OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ach pij kochanie
Historia osnuta na faktach. Czasy stalinowskiego terroru w Polsce. To historia m odego milicjanta który próbuje rozwik a zagadk tajemniczych znikni ludzi w okolicach Krakowa. Dochodzi do wniosku e to sprawka seryjnego zabójcy. Podejrzenia padaj na m czyzn powszechnie uchodz cego za szanowanego obywatela. Kraków maj 1955 roku. 44 letni W adys aw Mazurkiewicz zwany pi knym W adkiem to król ycia ma wielkie pieni dze mnóstwo kobiet wokó siebie i zaskakuj ce uk ady a do tego ca kiem niejasn przesz o . Prowadz cy ledztwo w sprawie zagadkowych zbrodni oddany systemowi m ody milicjant Karski podejrzewa w a nie Mazurkiewicza. W trakcie dochodzenia napotyka jednak na same przeszkody. Czy Karski wytrwa a zabójca maj cy na sumieniu liczne ofiary odpowie w ko cu za swoje czyny Film kryminalny Polska 2017Re yseria: Krzysztof LangScenariusz: Andrzej Go daAktorzy: Katarzyna Warnke Karolina Gruszka Andrzej Chyra Tomasz Schuchardt Bogus aw Linda Arkadiusz Jakubik
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2418Sabina przeprowadza si w ko cu z córk do Kazika. Gdy Oliwka i Kajtek wi tuj z przyjació mi odzyskanie wolno ci Madzia i Kacper proponuj by zamieszkali wszyscy razem. Osobno i daleko od siebie mieszka inna para. Józek dzwoni do Gabrysi i wyznaje jak bardzo czuje si samotny za granic . W pracy Niedzielska znów ciera si z Dorot Kujawiak. By a dyrektorka oskar a swoj nast pczyni o niew a ciwe zachowanie w stosunku do uczniów. Jednak prawdziwe k opoty to maj dopiero oni. Kornel i S awka szukaj do swojej rezydencji gosposi a jedn z ch tnychjest abcia. Serial obyczajowy
04:50
 
Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Opolczyk przygotowuje zemst . Wysy a Gniewosza z Dalewic do Krakowa by tam sia zam t i rozpuszcza plotki o Jadwidze. Para królewska rozdaje ja mu n u duchaków. Jan z Kleparza ostrzega przed morem. Ersebeth jest chora. Spytkowi nie podoba si e leczy j Jan. Dymitr z Goraja o wiadcza si Margit. Kobieta czuje si winna. Przyjmuje o wiadczyny ze wzgl du na siostr . Jadwiga i Jagie o modl si o zdrowego syna
07:00
 
Kuchnia polskich ydw
Wrzenie XVIII wieku. W kolejnym odcinku poznamy potrawy spo ywane w XVIII wieku. Prowadz cy ukasz Modelski przygotuje dania z kapusty. Pierwsz potraw b dzie kapu niak ze wie ej kapusty a drug pr ga wo owa z kiszon kapust
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Pstr g z kaszotto. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2419Stefan opowiada Tolkowi o przyje dzie Idy która wcale nie uciek a od Bartka tylko od Walerii. Norwe ka prosi Górk o pomoc w pozbyciu si k opotliwej te ciowej. Z kolei Tymon informuje Iren e wkrótce b d musieli opu ci z Koszykiem Grand Szalet . Bo ena i Bruno wci staraj si o adopcj Tadzia i odwiedzaj dom ma ego dziecka w którym ch opiec aktualnie przebywa. Niestety kuratorka któr spotykaj w o rodku nie ma dla nich dobrych wiadomo ci. Skrajnie inna informacja dociera do Ricarda. abcia mieszka i pracuje w willi Jezierskich jako gosposia. Gawron gdy tylko nadarza si okazja odwiedza ukochan w rezydencji. Gdy Rysiek bierze k piel niespodziewanie do domu wracaj gospodarze. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
 
Ranczo
Sztuka translacji. Francesca dowiaduje si e jej adorator by y wi zie przyjecha do Polski i lada chwila mo e pojawi si w Wilkowyjach. Francesca obawia si e m czyzna mo e skrzywdzi Witebskiego
13:25
 
Ranczo
Kontrrewolucja. Uczniowie szko y podejmuj ró ne akcje w celu zdobycia rodków na zagraniczn wycieczk . Czerepach przechwytuje ide a nast pnie senator wyg asza j w telewizji
14:20
 
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:20
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Inkowie. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
15:50
 
Al chemik
Nieznana piana. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
 
Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:20
 
Halo halo
Organizacja miejsca do rysowania. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:25
 
Licz na Wiktora
Liczba 16. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:30
 
Rodzinka.pl
Ch opaki kontra dziewczyny. Kacper próbuje znale sposób by przekona rodziców do zakupu nowych okularów dla niego. Zosia wyznaje Kacprowi e podoba jej si pewien ch opak co smuci Kacpra. Marek radzi Kacprowi i Antkowi co nale y zabra na protest antysystemowy. Maria boi si nadchodz cych zmian
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40
 
Zaginione skarby
Walka karnawa u z postem. Odcinek przedstawia losy dzie a Pietera Brueghela m odszego (1564 1638) którym jest Walka karnawa u z postem . To malowana opowie o barwnie przedstawionym konflikcie wiatopogl dowym i moralnym. Obraz by ozdob kolekcji Stanis awa hrabiego Ursyn Rusieckiego do roku 1934. Wtedy hrabia przekaza go w darze Muzeum. W chwili utraty w 1941 roku w a cicielem obrazu by o Muzeum Narodowe w Krakowie
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2419Stefan opowiada Tolkowi o przyje dzie Idy która wcale nie uciek a od Bartka tylko od Walerii. Norwe ka prosi Górk o pomoc w pozbyciu si k opotliwej te ciowej. Z kolei Tymon informuje Iren e wkrótce b d musieli opu ci z Koszykiem Grand Szalet . Bo ena i Bruno wci staraj si o adopcj Tadzia i odwiedzaj dom ma ego dziecka w którym ch opiec aktualnie przebywa. Niestety kuratorka któr spotykaj w o rodku nie ma dla nich dobrych wiadomo ci. Skrajnie inna informacja dociera do Ricarda. abcia mieszka i pracuje w willi Jezierskich jako gosposia. Gawron gdy tylko nadarza si okazja odwiedza ukochan w rezydencji. Gdy Rysiek bierze k piel niespodziewanie do domu wracaj gospodarze. Serial obyczajowy
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Uwik ani
Maciej. Za dwa miesi ce Ma kowi ma si urodzi dziecko. Jest szcz liwy ma pouk adane ycie. Kiedy jego ona na kilka dni wyje d a do swoich rodziców Maciek umawia si z przyjacielem. Opowiada mu e zosta wrobiony w malwersacje finansowe swojego szefa i dosta wyrok w zawieszeniu. Jest teraz bardzo ostro ny boi si e odwiesz mu wyroki trafi do wi zienia. W trakcie imprezy przed barem Maciek s yszy jak jaka kobieta wzywa pomocy. Natychmiast pieszy na ratunek. Mi dzy nim a napastnikiem dochodzi do bójki. Maciek odpycha m czyzn a ten upadaj c uderza si w g ow . W tym czasie kobieta któr zaatakowa napastnik oddala si . Maciek u wiadamia sobie e mo e by oskar ony o zabójstwo. Kiedy widzi podje d aj cy radiowóz spanikowany ucieka. Policja rozpoczyna dochodzenie rozsy a za Ma kiem list go czy. Serial kryminalny
21:10
 
Uwik ani
Nina. Nina jest lekark w pogotowiu. Sama wychowuje nastoletni córk . Pewnego dnia podczas zakupów na stacji benzynowej staje si wiadkiem napadu. Przera ona ca sytuacj Nina chowa si za jednym z rega ów. Niestety w najmniej odpowiednim momencie dzwoni jej telefon. Gangsterzy zabieraj Nin jako zak adniczk . W trakcie ucieczki bandyci knebluj j i zwi zuj a przeszukuj c jej dokumenty odkrywaj e kobieta ma córk . Gro e je eli b dzie wspó pracowa z policj jej córce mo e sta si krzywda. Wywo j do lasu i przywi zuj do drzewa. Ninie udaje si jednak uwolni . Gangsterzy chc mie pewno e nie b dzie zeznawa . Jeden z nich zaprzyja nia si z ni i zdobywa jej zaufanie. Mi dzy Nin i przest pc rodzi si uczucie. Serial kryminalny
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Pokolenia pokoleniom
Opowie o hrabinie Jolancie Mycielskiej która dzia a na rzecz rodzin oraz przekazywania m odemu pokoleniu warto ci zwi zanych z patriotyzmem przywi zaniem do tradycji i religii katolickiej
23:30
 
Rodzinka.pl
Ch opaki kontra dziewczyny. Kacper próbuje znale sposób by przekona rodziców do zakupu nowych okularów dla niego. Zosia wyznaje Kacprowi e podoba jej si pewien ch opak co smuci Kacpra. Marek radzi Kacprowi i Antkowi co nale y zabra na protest antysystemowy. Maria boi si nadchodz cych zmian
Activate Live-Chat