OTR
Date
<
November 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Nad Niemnem magazyn Polaków na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
 
Studio Lwów
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Wsta i walcz. Maks jest kompletnie za amany po utracie Antka pod wp ywem alkoholu wdaje si w bójk w barze i w efekcie nie przychodzi do pracy. Do szpitala akurat tego dnia trafia kobieta w zaawansowanej ci y której dziecko ma wad serca i tu po urodzeniu wymaga natychmiastowej operacji. A zabieg u noworodkajest w stanie wykona wy cznie doktor Beger. Pod skalpel Falkowicza trafia z kolei dwójka krewkichi sk óconych ze sob emerytów. Tretter i Alina wci pomagaj nastolatkom Uli oraz Jackowi którzyzostali niedawno rodzicami. Tymczasem Blanka zauwa a e Radwan nagle zacz jej unika i postanawia otwarcie z nim o tym porozmawia . Serial obyczajowy
03:30
 
Stulecie Winnych
Rodzina Winnych prze ywa a ob . Na W adka koj co dzia a obecno Michelle która jest zafascynowana zachodz cymi w Polsce zmianami. Dziewczyna czuje e tutaj a nie we Francji jest jej dom. Ryszard który coraz bardziej anga uje si w ruch antykomunistyczny spotyka si z niezadowolonymi robotnikami z Ursusa. Dzia acze przygotowuj ulotki i kolportuj je w mie cie i zak adzie. Adam Komornicki nie daje spokoju Kasi i Ma gosi. da uznania ojcostwa. Przebieg y m czyzna nie cofnie si przed niczym dla osi gni cia celu
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2456Józek przyje d a pod szko z kwiatami by wyt umaczy Gabi dlaczego pobi si z Alvaro. Kujawiak od razu wykorzystuje okazj i donosi mediom o schadzce dyrektorki szko y z pi karzem. Za to Bo ena i Bruno maj za sob wiele formalno ci i s coraz bli ej adopcji Tadzia ale personel o rodka adopcyjnego chce porozmawia tak e z ich rodzicami. Sta scy niepokoj si e nieprzekonany do sprawy adopcji Wi niewski nie wypowie si zbyt pochlebnie o ich planach. Tymczasem Gawron odpuszcza sobie pilnowanie stadionu i znów odwiedza will Jezierskich. Gotów jest na gor ce figle z abci i zostaje w ko cu przy apany przez S awk . Serial obyczajowy
04:50
 
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona królów
Jagie o obawia si e przybywaj cy do Wilna legat papieski nie b dzie po ich stronie. Ragana wci jest w ci kim stanie Skirgie o robi wszystko by j ratowa . Korygie o skutecznie przekonuje Jana Manco e Litwa jest chrze cija ska. Wilhelm pisze do Jadwigi a królowa w odpowiedzi wysy a list do papie a w którym wstawia si za Jagie . Urok Eufemii chwilowo przestaje dzia a na Jadwig . Telenowela historyczna
07:00
 
Qulszo kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka ców. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z których pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Knedle ze szpinakiem. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Policja bada spraw kradzie y sprz tu i materia ów budowlanych z terenu stadionu. Gawron wskazuje Wilka jako g ównego podejrzanego. Darek i Józek postanawiaj porozmawia z deweloperem. Po wyprowadzce Patryka Agata staje si k bkiem nerwów. Szuka ukochanego u Jezierskich a potem idzie do gabinetu Oliwki. Jest przekonana e Zbrowsk i Patryka co czy. Bo ena jest za amana. Opowiada Sabinie o problemach z adoptowaniem Tadzia. Kolejna rozmowa z dyrektor o rodka adopcyjnego sprawia e Sta scy odzyskuj nadziej
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polaków na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Krowy t uste krowy chude. Policjanci otrzymuj zg oszenie o kradzie y krów w gospodarstwie Kwapisza. Rolnik podejrzewa e ze spraw ma co wspólnego jego s siad niejaki Pawelec. Okazuje si e s siedzi si nienawidz . Kwapisz nieumy lnie spowodowa wypadek w którym zgin a ona Pawelca. Od tego czasu trwa mi dzy nimi wojna. Policjanci sprawdzaj kto móg ukra krowy. Tymczasem do szpitala trafia Kwapiszowa lekarze stwierdzaj bruceloz chorob wyst puj c u byd a. Sprawa jest tak zagmatwana e nieodzowna oka e si pomoc ojca Mateusza. Serial kryminalny obyczajowy 44 min Polska 2011Re yseria: Wojciech NowakScenariusz: Gra yna Wilczy skaZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Grzegorz Gzyl Agnieszka Grankowska Tomasz G sikowski
13:30
 
Ojciec Mateusz
Paragraf 23. M odsza córka Noculów Zosia ma powa nie uszkodzone oko. Po konsultacjach okulistycznych jeden z lekarzy mówi o konieczno ci powa nego zabiegu na który trzeba jednak d ugo czeka . Okazuje si e Zosia ma jeszcze do wyboru bardzokosztown prywatn us ug . Basia za wszelk cen próbuje szybko znale pieni dze dla córki zw aszcza e lekarz naciska by przeprowadzi zabieg jak najszybciej. W tej sytuacji matka postanawia wzi kredyt w firmie Krezus. Pieni dze maj szybko trafi na konto. Dopiero po wnikliwym przeczytaniu umowy Basia przekonuje si e zosta a oszukana. Ks. Mateusz próbuje pomóc Noculom w rozwi zaniu tej trudnej sprawy. Serial kryminalny obyczajowy
14:20
 
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
15:20
 
Kuchnia dwudziestolecia
Menu balowe. Kuchnia arystokratyczna. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborców. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki które wówczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
15:50
 
Agatka
Agatka i osio ek. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00
 
Mami Fatale
Bistro Fatale. Telewizyjny krytyk kulinarny Mac Szef odwiedza Mami. Zachwycony jej potrawami prosi aby za o y a restauracj . Mami woli spokojne ycie które wiedzie z dala od ludzi jednak Prosi marzy o s awie i bogactwie. W tajemnicy przed Mami w nocy aran uje ma restauracj a tym samym Mami zostaje postawiona przed faktem dokonanym. Wkrótce oka e si czy prowadzenie restauracji to dobry pomys
16:10
 
Zaczarowany wiat..
Na tropie zwierz t Olgi Bozna skiej. Czy w muzeum mo na spotka zwierzaki Jak id c ich ladem trafi na niezwyk e spotkanie ze sztuk i równie niezwyk malark Olg Bozna sk Zwierz ta tak fascynowa y artystów e cz sto s jednym z najcz ciej portretowanych tematów. Zwierz cy nurt nosi nawet swoj nazw To animalistyka. A Olga Bozna ska to niezwyk a malarka. Tak ukocha a sobiezwierz ta e mieszka o ich z ni ca kiem sporo. W cukiernicy swój domek mia y mrówki a bia e myszki uwielbia y makaron Olgi Bozna skiej. A czy na jednym z najs ynniejszych obrazów sportretowa a ukochanego pieska Kiki Czy mo e jest tozupe nie inny piesek Jak sko czy si ledztwo Blanki id cej tropem zwierz cych ladów
16:30
 
Rodzinka.pl
W salonowca gracie. Paula opowiada o swoim nowym przyjacielu Azorku. Na kolacji okazuje si e Marek ma now partnerk któr zna od dawna. Natalia podejrzewa e chodzi o Mari . W domu Boskich odbywa si sparing bokserski. Marek chce pokaza ch opcom jak powinna wygl da prawdziwa walka. Zostaje znokautowany
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Klub pod baobabem
Historia Polaków którzy wraz z Armi Andersa uciekli ze Zwi zku Radzieckiego i na pewien czas znale li dom w Ugandzie
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Policja bada spraw kradzie y sprz tu i materia ów budowlanych z terenu stadionu. Gawron wskazuje Wilka jako g ównego podejrzanego. Darek i Józek postanawiaj porozmawia z deweloperem. Po wyprowadzce Patryka Agata staje si k bkiem nerwów. Szuka ukochanego u Jezierskich a potem idzie do gabinetu Oliwki. Jest przekonana e Zbrowsk i Patryka co czy. Bo ena jest za amana. Opowiada Sabinie o problemach z adoptowaniem Tadzia. Kolejna rozmowa z dyrektor o rodka adopcyjnego sprawia e Sta scy odzyskuj nadziej
18:50
 
Kierunek Zachód
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ranczo
Wykapany ojciec. Po odtr ceniu przez Fabiana Dud Klaudia realizuje plan zemsty. Aby wspomóc Kusego w malowaniu Lucy podejmuje dzia ania odwrotne licz c na to e przynios te przeciwny do nich skutek
21:10
 
Ranczo
Wybacz mnie. Pietrek próbuje wymy li hitowy program który uzasadni by przed u enie kontraktu. Codzienne ycie wsi podsuwa mu pomys . Ksi dz Maciej chcia by za o y chór. Wkrótce plan ko czy si niepowodzeniem
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Gala Nagród Mediów Publicznych 2021
Nagrody Mediów Publicznych to wyró nienia pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych przyznawane wybitnym polskim twórcom którzy przyczynili si do popularyzacji polskiej kultury i budowania wspólnoty narodowej. Nagrody zostan przyznane za 2020 rok w czterech kategoriach: s owo muzyka obraz i idea. Do ka dej nagrody zosta a powo ana kapitu a któr tworz wybitne osobisto ci wiata kultury oraz osoby zwi zane z misj mediów publicznych. Kapitu y wybior nominowanych i laureatów. Gal poprowadz Agata Konarska i Marcin Kusy
23:50
 
Rodzinka.pl
W salonowca gracie. Paula opowiada o swoim nowym przyjacielu Azorku. Na kolacji okazuje si e Marek ma now partnerk któr zna od dawna. Natalia podejrzewa e chodzi o Mari . W domu Boskich odbywa si sparing bokserski. Marek chce pokaza ch opcom jak powinna wygl da prawdziwa walka. Zostaje znokautowany
Activate Live-Chat