OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Powidoki
Powidoki to program publicystyczny poruszaj cym istotne zagadnienia z zakresu filozofii etyki i socjologii. Dwoje prowadz cych: dziennikarka Barbara Schabowska i filozof prof. Piotr Nowak na przyk adach wybranych przez siebie ksi ek podejm dyskusj nad zawarto ci tych dzie i ich spo eczn recepcj . Ka dy odcinek cyklu jest po wi cony analizie jednej wybranej ksi ki w formie rzeczowej dyskusji pomi dzy prowadz cymi. Powidoki maj na celu przybli y widzom istotne i trudne tematy dr ce wspó czesn cywilizacj poddan rygorowi post pu
04:25
Barwy szcz cia
Odc. 2410 Agata Patryk S awka i Jowita towarzysz Kornelowi w kasynie. Ku zdziwieniu rodziny pozosta ych graczy i krupieraten raz za razem wygrywa. Tymczasem Prot podejrzewaj c e Jezierska ok amuje go i z kim si spotyka chce wyrzuci j z mieszkania. U Pyrków rodzina musi si pochyli nad wspólnym problemem. Iwona odwodzi rodze stwo od przeniesienia Teresy i Fryderyka do domu twierdz c e potrzeba im specjalistycznej opieki. Pyrkowie zastanawiaj si sk d wzi pieni dze na op acenie dalszego pobytu dziadków w o rodku. Mo e uda si je im znale Vincenzo na przyk ad znajduje w Fitness Klubie kolczyk w którym Alan rozpoznaje bi uteri szefowej. W och przyje d a wieczorem do Reginy ze zgub i kwiatami. W drzwiach pojawia si jednak Franek. Serial obyczajowy
04:55
Luftwaffe 39: Zbrodnia nieukarana
Film pokazuje okrucie stwo wojny z punktu widzenia niemieckich pilotów którzy brali udzia w bombardowaniach polskich miast
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Tr ba i Jagie o rozwa aj wi to ojca Wojciecha. Przyje d a Visconti który przekonuje Jagie do dobrowolnego oddania Jadwigi Wilhelmowi. Jagie o go wyrzuca po czym wysy a Sirputisa do Wiednia z pieni dzmi dla Wilhelma. Bohun przyznaje si do wspierania Opolczyka i przychodzi Jadwidze z pomoc w sprawie Rusi. Bohun szykuje si do wyprawy gdy w jego komnacie pojawia si Helena i prosi by zabra j ze sob . Witold planuje ruszy na Halicz jednocze nie dogaduje si z Krzy akami i Moskw . Jagie o dowiaduje si o ataku Krzy aków i pi mie od papie a który nawo uje do pokoju z Zakonem. Telenowela historyczna
07:00
Kuchnia polskich ydw
Straszny wiek XVII. W kolejnym odcinku poznamy przepis na werenikes. Werenikes czyli po prostu wareniki potrawa ukrai ska w Polsce znana jako pierogi. Mo na przyrz dza z dowolnym farszem. Prowadz cy program ukasz Modelski przygotuje pierogi ze liwk a drugim daniem b d knysze
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Karczek z grilla. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2411Po wygranej w kasynie Kornel spotyka si z rodzin w drogiej restauracji. Patrykowi proponuje w czenie do biznesu winiarskiego. Docenia tak e pomys owo córki gdy ta wyznaje mu e sprzeda a Sta skiemu tanie wina z dyskontu zamiast firmowego Z otego zmierzchu. W tym samym czasie Vincenzo ponownie wpada do Reginy z niezapowiedzian wizyt i w asnor cznie zrobionym tradycyjnym sycylijskim daniem. Franek znów robi si o Czapl zazdrosny i mi dzy zakochanymi dochodzi do ostrej k ótni. To nie koniec podró y Sycylijczyka po okolicy. Ilardi odwiedza tak e Stefana i przedstawia si mu jako przyjaciel Kasi. Wkrótce do seniora dzwoni córka która wyja nia okoliczno ci poznania W ocha. Prawda wychodzi na jaw tak e na sali s dowej. Na kolejn rozpraw rozwodow Morawskich Natalia przynosi zdj cia ca uj cychsi kochanków. Na ich podstawie s dzia og asza rozwód z winy Radka a Zwole ska zapowiada e teraz b dzie walczy w imieniu Lidki o alimenty od m a. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
Ranczo
Seks nocy letniej. Wi c awska niepokoi ony polityków e po nowych stanowiskach samochodach i garniturach ma onkom przyjdzie ochota na zmian partnerek. Lodzia i wójtowa zaczynaj dba o siebie i uwodzi m ów
13:25
Ranczo
Dzieci rewolucji. Solejukowa oznajmia m owi i zamierza pój na studia zaoczne. Dom weselny ma problemy finansowe trzeba wprowadzi oszcz dno ci. Wi c awska i Hadziukowa rezygnuj z profesjonalnej ochrony
14:20
Luftwaffe 39: Zbrodnia nieukarana
Film pokazuje okrucie stwo wojny z punktu widzenia niemieckich pilotów którzy brali udzia w bombardowaniach polskich miast
15:10
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej obecny m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:20
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Cuzco. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
15:50
Al chemik
Ol nienie. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:20
Licz na Wiktora
Liczba 14. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:30
Rodzinka.pl
Powrót Magdy. Kuba szuka pomys u na ycie chce i do wojska szuka pracy. Natalia odwodzi Kub i Filipa od pomys u pojechania na wycieczk do Krakowa bez pieni dzy. Natalia przerywa Kubie rozmow o prac . Ch opak przygotowuje kolacj urodzinow dla Pauli
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:35
Skarb bydgoskiej katedry
Sensacyjnego odkrycia dokonali archeolodzy w trakcie prac prowadzonych w bydgoskiej katedrze pw. wi tych Marcina i Miko aja. Skarb mo na ogl da w Muzeum Okr gowym im. Leona Wyczó kowskiego w Bydgoszczy
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2411Po wygranej w kasynie Kornel spotyka si z rodzin w drogiej restauracji. Patrykowi proponuje w czenie do biznesu winiarskiego. Docenia tak e pomys owo córki gdy ta wyznaje mu e sprzeda a Sta skiemu tanie wina z dyskontu zamiast firmowego Z otego zmierzchu. W tym samym czasie Vincenzo ponownie wpada do Reginy z niezapowiedzian wizyt i w asnor cznie zrobionym tradycyjnym sycylijskim daniem. Franek znów robi si o Czapl zazdrosny i mi dzy zakochanymi dochodzi do ostrej k ótni. To nie koniec podró y Sycylijczyka po okolicy. Ilardi odwiedza tak e Stefana i przedstawia si mu jako przyjaciel Kasi. Wkrótce do seniora dzwoni córka która wyja nia okoliczno ci poznania W ocha. Prawda wychodzi na jaw tak e na sali s dowej. Na kolejn rozpraw rozwodow Morawskich Natalia przynosi zdj cia ca uj cychsi kochanków. Na ich podstawie s dzia og asza rozwód z winy Radka a Zwole ska zapowiada e teraz b dzie walczy w imieniu Lidki o alimenty od m a. Serial obyczajowy
18:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Uwik ani
Tomasz. Tomasz romansuje z atrakcyjn Juli . Pewnego dnia para zostaje napadni ta. M czyzna traci przytomno a gdy si budzi widzi na pod odze martwego gangstera. Julia mówi kochankowi e to on go zabi
21:10
Uwik ani
Adam. W kancelarii Adama pojawia si nowa asystentka Klaudia. Jej odrzucone zaloty staj si przyczyn k opotów. Kobieta osacza szefa rujnuj c jego ycie prywatne i zawodowe
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
23:10
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
23:30
Rodzinka.pl
Powrót Magdy. Kuba szuka pomys u na ycie chce i do wojska szuka pracy. Natalia odwodzi Kub i Filipa od pomys u pojechania na wycieczk do Krakowa bez pieni dzy. Natalia przerywa Kubie rozmow o prac . Ch opak przygotowuje kolacj urodzinow dla Pauli
Activate Live-Chat