OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:25

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
The Voice of Poland
Live. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
04:15
The Voice of Poland
Live. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
04:40
 
Giganci historii
Upadek komunizmu w Europie. Wyrwij murom z by krat Zerwij kajdany po am bat A mury run run run piewa Jacek Kaczmarski. I wy piewa . W 1989 roku mury w ko cu run y. Zacz o si w Polsce. Od sierpniowych strajków Solidarno ci okr g ego sto u po pierwsze cz ciowo wolne wybory wygrane przez opozycj i rozwi zanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od tej iskry zaj si ca y Blok Wschodni. Kolejne pa stwa zrzuca y jarzmo komunizmu: W gry Niemiecka Republika Demokratyczna Bu garia Czechos owacja i wreszcie Rumunia gdzie pola a si krew. Rewolucja nazwana Jesieni Narodów doprowadzi a do ostatecznego upadku komunizmu w Europie. elazna kurtyna dziel ca nasz kontynent od ponad 4 dekad znikn a. Jak do tego dosz o Dlaczego rewolucja mia a stosunkowo agodny przebieg Czy odby a si za cichym przyzwoleniem Moskwy I czy Polska by a laboratorium pierestrojki W tym odcinków teleturnieju Giganci historii ile wiemy o wydarzeniach które doprowadzi y do Upadku komunizmu w Europie
05:25
 
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
 
Luteranie w Cieplicach. Szkic historii
Byli tu od pocz tku od kiedy tylko wie o tezach Lutra dotar a do Kotliny Jeleniogórskiej. Deklaratywnie oddaliim swoje poparcie i ju w 1524 roku we wsi Malinnik funkcjonowa a ewangelicka gmina (dzi to Cieplice a w tymmiejscu jest market Tesco). Swoim zasi giem obj a tak e mieszka ców Bad Warmbrunn ciep ych wód. Wraz z przyj ciem nowego wyznania przez lokalnych mo now adców ród Schffgotschów reformacja post powa a b yskawicznie. Ewangelicy ro li w si ale ich pierwszy drewniany ko ció w Cieplicach powsta dopiero w 1624 r. Dramaturgi dalszych losów wyznacza rok 1664 kiedy to ciepliccy protestanci zostali pozbawieni pastorów. Dopiero po blisko stu latach król pruski Fryderyk II udziela zgody na budow wi tyni ewangelickiej. Mija jeszczekilka dekad i na miejscu drewnianego w trzy lata staje murowany ko ció akurat na wi to 260 lecia Reformacji. Teraz pod wezwaniem Zbawiciela. Do dzi g ówny o rodek protestanckiej diaspory Cieplic i ca ej Kotliny
06:50
 
Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku który cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci . Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00
 
W kotle historii
Górny l sk. Buchty i karminadle. 16 lipca 1922 roku odby a si w Katowicach uroczysto zjednoczenia Górnego l ska z Polsk . To wydarzenie historyczne wyznacza kolejny temat programu W kotle historii . W tym odcinku przepisy kuchni l skiej w nawi zaniu równie do filmu Kazimierza Kutza Per a w koronie . I tak pierwszym daniem s karminadle czyli rodzaj kotletów mielonych. Trudno sobie wyobrazi kuchni l sk bez bucht znanych w innych regionach Polski jako kluski na parze pampuchy czy parowce. I w a nie buchty na parze to kolejna potrawa w tym odcinku programu
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Zoom Polonii
Najnowsze najwa niejsze i najciekawsze wydarzenia odbywaj ce si w najwi kszych skupiskach polonijnych
11:15
 
Co na obiad
Placuszki z cukinii. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2416Jerzy ok amuje on e ma spotkanie w pracy i znów widzi si z Ig . Ma gorzata obserwuj c zachowanie m a coraz bardziej si niepokoi. Zmartwie nie brakuje tak e Madzi. Ma wzi udzia w kolejnej sesji zdj ciowej z Miko ajem cho oboje nadal s sk óceni. W tym samym czasie Natalia negocjuje warunki kontraktu modelki z Milewskim prawnikiem Fashion Life . Klara zaprasza Iren do domu by porozmawia z ni o spadku po ojcu a gdy przy apuje macoch na k amstwie ta wpada nagle w furi . Tymczasem Paszkowska zdobywa zaskakuj ceinformacje o ma e stwie liwi skich. Sabina po ostatnich problemach w hotelu próbuje na nowo zbli y si do Kazika. Tymczasem Oliwka stawia spraw wyprowadzki na ostrzu no a. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35
 
Stulecie Winnych
Rodzinny dom Winnych zostaje strawiony przez po ar. Micha junior nie mo e si pogodzi z tym e musi zaczyna gr na skrzypcach od nowa. Nieoczekiwanie do Brwinowa powraca Jasiek i obejmuje wa ne stanowisko w PGR ze stworzonym w pa acu Wieruszów. Poznaje Lott Niemk która zosta a po wojnie na terenach Polski. Nawi zuje si mi dzy nimi ciche porozumienie. W adek mimo starszego wieku jako zagorza y przeciwnik komunistycznej rzeczywisto ci odmawia jakiejkolwiek pomocy ze strony swojego syna przy uprawie pól. Kazia znowu jest rozdarta mi dzy mi o ci do syna i m a. Z wi zienia wychodzi Kazimierz i po raz kolejny staje rodzinie Winnych na drodze do szcz cia i spokoju. Córki Ani i Mani szykuj si do egzaminów na studia. Ku uciesze rodziny Ewa i Basia zdaj na medycyn . Kasia o wiadcza e postanowi a zosta aktork . Serial obyczajowy historyczny
13:25
 
Blondynka
Majaki przysz o ci. Dawid budzi si w szpitalu. Jest przy nim Marta. Na wie o tym e Sylwia wie o dziecku m czyzna wpada w z o . Wyrzuca Mart za drzwi wkrótce potem ucieka ze szpitala
14:20
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20
 
Okrasa amie przepisy
W pomidorowym królestwie. Pomidory do Europy trafi y dopiero po odkryciu Ameryki przez Kolumba i przez wieki traktowane by y tylko jako ozdoba sto u. Cho trudno w to uwierzy nawet w kuchni w oskiej pomidory pojawia y si dopiero w XIX wieku. Starsi widzowie pami taj doskonale piosenk kabaretu Starszych Panów pod tytu em Addio pomidory . Dzi m odym ludziom trudno zrozumie e jeszcze nie tak dawno sezon na to wspania e warzywo by krótki i ogranicza si do letnich miesi cy. Wspó cze nie na sto y trafia ponad 40 gatunków pomidorów w ró nych kolorach kszta tach i wielko ciach. Pomidory mamy w sklepach przez okr g y rok ale i tak najsmaczniejsze s w sezonie. Bo jak twierdzi ekspert który opowie widzom i Karolowi o pomidorach najwa niejszym czynnikiem wp ywaj cym na smak tego warzywa jest s o ce Zatem jedzmy jak najwi cejpomidorów w sezonie. Karol wykorzystuj c ró ne gatunki pomidorów przygotuje swoje propozycje. B d szybkie sa atki a tak e pomidory jako dodatek do potraw z mi sa i ryb
15:50
 
Ugotuj nam bajk
Roszpunka. Program zapraszaj cy do wspólnego rodzinnego gotowania. Prowadz cy kucharz i troje dzieci zach caj do przygotowywania pysznych posi ków które obudz apetyt nawet u niejadków
16:05
 
Figu Migu
Dobry dzie. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15
 
Wieczr z Wiadomirkiem
Fryderyk Chopin. Zapraszamy na niezwyk y talk show który specjalnie dla najm odszych widzów poprowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si równie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ejczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia wiatowej s awy pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina
16:30
 
Rodzinka.pl
Prawda w oczy kole. Maria z Natali przygotowuj si z po o n do porodu. Na imprezie w domu Boskich rozgrywa si niezwykle ciekawa gra. Tomek przypadkiem oddaje potrzebuj cym najlepsze ubrania Natalii. Natalia nak oni a Kub do przeczytania ksi ki a sama wspomog a si streszczeniem. Okazuje si e Ludwik jest lepszym towarzyszem porodu ni Natalia. Natalia przekonuje Kacpra dlaczego warto chodzi na WF. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2416Jerzy ok amuje on e ma spotkanie w pracy i znów widzi si z Ig . Ma gorzata obserwuj c zachowanie m a coraz bardziej si niepokoi. Zmartwie nie brakuje tak e Madzi. Ma wzi udzia w kolejnej sesji zdj ciowej z Miko ajem cho oboje nadal s sk óceni. W tym samym czasie Natalia negocjuje warunki kontraktu modelki z Milewskim prawnikiem Fashion Life . Klara zaprasza Iren do domu by porozmawia z ni o spadku po ojcu a gdy przy apuje macoch na k amstwie ta wpada nagle w furi . Tymczasem Paszkowska zdobywa zaskakuj ceinformacje o ma e stwie liwi skich. Sabina po ostatnich problemach w hotelu próbuje na nowo zbli y si do Kazika. Tymczasem Oliwka stawia spraw wyprowadzki na ostrzu no a. Serial obyczajowy
18:50
 
rd o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polaków zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po ród bezkresnych stepów pozbawieni rodków do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swój los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju staje si celem pielgrzymów z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterów ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
19:20
 
Polacy wiatu
Kazimierz Fajans.
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Zniewolona
odc. 5Grigorij Czerwi ski czyni niewybredne awanse Katierinie Wierbickiej. Dziewczyna czuje si zagro ona. W jej obronie staje Pawlina oraz parobek Nazar który jest Kati zauroczony. Niestety ona nie odwzajemnia jego uczu . Do Kosaczów przyje d a Lidia po ycza im 500 rubli na wykup weksla u Czerwi skich. Nie udaje jej si jednak skruszy tym serca szlachcica Aleksieja który jest zakochany w pi knej nieznajomej (Katia). Aleksiej udaje si z ca sum do domu gry. Na szcz cie los mu sprzyja. Pawlina sugeruje Annie Czerwi skiej e pora u wiadomi Katierin i nie jest sierot . Jej ojciec wraca z katorgi ale nic nie wie o istnieniu córki. Anna Czerwi ska nakazuje Pawlinie milczenie. (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim LitwinowAktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumskaja Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:10
 
Zniewolona
odc. 6 Przystojny szlachcic Aleksiej Kosacz dzi ki wygranej w domu gry mo e wykupi weksel u w a ciciela ziemskiegoPiotra Czerwi skiego. Zaproszony na wspólne polowanie jest wiadkiem sponiewierania psiarczyka przez Czerwi skiego. Szlachetny Aleksiej jest wzburzony takim zachowaniem. Piotr Czerwi ski jest zauroczony aktork zobowi zuje si dofinansowa teatr pod warunkiem e jego faworytka otrzyma g ówn rol w przedstawieniu. Katierina potajemnie spotyka si z Aleksiejem ale nie wyjawia mu tajemnicy swojego pochodzenia. Anna Czerwi ska usilnie stara si wyswata syna Grigorija z Natali Doroszenko. W tym celu organizuje wieczorek u siebie we dworze. (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim LitwinowAktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumskaja Mark Drobot Ksenia Miszyna
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30
 
Rodzinka.pl
Prawda w oczy kole. Maria z Natali przygotowuj si z po o n do porodu. Na imprezie w domu Boskich rozgrywa si niezwykle ciekawa gra. Tomek przypadkiem oddaje potrzebuj cym najlepsze ubrania Natalii. Natalia nak oni a Kub do przeczytania ksi ki a sama wspomog a si streszczeniem. Okazuje si e Ludwik jest lepszym towarzyszem porodu ni Natalia. Natalia przekonuje Kacpra dlaczego warto chodzi na WF. Serial komediowy
Activate Live-Chat