OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Chichot losu
Przyszywani. Marcin namawia Joann na rozmow z nowym szefem Firmy na plus . Okazuje si e Julia za namow Marcina zgadza si by to Joanna by a nowym prezesem. Po pierwszej rozprawie S d Wojewódzki we Wroc awiu skazuje Huberta za nieumy lne spowodowanie mierci. Darek przynosi Marcinowi zaproszenie na lub z Ul przyjació k Joanny. Marcin nie ukrywa swojego zdziwienia. On i Joanna nawet nie podejrzewali e tych dwoje ma si ku sobie. Joanna decyduje si przyj tymczasowo stanowisko nowego prezesa Firmy na plus . A za osiem miesi cy razem z Marcinem b d ju szcz liwymi rodzicami. Toczy si rozprawa w S dzie Rodzinnym w Warszawie. Stronami w sprawie s Tadeusz i Krystyna. Po wys uchaniu wiadków: Joanny dzieci sier anta Jakubczyka s d przywraca prawo do opieki ojcu dzieci. Serial obyczajowy
01:00
Zakochaj si w Polsce
Pieniny. Pieniny to wyodr bnione pasmo górskie o d ugo ci 35 km. P yn cy przez nie Dunajec dzieli je na 3 cz ci: Pieniny Spiskie W a ciwe i Ma e Pieniny. Jest to jeden z najbardziej malowniczych zak tków Polski. Urokowi tego miejsca nie mo na si oprze . Pi kno Pienin porusza nawet osoby których wra liwo nie by a do tej pory mocn stron . Zapieraj ce dech w piersiach widoki zawdzi czamy przede wszystkim urozmaiconej rze bie terenu i towarzysz cej jej ro linno ci. Przed wyruszeniem na szlak warto odwiedzi pawilon edukacyjny w Sromowcach Ni nych. Tu dowiemy si jakie gatunki ro lin i zwierz t wyst puj w ekosystemach naskalnych Pienin i które mo na zobaczy podczas wycieczki na szczyt Trzech Koron
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Or dzie kard. Kazimierza Nycza z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszy skiego i matki El biety R
W przeddzie beatyfikacji kardyna a Stefana Wyszy skiego i matki Ró y Czackiej kardyna Kazimierz Nycz metropolita warszawski wyg osi or dzie oraz zaprosi Polaków mieszkaj cych w Polsce i za granic do uczestniczenia w tej wa nej dla Ko cio a katolickiego uroczysto ci
02:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:15
Festiwal Kabaretu Koszalin 2004. Marian i Hela powtrka z wesela
Wyst py najciekawszych polskich satyryków na Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Gospodarze festiwalu czyli Marian i Hela najs ynniejsze ma e stwo kabaretowe w Polsce stworzone przez artystów z kabaretu Ko Polski wi towali dziesi t rocznic lubu . Na jubileusz przyjechali z ró nych stron krewni i przyjaciele arty ci kabaretowi i estradowi reprezentuj cy ró ne pokolenia. U wietnili oni uczt weseln yczeniami i wyst pami. Zaprezentowali staropolsk go cinno bogat tradycj i ciekawe obyczaje
03:10
Ranczo
Seks nocy letniej. Wi c awska niepokoi ony polityków e po nowych stanowiskach samochodach i garniturach ma onkom przyjdzie ochota na zmian partnerek. Lodzia i wójtowa zaczynaj dba o siebie i uwodzi m ów
04:00
Ranczo
Dzieci rewolucji. Solejukowa oznajmia m owi i zamierza pój na studia zaoczne. Dom weselny ma problemy finansowe trzeba wprowadzi oszcz dno ci. Wi c awska i Hadziukowa rezygnuj z profesjonalnej ochrony
04:55
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej obecny m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
05:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00
Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00
Czterdziestolatek
Toast czyli bli ej ni dalej. In ynier Stefan Karwowski m pani magister ojciec dwojga dzieci w a ciciel fiata 126p i typowego M 4 jest przeci tnym cz owiekiem. W a nie ko czy 40 lat
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Beatyfikacja kard. Stefana Wyszy skiego i matki El biety R y Czackiej
Uroczysto beatyfikacji kard. Stefana Wyszy skiego i Matki El biety Czackiej odb dzie si 12 wrze niao godz. 12:00 w wi tyni Opatrzno ci Bo ej w Warszawie Wilanowie. Uroczysto ci b dzie przewodniczy kard. Marcello Semeraro prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna b dzie równie delegacja go ci z Watykanu jak równie zaproszeni przewodnicz cy episkopatówEuropy oraz cz onkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze Mszy wi tej beatyfikacyjnej wezm udzia przedstawiciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce. W uroczysto ci b d tak e uczestniczy y reprezentacje zakonów oraz reprezentanci wiernych wieckich z poszczególnych diecezji. Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem i przez lata obu przysz ych b ogos awionych czy a duchowa wi odk d ich drogi splot y si w latach 20. XX wieku a ywotna wspó praca i wzajemna inspiracja trwa y a do mierci matki Czackiej
15:00
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
15:45
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:05
Le niczwka
W o rodku zostaje zorganizowane spotkanie z psychologiem. Kowalski przychodzi do celi w której przebywa Nowacki. Informuje e transport do aresztu ledczego b dzie o kilka godzin opó niony
16:30
Le niczwka
Daniel przegl da ksi gi rachunkowe Borowika i prosi Zibiego o rozmow . Mi ka wraca z Bia ole ni gdzie obserwowa a swojego syna. Bogdan zauwa a e kobieta jest przygn biona
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:15
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
19:10
Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Ten zwyci a kto mi uje koncert z okazji beatyfikacji kardyna a Stefana Wyszy skiego i matki El biet
Uroczysty koncert z okazji beatyfikacji kardyna a Stefana Wyszy skiego i matki El biety Ró y Czackiej z udzia em chóru i orkiestry. Wydarzenie u wietni wyst py Natalii Kukulskiej Kasi Mo Dariusza Malejonka i Tomasza Szczepanika w pi knej multimedialnej scenografii. Nie zabraknie informacji biograficznych i wspomnie . Koncert poprowadz : Ida Nowakowska Herndon i Tomasz Wolny
21:25
Blondynka
ycie na kraw dzi. Sylwia przyje d a do szpitala. Jej m przebywa na oddziale intensywnej terapii jest w pi czce. Wkrótce do szpitala przychodzi Marta Retzer która wyznaje Sylwii e jest w ci y z Dawidem
22:20
Teatr Telewizji
Halo halo tu mówi Warszawa. Zaanga owanie wiara i poczucie obowi zku dziennikarzy sprawi y e Polskie Radio sta o si ród em si y moralnej i duchowej dla mieszka ców Warszawy podczas obrony stolicy przed atakiem III Rzeszy
23:35
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
Activate Live-Chat