OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ojciec Mateusz
Zlecenie. Podczas zawodów strzeleckich ma miejsce nieudany zamach na ycie pewnego biznesmena. W czasie przes uchania Czes aw Mader twierdzi e nie wie dlaczego kto móg by próbowa go zabi
03:25
Ojciec Mateusz
Sprawa wi tego Miko aja. W mieszkaniu pa stwa Jaskotów zostaje znaleziona martwa Maria Jaskot. Kto w ama si do domu i zabi kobiet . Poszlaki wskazuj na Wies awaPawlaka który ju ma na swoim koncie w amania. Wies aw zostaje aresztowanyw trakcie swojego lubu. Nie przyznaje si jednak do winy mówi e prowadziuczciwe ycie. Chce by szcz liwy i po lubi Helen . Ojciec Mateusz nie wierzy w win Wies awa i sprawdza inne tropy w tej sprawie. Serial kryminalny obyczajowy 42 min Polska 2010Re yseria: Andrzej KostenkoScenariusz: Jolanta Hartwig SosnowskaZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Artur mijewski Kinga Preis Piotr Polk Micha Piela Delfina Wilko ska Jolanta Juszkiewicz Paulina Chru ciel Maria Kowalik Ma gorzata Ma lanka Piotr Cyrwus Wojciech Majchrzak
04:10
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej obecny m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
04:20
Barwy szcz cia
Odc. 2411Po wygranej w kasynie Kornel spotyka si z rodzin w drogiej restauracji. Patrykowi proponuje w czenie do biznesu winiarskiego. Docenia tak e pomys owo córki gdy ta wyznaje mu e sprzeda a Sta skiemu tanie wina z dyskontu zamiast firmowego Z otego zmierzchu. W tym samym czasie Vincenzo ponownie wpada do Reginy z niezapowiedzian wizyt i w asnor cznie zrobionym tradycyjnym sycylijskim daniem. Franek znów robi si o Czapl zazdrosny i mi dzy zakochanymi dochodzi do ostrej k ótni. To nie koniec podró y Sycylijczyka po okolicy. Ilardi odwiedza tak e Stefana i przedstawia si mu jako przyjaciel Kasi. Wkrótce do seniora dzwoni córka która wyja nia okoliczno ci poznania W ocha. Prawda wychodzi na jaw tak e na sali s dowej. Na kolejn rozpraw rozwodow Morawskich Natalia przynosi zdj cia ca uj cychsi kochanków. Na ich podstawie s dzia og asza rozwód z winy Radka a Zwole ska zapowiada e teraz b dzie walczy w imieniu Lidki o alimenty od m a. Serial obyczajowy
04:50
Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Le niczwka
Majewski przygotowuje si do wa nego spotkania. Gdy go cie przychodz do biura odbiera telefon od zdenerwowanej Kasi. Pola ali si Benowi. Ch opak proponuje jej by przyjecha a do USA
07:00
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Cuzco. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Pstr g z grilla. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Na sygnale
Lepszy wiat. Basia zamartwia si o Tadzia który przechodzi w szpitalu kolejne dializy. Kuba robi sobie badania i odkrywa e móg by odda ma emu nerk . Piotr szykuje si na urlop tacierzy ski ale podczas ostatniego dy uru z doktorem Banachem zostaje ci ko ranny. Ratownicy jad najpierw do nastolatka który straci przytomno prawdopodobnie po za yciu narkotyków. Pó niej ekipa odpowiada na wezwanie z klubu Velvet którego szef po tragicznej mierci syna poprzysi g Wiktorowi zemst . Tymczasem Martyna wraca w ko cu do pracy i trafia do ekipy doktor Reiter. Ratowniczki musz pomóc dziewczynie która grozi e pope ni samobójstwo. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Poland in Undiscovered
Tczew. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
12:35
Chichot losu
Narodziny gwiazdy. Krystyna informuje Joann e zamierza adoptowa swoje wnuki. Do czasu zako czenia wszelkich formalno ci pozwala jej jednak mieszka wraz z dzieciakami w mieszkaniu El biety. Kolejna informacja szokuje Joann . Krystyna zna adres Tadeusza w omiankach ale nie zamierza ujawni jego miejsca pobytu. Marcin Joanna i dzieci jad nad morze. Sp dzaj szcz liwy dla wszystkich weekend. Na miejscu zatrzymuj si w pensjonacie prowadzonym przez rodziców Joanny. Marcin przypada jej rodzicom do gustu. Widz te jak ch opak pi knie zajmuje si Agnieszk i Karolem. Joanna jednak uparcie twierdzi e mi dzy ni a Marcinem jest tylko przyja . Ta znajomo pewnego ch odnego wieczoru ko czy si jednak zbli eniem tych dwojga. Joanna debiutuje w telewizji. Tadeusz postanawia jednak skontaktowa si z Joann . Umawia si z ni w restauracji. Policja wpada na trop Huberta ch opak zostaje aresztowany. Serial obyczajowy
13:25
Chichot losu
Spadkobiercy. Dochodzi do spotkania Tadeusza z Marcinem i Joann . M czyzna jest zaskoczony faktem e Krystyna chce si zaj jego dzie mi. Twierdzi e nie jest to podobne do jego matki i wietrzy podst p. By mo e chodzi o jakie pieni dze bo Krystyna jest bardzo interesowna. Wspólnie zastanawiaj si nad motywami post powania babci dzieci. Joanna rzuca prac u Matyldy ma dosy upokorze . Marcin przedstawia Joannie Juli swoj matk . Odbywa si spotkanie nowej rodziny Tadeusza z Agnieszk i Karolem. Nast pnego dnia wspólnie wybieraj si do posiad o ci rodziców El biety. Wiedz ju co knuje Krystyna. Serial obyczajowy
14:20
Junio. Magiczny wiat Jzefa Mehoffera
Film dokumentalny o Józefie Mehofferze malarzu witra y cie grafiku jednym z najbardziej wyrazistych przedstawicieli M odej Polski. Twórcy witra y m.in. w katedrze aci skiej we Lwowie katedrze w. Miko aja we Fryburgu ko ciele w Turku. W twórczo ci malarskiej pasjonowa y go ogrody zajmowa si równie grafik u ytkow projektowa plakaty sztuk teatralnych zaprosze biletów zaprojektowa te banknot 100 z otowy który wszed do obiegu w Polsce w 1932 roku. By wyk adowc i rektorem Krakowskiej Szko y Sztuk Pi knych. W filmie wypowiadaj si : Beata Studzi ba Kubalska historyk sztuki kustosz Domu Mehoffera Jacek Sygnarski prezes Fundacji Helveto Polonicum we Fryburgu historycy sztuki: Anna Ze czak Stefania Krzysztofowicz Kozakowska Wojciech Ba us Jakub Kornhauser Katarzyna Podniesi ska i Krystyna Czerni. Prawnuczki bohatera: Ewa Dagneau de Richecour i Anna Mehoffer Lewandowska. Bartosz Stachowiak dyr. Muzeum Miasta Turku im. Jozefa Mehoffera
15:10
Skarb bydgoskiej katedry
Sensacyjnego odkrycia dokonali archeolodzy w trakcie prac prowadzonych w bydgoskiej katedrze pw. wi tych Marcina i Miko aja. Skarb mo na ogl da w Muzeum Okr gowym im. Leona Wyczó kowskiego w Bydgoszczy
15:25
W kotle historii
Oliwa. Marzenia o hiszpa skiej Armadzie. W kolejnym odcinku programu rozmowy o kuchni Wazów. Na dworze Wazów królowa a kuchnia hiszpa ska. Zarówno pierwszy jak i drugi przepis odcinka pochodzi z tej kuchni
15:55
Bolek i Lolek
Biwak. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:05
Bolek i Lolek
Nad jeziorem. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:15
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Regaty. Zabawna filmowa adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa bo pono w a nie tam kuj kozy . Tym razem Mato ek bierze udzia w regatach eglarskich
16:30
Rodzinka.pl
Wspomnie czar. Natalia próbuje pocieszy Tomka. Opowiada o by ych mi o ciach Ludwika. Kacper wraca do domu z rozbitym nosem. Natalia nie daje mu doj do s owa i wyt umaczy co si sta o. Pozbywa si ch opaków z domu. Zaprasza Marysi na babski wieczór. Dziadkowie wpadaj z niezapowiedzian wizyt . Kuba chce by testerem tak jak Filip
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
17:50
Na sygnale
Lepszy wiat. Basia zamartwia si o Tadzia który przechodzi w szpitalu kolejne dializy. Kuba robi sobie badania i odkrywa e móg by odda ma emu nerk . Piotr szykuje si na urlop tacierzy ski ale podczas ostatniego dy uru z doktorem Banachem zostaje ci ko ranny. Ratownicy jad najpierw do nastolatka który straci przytomno prawdopodobnie po za yciu narkotyków. Pó niej ekipa odpowiada na wezwanie z klubu Velvet którego szef po tragicznej mierci syna poprzysi g Wiktorowi zemst . Tymczasem Martyna wraca w ko cu do pracy i trafia do ekipy doktor Reiter. Ratowniczki musz pomóc dziewczynie która grozi e pope ni samobójstwo. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
18:20
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:40
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:00
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:50
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:55
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:05
Przysta
Plecaczek. W bazie pojawia si Alan Paciorek narzeczony Beaty. Ku zaskoczeniu dziewczyny m czyzna oznajmia e omy kowo wys a SMS o rozstaniu a teraz zamierza j zabra jako on do pracy w Anglii
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Z biegiem lat z biegiem dni
Kraków 1914. Nadszed rok 1914. Wszyscy mówi o zbli aj cej si wojnie mi dzy mocarstwami która mo e przynie Polsce wyzwolenie. Na front wybiera si tak e najm odszy syn Chomi skich Fredzio
Activate Live-Chat