OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:00
Per y i dukaty
Per y i dukaty. Bohaterem jest polski dyrygent przebywaj cy na wyst pach w Pradze. Poznaje pewn Polk której przedstawia si jako Czech. Gdy to oszustwo wychodzi na jaw dziewczyna nie kryje rozczarowania
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
03:10
Ranczo
Czas konspiry. Biskup zmobilizowany przez Micha ow doprowadza do zwolnienia proboszcza i Kusego. Mimo swojego osobistego zaanga owania ma jednak do niego ogromne pretensje za wywo anie skandalu i czego jest pewien kompromitacj przed parafianami. Lucy uczy wspó wi niarki angielskiego. Wójtowa tak pokierowa a spraw e wójt osobi cie poprosi magistra o przechowanie ony. Kochankowie wreszcie ca y czas mog sp dza razem. Kiedy Biskup dowozi aresztanta do Wilkowyj zaskoczony widzi e wszyscy t umnie i serdecznie witaj ksi dza jak bohatera. Wie schodzi do podziemia. Osoby zagro one aresztowaniem zostaj ukryte a TV Wilkowyje nadaje przeróbki okupacyjnych piosenek i szyfrowane komunikaty o policjantach usi uj cych wr cza kolejne wezwania. aweczka jest pod wra eniem wyczynu ksi dza. Pó n noc ekipa bohaterów wyrusza traktorem do Radzynia aby uwolni Lucy. Na miejscu okazuje si e plan ma luki... Serial obyczajowy komediowy
04:00
Ranczo
Trudne powroty. J dru wyja nia spraw zwi zan z aresztowaniem Lucy. Okazuje si e to Kozio jest celem ataku. Monika odwiedza Lucy w wi zieniu. Mówi wprost e ona kryminalistka psuje wizerunek Kusego
04:50
Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
05:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:55
Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
TVPOLONIA
06:55
Czterdziestolatek
Pocztówka ze Spitsbergenu czyli oczarowanie. Gajny wysy a panie Karwowsk i Puciat na sympozjum do Jab onny. Na miejscu okazuje si e kwitnie tam raczej ycie towarzyskie ni naukowe. Magda poznaje wybitnego hydrologa profesora Kozie
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Per y i dukaty
Ping pong. Wysportowany m czyzna budzi zainteresowanie m odej m atki sp dzaj cej urlop nad morzem. Kiedy przyje d a jej m kobieta w celu skompromitowania go doprowadza do pojedynku obu panów w ping ponga
11:10
Umar aby y . Rzecz o Stefanie kardynale Wyszy skim
M odzie. Serial o yciu i roli Prymasa Tysi clecia w tworzeniu historii Ko cio a Polski i narodu polskiego. Beatyfikacja kardyna a Stefana Wyszy skiego to by o wi to Ko cio a w Polsce. Zaanga owanie Prymasa w kwestie dotycz ce m odzie y organizowanie spotka w pa acu biskupim kszta towanie moralno ci i odpowiedzialno ci w m odych ludziach walka o dusze m odzie y z komunistyczn propagand
11:25
Ziarno
Ksi ta. Ka dy z nas nale y do królewskiej rodziny Ksi ta królewny i ca y ten królewski wiat jest nasz Ale jak to jest mo liwe e wszyscy nale ymy do tej królewskiej rodziny Pan Jezus jest Królem Wszech wiata Ka dy z nas powinien czu si wyj tkowym i y tak jak prawdziwy cz onek królewskiej rodziny. Dzieciaki z Ziarna dowiedz si nie tylko o tym jak wa ne dla nas jest bycie dzie mi Króla ale tak e jak ka dego dnia wiadczy o tym fakcie w swoim yciu
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
S owo na niedziel
Najdro sza pizza na wiecie puste deklaracje i pi kna ufno. W niedzielnej Ewangelii Pan Jezus Król Wszech wiata rozmawia z Poncjuszem Pi atem prefektem Judei male kiej cz ci Imperium Rzymskiego. Wiemy e Pi at chcia w pewnym momencie uwolni Jezusa ale sko czy o si na ch ciach. Ostatecznie Pi at wyda wyrok mierci. Sw gotowo oddania ycia za swego Mistrza deklarowali Jego uczniowie z Piotrem na czele. Na deklaracjach jednak si sko czy o bo gdy przysz oco do czego to wszyscy uciekli. Z Piotrem na czele. Nikt do Jezusa si nie przyzna . Nikt z jednym wyj tkiem. Tylko jeden cz owiek wstawi si za Jezusem. Kiedy wszyscy zawiedli tylko otr na krzy u publicznie stan po stronie Jezusa. Przyzna si do Niego. Uzna Go za króla. Mo e niekiedy deklarujesz e jeste dobrym cz owiekiem A jak jest naprawd
13:00
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. Chrystusa Krla w Przeworsku
14:15
Czterdziestolatek
Cudze nieszcz cie czyli wiadek obrony. Kolega z budowy in ynier Bek zwraca si do Karwowskiego z nietypow pro b . Podejrzewa e ona go zdradza i chcia by eby kolega przez pewien czas j ledzi . Powodowany m sk solidarno ci Stefan spe nia pro b kolegi przez co nara a si na d ugi szereg nieprzyjemnych sytuacji. Ostateczna kompromitacja nast puje w s dzie podczas sprawy rozwodowej Beków. Serial komediowy 45 min Polska 1974Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszek Bogdan Ejmont BarbaraBargie owska Seweryn Butrym Edward Dziewo ski Jan Himilsbach iinni
15:10
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Szymon Wydra. Bohaterami cyklu s najbardziej znani kompozytorzy autorzy piosenek piosenkarze. Zaproszeni do studiaarty ci opowiadaj o swojej artystycznej drodze wspominaj najpopularniejsze i najpi kniejsze przeboje. Go ciem tego programu b dzie Szymon Wydra wokalista gitarzysta kompozytor poeta. Za o yciel i lider zespo u Carpe Diem. Finalista 1. edycji telewizyjnego konkursu wokalnego Idol gdzie zaj trzecie miejsce
15:40
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:05
Le niczwka
Jacek Magda Czes awa Tadeusz i Pati udaj si do szko y na rozdanie wiadectw. Mondrasiuk proponuje onie eby wybrali si na miesi c miodowy. Magda chce zabra Pati ale plany Mondrasiuków krzy uje jeden telefon
16:30
Le niczwka
ODCINEK 305Mi ka nagle oznajmia Bogdanowi e nie powiedzia a ca ej prawdy. Nadal nie ma odwagi zapyta Szymona kiedy odda jej syna. Karcz uwa a e powinna zaryzykowa W o rodku na chwil zjawia si Olga wida e jest jej przykro bo wszyscy tak szybko pogodzili si z jej odej ciem. Pó niej Jasi ska spotyka Laur i proponuje jej pomoc. Gdy do dziewczyny dociera e Olga mówi o ci y wybucha miechem. Potem jednak Inga widzi Laur siedz c w sypialni dziewcz t z poduszk wci ni t pod koszulk . Jacek i Magda odwiedzaj Pati. Mówi jej e wspólne wakacje w górach musz od o y na jaki czas. Dziewczynkajest roz alona a gdy dowiaduje si e zmiana planów nast pi a ze wzgl du na spotkanie w o rodku adopcyjnym o wiadcza e chce porozmawia z osob zajmuj c si jej spraw . Ku zaskoczeniu Mondrasiuka ona zgadza si na ten szalony pomys . Telenowela
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:15
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
18:50
Kabaretowe naj
Mi o . Jak nie podrywa. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
19:10
Lajk
Lajk to kultura i rozrywka w pigu ce. Agnieszka Dziekan i Mateusz Szymkowiak zapraszaj widzów na najciekawsze wydarzenia festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody imprezy plenerowe. Ods aniaj kulisy wielkiego wiata. W programie gwiazdy twórcy celebryci. Lajk podpowiada co warto zobaczy us ysze przeczyta dok d si wybra . I generalnie w co si bawi . Nasze kamery s wsz dzie tam gdzie dzieje si co godnego uwagi. Magazyn kulturalny
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Blondynka
Zmiana warty. Tanaka rozwi zuje umow z Traczykiem. Og asza e Majakom nic nie grozi i obiecuje dofinansowanie dla mieszka ców którzy zdecyduj si przej na zautomatyzowane ekologiczne rolnictwo. Upokorzony Dino zdradza Traczykowi tajemnice Tanaki. Pod przykrywk ekologicznych upraw Japo czyk ma zamiar za o y w Majakach hodowl ubrów na mi so. Traczyk demaskuje Tanak . Japo czyk zostaje zmuszony do opuszczenia wsi. Nie oznacza to e Traczyk triumfuje. Dawid sprowadza do urz du gminy marsza ka województwa. Marcel czuje e to koniec jego w adzy
21:15
Wielki test o pomna aniu pieni dzy
23:20
Studio Kultura niedziela z..
Instytutem Muzyki i Ta ca. Muzyka towarzyszy na co dzie niemal ka demu z nas. Podobnie jak taniec jest zwi zana z cz owiekiem od zarania dziejów. Muzyka i taniec krzy uj swoje drogi bez wzgl du na to czy si gamy po tradycj klasyk czy wspó czesno . Dzisiejszy bohater naszego programu wie jak je rozwija promowa i chroni . Bohaterem kolejnego odcinka programu Niedzieli z... jest Instytut Muzyki i Ta ca
Activate Live-Chat