OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20
 
Polacy wiatu
Kazimierz Fajans.
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Za ma
Julia Brystiger by a funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego na pocz tku lat 60. przybywa do Zak adu dla Ociemnia ych w Laskach pod Warszaw . Spotyka Stefana Wyszy skiego
04:30
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2416Jerzy ok amuje on e ma spotkanie w pracy i znów widzi si z Ig . Ma gorzata obserwuj c zachowanie m a coraz bardziej si niepokoi. Zmartwie nie brakuje tak e Madzi. Ma wzi udzia w kolejnej sesji zdj ciowej z Miko ajem cho oboje nadal s sk óceni. W tym samym czasie Natalia negocjuje warunki kontraktu modelki z Milewskim prawnikiem Fashion Life . Klara zaprasza Iren do domu by porozmawia z ni o spadku po ojcu a gdy przy apuje macoch na k amstwie ta wpada nagle w furi . Tymczasem Paszkowska zdobywa zaskakuj ceinformacje o ma e stwie liwi skich. Sabina po ostatnich problemach w hotelu próbuje na nowo zbli y si do Kazika. Tymczasem Oliwka stawia spraw wyprowadzki na ostrzu no a. Serial obyczajowy
05:05
 
Barnusiw droga do Polski
W Mo ciskach na Ukrainie niedaleko granicy z Polsk yje dwunastoosobowa rodzina Barnusiów. S Polakami. Ich dziadkowie chocia o tym marzyli nie wsiedli w 1945 roku do poci gu wraz z Kargulami i Pawlakami. Nie wyjechali do macierzy. Zostali na ukrai skiej ziemi. Zostali na ojcowi nie. Taki by los wielu naszych rodaków. Barnusiowie nie zatracili katolickiej wiary ani ojczystej mowy. W domu rozmawia si w j zyku polskim a dzieci ucz si w polskiej szkole w Mo ciskach. Pewnie yliby d u ej w wielkiej biedzie gdyby nie spotkanie w 2017 roku. Barnusiów odkryli wroc awscy wolontariusze Akcji Mogi pradziada ocal od zapomnienia którzy w okolicach Mo cisk porz dkowali zapomniane polskie nekropolie
05:30
 
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Ulubione skecze z serialu Ja to mam szcz cie s. 2. Joanna znajduje w domu gazet a w niej zakre lone zaproszenie na bal w Klubie Swingersów. Swoimi w tpliwo ciami dzieli si z Iwonk . Okazuje si e to gazeta Tadeusza. Polaków odwiedza harcerka Aldonka chce sprzeda termometr. Dziewczynka przekonuje ich do zakupu. Trzeci termometrw kszta cie szyszki dostaj od Tadeusza w prezencie. Ka dy z nich wskazuje inn temperatur
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Anna Dymna spotkajmy si
Piotr Wencka. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00
 
Okrasa amie przepisy
W pomidorowym królestwie. Pomidory do Europy trafi y dopiero po odkryciu Ameryki przez Kolumba i przez wieki traktowane by y tylko jako ozdoba sto u. Cho trudno w to uwierzy nawet w kuchni w oskiej pomidory pojawia y si dopiero w XIX wieku. Starsi widzowie pami taj doskonale piosenk kabaretu Starszych Panów pod tytu em Addio pomidory . Dzi m odym ludziom trudno zrozumie e jeszcze nie tak dawno sezon na to wspania e warzywo by krótki i ogranicza si do letnich miesi cy. Wspó cze nie na sto y trafia ponad 40 gatunków pomidorów w ró nych kolorach kszta tach i wielko ciach. Pomidory mamy w sklepach przez okr g y rok ale i tak najsmaczniejsze s w sezonie. Bo jak twierdzi ekspert który opowie widzom i Karolowi o pomidorach najwa niejszym czynnikiem wp ywaj cym na smak tego warzywa jest s o ce Zatem jedzmy jak najwi cejpomidorów w sezonie. Karol wykorzystuj c ró ne gatunki pomidorów przygotuje swoje propozycje. B d szybkie sa atki a tak e pomidory jako dodatek do potraw z mi sa i ryb
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków yj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:15
 
Co na obiad
Krem z pomidorów. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2417Agata i Patryk odwiedzaj Jezierskich w ich nowo wynaj tym eleganckim domu a ci od razu proponuj zakochanym by z nimi zamieszkali. Poza tym Pyrka dowiaduje si e przysz a te ciowa postanowi a zorganizowa ich lub. Tolek i Irena przebrani za bohaterów Ogniem i mieczem odwiedzaj Stefana i namawiaj go by zagra w spektaklu jako Podbipi ta. Podczas próby w Otwocku okazuje si e dosz o do nieporozumienia. Ból g owy maj te Kajtek i Oliwka. Niepokoj si gdzie Sabina zamieszka po wyprowadzce. Tymczasem Tomalowa wyznaje Cie lakom i Zuzi e ona i Kazik s par i postanowilirazem zamieszka . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45
 
Polskie drogi
Misja specjalna. We wrze niu 1939 roku podchor y strzelców konnych W adys aw Niwi ski otrzymuje rozkaz eskortowania do Kamie ca Podolskiego wa nej przesy ki pa stwowej
14:20
 
Giganci historii
Polscy olimpijczycy. Nie zwyci stwo si liczy a udzia g osi s ynna olimpijska maksyma. Jednak to w a nie medal olimpijski jest marzeniem ka dego sportowca. Irena Szewi ska Robert Korzeniowski Jerzy Paw owski Halina Konopacka Janusz Kusoci ski Waldemar Baszanowski Adam Ma ysz Kamil Stoch Justyna Kowalczyk Jerzy Kulej to zaledwie pocz tek d ugiej listy wielkich nazwisk polskich mistrzów olimpijskich. Niezapomniane zwyci stwa. Te bezdyskusyjne i te o milimetry u amki sekund. B d ce efektem talentu ci kiej pracy ale te odrobiny szcz cia które podobno sprzyja lepszym. Polscy olimpijczycy to temat tego odcinka teleturnieju Giganci historii
15:10
 
Polacy wiatu
Kazimierz Fajans.
15:20
 
Smaki wiata po rd mrz
Ola Nguyen zwyci czyni programu MasterChef Polska wyrusza w zamorskie podró e i przedstawia lokalne tradycje kulinarne
15:50
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Kompleksy. Deser nazwany przez Eugeniusza Piegowata mietana sprawia e Margolcia zaczyna si przejmowa w asnymi piegami. Co wi cej ma wra enie e miesz one innych. Nie czuje si z tym dobrze nie chce nawet spróbowa deseru i ucieka. Dzi ki Talentuli przyjaciele odkrywaj e komentarze na temat piegów mog y zasmuci Margolci a bez niej nie jest im dobrze wi c postanawiaj jej poszuka . W dzisiejszym odcinku przyjaciele odkryj czym s kompleksy oraz e ich akceptacja mo e nam tylko doda uroku
16:10
 
Zwierzaki Czytaki
Katastrofa parkingowa. Tytu owe zwierzaki to Rysia ruda kotka i Szymek szop pracz. Mieszkaj razem z Micha em który ma z nimi nie lada k opoty bowiem s niesforne i bardzo pomys owe. Ich szalone koncepcje i weso e usposobienie sprawiaj e nikt si nie nudzi a cisza w domu zapady jedynie wtedy gdy Micha zaczyna czyta swoim zwierzakom ksi ki. Micha przez nieuwag zostawia na podwórku opat . Tymczasem Pimpek z Pompkiem przewiduj katastrof ekologiczno parkingow . W tym jak przyj na ratunek planecie pomaga zwierzakom Micha ale z katastrof na parkingu przyjaciele poradz sobie sami
16:30
 
Rodzinka.pl
Trzeba dobrze (si ) prowadzi. Filip i Kuba rozmawiaj o kobietach. Natalia próbuje przekona Kacpra e koszula któr mu kupi a na dyskotek jest wietna. Tomkowi udaje si to znacznie szybciej i atwiej. Ludwik i Kuba wracaj zdenerwowani po kolejnej lekcji nauki jazdy samochodem. Natalia i Ludwik zaplanowali rodzinne sprz tanie. Ch opcom si to nie podoba ipróbuj si wykr ci . Zapomnieli jednak o podpisanych przez nich cyrografach. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
Sopot. Tym razem odwiedzimy Sopot jeden z najbardziej renomowanych nadmorskich kurortów w Polsce który s ynie z pi knych pla i eleganckich hoteli. Nie bez przyczyny mówiono niegdy o nim Riwiera Pó nocy. Znajduje si tu najd u sze drewniane molo w Europie a w tutejszej Operze Le nej wyst powa y najwi kszegwiazdy muzyki rozrywkowej. Podobnie jak ka dy szanuj cy si kurort Sopot ma reprezentacyjny deptak gdzie kuracjusze i tury ci mog przechadza si lub wst pi do kawiarni. To s ynny na ca Polsk Monciak czyli popularne okre lenie ulicy Bohaterów Monte Cassino która jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnychdeptaków w Polsce. Na odcinku 600 metrów koncentruje si ycie Sopotu. Ulica yje w dzie i w nocy bo wokó jest wiele kawiarni restauracji i klubów. To przy Monciaku dzia a kultowy SPATiF gdzie po wojnie balowa a artystyczna bohema w tym Zbigniew Cybulski Kalina J drusik Roman Pola ski
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2417Agata i Patryk odwiedzaj Jezierskich w ich nowo wynaj tym eleganckim domu a ci od razu proponuj zakochanym by z nimi zamieszkali. Poza tym Pyrka dowiaduje si e przysz a te ciowa postanowi a zorganizowa ich lub. Tolek i Irena przebrani za bohaterów Ogniem i mieczem odwiedzaj Stefana i namawiaj go by zagra w spektaklu jako Podbipi ta. Podczas próby w Otwocku okazuje si e dosz o do nieporozumienia. Ból g owy maj te Kajtek i Oliwka. Niepokoj si gdzie Sabina zamieszka po wyprowadzce. Tymczasem Tomalowa wyznaje Cie lakom i Zuzi e ona i Kazik s par i postanowilirazem zamieszka . Serial obyczajowy
18:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Zbrodnia w bibliotece. W nocy w bibliotece seminaryjnej w Pa acu Biskupów w Kielcach dochodzi do zabójstwa profesora. Stwierdzono kradzie cennego starodruku nad którym pracowa profesor Zygmunt Grudzi ski. Biskup wzywaojca Mateusza prosz c go by dyskretnie przeprowadzi ledztwo. Sprawa musi by jak najszybciej wyja niona dla dobra seminarium. Biskup wierzy e Mateusz przyspieszy dochodzenie. Jak si okazuje profesor zabra ze sob do grobu wa ne informacje dotycz ce Ko cio a w Polsce. Pracowa na tym od lat. Policja z Kielc prosi o pomoc speców z Sandomierza. Do akcji w czaj si Mo ejko i Nocul. Przebrani za kap anów rozpoczynaj ledztwo. Podejrzana jest seminarzystka Joanna któr przy apano na kradzie y Ewangelii. Mateusz szuka dowodów na jej niewinno . Przeszukuje pokój kleryka Wojtka którymia powody pozby si profesora. Serial kryminalno obyczajowy Re yseria: Andrzej KostenkoZdj cia: Adam Bajerski
21:10
 
Ojciec Mateusz
Wi zienna przesz o. W odek ojciec Micha a wychodzi po trzech latach z wi zienia. Prokurator i komisarz Mo ejko proponuj mu aby zosta ich informatorem i pomóg w rozbiciu gangu
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Gala XX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry
Od 17 do 20 wrze nia 2021 r. w Zamo ciu odb dzie si XX Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry . Festiwal odbywa si corocznie od 2001 roku
Activate Live-Chat