OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
01:20

Polacy wiatu
Maria Czapska. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ró yczka
Kamila Sakowicz pracuj ca na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna wspó prac z SB pod pseudonimem Ró yczka . Jej zadaniem jest przekazywanie informacji o profesorze Adamie Warczewskim
04:40

Barwy szcz cia
Odc. 2455Agata stara si wyja ni Patrykowi okoliczno ci spotkania z Romanowskim ale jej t umaczenia szybko przeradzaj si w seri kolejnych pretensji. Jezierski szokuje Pyrk stwierdzeniem e ich zwi zek nie ma ju sensu. Jowita prosi Oliwk by pomog a jej w walce z Gret i zeznawa a przeciwko Domeckiej w s dzie. Poza tym Madzia zosta a wspó lokatork Zbrowskiej kiedyzrezygnowa a ze studiów by rozwija karier modelki. Tymczasem Kacper regularnie udziela korepetycji online studentce Hani. Gabrysia i Darek sp dzaj wspólnie popo udnie. Wkrótce docieraj do nich niepokoj ce wie ci z Niemiec w sprawie Józka. Z kolei Gawron przy apuje Wilka gdy ten znów szpieguje na terenie remontowanego stadionu. Serial obyczajowy
05:10

Misjonarska przypowie
Ojciec Bonifacy Stanis aw Kotrys zakonnik nie pisze o Afryce. Opowiada. Po 23 latach sp dzonych na misji w Togo wspomnienia nie pozwalaj zapomnie o Czarnym L dzie wra enia pozosta y trwa e jak przywieziona z Afryki ameba. Z pewno ci z o y yby si na fascynuj c ksi k o niezwyk ych losach niezwyk ego cz owieka. Poety fotografika astronoma my liwego franciszkanina bia ego misjonarza czarnej Afryki. Przecie po tylu latach tam sp dzonych nie pisze si ju nic. Wszystko zacz o si w pobli u Janowca nad Wis w kolejnym mrocznym roku hitlerowskiej okupacji. Potem typowe dzieci stwo i m odo w powojennej biedzie. I przypadek który zadecydowa o wyborze yciowej drogi: ksi ka Biedaczyna z Asy u w parafialnej kancelarii gdzie czeka na brata oficera za atwiaj cego ko cielny lub. Seminarium br zowy habit misja i powrót nad Wis do Kazimierza Dolnego do klasztoru ojców franciszkanów reformatów. O przeprawie odzi od miejsca urodzenia. ycie zakre li o parabol losu
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00

Okrasa amie przepisy
W asnor cznie przygotowane konserwy. Okrasa poka e widzom jak przygotowa konserwy. W czasach wojen napoleo skich francuski cukiernik zauwa y e podgrzewane w zamkni tych butelkach syropy i owoce d ugo zachowuj przydatno do spo ycia
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Sa atka z pol dwiczek. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2456Józek przyje d a pod szko z kwiatami by wyt umaczy Gabi dlaczego pobi si z Alvaro. Kujawiak od razu wykorzystuje okazj i donosi mediom o schadzce dyrektorki szko y z pi karzem. Za to Bo ena i Bruno maj za sob wiele formalno ci i s coraz bli ej adopcji Tadzia ale personel o rodka adopcyjnego chce porozmawia tak e z ich rodzicami. Sta scy niepokoj si e nieprzekonany do sprawy adopcji Wi niewski nie wypowie si zbyt pochlebnie o ich planach. Tymczasem Gawron odpuszcza sobie pilnowanie stadionu i znów odwiedza will Jezierskich. Gotów jest na gor ce figle z abci i zostaje w ko cu przy apany przez S awk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
12:45

Polskie drogi
W obronie w asnej. We wrze niu 1939 roku podchor y strzelców konnych W adys aw Niwi ski otrzymuje rozkaz eskortowania do Kamie ca Podolskiego wa nej przesy ki pa stwowej
14:40

Giganci historii
Dynastia Jagiellonów: Polska mocarstwem Europy. Teleturniej przeznaczony dla mi o ników historii. Ka dy odcinek koncentruje si wokó jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów
15:30

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
15:50

Smaki wiata po ród mórz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smaków u ich ród a. Ola wyruszy na podbój po udniowego Adriatyku i pó nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzów w niezwyk kulinarn podró od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisów b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlaków turystycznych
16:15

Zwierzaki Czytaki
Wykrywacz. Szymek zamierza odnale ukryt na podwórku tajn baz kosmitów niestety okazuje si e bez odpowiedniego sprz tu jest to niemo liwe. Tymczasem Rysia zastanawia si jaki prezent mog aby im wr czy gdyby jednak dosz o do spotkania
16:30

Rodzinka.pl
Anio nie kobieta. Szereg sytuacji rodzi obawy Natalii e przedwcze nie zostanie babci . Kupione dla Ludwika spodnie staj si tematem burzliwej dyskusji ma onków. Otwarcie s oika okazuje si wyzwaniem. Kuba zostaje zmuszony do wyboru pomi dzy Agat i Paul
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
17:40

Mój czas
Joanna Rawik. Program monta owy na bazie odcinków archiwalnych cyklu Rok 2020 . Wybrani przez redakcj bohaterowie: Emilian Kami ski Jan Jakub Kolski Alicja W gorzewska Teresa Lipowska Jan Englert Urszula Dudziak Piotr Machalica Joanna Rawik Wojciech Adamczyk Maryla Rodowicz Stanis awa Celi ska Mariusz Wilczy ski W odek Pawlik Magdalena Zawadzka Jerzy Maksymiuk Krzysztof Zanussi Golce Janusz Stok osa Robert Gonera Zygmunt Kukla
17:50

Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2456Józek przyje d a pod szko z kwiatami by wyt umaczy Gabi dlaczego pobi si z Alvaro. Kujawiak od razu wykorzystuje okazj i donosi mediom o schadzce dyrektorki szko y z pi karzem. Za to Bo ena i Bruno maj za sob wiele formalno ci i s coraz bli ej adopcji Tadzia ale personel o rodka adopcyjnego chce porozmawia tak e z ich rodzicami. Sta scy niepokoj si e nieprzekonany do sprawy adopcji Wi niewski nie wypowie si zbyt pochlebnie o ich planach. Tymczasem Gawron odpuszcza sobie pilnowanie stadionu i znów odwiedza will Jezierskich. Gotów jest na gor ce figle z abci i zostaje w ko cu przy apany przez S awk . Serial obyczajowy
18:50

Nad Niemnem magazyn Polaków na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwów
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ojciec Mateusz
Krowy t uste krowy chude. Policjanci otrzymuj zg oszenie o kradzie y krów w gospodarstwie Kwapisza. Rolnik podejrzewa e ze spraw ma co wspólnego jego s siad niejaki Pawelec. Okazuje si e s siedzi si nienawidz . Kwapisz nieumy lnie spowodowa wypadek w którym zgin a ona Pawelca. Od tego czasu trwa mi dzy nimi wojna. Policjanci sprawdzaj kto móg ukra krowy. Tymczasem do szpitala trafia Kwapiszowa lekarze stwierdzaj bruceloz chorob wyst puj c u byd a. Sprawa jest tak zagmatwana e nieodzowna oka e si pomoc ojca Mateusza. Serial kryminalny obyczajowy 44 min Polska 2011Re yseria: Wojciech NowakScenariusz: Gra yna Wilczy skaZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Grzegorz Gzyl Agnieszka Grankowska Tomasz G sikowski
21:10
Ojciec Mateusz
Paragraf 23. M odsza córka Noculów Zosia ma powa nie uszkodzone oko. Po konsultacjach okulistycznych jeden z lekarzy mówi o konieczno ci powa nego zabiegu na który trzeba jednak d ugo czeka . Okazuje si e Zosia ma jeszcze do wyboru bardzokosztown prywatn us ug . Basia za wszelk cen próbuje szybko znale pieni dze dla córki zw aszcza e lekarz naciska by przeprowadzi zabieg jak najszybciej. W tej sytuacji matka postanawia wzi kredyt w firmie Krezus. Pieni dze maj szybko trafi na konto. Dopiero po wnikliwym przeczytaniu umowy Basia przekonuje si e zosta a oszukana. Ks. Mateusz próbuje pomóc Noculom w rozwi zaniu tej trudnej sprawy. Serial kryminalny obyczajowy
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
23:30
 
Rodzinka.pl
Anio nie kobieta. Szereg sytuacji rodzi obawy Natalii e przedwcze nie zostanie babci . Kupione dla Ludwika spodnie staj si tematem burzliwej dyskusji ma onków. Otwarcie s oika okazuje si wyzwaniem. Kuba zostaje zmuszony do wyboru pomi dzy Agat i Paul
Activate Live-Chat