OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ojciec Mateusz
Gwiazdeczka. Mateusz znajduje porzucone niemowl . Policjanci szukaj matki dziecka. Trafiaj na trop Ukrainki Ludmi y która kilka miesi cy wcze niej zg osi a si do szpitala i dopytywa a o mo liwo porodu
03:30
Ojciec Mateusz
Powód. Sandomierz walczy ze skutkami powodzi. W akcji pomocy powodzianom uczestniczy ca a plebania. Natalia wydaje dary przekazane przez Caritas. W pomoc powodzianom a tak e w zdobywanie niezb dnych materia ów anga uje si Pluskwa. Mateusz stara si pomóc Ma gorzacie która szczególnie ucierpia a w czasie powodzi. Kobieta mieszka z niepe nosprawnym synem Witkiem. Tymczasem policjanci znajduj wyrzucone przez rzek cia o kobiety. Rozpoczyna si ledztwo. Przede wszystkim trzeba ustali kim by a ofiara. Serial kryminalny obyczajowy 43 min Polska 2011Re yseria: Wojciech NowakScenariusz: Grzegorz oszewskiZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Ma gorzata Zaj czkowska Marek Kossakowski Bartlomiej Krat
04:20
Barwy szcz cia
2450 U Pyrków odbywa si rodzinna narada w sprawie coraz wy szych rachunków i konieczno ci oszcz dniejszego trybu ycia. Agata jest zmuszona prosi o po yczk Patryka dzi ki czemu narzeczeni si godz . Gorzej u Luizy która po zrobieniu tatua u ma powa n infekcj . Dostrzega to Renata i zabiera dziewczyn do lekarza. Po powrocie do mieszkania córka Damiana przyznaje si do kradzie y pieni dzy. Prosi eby przyjació ka ojca zatai a to przed nim. Tymczasem w Fitness Klubie zjawia si nagle Greta i namawia Alana do z o enia fa szywych zezna . Serial obyczajowy
04:50
Polska gra by a ich redut Kostiuchnwka 1916
Celem filmu jest przywrócenie pami ci ocalenie od zapomnienia przebiegu walk uczestników wydarze bohaterów bitwy pod Kostiuchnówk i jej znaczenia dla sprawy polskiej. To opowie o wydarzeniach sprzed 100 lat zarysowanych przez historyków ale przede wszystkim widzianych oczyma uczestników tamtych bojów. Jest by przes aniem dla kolejnych pokole
05:30
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Le niczwka
Czesiek nadal wi zi Beat . Zamawia kolacj do pokoju. W tym samym czasie Artur za atwia formalno ci w recepcji Borowika . Dociera przed drzwi pokoju 103. Beata wzywa pomocy
07:00
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Sól. Dawno temu sól nie by a przypraw lecz pierwszym znanym ludzko ci konserwantem. Nikt jej nie sypa do jedzenia bo to by oby marnotrawstwo. Zupa robi a si s ona bo gotowanosuszone solone mi so. A sk d brali sól Inkowie Bardzo cenna dost pna z jednego miejscawysoko w górach z kopalni królów. Trzeba si by o ci ko narobi aby j odcedzi z wody. Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak to si robi bo ta robota trwa do dzi
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Kefir z ziemniakami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
Na sygnale
To tylko przyja. Wiktor wyznaje kolegom e po starciu z Vickiem zdecydowa si odej ze stacji. Piotr Nowy oraz Anna robi wszystko by go powstrzyma . Z kolei Sonia nadal czaruje doktora Gór . Chce wzbudzi zazdro u Górskiej. Na dy urze ratownicy znów maj r ce pe ne roboty. Ekipa Banacha musi uratowa kilkuletnie dziecko z urazem g owy. Doktor Góra odkrywa za to e jego kolejnym pacjentem ma zosta pies. Basia nagle podwa a diagnoz kolegi. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magda akowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Poland in Undiscovered
Legnica. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
12:35
M jak mi o
Damian nadal próbuje usun ze szko y swojego rywala Wareckiego i wysy a kompromituj ce nauczyciela e maile podszywaj c si pod Ani . Chce by o rzekomym romansie nauczyciela z nastolatk dowiedzia si dyrektor i eby Adam straci prac . Franka prosi King aby pomog a jej wybra sukni na lub i przy okazji wypytuje Zdu sk o zwi zek Paw a z Majk . Chojnacka wykorzystuje dobre serce góralki i zadomawia si w bistro ukrywaj c niebezpieczn tajemnic . Serial obyczajowy 45 min Polska 2021 Aktorzy: Adriana Kalska Miko aj Roznerski Anna Mucha Dominika Kachlik Jacek Kopczy ski Krystian Wieczorek Gabriela wierczy ska Wojciech wie ciak Oliver Proctor Gabriela Raczy ska Stanis aw Dusza Stanis aw Szczypi ski Rafa Mroczek Katarzyna Cichopek
13:25
M jak mi o
Dawid wci le y w szpitalu jest przera ony i bliski za amania. Gdy Basia próbuje go wspiera robi wszystko by j od siebie odepchn . Wcze niej ch opak ostro k óci si z ojcem i w finale wyznaje Jaszewskiemu e ju zna rodzinn tajemnic . Z kolei Leon postanawia zwi za si w ko cu z Ol cho na my l o za o eniu rodziny nie jest wcale szcz liwy. Ula próbuje jednak zeswata przyjació k z Tadeuszem. Wieczorem w r ce Olitrafia napisany przez sadownika mi osny list. Tymczasem Kisielowa znów wpada w k opoty i zostaje nagle aresztowana w dodatku jest pod wp ywem narkotyków. Serial obyczajowy
14:20
Szansa na sukces. Opole 2022
Halina Mlynkova. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej które widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwójce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty który oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwór z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczególnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
15:15
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:25
W kotle historii
Przec aw S ota. Grzeczno przy wspólnej misie. W styczniu 1891 roku Aleksander Bruckner odnalaz i opublikowa wiersz O chlebowym stole autorstwa Przec awa S oty. Utwór jest najstarszym zabytkiem polskiej poezji wieckiej i jednym z pierwszych tekstów pod którym podpisa si autor. Na cze Przec awa S oty jest menu tego odcinka. Na pocz tek aromatyczna gotowana kapusta. Kolejna potrawa pochodzi z ksi ki kucharskiej Du fait de cuisine z 1420 roku autorstwa Maistre Chiquarta i jest to w tróbka zasma ana z jajkiem
15:55
Bolek i Lolek
Na aglówce. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:05
Bolek i Lolek
Wielki mecz. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:15
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Zatopiona fregata. Zabawna adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy pono w a nie tam kuj kozy . Tym razem Kozio ek Mato ek wpada w r ce piratów
16:30
Rodzinka.pl
Dominujesz nad facetami. Agata przy apuje Marka na paleniu papierosów w ogrodzie. Natalia znów podejmuje prób rozmowy z synem na temat rozstania z Magd i odwo anego lubu. Spokojn noc rodziny Boskich niespodziewanie przerywaj poszukiwania ród a przykrego zapachu unosz cego si w ca ym domu. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Karol KlementewiczScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Magdalena Stu y ska (Viola) Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Agata Kulesza (Maria) Wiktoria G siewska (Agata) Emilia Dankwa (Zosia) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula)
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Na sygnale
To tylko przyja. Wiktor wyznaje kolegom e po starciu z Vickiem zdecydowa si odej ze stacji. Piotr Nowy oraz Anna robi wszystko by go powstrzyma . Z kolei Sonia nadal czaruje doktora Gór . Chce wzbudzi zazdro u Górskiej. Na dy urze ratownicy znów maj r ce pe ne roboty. Ekipa Banacha musi uratowa kilkuletnie dziecko z urazem g owy. Doktor Góra odkrywa za to e jego kolejnym pacjentem ma zosta pies. Basia nagle podwa a diagnoz kolegi. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magda akowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
18:50
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Na dobre i na z e
Ludzie chwasty. Radwan wraca w ko cu z Izraela dok d pojecha by odnale syna. Od razu rzuca si w wir pracy. Z kolei Hania wci nie mo e zapomnie o Piotrze przystojnym policjancie który naprawd j urzek . Tymczasem do szpitala trafiaj kolejni chorzy. Alina oraz dr Tretter próbuj pomóc 15 letniej dziewczynie w zaawansowanej ci y. Podejrzewaj e pad a ona ofiar przest pstwa. Pacjentem doktor Sikorki zostaje m ody m czyzna który tu przed swoim lubem uciek w panice i dozna urazu. Serial obyczajowy
21:10
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Polskie drogi
Himmlerland. Odzia y Gwardii Ludowej i Armii Krajowej zostaj przeniesione na Zamojszczyzn celem dokonania odwetu na hitlerowcach. W czasie akcji ginie dowódca oddzia u Sylwek a dowództwo przejmuje Niwi ski
Activate Live-Chat