OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Psy II. Ostatnia krew
Franz Maurer wychodzi na wolno po czterech latach sp dzonych w wi zieniu. Zostaje zatrudniony przez handlarza broni który wróci z Serbii. Do gangu wci ga koleg z policji Nowego
04:25
Barwy szcz cia
2449 Za wybryk z fotomonta em Mirkowi grozi wydalenie ze szko y ale Niedzielska robi wszystko by wybroni ch opaka przed inspektorami z kuratorium. Tymczasem Luiza te si buntuje kradnie pieni dze nale ce do Renaty i postanawia zrobi sobie tatua . Tymczasem Dominika wraca do szpitala w którym le y Sebastian i prosi piel gniark by ta przekaza a choremu zdj cie oraz list. Napi cie w kancelarii Natalii. Wspó pracuje ona z Milewskim oraz policj w sprawie Wojtasika. Podczas kolejnego spotkania oszust odkrywa e Malwina pos uguje si fa szywym dowodem. Dochodzi do szarpaniny. Serial obyczajowy
04:50
Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Rok 1390. lub Wigunta. Dymitr z Goraja odkrywa e Opolczyk chce wyp aci tylko cz obiecanego posagu. W karczmie odbywa si wesele Jana z Kleparza i M cichny. Raganana granicy mierci i ycia wieszczy e Litwa przeci ta na pó broczy krwi . Krzy acy zmieniaj ustalenia chc od Witolda nie tylko ho du i Grodna ale te zwrotu kosztów wojennych. Witold si zgadza wojna jest nieunikniona. Telenowela historyczna
07:00
Kuchnia dwudziestolecia
Patrz c na Pary . Najlepsze adresy mi dzywojnia. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborców. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki które wówczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Co na obiad
W tróbka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
2450 U Pyrków odbywa si rodzinna narada w sprawie coraz wy szych rachunków i konieczno ci oszcz dniejszego trybu ycia. Agata jest zmuszona prosi o po yczk Patryka dzi ki czemu narzeczeni si godz . Gorzej u Luizy która po zrobieniu tatua u ma powa n infekcj . Dostrzega to Renata i zabiera dziewczyn do lekarza. Po powrocie do mieszkania córka Damiana przyznaje si do kradzie y pieni dzy. Prosi eby przyjació ka ojca zatai a to przed nim. Tymczasem w Fitness Klubie zjawia si nagle Greta i namawia Alana do z o enia fa szywych zezna . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
Ranczo
Czas konspiry. Biskup zmobilizowany przez Micha ow doprowadza do zwolnienia proboszcza i Kusego. Mimo swojego osobistego zaanga owania ma jednak do niego ogromne pretensje za wywo anie skandalu i czego jest pewien kompromitacj przed parafianami. Lucy uczy wspó wi niarki angielskiego. Wójtowa tak pokierowa a spraw e wójt osobi cie poprosi magistra o przechowanie ony. Kochankowie wreszcie ca y czas mog sp dza razem. Kiedy Biskup dowozi aresztanta do Wilkowyj zaskoczony widzi e wszyscy t umnie i serdecznie witaj ksi dza jak bohatera. Wie schodzi do podziemia. Osoby zagro one aresztowaniem zostaj ukryte a TV Wilkowyje nadaje przeróbki okupacyjnych piosenek i szyfrowane komunikaty o policjantach usi uj cych wr cza kolejne wezwania. aweczka jest pod wra eniem wyczynu ksi dza. Pó n noc ekipa bohaterów wyrusza traktorem do Radzynia aby uwolni Lucy. Na miejscu okazuje si e plan ma luki... Serial obyczajowy komediowy
13:25
Ranczo
Trudne powroty. J dru wyja nia spraw zwi zan z aresztowaniem Lucy. Okazuje si e to Kozio jest celem ataku. Monika odwiedza Lucy w wi zieniu. Mówi wprost e ona kryminalistka psuje wizerunek Kusego
14:20
Polska gra by a ich redut Kostiuchnwka 1916
Celem filmu jest przywrócenie pami ci ocalenie od zapomnienia przebiegu walk uczestników wydarze bohaterów bitwy pod Kostiuchnówk i jej znaczenia dla sprawy polskiej. To opowie o wydarzeniach sprzed 100 lat zarysowanych przez historyków ale przede wszystkim widzianych oczyma uczestników tamtych bojów. Jest by przes aniem dla kolejnych pokole
15:20
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Sól. Dawno temu sól nie by a przypraw lecz pierwszym znanym ludzko ci konserwantem. Nikt jej nie sypa do jedzenia bo to by oby marnotrawstwo. Zupa robi a si s ona bo gotowanosuszone solone mi so. A sk d brali sól Inkowie Bardzo cenna dost pna z jednego miejscawysoko w górach z kopalni królów. Trzeba si by o ci ko narobi aby j odcedzi z wody. Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak to si robi bo ta robota trwa do dzi
15:50
Al chemik
Znikanie. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:15
Licz na Wiktora
Minus. Cykl przeznaczony dla najm odszych widzów. Wiewiór Wiktor pomaga dzieciom zg bia matematyk . W tym odcinku znak odejmowania minus
16:20
Halo halo
Wycieczka. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30
Rodzinka.pl
Wspó czesne dziewczyny s mega dziwne. Maria zarzuca Boskiej nadopieku czo wobec synów. Natalia po raz kolejny przy apuje Agat i Ludwika w dwuznacznej sytuacji. Boscy wybieraj si na romantyczn kolacj we dwoje do drogiej restauracji. Marek zaczepia Mari przez co wieczór ko czy si artami z jego butów. Serial komediowy 25 min Polska 2017Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Maciek Kulig (kelner)
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40
Zaginione skarby
ci cie w. Katarzyny Aleksandryjskiej. ci cie w. Katarzyny Aleksandryjskiej
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
2450 U Pyrków odbywa si rodzinna narada w sprawie coraz wy szych rachunków i konieczno ci oszcz dniejszego trybu ycia. Agata jest zmuszona prosi o po yczk Patryka dzi ki czemu narzeczeni si godz . Gorzej u Luizy która po zrobieniu tatua u ma powa n infekcj . Dostrzega to Renata i zabiera dziewczyn do lekarza. Po powrocie do mieszkania córka Damiana przyznaje si do kradzie y pieni dzy. Prosi eby przyjació ka ojca zatai a to przed nim. Tymczasem w Fitness Klubie zjawia si nagle Greta i namawia Alana do z o enia fa szywych zezna . Serial obyczajowy
18:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Miasto skarbw
Pejza Turnera. Ewa wrzuca patka do puszki staruszki kwestuj cej pod ko cio em Mariackim. Jerzy Górski krakowski marszand prosi Szatnera i Alicj o pomoc: ma w a nie kupi od Heleny Berg obraz Turnera i zale y mu bardzo na policyjnej ekspertyzie. Alicja zauwa a e Kuba Berg m ody m Heleny interesuje si piel gniark sparali owanej pacjentki. Helena odmawia sprzeda y Turnera. Alicj odwiedza Sta Bielecki jej by y ma i prosi o przys ug . Kto nachodzi jego on Len . M czyzna o nazwisku Zdort da od pracuj cej w banku Leny by da a mu klucze do skrytki 303. Alicja prosi Ew o znalezienie adresu Zdorta. Nie chce do prywatnych spraw miesza policji. Policja dostaje zg oszenie e Helena Berg nie yje a obraz Turnera znikn . Serial kryminalny
21:10
Miasto skarbw
Zdort odwiedza Len on Stasia Bieleckiego. Szanta uje zdj ciami z m odym kochankiem. Domaga si klucza do skrytki 303. W bankowym skarbcu gangster wyci ga ze skrytki 303 zielony diament. Ogl da go i chowa z powrotem. Sta Bielecki czeka w knajpie na Alicj wdaje si w bójk . Napastnicy kradn mu zegarek prezent od Alicji. Lena prosi Czarnego swojego kochanka o pomoc. Id oboje porozmawia z szanta yst . Czarny radzi Lenie by uleg a Zdortowi. Alicja udaje si pod adres który da a jej Ewa. Zastraszony Zdort mówi o planie porwania Stasia gdyby Lena nie spe ni a ich da . By y gangster otwiera swoj bankow skrytk . Skrytka jest pusta. Serial kryminalny
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Polska gra by a ich redut Kostiuchnwka 1916
Celem filmu jest przywrócenie pami ci ocalenie od zapomnienia przebiegu walk uczestników wydarze bohaterów bitwy pod Kostiuchnówk i jej znaczenia dla sprawy polskiej. To opowie o wydarzeniach sprzed 100 lat zarysowanych przez historyków ale przede wszystkim widzianych oczyma uczestników tamtych bojów. Jest by przes aniem dla kolejnych pokole
23:30
Rodzinka.pl
Wspó czesne dziewczyny s mega dziwne. Maria zarzuca Boskiej nadopieku czo wobec synów. Natalia po raz kolejny przy apuje Agat i Ludwika w dwuznacznej sytuacji. Boscy wybieraj si na romantyczn kolacj we dwoje do drogiej restauracji. Marek zaczepia Mari przez co wieczór ko czy si artami z jego butów. Serial komediowy 25 min Polska 2017Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Maciek Kulig (kelner)
Activate Live-Chat