OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Luecke
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10

Olá Polônia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Miasto skarbów
Kolejka do mierci. Stefanii udaje si odnale numer pod który dzwoni Miler i raportowa o nieudanym przej ciu diamentu. Jest to numer zarejestrowany w USA. Moryc fa szuje obraz Wróblewskiego. Szatner informuje Alicj e prokurator Lekki dostaje listy z pogró kami. Wysy a je kto z wi zienia ale nie s w stanie ustali kim jest nadawca. Szatner i jego team odwiedzaj prokuratora Lekkiego w biurze. Lekki jest arogancki lekcewa y zagro enie. Alicja zauwa a wisz cy na jego cianie orygina Wróblewskiego. Dowiaduje si od Moryca kto zleci mu namalowanie kopii obrazu znanego malarza. Ewa w amuje si do willi prokuratora. Serial kryminalny
03:30

Miasto skarbów
Planty o wicie. Dyrektor cz onek gangu Aviego w Ministerstwie zleca Milerowi kradzie obrazu Wyspia skiego Planty o wicie. Ma da to zlecenie Ewie i b dzie to ostatnia akcja jak wykonaj . Wys any przez Milera osi ek zmusza Maksa do podj cia si zadania namalowania kopii Wyspia skiego. Miler osobi cie nachodzi Ew chce j sk oni dowykonania zamówienia Dyrektora. Nathan odwiedza Aviego pracodawc Milera. Prosi go by zaakceptowa fakt e Ewa i jej team wycofuj si ze wspó pracy. Wychodz c Nathan widzi Graczy Cezanne a wisz cych na cianie gabinetu. Alicja i Szatner próbuj zwerbowa do wspó pracy profesora Wakara. Chc mu za o y pods uch i za jego pomoc pods ucha Milera. Szatner czyta tajn teczk Wakara. Dowiaduje si e ten w m odo ci wspó pracowa ze s u bami. Jego prowadz cym by dyrektor. Serial kryminalny
04:20

Na sygnale
Kto tu rz dzi. Sonia i Kuba wci maj tzw. ciche dni. Dziewczyna poczu a si odrzucona. Na pierwsze wezwanie ratownicy jad do ofiary napadu. Pó niej ekipa doktora Vicka pomaga poszkodowanym w wypadku drogowym. Musz odnale ci ko rann kobiet która uciek a pod wp ywem szoku. Gdy ratownicysi rozdzielaj Sonia trafia na najgorszy przypadek w swojej karierze. Tymczasem Piotr z Nowym natykaj si na rannego w amywacza. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Joanna BudzowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:50

Blondynka
Zmiana warty. Tanaka rozwi zuje umow z Traczykiem. Og asza e Majakom nic nie grozi i obiecuje dofinansowanie dla mieszka ców którzy zdecyduj si przej na zautomatyzowane ekologiczne rolnictwo. Upokorzony Dino zdradza Traczykowi tajemnice Tanaki. Pod przykrywk ekologicznych upraw Japo czyk ma zamiar za o y w Majakach hodowl ubrów na mi so. Traczyk demaskuje Tanak . Japo czyk zostaje zmuszony do opuszczenia wsi. Nie oznacza to e Traczyk triumfuje. Dawid sprowadza do urz du gminy marsza ka województwa. Marcel czuje e to koniec jego w adzy
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrócie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:50

Turystyczna jazda
Dukla. Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05

Giganci historii
Dynastia Windsorów. Dynastia Windsorów. Silne niezwyk e i niepokorne kobiety. Pozostaj cy w ich cieniu mniej zdecydowani m czy ni. Cho Zjednoczone Królestwo dawno utraci o status imperium a mentalno poddanych zmieni a rewolucja obyczajowa Windsorowie wci doskonale prosperuj . Mo na by rzec e ich popularno ro nie odwrotnie do posiadanej w adzy. Z majestatycznych ikon zmienili si w bohaterów masowej wyobra ni. Dzi s cz ci popkultury celebrytami a ich rodzinne wa nie luby zdrady i rozwody sprzedaj si znakomicie nawet poza królestwem. Nie jeste my rodzin lecz firm mia powiedzie niegdy król Jerzy VI ojciec El biety II. By y to s owa prorocze. W tym odcinku teleturnieju poznamy fakty rozprawimy si z mitami i odkryjemy niejedn skrywan za murami Pa acu Buckingham tajemnic dynastii Windsorów
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:50

Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
Przygoda ósma czyli.... Marek Piegus wspólnie z grup harcerzy kontynuuje poszukiwania zgodnie ze wskazówkami detektywa Kwassa. Trop wiedzie do podziemi ko cio a. Ch opcy natrafiaj tam na lady bandy przest pców. Odnajduj te uwi zionego detektywa Hipolita Kwassa. PRZYGODA ÓSMA CZYLI... Serial dla m odych widzów 28 min Polska 1966Re yseria: Mieczys aw Wa kowskiScenariusz na podstawie powie ci Edmunda Niziurskiego: Edmund Niziurski Mieczys aw Wa kowskiAktorzy: Grzegorz Roman Bronis aw Pawlik Jan Kociniak Ludwik Benoit Mieczys aw Czechowicz Aleksander Dzwonkowski Wojciech Siemion Krzysztof Litwin Barbara Krafftówna Lech Ordon i inni
TVPOLONIA
12:15

Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
Przygoda dziewi ta czyli nieprawdopodobny rozwój akcji doprowadzony do niespodziewanego fina u. Dzi ki pomocy Marka i harcerzy milicja wpada na trop i aresztujeprzest pców z szajki Alberta Flasza. Uwalnia te z ich r k Cze ka. Marek Piegus i jego koledzy staj si bohaterami dnia. PRZYGODA DZIEWI TA CZYLI NIEPRAWDOPODOBNYROZWÓJ AKCJI DOPROWADZONY DO NIESPODZIEWANEGOFINA USerial dla m odych widzów 22 min Polska 1966Re yseria: Mieczys aw Wa kowskiScenariusz: Edmund Niziurski Mieczys aw Wa kowskiAktorzy: Grzegorz Roman Bronis aw Pawlik Edward Wichura Jadwiga Chojnacka Jan Kociniak LudwikBenoit Mieczys aw Czechowicz Aleksander Dzwonkowski WojciechSiemion Krzysztof Litwin Barbara Krafftówna Janusz K osi ski LechOrdon i inni
12:50

Na dobre i na z e
Wsta i walcz. Maks jest kompletnie za amany po utracie Antka pod wp ywem alkoholu wdaje si w bójk w barze i w efekcie nie przychodzi do pracy. Do szpitala akurat tego dnia trafia kobieta w zaawansowanej ci y której dziecko ma wad serca i tu po urodzeniu wymaga natychmiastowej operacji. A zabieg u noworodkajest w stanie wykona wy cznie doktor Beger. Pod skalpel Falkowicza trafia z kolei dwójka krewkichi sk óconych ze sob emerytów. Tretter i Alina wci pomagaj nastolatkom Uli oraz Jackowi którzyzostali niedawno rodzicami. Tymczasem Blanka zauwa a e Radwan nagle zacz jej unika i postanawia otwarcie z nim o tym porozmawia . Serial obyczajowy
13:45

The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
15:10

Ja to mam szcz cie ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polaków w której tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela córka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8 letnia Zosia córka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:25

Okrasa amie przepisy
Blisko do talerza. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Zdu scy maj ci ki dzie bo ich pies Saper nagle znika. A po kilku godzinach Piotrek odkrywa e zwierzaka porwa ich s siad. Kamil podejrzewa za to e do jego domu nocami zagl da nieproszony go i zmienia zamki. A gdy po kilku godzinach kto naprawd do willi si w amuje Olszewska ostrzega prawnika e intruzem mo e by morderca który zabi poprzedniego w a ciciela. Tymczasem Anita znów zostaje bez dachu nad g ow i kolejn noc sp dza w a nie na Wietrznej przyjmuj c w ko cu zaproszenie Gryca
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Katarzyna Gaertner. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej które widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwójce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty który oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwór z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczególnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
19:10

Pary . ladami Chopina
Cykl audycji opowiadaj cych o yciu i twórczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi w Pary u 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatow s aw i skomponowa wiele wspania ych utworów którymi wiat zachwyca si do dzi . Poniewa Pary jest pe en wspomnie i miejsc zwi zanych z Chopinem warto przybli y je naszym widzom
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Stulecie Winnych
Rodzina Winnych prze ywa a ob . Na W adka koj co dzia a obecno Michelle która jest zafascynowana zachodz cymi w Polsce zmianami. Dziewczyna czuje e tutaj a nie we Francji jest jej dom. Ryszard który coraz bardziej anga uje si w ruch antykomunistyczny spotyka si z niezadowolonymi robotnikami z Ursusa. Dzia acze przygotowuj ulotki i kolportuj je w mie cie i zak adzie. Adam Komornicki nie daje spokoju Kasi i Ma gosi. da uznania ojcostwa. Przebieg y m czyzna nie cofnie si przed niczym dla osi gni cia celu
21:15

Bandyta
Ex Knacki Brute (Til Schweiger) soll sich um rumänische Waisenkinder kümmern. Dabei deckt er die kriminellen Machenschaften des Heimleiters auf
22:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
23:10

Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
Activate Live-Chat