OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Konwj
Sier ant Andrzej Zawada maj cy problem z alkoholem i narkotykami do cza do konwojentów którzy maj przetransportowa do szpitala psychiatrycznego przest pc nazwiskiem Kulesza
04:10

Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
04:25

Barwy szcz cia
Odc. 2453Klara idzie z Marysi na urodziny Robercika syna Haliny Ka u y. Okazuje si e Pyrka i jej córeczka s jedynymi go mi mimo e ch opczyk zaprosi wszystkich kolegów z przedszkola. Z kolei Dominika znów odwiedza w szpitalu Sebastiana a ten wyznaje by ej ukochanej w jaki sposób dosz o do jego wypadku. Tymczasem Damian odkrywa w ko cu e jego córka ma tatua i e Renata pomaga a dot d nastolatce to ukry . Serial obyczajowy
04:50

Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00

Kuchnia dwudziestolecia
Tajemnice domowej spi arni. W 1933 roku Gebethner i Wolff wyda niewielk ksi eczk . Jej autorem by pisarz który chyba najbardziej w ród polskich tworców tamtego okresu by kulinarnie uwra liwiony. Chodzi o Jaros awa Iwaszkiewicza i opowiadanie Panny z Wilka którego kluczowe sceny dziej si w spi arni. Spi arnia w Wilku jest miejscem mi o ci tu od ywaj te wspomnienia dawnych uniesie . W spi arni we dworze czy to bogatym czy biednym bi o serce kuchni dwudziestolecia. W kolejnym odcinku programu potrawy ze spi arni. Spi arnia przechowywa a domowe przetwory. Jednym z takich przetworów które mog yby sta na spi arnianej pó ce s marynowane gruszki. Drug potraw s ro enki liwkowe klasyk kuchni dwudziestolecia
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Bitki wo owe. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2454 Jowita i Prot nadal naklejaj etykiety Z otego Zmierzchu na tanie wina licz c na to e klienci firmy nie zg osz reklamacji. Patryk zwierza si Justinowi z problemów z Agat . Przyjaciel podsuwa mu pomys na to jak przezwyci y kryzys w zwi zku. Tymczasem Romanowski odwiedza Pyrk w pracy i b aga j o po yczk . Z kolei wspierana przez Huberta Klara chc c sprawi rado Robercikowi organizuje dla dzieci z przedszkola ma imprez w swoim domu. Za to ukasz zwierza si Aldonie z trudów zwi zku na odleg o z przebywaj c na Sycylii Kasi . Grzelakowa ma pomys jak po czy te dwa wiaty. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Droga przez stos. Lucy podejmuje wa ne decyzje które wywo uj sprzeciw Kingi i wspó pracowników. Urz dnicy organizuj strajk okupacyjny. Biskup zjawia si na plebanii i sk ada Micha owej pewn propozycj
13:25

Ranczo
Radio Mamrot. Lucy nie rezygnuje z posady wójta. Biskup po raz kolejny ingeruje w ycie plebanii. Senator traci ducha walki w trakcie kampanii wyborczej. Pietrek prowadzi na ywo program w Radiu Wilkowyje
14:20

Kalkuta Matki Teresy
Bieda ubóstwo handel lud mi pogarda i odrzucenie to nierzadko rzeczywisto Kalkuty. Na tej p aszczy nie swoj misj buduje Ko ció poprzez ró norakie instytucje. Wsparciem s u salezja skie o rodki misyjne szko y punkty wsparcia. Od kilkudziesi ciu lat pomocn d o do potrzebuj cych wyci gaj tak e Misjonarki Mi o ci ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Mi o ci w. Matki Teresy z Kalkuty realizuj c swe dzie a w kilku o rodkach Kalkuty. Materia filmowy jest odzwierciedleniem dzia alno ci Ko cio a po ród biednych Kalkuty dzie prowadzonych przez ksi y salezjanów i Misjonarki Mi o ci
15:20

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Peru od ty u. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
15:50

Al chemik
M otki. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05

Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:15

Licz na Wiktora
Znak równo ci. Cykl skierowany do najm odszych widzów. Wiewiór Wiktor pomaga dzieciom poznawa wiat matematyki. W tym odcinku dowiemy si czym jest i do czego s u y znak równo ci
16:25

Halo halo
Przerwa w malowaniu. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30

Rodzinka.pl
Niech sobie kociak mruczy. Zosia radzi Markowi usamodzielni si w yciu. Natalia i Ludwik podejrzewaj e Kacper si zakocha . Tomek wci nie jest gotowy na nowy zwi zek. Tymczasem na jego urodzinach pojawia si Magda. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40

Zaginione skarby
Za mienie s o ca w roku 1851. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek przybli a histori obrazu Za mienie s o ca w roku 1851 ( Widok Warszawy od strony Pragi ) autorstwa Marcina Zaleskiego. Obrazy Marcina Zaleskiego (1796 1877) wykorzystywano obok prac Canaletta do zrekonstruowania warszawskich obiektów historycznych które ucierpia y w czasie II wojny wiatowej
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2454 Jowita i Prot nadal naklejaj etykiety Z otego Zmierzchu na tanie wina licz c na to e klienci firmy nie zg osz reklamacji. Patryk zwierza si Justinowi z problemów z Agat . Przyjaciel podsuwa mu pomys na to jak przezwyci y kryzys w zwi zku. Tymczasem Romanowski odwiedza Pyrk w pracy i b aga j o po yczk . Z kolei wspierana przez Huberta Klara chc c sprawi rado Robercikowi organizuje dla dzieci z przedszkola ma imprez w swoim domu. Za to ukasz zwierza si Aldonie z trudów zwi zku na odleg o z przebywaj c na Sycylii Kasi . Grzelakowa ma pomys jak po czy te dwa wiaty. Serial obyczajowy
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Miasto skarbw
Kolejka do mierci. Stefanii udaje si odnale numer pod który dzwoni Miler i raportowa o nieudanym przej ciu diamentu. Jest to numer zarejestrowany w USA. Moryc fa szuje obraz Wróblewskiego. Szatner informuje Alicj e prokurator Lekki dostaje listy z pogró kami. Wysy a je kto z wi zienia ale nie s w stanie ustali kim jest nadawca. Szatner i jego team odwiedzaj prokuratora Lekkiego w biurze. Lekki jest arogancki lekcewa y zagro enie. Alicja zauwa a wisz cy na jego cianie orygina Wróblewskiego. Dowiaduje si od Moryca kto zleci mu namalowanie kopii obrazu znanego malarza. Ewa w amuje si do willi prokuratora. Serial kryminalny
21:10

Miasto skarbw
Planty o wicie. Dyrektor cz onek gangu Aviego w Ministerstwie zleca Milerowi kradzie obrazu Wyspia skiego Planty o wicie. Ma da to zlecenie Ewie i b dzie to ostatnia akcja jak wykonaj . Wys any przez Milera osi ek zmusza Maksa do podj cia si zadania namalowania kopii Wyspia skiego. Miler osobi cie nachodzi Ew chce j sk oni dowykonania zamówienia Dyrektora. Nathan odwiedza Aviego pracodawc Milera. Prosi go by zaakceptowa fakt e Ewa i jej team wycofuj si ze wspó pracy. Wychodz c Nathan widzi Graczy Cezanne a wisz cych na cianie gabinetu. Alicja i Szatner próbuj zwerbowa do wspó pracy profesora Wakara. Chc mu za o y pods uch i za jego pomoc pods ucha Milera. Szatner czyta tajn teczk Wakara. Dowiaduje si e ten w m odo ci wspó pracowa ze s u bami. Jego prowadz cym by dyrektor. Serial kryminalny
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Polskie drogi
W obronie w asnej. We wrze niu 1939 roku podchor y strzelców konnych W adys aw Niwi ski otrzymuje rozkaz eskortowania do Kamie ca Podolskiego wa nej przesy ki pa stwowej
23:30

Rodzinka.pl
Niech sobie kociak mruczy. Zosia radzi Markowi usamodzielni si w yciu. Natalia i Ludwik podejrzewaj e Kacper si zakocha . Tomek wci nie jest gotowy na nowy zwi zek. Tymczasem na jego urodzinach pojawia si Magda. Serial komediowy
Activate Live-Chat