OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Na dobre i na z e
Rodzice i dzieci. Piotr noc sp dza w domu Micha a i Hani eby ochrania lekark . Jest pewien e Tomasz Biskupski szukaj c upu sprzed lat nie zostawi dziewczyny w spokoju. Lucyna spotyka si tymczasem z Januszem gotowa odda zdobyty niedawno skarb by zapewni córce bezpiecze stwo. Z kolei Maks odnajduje w ko cu Antka i znów ciera si z Ing . Jest gotów na wszystko byle wywalczy prawo do spotka z synem. Falkowicz poznaje przypadkiem niani idealn Jadzi . Kolejny raz wchodzi w konflikt ze swoim nowym s siadem Bolkiem. Tymczasem dzi ki fundacji z któr wspó pracuje Lina do Le nej Góry trafia Ali ch opiec z Jemenu którego Hania z Tadkiem pragn uratowa przed kalectwem. Serial obyczajowy
03:30
Stulecie Winnych
Micha junior robi rodzicom niespodziank i przedstawia im swoj dziewczyn Agnieszk . Ania wci ma nadziej na powrót Ewy. Zastanawia si co mo e zrobi eby spotka si z ukochan córk . Basia coraz gorzej znosi mieszkanie z te ciow . Tym bardziej e ta buntuje syna i sugeruje e ona wchodzi mu na g ow . Jasiek bardzo t skni za Antkiem i jedzie do niego. Lotta stawia mu ultimatum mo e zamieszka z ni i synem ale tylko w NRD. Jasiek wraca do Polski i zaczyna za atwia swoj przeprowadzk do Niemiec. Ryszard anga uje si w ruch antykomunistyczny. Mania jest przera ona. Nie mo e pozwoli aby jej m owi sta a si krzywda. Serial historyczny
04:20
Barwy szcz cia
Odc. 2448 Damian zabiera Mirka na obiecan m sk wypraw ale ch opak podczas wycieczki znowu si buntuje. Za to Dominika która dowiedzia a si od Marka o wypadku Sebastiana postanawia odwiedzi by ego ukochanego w szpitalu. Po imprezie koledzy artuj z Justina który przez pó nocy bawi si ze S awk . Tymczasem Kanadyjczyk nic sobie z tego nie robi i wymienia z Jeziersk seri SMS ów. Z kolei Natalia z Malwin nadal zajmuj si spraw Haliny i Wojtasika oszusta który aran uje fikcyjne ma e stwa. Serial obyczajowy
04:50
Hanik. Podr do ycia
Film dokumentalny rekonstruuje proces beatyfikacyjny ksi dza Jana Machy. Konstrukcja dramaturgiczna filmu oparta na toposie drogi poszukiwaniu dowodów wi to ci ksi dza Machy. Przedstawienie i udokumentowanie pos ugi duszpasterskiej a w szczególno ci dzia alno ci charytatywnej bohatera dokumentu. Narratorem filmu jest ksi dz Damian Bednarski postulator procesu beatyfikacyjnego (zaprezentowane wszystkie miejsca zwi zane z ksi dzem Janem parafie w Chorzowie i Rudzie l skiej w których pe ni pos ug duszpastersk )
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Na Wawel przybywa Wigunt który ma dla Jagie y z e wiadomo ci. W zamian za pomoc Witold oferuje Troki ale Zollnera to nie przekonuje. Wallenrod da od Witolda zak adniczek: ony córki i siostry. Jagie o i Jadwiga prosz Jana z Kleparza o pomoc w sprawie nowego ko cio a na Kleparzu. Jadwiga i michna przekonuj M cichn by nie ba a si rych ego lubu. Czupurna podjudzony po raz drugi przez Ann Witoldow zadaje Raganie cios sztyletem
07:00
Qulszo kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka ców. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z których pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:50
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
2449 Za wybryk z fotomonta em Mirkowi grozi wydalenie ze szko y ale Niedzielska robi wszystko by wybroni ch opaka przed inspektorami z kuratorium. Tymczasem Luiza te si buntuje kradnie pieni dze nale ce do Renaty i postanawia zrobi sobie tatua . Tymczasem Dominika wraca do szpitala w którym le y Sebastian i prosi piel gniark by ta przekaza a choremu zdj cie oraz list. Napi cie w kancelarii Natalii. Wspó pracuje ona z Milewskim oraz policj w sprawie Wojtasika. Podczas kolejnego spotkania oszust odkrywa e Malwina pos uguje si fa szywym dowodem. Dochodzi do szarpaniny. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
Ojciec Mateusz
Gwiazdeczka. Mateusz znajduje porzucone niemowl . Policjanci szukaj matki dziecka. Trafiaj na trop Ukrainki Ludmi y która kilka miesi cy wcze niej zg osi a si do szpitala i dopytywa a o mo liwo porodu
13:30
Ojciec Mateusz
Powód. Sandomierz walczy ze skutkami powodzi. W akcji pomocy powodzianom uczestniczy ca a plebania. Natalia wydaje dary przekazane przez Caritas. W pomoc powodzianom a tak e w zdobywanie niezb dnych materia ów anga uje si Pluskwa. Mateusz stara si pomóc Ma gorzacie która szczególnie ucierpia a w czasie powodzi. Kobieta mieszka z niepe nosprawnym synem Witkiem. Tymczasem policjanci znajduj wyrzucone przez rzek cia o kobiety. Rozpoczyna si ledztwo. Przede wszystkim trzeba ustali kim by a ofiara. Serial kryminalny obyczajowy 43 min Polska 2011Re yseria: Wojciech NowakScenariusz: Grzegorz oszewskiZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Ma gorzata Zaj czkowska Marek Kossakowski Bartlomiej Krat
14:25
Hanik. Podr do ycia
Film dokumentalny rekonstruuje proces beatyfikacyjny ksi dza Jana Machy. Konstrukcja dramaturgiczna filmu oparta na toposie drogi poszukiwaniu dowodów wi to ci ksi dza Machy. Przedstawienie i udokumentowanie pos ugi duszpasterskiej a w szczególno ci dzia alno ci charytatywnej bohatera dokumentu. Narratorem filmu jest ksi dz Damian Bednarski postulator procesu beatyfikacyjnego (zaprezentowane wszystkie miejsca zwi zane z ksi dzem Janem parafie w Chorzowie i Rudzie l skiej w których pe ni pos ug duszpastersk )
15:20
Kuchnia dwudziestolecia
Patrz c na Pary . Najlepsze adresy mi dzywojnia. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborców. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki które wówczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
15:50
Agatka
Agatka i wiatr. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00
Mami Fatale
Marzenia z automatu. W pobli u domku Mami pojawia si automat z zabawkami. Mami kupuje zwierzakom pi k do wspólnej zabawy ale Prosi marzy o gumie balonowej. Wydaje ostatni monet by zdoby gum lecz nadal niepocieszony chce wi cej. Fa szuje pieni dze co czu na to maszyn doprowadza do furii
16:10
Zaczarowany wiat..
Aleksander Gierymski i Pomara czarka. Zaczarowany wiat to program edukacyjny zapoznaj cy dzieci z powa nym i z pozoru trudno dost pnym wiatem sztuki. B dzie mowa mi dzy innymi o teatrze muzyce powa nej a tak e o malarstwie. W atrakcyjnej i przyst pnej formie mali widzowie mog dowiedzie si mi dzy innymi jak powstaje scenografia czym jest rekwizyt jak wygl da przygotowanie przedstawienia teatralnego i na czym polega praca konserwatora obrazów
16:30
Rodzinka.pl
Normalna polska rodzina. Paula rozmawia z Kub na temat dziecka. Kacper dostrzega jak postarzeli si jego rodzice. Wypytuje Ludwika czy nie a uje decyzji o ma e stwie. Tymczasem do domu Boskich przybywa Magda. Romantyczny wieczór Natalii i Ludwika zak óca wizyta Tomka i Bola w towarzystwie policji. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Olga Kalicka (Magda) Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Emilia Dankwa (Zosia) Daniel Dziorek (Bolo) Adam Sikora (Filip) Grzegorz G owacki
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Misjonarska przypowie
Ojciec Bonifacy Stanis aw Kotrys zakonnik nie pisze o Afryce. Opowiada. Po 23 latach sp dzonych na misji w Togo wspomnienia nie pozwalaj zapomnie o Czarnym L dzie wra enia pozosta y trwa e jak przywieziona z Afryki ameba. Z pewno ci z o y yby si na fascynuj c ksi k o niezwyk ych losach niezwyk ego cz owieka. Poety fotografika astronoma my liwego franciszkanina bia ego misjonarza czarnej Afryki. Przecie po tylu latach tam sp dzonych nie pisze si ju nic. Wszystko zacz o si w pobli u Janowca nad Wis w kolejnym mrocznym roku hitlerowskiej okupacji. Potem typowe dzieci stwo i m odo w powojennej biedzie. I przypadek który zadecydowa o wyborze yciowej drogi: ksi ka Biedaczyna z Asy u w parafialnej kancelarii gdzie czeka na brata oficera za atwiaj cego ko cielny lub. Seminarium br zowy habit misja i powrót nad Wis do Kazimierza Dolnego do klasztoru ojców franciszkanów reformatów. O przeprawie odzi od miejsca urodzenia. ycie zakre li o parabol losu
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
2449 Za wybryk z fotomonta em Mirkowi grozi wydalenie ze szko y ale Niedzielska robi wszystko by wybroni ch opaka przed inspektorami z kuratorium. Tymczasem Luiza te si buntuje kradnie pieni dze nale ce do Renaty i postanawia zrobi sobie tatua . Tymczasem Dominika wraca do szpitala w którym le y Sebastian i prosi piel gniark by ta przekaza a choremu zdj cie oraz list. Napi cie w kancelarii Natalii. Wspó pracuje ona z Milewskim oraz policj w sprawie Wojtasika. Podczas kolejnego spotkania oszust odkrywa e Malwina pos uguje si fa szywym dowodem. Dochodzi do szarpaniny. Serial obyczajowy
18:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ranczo
Czas konspiry. Biskup zmobilizowany przez Micha ow doprowadza do zwolnienia proboszcza i Kusego. Mimo swojego osobistego zaanga owania ma jednak do niego ogromne pretensje za wywo anie skandalu i czego jest pewien kompromitacj przed parafianami. Lucy uczy wspó wi niarki angielskiego. Wójtowa tak pokierowa a spraw e wójt osobi cie poprosi magistra o przechowanie ony. Kochankowie wreszcie ca y czas mog sp dza razem. Kiedy Biskup dowozi aresztanta do Wilkowyj zaskoczony widzi e wszyscy t umnie i serdecznie witaj ksi dza jak bohatera. Wie schodzi do podziemia. Osoby zagro one aresztowaniem zostaj ukryte a TV Wilkowyje nadaje przeróbki okupacyjnych piosenek i szyfrowane komunikaty o policjantach usi uj cych wr cza kolejne wezwania. aweczka jest pod wra eniem wyczynu ksi dza. Pó n noc ekipa bohaterów wyrusza traktorem do Radzynia aby uwolni Lucy. Na miejscu okazuje si e plan ma luki... Serial obyczajowy komediowy
21:10
Ranczo
Trudne powroty. J dru wyja nia spraw zwi zan z aresztowaniem Lucy. Okazuje si e to Kozio jest celem ataku. Monika odwiedza Lucy w wi zieniu. Mówi wprost e ona kryminalistka psuje wizerunek Kusego
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
Rodzinka.pl
Normalna polska rodzina. Paula rozmawia z Kub na temat dziecka. Kacper dostrzega jak postarzeli si jego rodzice. Wypytuje Ludwika czy nie a uje decyzji o ma e stwie. Tymczasem do domu Boskich przybywa Magda. Romantyczny wieczór Natalii i Ludwika zak óca wizyta Tomka i Bola w towarzystwie policji. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Olga Kalicka (Magda) Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Emilia Dankwa (Zosia) Daniel Dziorek (Bolo) Adam Sikora (Filip) Grzegorz G owacki
Activate Live-Chat