OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Uwik ani
Tomasz. Tomasz romansuje z atrakcyjn Juli . Pewnego dnia para zostaje napadni ta. M czyzna traci przytomno a gdy si budzi widzi na pod odze martwego gangstera. Julia mówi kochankowi e to on go zabi
03:25
Uwik ani
Adam. W kancelarii Adama pojawia si nowa asystentka Klaudia. Jej odrzucone zaloty staj si przyczyn k opotów. Kobieta osacza szefa rujnuj c jego ycie prywatne i zawodowe
04:20
Na sygnale
Lepszy wiat. Basia zamartwia si o Tadzia który przechodzi w szpitalu kolejne dializy. Kuba robi sobie badania i odkrywa e móg by odda ma emu nerk . Piotr szykuje si na urlop tacierzy ski ale podczas ostatniego dy uru z doktorem Banachem zostaje ci ko ranny. Ratownicy jad najpierw do nastolatka który straci przytomno prawdopodobnie po za yciu narkotyków. Pó niej ekipa odpowiada na wezwanie z klubu Velvet którego szef po tragicznej mierci syna poprzysi g Wiktorowi zemst . Tymczasem Martyna wraca w ko cu do pracy i trafia do ekipy doktor Reiter. Ratowniczki musz pomóc dziewczynie która grozi e pope ni samobójstwo. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:50
To co w yciu wa ne recital Krzysztofa Krawczyka
Koncert z Opery Le nej w Sopocie. Jubileuszowy koncert Krzysztofa Krawczyka który obchodzi 40 lecie swojej dzia alno ci artystycznej. Stare i nowe przeboje w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka i zaproszonych go ci: Gorana Bregovicia Edyty Bartosiewicz i Anny D browskiej
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Poland in Undiscovered
Tczew. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:50
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05
Giganci historii
Krzysztof Kolumb. Genialny nawigator wielki eglarz. Obsesj wielkiej podró y do Indii przez Zachód y wiele lat zanim zdo a znale królewskie poparcie dla swojego planu. Nigdy si nie podda bo wierzy e misj powierzy mu sam Bóg. P yn po skarby. Spe ni marzenieo s awie i bogactwie ale do wiadczy te kajdan i wi zienia. Kim by Krzysztof Kolumb i jak dokona wielkiego odkrycia nowych kontynentów Jak wygl da o spotkanie ludzi starego i nowego wiata I jak odkrycia które przeros y naj mielsze wyobra enia tamtej epoki zmieni y wszystko Nie pierwszy to i nie ostatni b d w obliczeniach który zmieni bieg wiatowej historii. Pomy ce Kolumba zawdzi czamy cho by to e rdzennych mieszka ców Ameryki do dzi nazywamy Indianami. Krzysztof Kolumb odkrycie Ameryki to temat tego odcinka teleturnieju Giganci historii
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25
Stawiam na Tolka Banana
Cygan. Tolek Banan zleca ch opcom nast pne zadanie. Maj rozpozna teren wokó i je li si uda wewn trz starego opuszczonego domu. Po wyje dzie w a ciciela zosta a w nim samotna niedo na osoba. Budynek jest zdewastowany ale po przeprowadzeniu generalnych porz dków wietnie nadawa by si na melin gangu. Serial przygodowy dla m odzie y 36 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajZdj cia: Jacek KorcelliMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
TVPOLONIA
12:00
Stawiam na Tolka Banana
Filipek. Potr cony przez samochód Cygan trafia do szpitala. Tolek Banan ze swoim gangiem rozpoczyna mudne poszukiwania kierowcy niebieskiego volkswagena który spowodowa wypadek. Kilka tropów prowadzi ch opców na manowce. Przypadkiem dowiaduj si o kradzie y samochodu tej marki spod domu lekarza dentysty. Serial przygodowy dla m odzie y 30 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz SergiuszLech Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
12:35
Nazajutrz
Relacje Polaków naocznych wiadków ataków terrorystycznych w Nowym Jorku 11 wrze nia 2001 r. Rozmowy z osobami które prze y y z rodzinami które straci y swoich bliskich. Wywiady z osobami przebywaj cymi w nowojorskich szpitalach z pasa erami LOT u którzy nie mogli wylecie do Polski
12:55
Tamte lata tamte dni
Alicja Majewska. Marta Perchu Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach które w istotny sposób wp yn y na ich ycie i drog twórcz . Rozmowy realizowane s w miejscach które dla bohaterów programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem do swojego kraju lat dziecinnych zabiera nas popularna piosenkarka Alicja Majewska
13:25
The Voice of Poland
Live. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Chichot losu
Przyszywani. Marcin namawia Joann na rozmow z nowym szefem Firmy na plus . Okazuje si e Julia za namow Marcina zgadza si by to Joanna by a nowym prezesem. Po pierwszej rozprawie S d Wojewódzki we Wroc awiu skazuje Huberta za nieumy lne spowodowanie mierci. Darek przynosi Marcinowi zaproszenie na lub z Ul przyjació k Joanny. Marcin nie ukrywa swojego zdziwienia. On i Joanna nawet nie podejrzewali e tych dwoje ma si ku sobie. Joanna decyduje si przyj tymczasowo stanowisko nowego prezesa Firmy na plus . A za osiem miesi cy razem z Marcinem b d ju szcz liwymi rodzicami. Toczy si rozprawa w S dzie Rodzinnym w Warszawie. Stronami w sprawie s Tadeusz i Krystyna. Po wys uchaniu wiadków: Joanny dzieci sier anta Jakubczyka s d przywraca prawo do opieki ojcu dzieci. Serial obyczajowy
18:10
Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021
Hity Eurowizji. Wyst py uczestników wy onionych w castingach oceniaj jurorzy: muzycy autorzy tekstów osoby zwi zane z konkursami Eurowizji i Eurowizji Junior. Program prowadzi Marek Sierocki. Wa nym elementem programu s materia y archiwalne przedstawiaj ce oryginalne wykonania piosenek wylosowanych przez uczestników konkursu. Nagrod dla zwyci zców poszczególnych odcinków jest wyst p w odcinku fina owym który b dzie emitowany na ywo. Zwyci zca czwartego fina owego odcinka b dzie reprezentowa Polsk podczas koncertu Eurowizja Junior 2021 w Pary u
19:10
Nazajutrz
Relacje Polaków naocznych wiadków ataków terrorystycznych w Nowym Jorku 11 wrze nia 2001 r. Rozmowy z osobami które prze y y z rodzinami które straci y swoich bliskich. Wywiady z osobami przebywaj cymi w nowojorskich szpitalach z pasa erami LOT u którzy nie mogli wylecie do Polski
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
Or dzie kard. Kazimierza Nycza z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszy skiego i matki El biety R
W przeddzie beatyfikacji kardyna a Stefana Wyszy skiego i matki Ró y Czackiej kardyna Kazimierz Nycz metropolita warszawski wyg osi or dzie oraz zaprosi Polaków mieszkaj cych w Polsce i za granic do uczestniczenia w tej wa nej dla Ko cio a katolickiego uroczysto ci
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Stulecie Winnych
Rodzina Winnych szykuje si na wielkie rodzinne wydarzenie jakim b dzie lub Stanis awa i Andzi. Nieoczekiwanie Andzia stawia powa ne ultimatum. Po czterech latach pobytu w wi zieniu na wolno wychodzi Micha . Przed wi zieniem czeka na niego st skniona Ania. Czy Micha odnajdzie si w nowejrzeczywisto ci Po mierci Stalina w Polsce nastaje odwil . Gomu ka przemawia w Warszawie i porywat umy. Wszyscy maj nadziej na zel enie re imu i powrót do ycia w cho by umiarkowanej wolno ci. Ania Mania i Ryszard s wiadkami tego wyst pienia. Tymczasem ycie na wsi p ynie w asnym rytmem. Ewa Kasia i Basia dorastaj ce córki Ani i Mani rywalizuj o wzgl dy Benka przystojnego syna Andzi. Serial obyczajowy historyczny
21:15
Powidoki
Powidoki to program publicystyczny poruszaj cym istotne zagadnienia z zakresu filozofii etyki i socjologii. Dwoje prowadz cych: dziennikarka Barbara Schabowska i filozof prof. Piotr Nowak na przyk adach wybranych przez siebie ksi ek podejm dyskusj nad zawarto ci tych dzie i ich spo eczn recepcj . Ka dy odcinek cyklu jest po wi cony analizie jednej wybranej ksi ki w formie rzeczowej dyskusji pomi dzy prowadz cymi. Powidoki maj na celu przybli y widzom istotne i trudne tematy dr ce wspó czesn cywilizacj poddan rygorowi post pu
23:10
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
Activate Live-Chat