OTR
Date
<
October 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Moja krew
Igor jest zawodowym bokserem. Doznaje na ringu powa nej kontuzji i dowiaduje si e musi zako czy karier . Dochodzi do wniosku e powinien zostawi po sobie jaki lad
04:25

Barwy szcz cia
Odc. 2430 Ma gorzata chc c przy apa Jerzego na gor cym uczynku znowu zaczyna go ledzi . W ko cu razem z Natali docieraj do domku za miastem. I w ten sposób tajemnicze zachowanie Marczaka wyja nia si . Nie chodzi o o romans ale o prezent dla ukochanej. Mniej uroczo u Pyrkow. Hubert ma pretensje do Klary o to e stan a po stronie Iwony i zacz a w tpi w etyk jego nowej pracy. Wkrótce Pyrka odkrywa e jedn ze sta ych klientek firmy ka Wit jest Beata mama Grzesia kolegi Marysi z przedszkola. Kajtek egna si z Oliwk przed wyjazdem do Singapuru. Sabina podejrzewa e W adek ukrywa przed nimi prawd i e jego stan zdrowia jest o wiele powa niejszy. Serial obyczajowy
04:50

Odda am Go Ko cio owi
Wzruszaj cy film o rodzicach b ogos awionego ks. Jerzego Popie uszki. O wychowaniu mi o ci rodziców i yciu we wsi Okopy opowie Józef brat ks. Jerzego. Us yszymy tak e wspomnienia wnuczki pa stwa Popie uszków. O niezwyk ej relacji pani Marianny Popie uszki z lud mi Solidarno ci opowiedz najbli si wspó pracownicy ksi dza Jerzego. W dokumencie przedstawimy tak e drog rodziców któr pokonali od roli zwyk ych bogobojnych ci ko pracuj cych ludzi do postaci tragicznych i wspania ych w swojej dobroci cierpi cych po stracie synai przebaczaj cych mordercom
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Margit wyznaje siostrze e istnieje dowód na to e Jadwiga kontaktowa a si z Wilhelmem. List królowej nie zosta zniszczony. Ersebet zaczyna rodzi . Wymusza na Margit przysi g e zniszczy korespondencj . Umiera arcybiskup Bodz ta. Radlica przegania Wierzynka i Mateusza którzy chcieli zap aci za odpust. Przy okazji dowiaduje si e Opolczyk knuje w Rzymie. Jagie o zgadza si by nast pc arcybiskupa zosta Dobrogost. Jadwiga znajduje w szkatu ce na bi uteri listy królowej El biety
07:00

Kuchnia polskich ydw
Siedem dni wesela. lub w tradycji ydowskiej to szczególna ceremonia. Wesele trwa siedem dni. Na weselnym stole pojawia si szereg ró nych potraw. Potraw która dzier y pierwsze honorowe miejsce jest goldene joich czyli z oty rosó z kury. I od tego przepisu rozpoczyna si kolejny odcinek programu. Trudno sobie równie wyobrazi wesele bez g si która wró y m odym powodzenie i szcz cie. Kolejna potrawa to g pieczona z farfelkami
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Jab czanka z ziemniakami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Klara namawia Huberta by pos ucha Iwony i zrezygnowa z dodatkowej pracy. Sadowski dostarcza odbiorcom kolejne przesy ki nie wiedz c e bierze udzia w handlu nielegalnymi substancjami. Kajtek jest ju w drodze do Singapuru. Podczas nieobecno ci syna Sabina próbuje otoczy Oliwk opiek . Madzia wyznaje przyjació ce e postanowi a rzuci studia i powa nie zaj si modelingiem. Oliwka nie popiera jej decyzji. Milewski zagl da do kancelarii i zaprasza Natali na randk
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Pot ga immunitetu. Monika krytykuje Lucy za to e pozwoli a zdusi talent Kusego a jemu daje do zrozumienia i musi wybra mi dzy rodzin a karier . Komisja programowa zbiera si w pubie by napisa program PPU
13:25

Ranczo
Podró w czasie. Komisja programowa nie radzi sobie z pisaniem programu i da eksperta. Klaudia stosuje nietypow terapi otwarcia umys ów. Monika poznaje pisarza Witebskiego który budzi w niej fascynacj
14:20

KUL by zawsze w jego sercu
W filmie przypomniane zostan bogate i d ugoletnie zwi zki kardyna a Stefana Wyszy skiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wypowiedz si pracownicy rektor uczelni ks. prof. dr hab. Miros aw Kalinowski i abp Stanis aw Budzik
15:20

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Chicha i miód. Na peruwia skich ulicach powiewaj czerwone torby na kijach. W Meksyku to by by znak e tu kupisz r bank w Peru czerwona torba oznacza nar bank tu mo na si napi . A co podaj Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak si robi i jak pije chich narodowy napój Indian potomków Inków. A przy okazji WC zat skni za napojem polskich królów i szlachty miodem pitnym. Zat skni wi c pojecha w góry po miody dzikich pszczó i much
15:50

Al chemik
Niemo liwe figury i inne tajemnice. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05

Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:15

Licz na Wiktora
Liczba 19. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:20

Halo halo
Nauka rysowania. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30

Rodzinka.pl
Zero tolerancji. Natalia odkrywa e Kuba prowadzi podwójne ycie i spotyka si ze swoj by dziewczyn Agat . Rodzice nie mog przypomnie sobie gdzie byli umówieni na wieczór. Kuba wie e chodzi o wywiadówk Kacperka który proponuje bratu pieni dze w zamian za milczenie. Po wywiadówce okazuje si e Kubamocno opu ci si w nauce. T umaczy si e przeprowadzka odbi a si na nim bardzo le i st d tak fatalne oceny. Natalia z przera eniem nakrywa Kub sprz taj cego w domu i boi si e ten znów co przeskroba . Marek staje si abstynentem co wprawia Boskich w os upienie. Przyjaciel wytyka Ludwikowi e mocno skapcania przy Natalii. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40

Zaginione skarby
Mistrz i Katarzyna. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek prezentuje losy obrazu zatytu owanego Nawrócenie cesarzowej Faustyny przez Katarzyn Aleksandryjsk który powstawa w latach 1514 1515. Dzie o przedstawia nawiedzenie wi tej Katarzyny przez cesarzow Faustyn . Jego autorem jest Hans von Kulmbach (ok. 1480 1522). W a cicielem w chwili utraty dzie a by ko ció Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny w Krakowie
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Klara namawia Huberta by pos ucha Iwony i zrezygnowa z dodatkowej pracy. Sadowski dostarcza odbiorcom kolejne przesy ki nie wiedz c e bierze udzia w handlu nielegalnymi substancjami. Kajtek jest ju w drodze do Singapuru. Podczas nieobecno ci syna Sabina próbuje otoczy Oliwk opiek . Madzia wyznaje przyjació ce e postanowi a rzuci studia i powa nie zaj si modelingiem. Oliwka nie popiera jej decyzji. Milewski zagl da do kancelarii i zaprasza Natali na randk
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Miasto skarbw
Stopy Marylin Monroe. Alicja odwozi do domu Moryca który wypomina jej relacje ze wspólnikiem Ewy Maksem. Starka by y agent s u b PRL u wykrada z krakowskiej galerii zdj cie Marilyn Monroe z kolekcji Miltona Greene a
21:10

Miasto skarbw
Dukat Wazy. Alicja któr Szatner zaprosi na strzelnic nie zdradza e jest wietnym strzelcem. Selena dostaje informacj od Kami skiego wtyczki w rodowisku krakowskich z odziei e na rynku pojawi si skradziony w Koszycach z oty dukat Zygmunta Wazy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

KUL by zawsze w jego sercu
W filmie przypomniane zostan bogate i d ugoletnie zwi zki kardyna a Stefana Wyszy skiego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Wypowiedz si pracownicy rektor uczelni ks. prof. dr hab. Miros aw Kalinowski i abp Stanis aw Budzik
23:30

Rodzinka.pl
Zero tolerancji. Natalia odkrywa e Kuba prowadzi podwójne ycie i spotyka si ze swoj by dziewczyn Agat . Rodzice nie mog przypomnie sobie gdzie byli umówieni na wieczór. Kuba wie e chodzi o wywiadówk Kacperka który proponuje bratu pieni dze w zamian za milczenie. Po wywiadówce okazuje si e Kubamocno opu ci si w nauce. T umaczy si e przeprowadzka odbi a si na nim bardzo le i st d tak fatalne oceny. Natalia z przera eniem nakrywa Kub sprz taj cego w domu i boi si e ten znów co przeskroba . Marek staje si abstynentem co wprawia Boskich w os upienie. Przyjaciel wytyka Ludwikowi e mocno skapcania przy Natalii. Serial komediowy
Activate Live-Chat