OTR
Date
<
September 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Zbrodnia w bibliotece. W nocy w bibliotece seminaryjnej w Pa acu Biskupów w Kielcach dochodzi do zabójstwa profesora. Stwierdzono kradzie cennego starodruku nad którym pracowa profesor Zygmunt Grudzi ski. Biskup wzywaojca Mateusza prosz c go by dyskretnie przeprowadzi ledztwo. Sprawa musi by jak najszybciej wyja niona dla dobra seminarium. Biskup wierzy e Mateusz przyspieszy dochodzenie. Jak si okazuje profesor zabra ze sob do grobu wa ne informacje dotycz ce Ko cio a w Polsce. Pracowa na tym od lat. Policja z Kielc prosi o pomoc speców z Sandomierza. Do akcji w czaj si Mo ejko i Nocul. Przebrani za kap anów rozpoczynaj ledztwo. Podejrzana jest seminarzystka Joanna któr przy apano na kradzie y Ewangelii. Mateusz szuka dowodów na jej niewinno . Przeszukuje pokój kleryka Wojtka którymia powody pozby si profesora. Serial kryminalno obyczajowy Re yseria: Andrzej KostenkoZdj cia: Adam Bajerski
03:25
 
Ojciec Mateusz
Wi zienna przesz o. W odek ojciec Micha a wychodzi po trzech latach z wi zienia. Prokurator i komisarz Mo ejko proponuj mu aby zosta ich informatorem i pomóg w rozbiciu gangu
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2419Stefan opowiada Tolkowi o przyje dzie Idy która wcale nie uciek a od Bartka tylko od Walerii. Norwe ka prosi Górk o pomoc w pozbyciu si k opotliwej te ciowej. Z kolei Tymon informuje Iren e wkrótce b d musieli opu ci z Koszykiem Grand Szalet . Bo ena i Bruno wci staraj si o adopcj Tadzia i odwiedzaj dom ma ego dziecka w którym ch opiec aktualnie przebywa. Niestety kuratorka któr spotykaj w o rodku nie ma dla nich dobrych wiadomo ci. Skrajnie inna informacja dociera do Ricarda. abcia mieszka i pracuje w willi Jezierskich jako gosposia. Gawron gdy tylko nadarza si okazja odwiedza ukochan w rezydencji. Gdy Rysiek bierze k piel niespodziewanie do domu wracaj gospodarze. Serial obyczajowy
04:50
 
Pokolenia pokoleniom
Opowie o hrabinie Jolancie Mycielskiej która dzia a na rzecz rodzin oraz przekazywania m odemu pokoleniu warto ci zwi zanych z patriotyzmem przywi zaniem do tradycji i religii katolickiej
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Le niczwka
Policjanci próbuj znale Daniela który nie zg osi si na powtórne wezwanie do komendy. Beata przygotowuje niadanie dla Artura. Wiesiek i Marcin zakradaj si pod dom Krawczyka
07:00
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Inkowie. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Flaczki z rydzów. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Na sygnale
Gotowy na wszystko. Beniamin Vick zaczyna prac w stacji. Jest pe en energii i optymizmu. Od razu zwraca uwag na Martyn z któr ma dy ur. Gdy ich pierwszym pacjentem zostaje kloszard chirurg traci jednak zapa do pracy. Ratownicy musz pomóc rodz cej kobiecie. Poród zacz si zdecydowanie przed terminem a kobieta ma powa ny krwotok. Doktor Vick robi wszystko by ocali i matk i dziecko. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Poland in Undiscovered
Wejherowo. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
12:35
 
M jak mi o
Werner planuje poprosi Sandr by w ko cu z nim zamieszka a. Kamil zaczyna szuka nowego domu na wie e Joasia postanowi a wróci do Polski i znowu zamieszka na Wietrznej. Trafia razem z Pol na posesj któr nawiedzaj duchy. Tymczasem Magda odkrywa e ma nowego adoratora którym okazuje si brat jej kole anki ze studiów. Ania postanawia za to nagle zerwa z Damianem i wyznaje Budzy skiej e jej serce podbi ju kto inny. Serial obyczajowy
13:25
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
14:20
 
Pokolenia pokoleniom
Opowie o hrabinie Jolancie Mycielskiej która dzia a na rzecz rodzin oraz przekazywania m odemu pokoleniu warto ci zwi zanych z patriotyzmem przywi zaniem do tradycji i religii katolickiej
15:25
 
W kotle historii
Górny l sk. Buchty i karminadle. 16 lipca 1922 roku odby a si w Katowicach uroczysto zjednoczenia Górnego l ska z Polsk . To wydarzenie historyczne wyznacza kolejny temat programu W kotle historii . W tym odcinku przepisy kuchni l skiej w nawi zaniu równie do filmu Kazimierza Kutza Per a w koronie . I tak pierwszym daniem s karminadle czyli rodzaj kotletów mielonych. Trudno sobie wyobrazi kuchni l sk bez bucht znanych w innych regionach Polski jako kluski na parze pampuchy czy parowce. I w a nie buchty na parze to kolejna potrawa w tym odcinku programu
15:55
 
Bolek i Lolek
Ma pka. Film animowany dla dzieci. W tym odcinku Bolek i Lolek otrzymuj w prezencie od marynarza ma pk . Zwierzak ucieka jednak z klatki. Ch opcy goni za nim po mieszkaniu potem po drzewach w parku. Uciekaj ca ma pka trafia do ogrodu zoologicznego i tam ju pozostaje
16:05
 
Bolek i Lolek
Sierpniowa w drówka. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:15
 
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Upa. Przygody niezdarnego ale sympatycznego kozio ka Mato ka. Celem jego wyprawy jest Pacanów miasto s yn ce z kowali którzy potrafi podkuwa kozy. W czasie podró y na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z których zawsze wchodzi obronn r k dzi ki sprytowi oraz pomocy innych. Ka da przygoda kozio ka Mato ka pozwala mu dowiedzie si czego nowego o otaczaj cym go wiecie
16:30
 
Rodzinka.pl
Czysto czy ciej czy ciute ko. Natalia denerwuje si na mam która prosi j o pomoc. Janina poucza j wie wszystko lepiej. Marek i Maria odwiedzaj Boskich po zakupach dla dziecka. Ludwik kupuje Natalii prezent z nadziej e sp dz wspólnie wieczór
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Na sygnale
Gotowy na wszystko. Beniamin Vick zaczyna prac w stacji. Jest pe en energii i optymizmu. Od razu zwraca uwag na Martyn z któr ma dy ur. Gdy ich pierwszym pacjentem zostaje kloszard chirurg traci jednak zapa do pracy. Ratownicy musz pomóc rodz cej kobiecie. Poród zacz si zdecydowanie przed terminem a kobieta ma powa ny krwotok. Doktor Vick robi wszystko by ocali i matk i dziecko. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
18:50
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Na dobre i na z e
Narodziny Edzia. Kasia zaczyna w ko cu rodzi a Falkowicz nagle odczuwa atak silnego bólu i podejrzewa e ma problemy z przeszczepion nerk . Pod opiek Hani i Konicy trafia z kolei Sta . Ch opiec ma otwarte z amanie nogi grozi mu amputacja i ma pozytywny wynik testu na covid przez co nie mo e zosta przyj ty do szpitala. Poza tym w Le nej Górze zjawia si gwiazdor rock polo Bolek o pseudonimie estradowym Srebrny Bolo którego ona Marianna mia a wypadek i zacz a nagle rodzi . Tymczasem Tadek ledzi Janusza... i przy apuje ojca gdy ten w amuje si do domu Micha a by zaatakowa Lucyn . Serial obyczajowy
21:10
 
XVIII Festiwal Kabaretu Koszalin 2012
SPA Koszalin. Kabaretowa euforia. Wszyscy wiedz e kabaret nie tylko bawi ale i uczy. Autorzy programu udowadniaj e kabaret te leczy. miechoterapia i muzykoterapia to najskuteczniejsze rodzaje leczenia. Jako terapeuci do Koszalina przyjechali najlepsi eksperci w kraju ekstremalnie zabawni czyli w 100 skuteczni. Najwi ksze gwiazdy kabaretu i estrady pokazuj swoje skecze monologi i piosenki wywo uj c koj cy u miech masuj cy miech i energetyzuj ce brawa. Ekskluzywnym o rodkiem SPA kieruj do wiadczeni fachowcy w roz mieszaniu gospodarze festiwalu kabaret Ko Polski. Z kolei Kabaret Nowaki wcieli si w role zainteresowanych i ciekawych wszystkiego pacjentów SPA. Kabaretowe SPA odwiedzili równie : Paranienormalni Smile Miko aj Cie lak z Kabaretu Moralnego Niepokoju Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret M odych Panów i inni. Swój jubileusz 25 lecia na scenie wi towali: Hanna leszy ska Piotr G sowski i Robert Rozmus czyli s ynnyTercet czyli Kwartet
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Polskie drogi
Obywatele GG. Podchor y Niwi ski i kapral Kura w cywilnych ubraniach zatrzymuj si na wiejskiej plebanii. Wpadaj w r ce Niemców. Tymczasem w Warszawie Johan Heimann szuka ladów po rodzinie Niwi skich
Activate Live-Chat