OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20
Polacy wiatu
Helena Sparrow. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Powo anie
Osiemnastoletni Karol przybywa do Krakowa z Wadowic aby studiowa polonistyk na Uniwersytecie Jagiello skim. Fabu a obejmuje okres II wojny wiatowej czas duchowego dojrzewania przysz ego papie a
04:00
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
04:20
Barwy szcz cia
2447Damian jest w ciek y kiedy Mirek przyznaje e to on zrobi fotomonta ze zdj ciem dyrektorki szko y i zmusza syna by przeprosi nauczycielk . Niedzielska musi jednak zg osi spraw cyberprzemocy do kuratorium. W ko cu ch opak wybucha i wypomina ojcu jak wielk krzywd wyrz dzi mu swoim uzale nieniem od alkoholu. Justin wi tuje z przyjació mi urodziny. Do imprezowiczów nieoczekiwanie do cza S awka gotowa bawi si z m odymi ca noc. Z kolei pok ócony z Agat Patryk sp dza ca y wieczór w towarzystwie Oliwki. Tymczasem Dominika próbuje wydoby od Marka informacje o przebywaj cym w szpitalu Sebastianie. Serial obyczajowy
04:50
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
Okrasa amie przepisy
G ska z g sk. Kuchnia polska to nie tylko pierogi i kotlet schabowy. To m.in. wielowiekowa tradycja podawania ryb szczególnie s odkowodnych a w najdalszych zak tkach Polski wytwarza si smakowite produkty warte szerszego zaprezentowania. Ka dy odcinek programu b dzie po wi cony okre lonemu tematowi regionalnej specjalno ci. Ekipa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych rejonów Polski. Karol Okrasa przygotowuje pyszne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Co na obiad
Zapiekanka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2448 Damian zabiera Mirka na obiecan m sk wypraw ale ch opak podczas wycieczki znowu si buntuje. Za to Dominika która dowiedzia a si od Marka o wypadku Sebastiana postanawia odwiedzi by ego ukochanego w szpitalu. Po imprezie koledzy artuj z Justina który przez pó nocy bawi si ze S awk . Tymczasem Kanadyjczyk nic sobie z tego nie robi i wymienia z Jeziersk seri SMS ów. Z kolei Natalia z Malwin nadal zajmuj si spraw Haliny i Wojtasika oszusta który aran uje fikcyjne ma e stwa. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45
Polskie drogi
Do broni. Wiosna 1942 roku. W Chylicach pod Warszaw zostaje zaprzysi ony pierwszy oddzia Gwardii Ludowej. Gestapo postanawia aresztowa Kozakiewicza. W czasie pogrzebu ojca W adys aw zostaje zatrzymany
14:15
Giganci historii
Jan III Sobieski. Panowanie w cieniu ekspansji tureckiej. Lew Lechistanu najwi kszy wódz po ród polskich monarchów. Jan III Sobieski pogromca tureckiej pot gi obro ca chrze cija stwa wielki znawca sztuki wojennej biegle znaj cy kilka j zyków w tym turecki wielbiciel kobiet. Król legenda. Jan Sobieski szybko zdoby uznanie walcz c u boku króla przeciwko Kozakom Tatarom i w czasie wyprawy na Ukrain . Jego spektakularne zwyci stwa i wielka inteligencja wynios y go na tron Polski. Z mi o ci do ony zbudowa pa ac i pisa listy które nie maj sobie równych. Jego s awa ros a razem z nim w ca ym wspó czesnym wiecie i yje do dzi . Jan III Sobieski. Panowanie w cieniu ekspansji tureckiej to temat tego odcinka teleturnieju
15:05
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
15:20
Smaki wiata po rd mrz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smaków u ich ród a. Ola wyruszy na podbój po udniowego Adriatyku i pó nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzów w niezwyk kulinarn podró od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisów b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlaków turystycznych
15:50
Przyjaciele Misia i Margolci
Tanda randa da. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:15
Zwierzaki Czytaki
Phy Phy. Micha uczy si roli niestety zwierzaki mu w tym nie pomagaj . Chocia przenosi si na podwórko i tam odnajduj go jego podopieczni znowu wszczynaj c k ótnie. Jaki sposób wymy li Micha aby pogodzi Szymka i braci Pimpkowskich i czy to mu si uda
16:30
Rodzinka.pl
Rollercoaster. Natalia i Ludwik planuj oderwa si od codziennej rutyny. Pomi dzy Kub a zazdrosn Paul po raz kolejny dochodzi do k ótni o Agat . Rodzina Boskich przygotowuje si do wyjazdu z okazji urodzin Kacpra. Natalia wci ma obiekcje dotycz ce lubu syna. Paula do cza do Boskich dowiaduje si e Agata i Filip równie s w hotelu. Rodzina bawi si w parku rozrywki. lub Tomka i Magdy staje pod znakiem zapytania
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
17:40
Mj czas
Zygmunt Kukla. Bohaterem tego odcinka jest dyrygent aran er i kompozytor Zygmunt Kukla za o yciel orkiestry Kukla Band d ugoletni kierownik muzyczny i dyrygent festiwali w Opolu i Sopocie. Przez wiele lat dyrygowa orkiestr musicalu Metro Janusza Józefowicza. Jest równie zawodowym kierowc autokaru. Je dzi z wycieczkami po Europie
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2448 Damian zabiera Mirka na obiecan m sk wypraw ale ch opak podczas wycieczki znowu si buntuje. Za to Dominika która dowiedzia a si od Marka o wypadku Sebastiana postanawia odwiedzi by ego ukochanego w szpitalu. Po imprezie koledzy artuj z Justina który przez pó nocy bawi si ze S awk . Tymczasem Kanadyjczyk nic sobie z tego nie robi i wymienia z Jeziersk seri SMS ów. Z kolei Natalia z Malwin nadal zajmuj si spraw Haliny i Wojtasika oszusta który aran uje fikcyjne ma e stwa. Serial obyczajowy
18:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ojciec Mateusz
Gwiazdeczka. Mateusz znajduje porzucone niemowl . Policjanci szukaj matki dziecka. Trafiaj na trop Ukrainki Ludmi y która kilka miesi cy wcze niej zg osi a si do szpitala i dopytywa a o mo liwo porodu
21:10
Ojciec Mateusz
Powód. Sandomierz walczy ze skutkami powodzi. W akcji pomocy powodzianom uczestniczy ca a plebania. Natalia wydaje dary przekazane przez Caritas. W pomoc powodzianom a tak e w zdobywanie niezb dnych materia ów anga uje si Pluskwa. Mateusz stara si pomóc Ma gorzacie która szczególnie ucierpia a w czasie powodzi. Kobieta mieszka z niepe nosprawnym synem Witkiem. Tymczasem policjanci znajduj wyrzucone przez rzek cia o kobiety. Rozpoczyna si ledztwo. Przede wszystkim trzeba ustali kim by a ofiara. Serial kryminalny obyczajowy 43 min Polska 2011Re yseria: Wojciech NowakScenariusz: Grzegorz oszewskiZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Ma gorzata Zaj czkowska Marek Kossakowski Bartlomiej Krat
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Hanik. Podr do ycia
Film dokumentalny rekonstruuje proces beatyfikacyjny ksi dza Jana Machy. Konstrukcja dramaturgiczna filmu oparta na toposie drogi poszukiwaniu dowodów wi to ci ksi dza Machy. Przedstawienie i udokumentowanie pos ugi duszpasterskiej a w szczególno ci dzia alno ci charytatywnej bohatera dokumentu. Narratorem filmu jest ksi dz Damian Bednarski postulator procesu beatyfikacyjnego (zaprezentowane wszystkie miejsca zwi zane z ksi dzem Janem parafie w Chorzowie i Rudzie l skiej w których pe ni pos ug duszpastersk )
23:30
Rodzinka.pl
Rollercoaster. Natalia i Ludwik planuj oderwa si od codziennej rutyny. Pomi dzy Kub a zazdrosn Paul po raz kolejny dochodzi do k ótni o Agat . Rodzina Boskich przygotowuje si do wyjazdu z okazji urodzin Kacpra. Natalia wci ma obiekcje dotycz ce lubu syna. Paula do cza do Boskich dowiaduje si e Agata i Filip równie s w hotelu. Rodzina bawi si w parku rozrywki. lub Tomka i Magdy staje pod znakiem zapytania
Activate Live-Chat