OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Strach na scenie. W Sandomierzu szykuje si premiera przedstawienia pt. Anna Karenina z udzia em s ynnej aktorki. Kto powoduje wypadek w którym zostaje ranny jeden z aktorów. Celem ataku mia a by gwiazda
03:25

Ojciec Mateusz
Wybory. Zostaje zamordowany Jakub Gold jeden z kandydatów na burmistrza w trwaj cej kampanii wyborczej. Gold by przedstawicielem mniejszo ci ydowskiej w programie swojej kampanii wyborczej stawia na ekologi . Mo ejko poszukuje partnerki dla swojego psa. Na jednym z forów internetowych poznaje w a cicielk pi knej suki wilczura. Do miasteczka powraca z zagranicy Justyna. To ona ma wej na miejsce Jakuba w kampanii wyborczej. W trakcie ledztwa okazuje si e Jakub by zastraszany próbowano odwie go od pomys u kandydowania na burmistrza. Wybory wygrywa Justyna. Mo ejko umawia si na spotkanie z w a cicielk Balbiny. Serial kryminalny obyczajowy
04:10

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:15

Barwy szcz cia
Odc. 2415Klara konsultuje spraw spadku po ojcu z Paszkowsk . Prawniczka odkrywa zaskakuj ce fakty. Okazuje si e liwi ska próbowa a oszuka Pyrk . Kajtek nie mo e si dziwi kiedy Oliwka kolejny raz podejmuje temat wyprowadzki. W hotelu Sta skich Tomalowa wchodzi na wojenn cie k z Karolin i ma spore problemy gdy pomagaj cy jej w urz dzaniu SPA Kazik niszczy zabytkowy mebel. Poza tym wiele wskazuje na to e ojca Zuzi i Sabin czy co wi cej ni przyja . Tymczasem Jerzy znów spotyka si z Ig która zabiera go na wycieczk za miasto. Serial obyczajowy
04:45

Trzy mosty
Mosty w Zaleszczykach na Dniestrze w Kutach na Czeremoszu i w niatynie na Prucie sta y si wiadkami tragicznych wydarze we wrze niu 1939 roku gdy wielu ludzi zosta o zmuszonych do ucieczki
05:10

Sierpem w plecy
Film autorstwa S awomira Koehlera o sowieckiej inwazji na Polsk we wrze niu 1939 roku ami cej polsko sowiecki pakt o nieagresji o pakcie Ribbentrop Mo otow b d cym IV rozbiorem Polski o losach Polaków zamieszka ych na terenach zaj tych przez Rosj sowieck w pierwszych dniachi latach po inwazji. W rodku nocy 17 wrze nia 1939r. ambasadorowi Polski w Moskwie Wac awowi Grzybowskiemu wr czono przewrotn not dyplomatyczn informuj c o wkroczeniu Armii Czerwonej która mia a na celu ochron narodu polskiego. Historia opowiedziana przez wiadków uczestników zdarze z komentarzami historyków. Film o dramatycznych walkach Polaków z sowietami mi dzy innymi o obronie Grodna aresztowaniach i wywózkach na Syberi masowych zabójstwach dokonanych na polskich o nierzach i ludno ci cywilnej o cynicznej polityce i propagandzie sowieckiej g osz cej wyzwole cze has a wobec Polaków i o niektórych polskich rodowiskach pozostaj cych pod sowieck okupacj
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Le niczwka
Po nocy sp dzonej w pokoju go cinnym w le niczówce Beata oci ga si z wyj ciem. Konrad prosi j o oddanie klucza. Artur kolejny raz próbuje wyja ni Edycie e nic go nie czy z Beat
07:00

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Koka. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznegow Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tków z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artów urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój odmienny punkt widzenia. Koka w Peru to wi ta ro lina. Jej li cie zawieraj kokain i s stosowane jako u ywka. Wojciech Cejrowski zabiera widzów na plantacj koki. Zobaczymy jak si uprawia t ro lin wspólnie we miemy udzia w zbiorach. Sprawdzimy aktualne ceny w skupie i dowiemy si do czego kok wykorzystuj Peruwia czycy. Jak on to zrobi e nie bali si kamery Ma jaki dar
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Co na obiad
Roladka z indyka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Na sygnale
Nowy pocz tek. Ratownicy wci tkwi uwi zieni w klubie Velvet. Wiktor by ratowa Piotra postanawia odda si w r ce bandyty. Tymczasem na miejsce docieraj kolejne zespo y: Potockiego i doktor Reiter. Gdy Anna chce wej do klubu by pomóc m owi Stanis aw nagle j atakuje. Z kolei Basia jest na skraju za amania. Przeszczep nerki który mia przej Tadzio zostaje jednak odwo any. W szpitalu zjawia si nagle Adam. Na SOR ze w Le nej Górze zaczyna prac nowy utalentowany lekarz doktor Beniamin Vick. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrócie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
12:35

Chichot losu
Przyszywani. Marcin namawia Joann na rozmow z nowym szefem Firmy na plus . Okazuje si e Julia za namow Marcina zgadza si by to Joanna by a nowym prezesem. Po pierwszej rozprawie S d Wojewódzki we Wroc awiu skazuje Huberta za nieumy lne spowodowanie mierci. Darek przynosi Marcinowi zaproszenie na lub z Ul przyjació k Joanny. Marcin nie ukrywa swojego zdziwienia. On i Joanna nawet nie podejrzewali e tych dwoje ma si ku sobie. Joanna decyduje si przyj tymczasowo stanowisko nowego prezesa Firmy na plus . A za osiem miesi cy razem z Marcinem b d ju szcz liwymi rodzicami. Toczy si rozprawa w S dzie Rodzinnym w Warszawie. Stronami w sprawie s Tadeusz i Krystyna. Po wys uchaniu wiadków: Joanny dzieci sier anta Jakubczyka s d przywraca prawo do opieki ojcu dzieci. Serial obyczajowy
13:25

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
14:20

Trzy mosty
Mosty w Zaleszczykach na Dniestrze w Kutach na Czeremoszu i w niatynie na Prucie sta y si wiadkami tragicznych wydarze we wrze niu 1939 roku gdy wielu ludzi zosta o zmuszonych do ucieczki
14:45

Sierpem w plecy
Film autorstwa S awomira Koehlera o sowieckiej inwazji na Polsk we wrze niu 1939 roku ami cej polsko sowiecki pakt o nieagresji o pakcie Ribbentrop Mo otow b d cym IV rozbiorem Polski o losach Polaków zamieszka ych na terenach zaj tych przez Rosj sowieck w pierwszych dniachi latach po inwazji. W rodku nocy 17 wrze nia 1939r. ambasadorowi Polski w Moskwie Wac awowi Grzybowskiemu wr czono przewrotn not dyplomatyczn informuj c o wkroczeniu Armii Czerwonej która mia a na celu ochron narodu polskiego. Historia opowiedziana przez wiadków uczestników zdarze z komentarzami historyków. Film o dramatycznych walkach Polaków z sowietami mi dzy innymi o obronie Grodna aresztowaniach i wywózkach na Syberi masowych zabójstwach dokonanych na polskich o nierzach i ludno ci cywilnej o cynicznej polityce i propagandzie sowieckiej g osz cej wyzwole cze has a wobec Polaków i o niektórych polskich rodowiskach pozostaj cych pod sowieck okupacj
15:25

W kotle historii
Zamach majowy. Strza y i restauracje na Krakowskim Przedmie ciu. W 1926 roku na Krakowskim Przedmie ciu znajdowa y si liczne restauracje ciesz ce si du popularno ci . Nale a a do nich restauracja Mieczys awa Lijewskiego Simon i Stecki oraz restauracja Hotelu Bristol. W menu Hotelu Bristol królowa y ryby. I oddaj c ho d restauracji Hotelu Bristol w kolejnym odcinku programu ukasz Modelski przygotuje ryb po m ynarsku. Z kolei w restauracji Mieczys awa Lijewskiego najpopularniejsz potraw by y zrazy zawijane w chlebie. I zrazy zawijane w sosie chlebowym b d nast pnym przepisem
15:55

Bolek i Lolek
Wycieczka samochodem. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:05

Bolek i Lolek
Zdobywcy przestworzy. Film animowany dla dzieci. W tym odcinku Bolek i Lolek wylatuj w przestworza balonem w asnej konstrukcji. Zdenerwowany my liwy któremu ch opcy sp oszyli zaj ca strzela do balonu i ch opcy l duj w ma ym jeziorku
16:15

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Rajd. Zabawna adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy pono w a nie tam kuj kozy . Tym razem Mato ek wyst puje w roli kierowcy rajdowego
16:30

Rodzinka.pl
B dzie si dzia o. Z pomoc Tomka Ludwik próbuje przekona Natali do kupienia skutera. Poniewa nie ma pomys u na prezent urodzinowy dla Natalii prosi Kub o pomoc. Kacper biega po domu by zd y wype ni obowi zki domowe i zarobi na kieszonkowe. Ludwik próbuje pomóc ci arnej Marii lecz efektem jego dzia a jest awantura. Natalia szykuje dla Marii paczk z ubrankami dla dziecka. Ci ko jej si z nimi rozsta wi e si z nimi zbyt wiele wspomnie . Kuba szuka pracy ale adna mu nie odpowiada
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Na sygnale
Nowy pocz tek. Ratownicy wci tkwi uwi zieni w klubie Velvet. Wiktor by ratowa Piotra postanawia odda si w r ce bandyty. Tymczasem na miejsce docieraj kolejne zespo y: Potockiego i doktor Reiter. Gdy Anna chce wej do klubu by pomóc m owi Stanis aw nagle j atakuje. Z kolei Basia jest na skraju za amania. Przeszczep nerki który mia przej Tadzio zostaje jednak odwo any. W szpitalu zjawia si nagle Adam. Na SOR ze w Le nej Górze zaczyna prac nowy utalentowany lekarz doktor Beniamin Vick. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
18:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Przysta
Egzamin. Daga stresuje si przed egzaminem. Anka próbuje j pocieszy . Za pomoc sztuczek prawnych Andrzej przekonuje Witolda eby przyj sum oferowan przez Alicj . Witold w ko cu wyje d a
21:10

XXII Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2016. Park Rozrywki
XXII Festiwal Kabaretu Koszalin zamieni si w Park Rozrywki. Kabarety zaprosi y widzów m.in. do Zagrody Kucyków Strzelnicy i Parku Historycznego. Taka lokalizacja to znakomity pretekst do satyrycznego skomentowania aktualnych przemian w kraju. Gospodarze festiwalu Leszek Malinowski i Waldemar Siera ski z kabaretu Ko Polski a tak e Miko aj Cie lak z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Go cie Parku Rozrywki: Kabaret Moralnego Niepokoju Marcin Daniec Kabaret Rak Grzegorz Halama Kabaret Pod Wyrwigroszem Fair Play Crew
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Polskie drogi
Misja specjalna. We wrze niu 1939 roku podchor y strzelców konnych W adys aw Niwi ski otrzymuje rozkaz eskortowania do Kamie ca Podolskiego wa nej przesy ki pa stwowej
Activate Live-Chat