OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20

Polscy naukowcy wiatu
Karol Olszewski.
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Teatr Telewizji
Halo halo tu mówi Warszawa. Zaanga owanie wiara i poczucie obowi zku dziennikarzy sprawi y e Polskie Radio sta o si ród em si y moralnej i duchowej dla mieszka ców Warszawy podczas obrony stolicy przed atakiem III Rzeszy
03:55

Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
04:20

Barwy szcz cia
2412 Do Klary najpierw dzwoni potem SMS uje a wreszcie przychodzi jej macocha Irena Adler liwi ska. Ma z e informacje o ojcu Pyrki. To nie koniec nieciekawych wie ci w okolicy. Przezi biona abcia ma dosy mieszkania w przyczepie i zapowiada Gawronowi e sama poszuka dla siebie normalnego domu skoro nie mo e w tej sprawie liczy na partnera. Zgrzyta tak e u innych zakochanych Okazuje si e na billboardach Fashion Life obok Madzi zamiast Kacpra jest Miko aj. Portale spo eczno ciowe natychmiast rozpisuj si o romansie modeli. Dziewczyna jest za amana inaczej ni Wianuszko któremu ten fake news zupe nie nie przeszkadza. Serial obyczajowy
04:50

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00

Okrasa amie przepisy
Zapomniany agrest i porzeczki. W ciep y wrze niowy dzie Karol Okrasa zabierze widzów na Podlasie. Celem kulinarnej wyprawy b dzie przypomnienie widzom owoców dzi bardzo ma o u ywanych w kuchni czyli agrestu i porzeczek. Kto dzi jada agrest Czasami mo na go spotka w ogródku u babci czasami na bazarze. A przecie jak si gniemy do pierwszej polskiej drukowanej ksi ki kucharskiej czyli Compendium ferculorum Stanis awa Czernieckiego z ko caXVII wieku to oka e si e agrest stosowany by do wielu da zarówno rybnych jak i mi snych. Mo e wi c warto agrest i porzeczki z powrotem przywróci polskim potrawom To idealne zadanie dla naszego kucharza. Karol wykorzystuj c agrest i porzeczki przygotuje swoje propozycje. 1 w tróbka drobiowa w sosie z karmelowego piwa agrestu i porzeczek 2 marynowana wo owina z p atkami ró agrestem i porzeczkami 3 opatka wieprzowaduszona z agrestem
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Sandacz. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
ukasz nie ma z kim zostawi dzieci. W ko cu zabiera Ksawerego i Paulink do pracy cho ryzykuje e b dzie mia przez to powa ne problemy. Klara kolejny raz spotyka si ze swoj macoch Iren Adler liwi sk . Okazuje si e Olgierd zagin i zosta uznany za zmar ego cho jego cia a nigdy nie znaleziono. Malwina jest za amana po wpadce z kontraktem Madzi. Wspólnie z Natali zastanawiaj si jak rozwi za problem. Oliwka coraz bardziej naciska Kajtka w sprawie wyprowadzki
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45

Z biegiem lat z biegiem dni
Kraków 1914. Nadszed rok 1914. Wszyscy mówi o zbli aj cej si wojnie mi dzy mocarstwami która mo e przynie Polsce wyzwolenie. Na front wybiera si tak e najm odszy syn Chomi skich Fredzio
14:20

Giganci historii
Upadek komunizmu w Europie. Wyrwij murom z by krat Zerwij kajdany po am bat A mury run run run piewa Jacek Kaczmarski. I wy piewa . W 1989 roku mury w ko cu run y. Zacz o si w Polsce. Od sierpniowych strajków Solidarno ci okr g ego sto u po pierwsze cz ciowo wolne wybory wygrane przez opozycj i rozwi zanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od tej iskry zaj si ca y Blok Wschodni. Kolejne pa stwa zrzuca y jarzmo komunizmu: W gry Niemiecka Republika Demokratyczna Bu garia Czechos owacja i wreszcie Rumunia gdzie pola a si krew. Rewolucja nazwana Jesieni Narodów doprowadzi a do ostatecznego upadku komunizmu w Europie. elazna kurtyna dziel ca nasz kontynent od ponad 4 dekad znikn a. Jak do tego dosz o Dlaczego rewolucja mia a stosunkowo agodny przebieg Czy odby a si za cichym przyzwoleniem Moskwy I czy Polska by a laboratorium pierestrojki W tym odcinków teleturnieju Giganci historii ile wiemy o wydarzeniach które doprowadzi y do Upadku komunizmu w Europie
15:10

Polscy naukowcy wiatu
Karol Olszewski.
15:20

Smaki wiata po rd mrz
Ola Nguyen zwyci czyni programu MasterChef Polska wyrusza w zamorskie podró e i przedstawia lokalne tradycje kulinarne
15:50

Przyjaciele Misia i Margolci
Gwiazda. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a wra liwa muszka Bzyk
16:15

Zwierzaki Czytaki
Wielki wy cig z przeszkodami. Pimpek i Pompek organizuj Wielki Wy cig. Rywalizowa maj dwa limaki reprezentuj ce dru yn kotów oraz Rysi i Szymka. Niestety zawodnicy gin ale czy to mo e by problem w przeprowadzeniu wy cigu przez pomys owych przyjació
16:30

Rodzinka.pl
Trudna mi o. Natalia próbuje nauczy Kub manewrowania samochodem lecz brakuje jej cierpliwo ci. Wizyta ksi dza w domu wywo uje panik . Kuba sposobem na nauk parkowania wyci ga kas od rodziców. Dziadek prosi Kub o pomoc w sprzeda y roweru s siada pana Miecia. Zadanie to spada jednak na Kacpra który od razu ustala stawk za przys ug . Natalia planuje jak ulokowa szcz liwe 100 PLN Kacperka. Kacper prze ywa zawód mi osny. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Le ajsk. Tym razem zago cimy w Le ajsku. Zwiedzanie rozpoczniemy od Muzeum Ziemi Le ajskiej znajduj ce si w budynkach Zespo u Dworu Staro ci skiego którego historia si ga pierwszej po owy XVI wieku. Odwiedzimy te zespó ko cielno klasztorny oo. Bernardynów wybudowany w roku 1608. To tu znajduj si organy nale ce do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce ale i w Europie. Niespe na 3 km od Le ajska we wsi Wierzawice znajduje si wyj tkowa malowniczo po o ona stadnina. Stajniezamieszkuje 31 koni ró nych ras i ma ci a grupa pasjonatów wciela si tutaj w role o nierzy 20 Pu ku U anów im. Króla Jana III Sobieskiego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
ukasz nie ma z kim zostawi dzieci. W ko cu zabiera Ksawerego i Paulink do pracy cho ryzykuje e b dzie mia przez to powa ne problemy. Klara kolejny raz spotyka si ze swoj macoch Iren Adler liwi sk . Okazuje si e Olgierd zagin i zosta uznany za zmar ego cho jego cia a nigdy nie znaleziono. Malwina jest za amana po wpadce z kontraktem Madzi. Wspólnie z Natali zastanawiaj si jak rozwi za problem. Oliwka coraz bardziej naciska Kajtka w sprawie wyprowadzki
18:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Strach na scenie. W Sandomierzu szykuje si premiera przedstawienia pt. Anna Karenina z udzia em s ynnej aktorki. Kto powoduje wypadek w którym zostaje ranny jeden z aktorów. Celem ataku mia a by gwiazda
21:10

Ojciec Mateusz
Wybory. Zostaje zamordowany Jakub Gold jeden z kandydatów na burmistrza w trwaj cej kampanii wyborczej. Gold by przedstawicielem mniejszo ci ydowskiej w programie swojej kampanii wyborczej stawia na ekologi . Mo ejko poszukuje partnerki dla swojego psa. Na jednym z forów internetowych poznaje w a cicielk pi knej suki wilczura. Do miasteczka powraca z zagranicy Justyna. To ona ma wej na miejsce Jakuba w kampanii wyborczej. W trakcie ledztwa okazuje si e Jakub by zastraszany próbowano odwie go od pomys u kandydowania na burmistrza. Wybory wygrywa Justyna. Mo ejko umawia si na spotkanie z w a cicielk Balbiny. Serial kryminalny obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Niewidoma Matka niewidomych
Podczas I wojny wiatowej m oda Ró a mieszka a w ytomierzu. Po upadku z konia straci a wzrok. Osobisty dramat sta si impulsem do decyzji o po wi ceniu ycia ociemnia ym
23:30

Rodzinka.pl
Trudna mi o. Natalia próbuje nauczy Kub manewrowania samochodem lecz brakuje jej cierpliwo ci. Wizyta ksi dza w domu wywo uje panik . Kuba sposobem na nauk parkowania wyci ga kas od rodziców. Dziadek prosi Kub o pomoc w sprzeda y roweru s siada pana Miecia. Zadanie to spada jednak na Kacpra który od razu ustala stawk za przys ug . Natalia planuje jak ulokowa szcz liwe 100 PLN Kacperka. Kacper prze ywa zawód mi osny. Serial komediowy
Activate Live-Chat