OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Przysta
Plecaczek. W bazie pojawia si Alan Paciorek narzeczony Beaty. Ku zaskoczeniu dziewczyny m czyzna oznajmia e omy kowo wys a SMS o rozstaniu a teraz zamierza j zabra jako on do pracy w Anglii
03:30

Stulecie Winnych
Rodzina Winnych szykuje si na wielkie rodzinne wydarzenie jakim b dzie lub Stanis awa i Andzi. Nieoczekiwanie Andzia stawia powa ne ultimatum. Po czterech latach pobytu w wi zieniu na wolno wychodzi Micha . Przed wi zieniem czeka na niego st skniona Ania. Czy Micha odnajdzie si w nowejrzeczywisto ci Po mierci Stalina w Polsce nastaje odwil . Gomu ka przemawia w Warszawie i porywat umy. Wszyscy maj nadziej na zel enie re imu i powrót do ycia w cho by umiarkowanej wolno ci. Ania Mania i Ryszard s wiadkami tego wyst pienia. Tymczasem ycie na wsi p ynie w asnym rytmem. Ewa Kasia i Basia dorastaj ce córki Ani i Mani rywalizuj o wzgl dy Benka przystojnego syna Andzi. Serial obyczajowy historyczny
04:20

Barwy szcz cia
ukasz nie ma z kim zostawi dzieci. W ko cu zabiera Ksawerego i Paulink do pracy cho ryzykuje e b dzie mia przez to powa ne problemy. Klara kolejny raz spotyka si ze swoj macoch Iren Adler liwi sk . Okazuje si e Olgierd zagin i zosta uznany za zmar ego cho jego cia a nigdy nie znaleziono. Malwina jest za amana po wpadce z kontraktem Madzi. Wspólnie z Natali zastanawiaj si jak rozwi za problem. Oliwka coraz bardziej naciska Kajtka w sprawie wyprowadzki
04:50

Niewidoma Matka niewidomych
Podczas I wojny wiatowej m oda Ró a mieszka a w ytomierzu. Po upadku z konia straci a wzrok. Osobisty dramat sta si impulsem do decyzji o po wi ceniu ycia ociemnia ym
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Skirgie o przywozi Andrzeja Garbatego. Dworzanie na Wawelu czekaj na powrót królowej. Krystyna narzeka Dymitr zarz dza porz dki. Jagie o potwierdza przywileje Skirgie y na pi mie. Klemens z Moskorzewa zostaje kanclerzem. Julianna ma pretensje do syna który faworyzuje Skirgie . W drodze powrotnej do Krakowa Jadwiga jest zasmucona poniewa nie ma adnych wie ci od Jagie y. Spytek i Ersebeth przebywaj sami w le nej chacie podczas burzy. Felicja jest zmartwiona
07:00

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Golonka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2414Klara idzie na symboliczny pogrzeb ojca i spontanicznie wyg asza przejmuj c mow . Tu po uroczysto cimacocha zaczyna namawia Pyrk by odrzuci a spadek po liwi skim. Radek za podszeptem prawniczki postanawia przepisa swoj restauracj na Sandr by ukry maj tek przed kolejnym starciem w s dzie z Lidk . Lepiej sprawy maj si u Darka który spotyka si z Ig by rozwi za w ko cu fundacj . Razem j prowadzili i przez ni o ma o nie trafili do wi zienia. Tymczasem Jerzy który przyjecha na budow spotka si z Janickim jest oczarowany Walawsk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Scena Muzyczna Kulturalni.pl
Program prezentuje najciekawsze wyst py polskich wykonawców b d cych go mi programu Kulturalni.pl
12:15

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
Strach na scenie. W Sandomierzu szykuje si premiera przedstawienia pt. Anna Karenina z udzia em s ynnej aktorki. Kto powoduje wypadek w którym zostaje ranny jeden z aktorów. Celem ataku mia a by gwiazda
13:25

Ojciec Mateusz
Wybory. Zostaje zamordowany Jakub Gold jeden z kandydatów na burmistrza w trwaj cej kampanii wyborczej. Gold by przedstawicielem mniejszo ci ydowskiej w programie swojej kampanii wyborczej stawia na ekologi . Mo ejko poszukuje partnerki dla swojego psa. Na jednym z forów internetowych poznaje w a cicielk pi knej suki wilczura. Do miasteczka powraca z zagranicy Justyna. To ona ma wej na miejsce Jakuba w kampanii wyborczej. W trakcie ledztwa okazuje si e Jakub by zastraszany próbowano odwie go od pomys u kandydowania na burmistrza. Wybory wygrywa Justyna. Mo ejko umawia si na spotkanie z w a cicielk Balbiny. Serial kryminalny obyczajowy
14:15

Niewidoma Matka niewidomych
Podczas I wojny wiatowej m oda Ró a mieszka a w ytomierzu. Po upadku z konia straci a wzrok. Osobisty dramat sta si impulsem do decyzji o po wi ceniu ycia ociemnia ym
15:10

Rzecz Polska
FSM syrena 105. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
15:25

Kuchnia polskich ydw
Jom Kipur. Post i ob arstwo. W kolejnym odcinku programu poznamy potrawy spo ywane podczas Jom Kipur jednego z najwa niejszych i najbardziej uroczystych religijnych wi t ydowskich. Prowadz cy program ukasz Modelski przyrz dzi przek ski ze ledzi. Pierwsz potraw b dzie led pieczony w occie a drug kulki ze sma onych ledzi
15:50

Agatka
Agatka i akwarium. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00

Mami Fatale
Laboratorium smaku. W pobli u domku Mami pojawia si przewo na pizzeria. Niestety podawane tam potrawy s mocno podlane wzmacniaczami aromatu i smaku. Okazuje si e kucharz bardziej zna si na chemii ni na gotowaniu. Czy Mami przekona go do zdrowej kuchni
16:10

Nela ma a reporterka
Czarny las. Tym razem Nela wyruszy a na misj ratunkow torbaczy do Australii po po arach buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Po wizycie w klinice weterynaryjnej udzieleniu pomocy kolczatce oraz ocenie zdrowia pewnej sympatycznej koali dociera do spalonego buszu rozci gaj cego si a na po owie Wyspy Kangura. Nazwa a go czarnym lasem. Czy uda jej si odnale zwierz ta potrzebuj ce pomocy
16:30

Rodzinka.pl
Podzia. Natalia martwi si o Kub który nie wróci na noc do domu. Na pro b Ludwika Bolo bierze na siebie odpowiedzialno za edukacj Kacperka. Kacper próbuje przekona Natali do psa. Ludwik namawia Kub eby si dobrze przygotowa do rozmowy w sprawie pracy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Barnusiw droga do Polski
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2414Klara idzie na symboliczny pogrzeb ojca i spontanicznie wyg asza przejmuj c mow . Tu po uroczysto cimacocha zaczyna namawia Pyrk by odrzuci a spadek po liwi skim. Radek za podszeptem prawniczki postanawia przepisa swoj restauracj na Sandr by ukry maj tek przed kolejnym starciem w s dzie z Lidk . Lepiej sprawy maj si u Darka który spotyka si z Ig by rozwi za w ko cu fundacj . Razem j prowadzili i przez ni o ma o nie trafili do wi zienia. Tymczasem Jerzy który przyjecha na budow spotka si z Janickim jest oczarowany Walawsk . Serial obyczajowy
18:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ranczo
Przeciek kontrolowany. Wi c awska i Hadziukowa proponuj Francesce prac ochroniarza na weselu. Halina i Lodzia nabieraj podejrze e ich m owie uk adaj sobie drugie ycie w Warszawie
21:10

Ranczo
wiadek koronny. Doktor Wezó otrzymuje ofert pracy w presti owej klinice. Solejuk nie akceptuje faktu e jego ona zosta a przyj ta na studia. Kinga dochodzi do wniosku e my l cy facet jest ci arem dla kobiety
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Rodzinka.pl
Podzia. Natalia martwi si o Kub który nie wróci na noc do domu. Na pro b Ludwika Bolo bierze na siebie odpowiedzialno za edukacj Kacperka. Kacper próbuje przekona Natali do psa. Ludwik namawia Kub eby si dobrze przygotowa do rozmowy w sprawie pracy
Activate Live-Chat