogi ze liwk a drugim daniem b d knysze
15:50
Agatka
Agatka i li cie. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00
Mami Fatale
Wielkie mycie. Prosi strasznie si ubrudzi o niestety nie ma ochoty na k piel. W nocy ca y skumulowany na prosiaku brud o ywa. Psotny stworek Brudacz robi nie lada ba agan i zamieszanie w domku Mami. Mami ze zwierz tami musz go pokona tak by do domku Mami wróci porz dek
16:10
Nela ma a reporterka
Spotkanie z koal. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Po wizycie w klinice weterynaryjnej oraz pomocy kolczatce jednemu z dwóch gatunków stekowców na wiecie wyrusza na dalsz cz swojej misji. Po chwili dociera do spalonego gospodarstwa tam na drzewie widzi koal . Czy ona równie potrzebuje pomocy
16:30
Rodzinka.pl
Zale no ci. Ludwik namawia Kub do zrobienia prawa jazdy. Ludwik w figlarnym nastroju próbuje oderwa Natali od mycia pod ogi. Kuba zak ada si z ojcem o wysok stawk e napisze wypracowanie na dobr ocen . Pilot jest powodem k ótni ch opców. Ludwik definitywnie rozwi zuje spór. Zosia pomaga Markowi znale pomys na biznes
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Reporta
Reporta e o ró nej tematyce przedstawiaj ce ró ne aspekty ycia codziennego i wa ne dla Polaków zagadnienia
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2410 Agata Patryk S awka i Jowita towarzysz Kornelowi w kasynie. Ku zdziwieniu rodziny pozosta ych graczy i krupieraten raz za razem wygrywa. Tymczasem Prot podejrzewaj c e Jezierska ok amuje go i z kim si spotyka chce wyrzuci j z mieszkania. U Pyrków rodzina musi si pochyli nad wspólnym problemem. Iwona odwodzi rodze stwo od przeniesienia Teresy i Fryderyka do domu twierdz c e potrzeba im specjalistycznej opieki. Pyrkowie zastanawiaj si sk d wzi pieni dze na op acenie dalszego pobytu dziadków w o rodku. Mo e uda si je im znale Vincenzo na przyk ad znajduje w Fitness Klubie kolczyk w którym Alan rozpoznaje bi uteri szefowej. W och przyje d a wieczorem do Reginy ze zgub i kwiatami. W drzwiach pojawia si jednak Franek. Serial obyczajowy
18:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ranczo
Seks nocy letniej. Wi c awska niepokoi ony polityków e po nowych stanowiskach samochodach i garniturach ma onkom przyjdzie ochota na zmian partnerek. Lodzia i wójtowa zaczynaj dba o siebie i uwodzi m ów
21:10
Ranczo
Dzieci rewolucji. Solejukowa oznajmia m owi i zamierza pój na studia zaoczne. Dom weselny ma problemy finansowe trzeba wprowadzi oszcz dno ci. Wi c awska i Hadziukowa rezygnuj z profesjonalnej ochrony
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Luftwaffe 39: Zbrodnia nieukarana
Film pokazuje okrucie stwo wojny z punktu widzenia niemieckich pilotów którzy brali udzia w bombardowaniach polskich miast
23:30
Rodzinka.pl
Zale no ci. Ludwik namawia Kub do zrobienia prawa jazdy. Ludwik w figlarnym nastroju próbuje oderwa Natali od mycia pod ogi. Kuba zak ada si z ojcem o wysok stawk e napisze wypracowanie na dobr ocen . Pilot jest powodem k ótni ch opców. Ludwik definitywnie rozwi zuje spór. Zosia pomaga Markowi znale pomys na biznes
Activate Live-Chat