OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice of Poland
Live. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
04:40

Giganci historii
Krzysztof Kolumb. Genialny nawigator wielki eglarz. Obsesj wielkiej podró y do Indii przez Zachód y wiele lat zanim zdo a znale królewskie poparcie dla swojego planu. Nigdy si nie podda bo wierzy e misj powierzy mu sam Bóg. P yn po skarby. Spe ni marzenieo s awie i bogactwie ale do wiadczy te kajdan i wi zienia. Kim by Krzysztof Kolumb i jak dokona wielkiego odkrycia nowych kontynentów Jak wygl da o spotkanie ludzi starego i nowego wiata I jak odkrycia które przeros y naj mielsze wyobra enia tamtej epoki zmieni y wszystko Nie pierwszy to i nie ostatni b d w obliczeniach który zmieni bieg wiatowej historii. Pomy ce Kolumba zawdzi czamy cho by to e rdzennych mieszka ców Ameryki do dzi nazywamy Indianami. Krzysztof Kolumb odkrycie Ameryki to temat tego odcinka teleturnieju Giganci historii
05:25

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30

Prawos awny Zachd
06:50

Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku który cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci . Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00

W kotle historii
Zamach majowy. Strza y i restauracje na Krakowskim Przedmie ciu. W 1926 roku na Krakowskim Przedmie ciu znajdowa y si liczne restauracje ciesz ce si du popularno ci . Nale a a do nich restauracja Mieczys awa Lijewskiego Simon i Stecki oraz restauracja Hotelu Bristol. W menu Hotelu Bristol królowa y ryby. I oddaj c ho d restauracji Hotelu Bristol w kolejnym odcinku programu ukasz Modelski przygotuje ryb po m ynarsku. Z kolei w restauracji Mieczys awa Lijewskiego najpopularniejsz potraw by y zrazy zawijane w chlebie. I zrazy zawijane w sosie chlebowym b d nast pnym przepisem
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Co na obiad
Ch odnik litewski. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
2412 Do Klary najpierw dzwoni potem SMS uje a wreszcie przychodzi jej macocha Irena Adler liwi ska. Ma z e informacje o ojcu Pyrki. To nie koniec nieciekawych wie ci w okolicy. Przezi biona abcia ma dosy mieszkania w przyczepie i zapowiada Gawronowi e sama poszuka dla siebie normalnego domu skoro nie mo e w tej sprawie liczy na partnera. Zgrzyta tak e u innych zakochanych Okazuje si e na billboardach Fashion Life obok Madzi zamiast Kacpra jest Miko aj. Portale spo eczno ciowe natychmiast rozpisuj si o romansie modeli. Dziewczyna jest za amana inaczej ni Wianuszko któremu ten fake news zupe nie nie przeszkadza. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35

Stulecie Winnych
Rodzina Winnych szykuje si na wielkie rodzinne wydarzenie jakim b dzie lub Stanis awa i Andzi. Nieoczekiwanie Andzia stawia powa ne ultimatum. Po czterech latach pobytu w wi zieniu na wolno wychodzi Micha . Przed wi zieniem czeka na niego st skniona Ania. Czy Micha odnajdzie si w nowejrzeczywisto ci Po mierci Stalina w Polsce nastaje odwil . Gomu ka przemawia w Warszawie i porywat umy. Wszyscy maj nadziej na zel enie re imu i powrót do ycia w cho by umiarkowanej wolno ci. Ania Mania i Ryszard s wiadkami tego wyst pienia. Tymczasem ycie na wsi p ynie w asnym rytmem. Ewa Kasia i Basia dorastaj ce córki Ani i Mani rywalizuj o wzgl dy Benka przystojnego syna Andzi. Serial obyczajowy historyczny
13:25

Blondynka
ycie na kraw dzi. Sylwia przyje d a do szpitala. Jej m przebywa na oddziale intensywnej terapii jest w pi czce. Wkrótce do szpitala przychodzi Marta Retzer która wyznaje Sylwii e jest w ci y z Dawidem
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Okrasa amie przepisy
Zapomniany agrest i porzeczki. W ciep y wrze niowy dzie Karol Okrasa zabierze widzów na Podlasie. Celem kulinarnej wyprawy b dzie przypomnienie widzom owoców dzi bardzo ma o u ywanych w kuchni czyli agrestu i porzeczek. Kto dzi jada agrest Czasami mo na go spotka w ogródku u babci czasami na bazarze. A przecie jak si gniemy do pierwszej polskiej drukowanej ksi ki kucharskiej czyli Compendium ferculorum Stanis awa Czernieckiego z ko caXVII wieku to oka e si e agrest stosowany by do wielu da zarówno rybnych jak i mi snych. Mo e wi c warto agrest i porzeczki z powrotem przywróci polskim potrawom To idealne zadanie dla naszego kucharza. Karol wykorzystuj c agrest i porzeczki przygotuje swoje propozycje. 1 w tróbka drobiowa w sosie z karmelowego piwa agrestu i porzeczek 2 marynowana wo owina z p atkami ró agrestem i porzeczkami 3 opatka wieprzowaduszona z agrestem
15:50

Ugotuj nam bajk
Pinokio. Oj Pinokio to mia nos Pami tacie jak mu si wyd u a gdy ch opczyk k ama Ale te tym nochalem na odleg o wyczuwa smakowite jedzenie. A szczególnie Nosomaki które uwielbia To pyszne sushi przygotowane z po ywnego ry u alg i kremowego serka. Reszt przepisu poznacie ogl daj c program
16:05

Figu Migu
Bez ogródek. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15

Wieczr z Wiadomirkiem
Maria Sk odowska Curie. Zapraszamy na niezwyk y talk show który specjalnie dla najm odszych widzów poprowadzi znany z anteny TVP ABCreporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si równie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ejczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia wspania ej polskiej noblistki Marii Sk odowskiej Curie
16:30

Rodzinka.pl
ycie to powie. Boscy sprzedaj dom. Przenosz si do apartamentu w Wilanowie. Przekonuj siebie nawzajem e podj li s uszn decyzj . Ma e sprzeczki z s siadami oraz odleg o ci które dziel ich od przyjació sprawiaj jednak e Natalia ma coraz wi cej w tpliwo ci. Tymczasem Kuba wyznaje rodzicom e jednak nie dosta si na wymarzone studia w Krakowie. Tomek z kolei zamieszkuje z Magd której bezgranicznie ulega. Marysia zostaje matk i rola ta mocno nadwyr a jej cierpliwo . Ludwik postanawia zawalczy o bosk figur i ma zamiar startowa w triathlonie. Marek ma pretensje do przyjació e zrezygnowali z domu na rzecz betonowej d ungli
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
2412 Do Klary najpierw dzwoni potem SMS uje a wreszcie przychodzi jej macocha Irena Adler liwi ska. Ma z e informacje o ojcu Pyrki. To nie koniec nieciekawych wie ci w okolicy. Przezi biona abcia ma dosy mieszkania w przyczepie i zapowiada Gawronowi e sama poszuka dla siebie normalnego domu skoro nie mo e w tej sprawie liczy na partnera. Zgrzyta tak e u innych zakochanych Okazuje si e na billboardach Fashion Life obok Madzi zamiast Kacpra jest Miko aj. Portale spo eczno ciowe natychmiast rozpisuj si o romansie modeli. Dziewczyna jest za amana inaczej ni Wianuszko któremu ten fake news zupe nie nie przeszkadza. Serial obyczajowy
18:50

Mi o bez granic
19:20

Polscy naukowcy wiatu
Karol Olszewski.
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Zniewolona
Katierina po kolejnej próbie piewu wraca od Natalii noc do domu. Boi si . Nadci ga burza kolaska si przewracaZ opresji ratuje j Aleksiej Kosacz spiesz cy na bal do przyjació ki z dzieci stwa Natalii. Ch opak zakochuje si w tajemniczej nieznajomej. Z wzajemno ci . Katierina spodoba a si te nowemu kowalowi Nazarowi. Do domu Czerwi skich przyje d a kolega Grigorija z wojska Reszetnikow. da pieni dzy za milczenie w sprawiebohaterskich wyczynów Grigorija podczas wojny na Kaukazie. (KREPOSTNAJA) Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumskaja Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:10

Zniewolona
odc. 4Do domu Czerwi skich przyje d a druh Grigorija z wojska Reszetnikow. da pieni dzy za milczenie o rzekomych bohaterskich wyczynach Grigorija podczas wojny kaukaskiej. Ma zamiar tak e wyjawi w jaki sposób Grigorij zdoby jedno z najwy szych odznacze wojskowych. Gotów jest zadowoli si Katierin . Katierina zaczyna do wiadcza niedogodno ci swego statusu spo ecznego: jej mi o do panicza Aleksieja jest nie na miejscu umizgi kowala Nazara nie po jej my li zabawia panicza Grigorija te nie zamierza. (KREPOSTNAJA) Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumskaja Mark Drobot Ksenia Miszyna
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30

Rodzinka.pl
ycie to powie. Boscy sprzedaj dom. Przenosz si do apartamentu w Wilanowie. Przekonuj siebie nawzajem e podj li s uszn decyzj . Ma e sprzeczki z s siadami oraz odleg o ci które dziel ich od przyjació sprawiaj jednak e Natalia ma coraz wi cej w tpliwo ci. Tymczasem Kuba wyznaje rodzicom e jednak nie dosta si na wymarzone studia w Krakowie. Tomek z kolei zamieszkuje z Magd której bezgranicznie ulega. Marysia zostaje matk i rola ta mocno nadwyr a jej cierpliwo . Ludwik postanawia zawalczy o bosk figur i ma zamiar startowa w triathlonie. Marek ma pretensje do przyjació e zrezygnowali z domu na rzecz betonowej d ungli
Activate Live-Chat