OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Ludzie chwasty. Radwan wraca w ko cu z Izraela dok d pojecha by odnale syna. Od razu rzuca si w wir pracy. Z kolei Hania wci nie mo e zapomnie o Piotrze przystojnym policjancie który naprawd j urzek . Tymczasem do szpitala trafiaj kolejni chorzy. Alina oraz dr Tretter próbuj pomóc 15 letniej dziewczynie w zaawansowanej ci y. Podejrzewaj e pad a ona ofiar przest pstwa. Pacjentem doktor Sikorki zostaje m ody m czyzna który tu przed swoim lubem uciek w panice i dozna urazu. Serial obyczajowy
03:30

Stulecie Winnych
Kasia wraca do pracy. Gdy udaje jej si odzyska równowag i rado ycia by y kochanek zaczyna walczy o jej wzgl dy. Nasila si konflikt Basi z te ciow i kryzys w ma e stwie z Tomkiem. Basia ma dosy z ego traktowania i tego e nie ma oparcia w m u. Decyduje si na przedstawienie Tomkowi ultimatum. Do Brwinowa przyje d a Damian syn Kazi i W adka. Towarzyszy mu córka Michelle. Kazia jest szcz liwa e obaj synowie s przy niej. Jasiek po przej ciach z Lott pogodzi si z ojcem i pomaga rodzinie
04:20

Barwy szcz cia
Agata dowiaduje si e jej narzeczony pomaga Oliwce w promocji salonu. Jest zazdrosna. Regina i Franek planuj lub. Prosz na wiadków Arlet i Stefana. Damian odbiera Luiz od Renaty
04:50

Adam Macedo ski. Wi cej ni jedno ycie
Adam Macedo ski. Lwowiak krakus polski patriota wspó czesny cz owiek renesansu zakorzeniony w wielokulturowej Rzeczypospolitej. Uczestnik manifestacji 3 maja 1946 r. w Krakowie i walk o Krzy w Nowej Hucie w 1960 roku. Wspó za o yciel Instytutu Katy skiego Chrze cija skiej Wspólnoty Ludzi Pracy oraz Konfederacji Polski Niepodleg ej. Niestrudzony zbieracz wiadectw katy skich w czasach kiedy wielu nawet ba o si wymówi to s owo. Zatrzymywany represjonowany internowany. Adam Macedo ski to tak e poeta grafik muzyk pie niarz autor rysunków i wierszy w kultowym Przekroju Mariana Eilego. Nie rozstaje si z gitar piewa po polsku w osku hiszpa sku ale najbardziej kocha lwowski ba ak. W 2021 roku sko czy 90 lat. Szuka pracowni gdzie móg by tworzy malarstwo wielkoformatowe. Film dokumentalny
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Rok 1390. Jagie o rusza na wojn . Witold morduje braci Sirputisa ku przestrodze Litwinom którzy zbratali si z Polakami. Engelhard zdobywa Grodno. Jan z Kleparza wzbogaca si dzi ki Nikodemowi. M cichna doradza by za pieni dze wzi sobie giermka na wojn . Jadwiga w ksi gach szuka argumentów za s uszno ci wojny na Litwie. Dymitr o wiadcza si Beacie a Eufemia ma romans z Janem z T czyna. Telenowela historyczna
07:00

Qulszo kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka ców. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z których pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Co na obiad
Mule. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2453Klara idzie z Marysi na urodziny Robercika syna Haliny Ka u y. Okazuje si e Pyrka i jej córeczka s jedynymi go mi mimo e ch opczyk zaprosi wszystkich kolegów z przedszkola. Z kolei Dominika znów odwiedza w szpitalu Sebastiana a ten wyznaje by ej ukochanej w jaki sposób dosz o do jego wypadku. Tymczasem Damian odkrywa w ko cu e jego córka ma tatua i e Renata pomaga a dot d nastolatce to ukry . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
Krymina. Biskup namawia ksi dza Mateusza aby razem z nim wzi udzia w spotkaniu ze znan autork krymina ów Ewelin Linde która jest córk jego dobrej znajomej. Impreza odbywa si w Dworku Reja w Nag owicach. W trakcie spotkania dochodzi do nieprzyjemnego incydentu. Jeden z uczestników oskar a Ewelin o kradzie pomys u. Pisarka prosi swego agentaRafa a Iwi skiego o wyja nienie sprawy. Rano w pokoju hotelowym pokojówka znajduje nieprzytomnego m czyzn . Zosta ci ko pobity kijem baseballowym. Ofiar jest Norbert Kolarski który dzie wcze niej zak óci spotkanie z pisark . Zapisy z kamer zarejestrowa y nocn wizyt w hotelu Rafa a Iwinskiego. Policja aresztujeagenta pisarki pod zarzutem pobicia Kolarskiego. Tymczasem Ewelina przyznaje e od pewnego czasu otrzymuje anonimowe pogró ki. Pisarce grozi niebezpiecze stwo. Ksi dz Mateusz z pomoc Pluskwy wyja nia tajemnicz spraw . Serial kryminalny obyczajowy
13:30

Ojciec Mateusz
Urwisko. Mateusz poznaje nowego dyrektora fabryki porcelany Olewicza. Jest równie wiadkiem jego nieprzyjemnej rozmowy z sekretark . Nast pnego dnia dyrektor zostaje znaleziony martwy nad urwiskiem
14:25

Adam Macedo ski. Wi cej ni jedno ycie
Adam Macedo ski. Lwowiak krakus polski patriota wspó czesny cz owiek renesansu zakorzeniony w wielokulturowej Rzeczypospolitej. Uczestnik manifestacji 3 maja 1946 r. w Krakowie i walk o Krzy w Nowej Hucie w 1960 roku. Wspó za o yciel Instytutu Katy skiego Chrze cija skiej Wspólnoty Ludzi Pracy oraz Konfederacji Polski Niepodleg ej. Niestrudzony zbieracz wiadectw katy skich w czasach kiedy wielu nawet ba o si wymówi to s owo. Zatrzymywany represjonowany internowany. Adam Macedo ski to tak e poeta grafik muzyk pie niarz autor rysunków i wierszy w kultowym Przekroju Mariana Eilego. Nie rozstaje si z gitar piewa po polsku w osku hiszpa sku ale najbardziej kocha lwowski ba ak. W 2021 roku sko czy 90 lat. Szuka pracowni gdzie móg by tworzy malarstwo wielkoformatowe. Film dokumentalny
15:20

Kuchnia dwudziestolecia
Tajemnice domowej spi arni. W 1933 roku Gebethner i Wolff wyda niewielk ksi eczk . Jej autorem by pisarz który chyba najbardziej w ród polskich tworców tamtego okresu by kulinarnie uwra liwiony. Chodzi o Jaros awa Iwaszkiewicza i opowiadanie Panny z Wilka którego kluczowe sceny dziej si w spi arni. Spi arnia w Wilku jest miejscem mi o ci tu od ywaj te wspomnienia dawnych uniesie . W spi arni we dworze czy to bogatym czy biednym bi o serce kuchni dwudziestolecia. W kolejnym odcinku programu potrawy ze spi arni. Spi arnia przechowywa a domowe przetwory. Jednym z takich przetworów które mog yby sta na spi arnianej pó ce s marynowane gruszki. Drug potraw s ro enki liwkowe klasyk kuchni dwudziestolecia
15:50

Agatka
Agatka i komputer. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00

Mami Fatale
Italiano. Za spraw magicznej przyprawy Mami Psina i Prosi przenosz si do s onecznej Italii. Tam Prosi spotyka pi kn Pro ciutt wink dla której niemal dos ownie traci g ow . cigani przez masarza z Neapolu bohaterowie musz szybko wróci do domu
16:10

Zaczarowany wiat..
Skarby wi tyni Faras. W odcinku: Skarby wi tyni Faras. To polscy archeolodzy pracuj cy w egipskim Faras sprawili e to co mia o znale si pod wod i pozosta pod ni na zawsze uda o si ocali . Dzi cz tych ocalonych dzie sztuki sprzed tysi ca lat mo na ogl da w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jak ochroni sztuk która jest wiadectwem cywilizacji i jak zosta prawdziwym archeologiem To w a nie b dzie sprawdza a Blanka
16:30

Rodzinka.pl
Musz rozgrza achillesa. odc. 214Ludwik oznajmia rodzinie e znów zaczyna biega . Kuba staje w obronie Kacpra gdy ten ma konflikt z koleg . Marek twierdzi e zrobi wi cej pompek ni Tomek ch opaki przyjmuj wyzwanie. Tomek wraca do domuw rodku nocy kompletnie pijany. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Iga Górska (s siadka) Max Kukowski (ch opiec)
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Lhotse gra bezsilno ci
Reporta z wyprawy przygotowawczej programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera która mia a za zadanie przygotowa kolejn grup do zimowego ataku na K2 i sprawdzi m odych wspinaczy na wysoko ci
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2453Klara idzie z Marysi na urodziny Robercika syna Haliny Ka u y. Okazuje si e Pyrka i jej córeczka s jedynymi go mi mimo e ch opczyk zaprosi wszystkich kolegów z przedszkola. Z kolei Dominika znów odwiedza w szpitalu Sebastiana a ten wyznaje by ej ukochanej w jaki sposób dosz o do jego wypadku. Tymczasem Damian odkrywa w ko cu e jego córka ma tatua i e Renata pomaga a dot d nastolatce to ukry . Serial obyczajowy
18:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ranczo
Droga przez stos. Lucy podejmuje wa ne decyzje które wywo uj sprzeciw Kingi i wspó pracowników. Urz dnicy organizuj strajk okupacyjny. Biskup zjawia si na plebanii i sk ada Micha owej pewn propozycj
21:10

Ranczo
Radio Mamrot. Lucy nie rezygnuje z posady wójta. Biskup po raz kolejny ingeruje w ycie plebanii. Senator traci ducha walki w trakcie kampanii wyborczej. Pietrek prowadzi na ywo program w Radiu Wilkowyje
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Rodzinka.pl
Musz rozgrza achillesa. odc. 214Ludwik oznajmia rodzinie e znów zaczyna biega . Kuba staje w obronie Kacpra gdy ten ma konflikt z koleg . Marek twierdzi e zrobi wi cej pompek ni Tomek ch opaki przyjmuj wyzwanie. Tomek wraca do domuw rodku nocy kompletnie pijany. Serial komediowy 24 min Polska 2017Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Jacques Davidts Karol Klementewicz Patrick YokaZdj cia: Marcin FigurskiAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska (Natalia) Tomasz Karolak (Ludwik) Maciej Musia (Tomasz) Adam Zdrójkowski (Jakub) Mateusz Paw owski (Kacper) Jacek Braciak (Marek) Julia Wieniawa Narkiewicz (Paula) Wiktoria G siewska (Agata) Iga Górska (s siadka) Max Kukowski (ch opiec)
Activate Live-Chat