OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Badania wykazuj e Dawid nie jest powa nie chory i Jaszewscy oddychaj z ulg . Tymczasem Basia próbuje odkry co wydarzy o si mi dzy ch opakiem i Kaj . Tadeusz wci my li o Oli. Aby zag uszy to uczucie umawia si z jedn ze swoich przyjació ek Edyt . Leon postanawia pozna w ko cu bli ej swoj córk Gabrysi ale podczas spotkania z ma znów zaczyna panikowa . Kiemlicz proponuje z kolei Uli i Bartkowi by weszli z nim w spó k . Marzenka i Andrzejek maj trudny dzie bo najpierw do Grabiny zagl da Beata przyrodnia siostra Lisieckiej która poluje na spadek po ich babci a pó niej okazuje si e Jacek postanowi sprzeda siedlisko. Serial obyczajowy
01:00

S ownik [email protected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
03:40

Szansa na sukces. Opole 2022
Katarzyna Gaertner. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej które widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwójce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty który oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwór z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczególnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
04:40

Giganci historii
Dynastia Windsorów. Dynastia Windsorów. Silne niezwyk e i niepokorne kobiety. Pozostaj cy w ich cieniu mniej zdecydowani m czy ni. Cho Zjednoczone Królestwo dawno utraci o status imperium a mentalno poddanych zmieni a rewolucja obyczajowa Windsorowie wci doskonale prosperuj . Mo na by rzec e ich popularno ro nie odwrotnie do posiadanej w adzy. Z majestatycznych ikon zmienili si w bohaterów masowej wyobra ni. Dzi s cz ci popkultury celebrytami a ich rodzinne wa nie luby zdrady i rozwody sprzedaj si znakomicie nawet poza królestwem. Nie jeste my rodzin lecz firm mia powiedzie niegdy król Jerzy VI ojciec El biety II. By y to s owa prorocze. W tym odcinku teleturnieju poznamy fakty rozprawimy si z mitami i odkryjemy niejedn skrywan za murami Pa acu Buckingham tajemnic dynastii Windsorów
05:25

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00

S ownik [email protected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30

W s u bie pokoju
W 2021 roku Ko ció Ewangelicko Metodystycznego w Polsce obchodzi wa ne wydarzenie setn rocznic urodzin wybitnego duchownego teologa i nauczyciela akademickiego ks. prof. Witolda Benedyktowicza. By on niezwykle wa n postaci nie tylko dla Ko cio a Metodystycznego ale dla ca ego ruchu ekumenicznego w naszym kraju. Witold Benedyktowicz (1921 1997) po II wojnie wiatowej w 1947 roku zosta wy wi cony na pastora rozpocz tak e studia teologiczne w Instytucie Ekumenicznym w Bossey zwi zanym ze wiatow Rad Ko cio ów. Program opowiada o yciu ks. prof. Witolda Benedyktowicza. Wyst pi w nim wychowankowie przyjacielei rodzina ks. profesora. Punktem wyj cia do reporta u b dzie po wi cona jego osobie konferencja naukowaorganizowana na Chrze cija skiej Akademii Teologicznej w Warszawie
06:50

Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku który cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci . Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00

W kotle historii
Boles aw Rozrzutny. Polityka i pieni dze. 21 kwietnia 1352 roku zmar Boles aw III Rozrzutny ksi legnicko brzeski i prawny dziedzic korony polskiej. Zmar celebruj c Wielkanoc. W menu wielkanocnym ksi cia znalaz y si kurczaki. W kolejnym odcinku programu przedstawiamy przepis na kurczaka w piwie z jad ospisu Boles awa III. Na dworze ksi cymdaniem wielkanocnym by równie baranek wielkanocny. Przepis pochodzi z czeskiej ksi ki kucharskiej o 100 150 lat pó niejszej ni smier Boles awa III. NIe oznacza to e przepis jest pó niejszy. Baranek po polsku w czeskiej literaturze kulinarnej ma d ug tradycj . Kolejnym daniem jest w a nie baranekpo polsku
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Tagliatelle z prawdziwkami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2455Agata stara si wyja ni Patrykowi okoliczno ci spotkania z Romanowskim ale jej t umaczenia szybko przeradzaj si w seri kolejnych pretensji. Jezierski szokuje Pyrk stwierdzeniem e ich zwi zek nie ma ju sensu. Jowita prosi Oliwk by pomog a jej w walce z Gret i zeznawa a przeciwko Domeckiej w s dzie. Poza tym Madzia zosta a wspó lokatork Zbrowskiej kiedyzrezygnowa a ze studiów by rozwija karier modelki. Tymczasem Kacper regularnie udziela korepetycji online studentce Hani. Gabrysia i Darek sp dzaj wspólnie popo udnie. Wkrótce docieraj do nich niepokoj ce wie ci z Niemiec w sprawie Józka. Z kolei Gawron przy apuje Wilka gdy ten znów szpieguje na terenie remontowanego stadionu. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschód
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35

Stulecie Winnych
Rodzina Winnych prze ywa a ob . Na W adka koj co dzia a obecno Michelle która jest zafascynowana zachodz cymi w Polsce zmianami. Dziewczyna czuje e tutaj a nie we Francji jest jej dom. Ryszard który coraz bardziej anga uje si w ruch antykomunistyczny spotyka si z niezadowolonymi robotnikami z Ursusa. Dzia acze przygotowuj ulotki i kolportuj je w mie cie i zak adzie. Adam Komornicki nie daje spokoju Kasi i Ma gosi. da uznania ojcostwa. Przebieg y m czyzna nie cofnie si przed niczym dla osi gni cia celu
13:25

Ojciec Mateusz
Szeryf. Kiedy mieszka cy plebanii próbuj odnale si w nowej pandemicznej rzeczywisto ci na ulicach Sandomierza pojawia si tajemniczy zamaskowany Szeryf i zaczyna na w asn r k wymierza sprawiedliwo tym którzy mijaj si z prawem. Ale jego coraz brutalniejsze metody nie podobaj si ani policji ani ksi dzu Mateuszowi. Tymczasem w ród mieszka ców Sandomierza ro nie liczba chorych a przem czeni pracownicy szpitala w tym Wojtek narzeczony aspirant Kobylickiej najwy szym wysi kiem próbuj sprosta potrzebom pacjentów. Babcia Lucyna za izoluj ca si na czas pandemii od ca ego wiata otrzymuje tajemniczy telefon od starego przyjaciela od lat mieszkaj cego za granic . Jego przyjazd do Sandomierza wniesie du o zamieszania nie tylko w ycie uczuciowe babci ale równie w ledztwo w sprawie Szeryfa. Serial kryminalny obyczajowy Aktorzy: Maciej Dami cki Marcin Zarzeczny Jacek Knap Jakub Weso owski Edyta Olszówka
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Okrasa amie przepisy
W asnor cznie przygotowane konserwy. Okrasa poka e widzom jak przygotowa konserwy. W czasach wojen napoleo skich francuski cukiernik zauwa y e podgrzewane w zamkni tych butelkach syropy i owoce d ugo zachowuj przydatno do spo ycia
15:50

Ugotuj nam bajk
Nowe szaty cesarza. Program zapraszaj cy do wspólnego rodzinnego gotowania. Prowadz cy kucharz i troje dzieci zach caj do przygotowywania pysznych posi ków które obudz apetyt nawet u niejadków
16:05

Figu Migu
Prezent. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15

Wieczór z Wiadomirkiem
Henryk Sienkiewicz. Zapraszamy na niezwyk y talk show który specjalnie dla najm odszych widzów prowadzi znany z anteny TVP ABCreporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si równie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ej. czasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia Henryka Sienkiewicza s ynnego polskiego pisarza i noblisty znanego nie tylko doros ym ale równie dzieciom
16:30

Rodzinka.pl
Emocjonalne zombie. Tomek kryje brata przed Paul . Ch opcy wymy laj wiarygodne alibi. Zosia przypomina Markowi jego wiek. Po wspólnej kolacji Viola sugeruje Natalii e Ludwik j zdradza. Boska martwi si e po wyprowadzce ch opców nie b dzie mia a o czym rozmawia z m em
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2455Agata stara si wyja ni Patrykowi okoliczno ci spotkania z Romanowskim ale jej t umaczenia szybko przeradzaj si w seri kolejnych pretensji. Jezierski szokuje Pyrk stwierdzeniem e ich zwi zek nie ma ju sensu. Jowita prosi Oliwk by pomog a jej w walce z Gret i zeznawa a przeciwko Domeckiej w s dzie. Poza tym Madzia zosta a wspó lokatork Zbrowskiej kiedyzrezygnowa a ze studiów by rozwija karier modelki. Tymczasem Kacper regularnie udziela korepetycji online studentce Hani. Gabrysia i Darek sp dzaj wspólnie popo udnie. Wkrótce docieraj do nich niepokoj ce wie ci z Niemiec w sprawie Józka. Z kolei Gawron przy apuje Wilka gdy ten znów szpieguje na terenie remontowanego stadionu. Serial obyczajowy
18:55

Przystanek emigracja
Emigracja poakcesyjna. Program prezentuje losy obywateli polskich oraz osób polskiego pochodzenia yj cych poza granicami Polski. Historia polskiej emigracji to tak e dzieje tych którzy pozostali w ojczy nie
19:20

Polacy wiatu
Maria Czapska. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Zniewolona
Natalia i Grigorij wracaj z Pary a z podró y po lubnej. Zbli a si termin og oszenia testamentu zmar ej matki Grigorija na co wszyscy z niecierpliwo ci czekaj . W Czerwince Grigorij zastaje ojca i now pani domu aktoreczk Larys dla której stary Czerwinski straci g ow . Jak si u o stosunki ojca i syna Co z Katierin której nie ma ju kto chroni po mierci jej matki chrzestnej (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:10

Zniewolona
Katierina poznaje swojego ojca którego Anna Lwowna zes a a z ca rodzin na katorg na Sybir. Znów pragnie u o y sobie ycie. Z ojcem. Piotr Czerwinski po raz drugi próbuje sprzeda Katierin . Grigorij próbuje si sprzeciwi . Katia chce sama siebie wykupi i proponuje odziedziczony fortepian w zamian za wyzwolenie. Czerwinski liczy na dobr cen za wykszta con poddan i urz dza licytacj . Czy Katia zostanie w Czerwince (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 48 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Ojciec Benignus Jan Sosnowski by wybitnym duszpasterzem trze wo ciowym znanym w kraju i zagranic za o yciel O rodka Apostolstwa Trze wo ci w Zakroczymiu by jego wieloletnim dyrektorem zaanga owanym w formacj aposto ów trze wo ci. By tak e wychowawc m odzie y znawc i propagatorem piewu gregoria skiego kierowa III Zakonem Franciszka skim odbudowa ko ció oraz klasztor w Zakroczymiu. Jego dewiza to: ycie nasze i praca sk ada si zasadniczo z okruchów czasu. Kto potrafi wykorzysta ka d chwil ow kruszyn czasu ten wiele potrafi zrobi w ka dej dziedzinie. O tej niezwyk ej postaci Rafa Porzezi ski b dzie rozmawia ze swoimi go mi w programie Ocaleni
23:30

Rodzinka.pl
Emocjonalne zombie. Tomek kryje brata przed Paul . Ch opcy wymy laj wiarygodne alibi. Zosia przypomina Markowi jego wiek. Po wspólnej kolacji Viola sugeruje Natalii e Ludwik j zdradza. Boska martwi si e po wyprowadzce ch opców nie b dzie mia a o czym rozmawia z m em
Activate Live-Chat