OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:40
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Bandyta
Ex Knacki Brute (Til Schweiger) soll sich um rumänische Waisenkinder kümmern. Dabei deckt er die kriminellen Machenschaften des Heimleiters auf
04:25
 
Barwy szcz cia
Policja bada spraw kradzie y sprz tu i materia ów budowlanych z terenu stadionu. Gawron wskazuje Wilka jako g ównego podejrzanego. Darek i Józek postanawiaj porozmawia z deweloperem. Po wyprowadzce Patryka Agata staje si k bkiem nerwów. Szuka ukochanego u Jezierskich a potem idzie do gabinetu Oliwki. Jest przekonana e Zbrowsk i Patryka co czy. Bo ena jest za amana. Opowiada Sabinie o problemach z adoptowaniem Tadzia. Kolejna rozmowa z dyrektor o rodka adopcyjnego sprawia e Sta scy odzyskuj nadziej
04:50
 
Magazyn Ekspresu Reporterów
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona królów
W Wilnie zamieszki i niepokoje zwi zane z wojn . Jagie o i Klemens z Moskorzewa szykuj odezw do mieszczan. Jadwiga zasi ga porady Radlicy kiedy najlepiej pocz potomka. Zollner jest chory musi wraca do Malborka ale b ogos awi rycerzom. Henryk Derby zaprzyja nia si z Jeanem La Maingre. Krucjata rusza na Litw Jagie o musi podj decyzj : walczy przeciw swoim czy odej . Telenowela historyczna
07:00
 
Kuchnia dwudziestolecia
Menu balowe. Kuchnia arystokratyczna. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborców. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki które wówczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Mule. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2458Gabrysia jest za amana bo znów zosta a bohaterk skandalu. W szkole Kujawiak nie potrafi sobie odmówi przyjemno ci by wytkn dyrektorce e rozbija ma e stwo Sa atki. Tymczasem Józek postanawia w ko cu wzi rozwód i zacz nowy rozdzia ycia. Z kolei Madzia ali si Oliwce e po odej ciu ze studiów wci nie mo e znale pracy jako modelka. Zdesperowana prosi o pomoc Miko aja. W kancelarii Natalii znów zjawia si Romanowski. Okazuje si e byli partnerzy biznesowi ukradli mu prawa do patentu. Z pomoc Zwole skiej chce zawalczy o odszkodowanie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Studio Lwów
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
 
Ranczo
Wykapany ojciec. Po odtr ceniu przez Fabiana Dud Klaudia realizuje plan zemsty. Aby wspomóc Kusego w malowaniu Lucy podejmuje dzia ania odwrotne licz c na to e przynios te przeciwny do nich skutek
13:25
 
Ranczo
Wybacz mnie. Pietrek próbuje wymy li hitowy program który uzasadni by przed u enie kontraktu. Codzienne ycie wsi podsuwa mu pomys . Ksi dz Maciej chcia by za o y chór. Wkrótce plan ko czy si niepowodzeniem
14:20
 
Polski Berlin
Film o tym jak ró ne pokolenia polskich emigrantów z Berlina opowiadaj c o swoim yciu w stolicy Niemiec wy aniaj obraz polskiej emigracji i miasta na przestrzeni 50 lat. Jak si zmienia Berlin do dzi i jak zmienia a si Polska na przyk adzie emigracyjnych losów. Unklany portret miasta i polskiej emigracji w nim. Najstarsi Lucyna Viale Maciej Pietracho Stefan Fiszbach i Teresa Nawrot opowiedz o pierwszej fali emigracji lat pi dziesi tych sze dziesi tych siedemdziesi tych i osiemdziesi tych. Opowiedz o Berlinie którego ju nie ma a który ci gle si ni m odym pokoleniom z jego wolno ci niekomercyjnym stylem ycia oraz yciem nocnym i kulturalnym co zazdro ci wiat. rednie pokolenie jak Aga Boo Jacek Ho ubowicz Magdalena Parys Jola Walter Andrzej i Mariola Kostoniowie oraz w a ciciele baru Bar Bucha opowiedz o latach dziewi dziesi tych Berlina i wczesnych dwutysi cznych jak to miasto powoli stawa o si polskie a jednak ci gle ma o stresuj ce i udzielaj ce zasi ków oraz wszelkich benefitów dla zaradnych Polaków. Najm odsi: Mucha i Maya z zespo u Illegal Boys oraz Pasqal i Patrick Kostoniowie na wietl dzisiejszy zgentryfikowanyBerlin dro ej cy z dnia na dzie i egnaj cy legend wolnego miasta. Poka jednak te koloryt alternatywnych dzia a aktywistycznych i klubowych do których nale i które uprawiaj . Nie zabraknie te s ynnej w Berlinie polskiej patologii i socjopatii czyli ludzi uzale nionych i ebrz cych na ulicach miasta. To tak e kawa ek Polskiw Berlinie i jak si okazuje niema y. Dlaczego Dawid B benek i Marek z Warszawy zaj li si ebraniem na ulicy Co wydarzy o si w ich yciu i dlaczego wybrali Berlin To unikalne historie i wypowiedzi które tylko reporterskim instynktem pe nym szacunku do ludzi i ich problemów mo na uzyska w misji dokumentalisty ulicznego. Taki jest film dokumentalny o Berlinie. Bogaty intymny i szczery. 20 Polaków ró nych generacji polskiej emigracji o ró nych profesjach i ró nych postawach i pogl dach zaprezentujeBerlin intymny skrajnie subiektywny i osobny
15:20
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Nie chce cie tam by. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
15:50
 
Al chemik
Naruszone zaufanie. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
 
Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Przygody trójki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka którzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentów oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ró nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:15
 
Licz na Wiktora
Podziel si. Cykl kierowany do najm odszych widzów. Wiewiór Wiktor pomaga dzieciom poznawa wiat matematyki. W tym odcinku dowiemy si czym jest dzielenie i poznamy sposób w jaki mo emy je matematycznie zapisa
16:20
 
Halo halo
Sposoby na skupienie. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30
 
Rodzinka.pl
Drobny lifting. Kacper stawia na nogi ca y dom eby nie spó ni si znów do szko y. Natali denerwuje p aszczenie si Ludwika przed szefem. Magda ponownie odwiedza dom Boskich. Zbulwersowani tym faktem Natalia i Ludwik komentuj zachowanie dziewczyny zbyt g o no
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40
 
Zaginione skarby
Monstrancja ze wi tej Lipki. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek przybli y histori monstrancji ze wi tej Lipki która zosta a skradziona w pa dzierniku 1980 roku. Szczególn uwag zwraca jej kszta t drzewa lipowego oraz materia z którego zosta a wykonana poz acane srebro. Powstanie monstrancji datuje si na XVIII wiek
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2458Gabrysia jest za amana bo znów zosta a bohaterk skandalu. W szkole Kujawiak nie potrafi sobie odmówi przyjemno ci by wytkn dyrektorce e rozbija ma e stwo Sa atki. Tymczasem Józek postanawia w ko cu wzi rozwód i zacz nowy rozdzia ycia. Z kolei Madzia ali si Oliwce e po odej ciu ze studiów wci nie mo e znale pracy jako modelka. Zdesperowana prosi o pomoc Miko aja. W kancelarii Natalii znów zjawia si Romanowski. Okazuje si e byli partnerzy biznesowi ukradli mu prawa do patentu. Z pomoc Zwole skiej chce zawalczy o odszkodowanie. Serial obyczajowy
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschód
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Miasto skarbów
Co si ko czy. W Krakowie odbywa si pogrzeb Nathana. Moryc nie mo e si pogodzi z jego mierci wie e zabi go Avi bo ten zobaczy u niego Graczy. Alicja i Szatner postanawiaj ukry Wakara. Obawiaj si e po zabójstwie Nathana Milera sta na wszystko. Alicja wiezie ojca do swojego mieszkania. Kiedy zamykaj si za ni drzwi Wakar wy cza pods uch dzwoni do Milera i zaprasza go do siebie. Miler nasy a na Ew i Moryca swoich ludzi. Do Alicji dzwoni Miler z informacj e porwa Maksa. Zwróci mu wolno kiedy Ewa podpisze dokument sprzeda y Graczy Cezanne a. Ka eprzyjecha jej i Ewie we wskazane miejsce. Dochodzi do strzelaniny. W jej wyniku postrzelona Alicja traci przytomno . Milerowi udaje si zbiec. Serial kryminalny
21:10
 
Miasto skarbów
Gracze. Epilog. Maks Ewa i Moryc jad do Nowego Wi nicza. Chc tam namierzy Milera ukrywaj cego si w nale cej do Aviego willi. Zatrzymuj si w przydro nym hotelu kiedy Maks zauwa a na stacji samochód którym jedzie Miler ze swoj wspó pracownic . Maks spisuje numery auta i prosi Harnego o ledzenie go policyjnym GPS em. Nast pnie w tajemnicy przed Morycemi Ew wyrusza pod podany przez Harnego adres. Milera jednak tam nie ma. Tej samej nocy zostawiaj c Ew w hotelowym pokoju Moryc jedzie do Wiednia. Zakrada si do Aviego. Ma z nim rachunki do wyrównania. W do przypadkowej szamotaninie Moryc zabija Aviego. Wynosi od niego Graczy Cezanne a. Tymczasem Alicja zabiera Szatnera do Warszawy. Ten zakrada si do gabinetu dyrektora. lady ledztwa w sprawie szajki zajmuj cej si nielegalnym handlem sztuk wiod w a nie do niego. Tymczasem Maks odwozi Ew i Moryca w bezpieczne miejsce. Sam wraca do domu Milera. Serial kryminalny
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Polski Berlin
Film o tym jak ró ne pokolenia polskich emigrantów z Berlina opowiadaj c o swoim yciu w stolicy Niemiec wy aniaj obraz polskiej emigracji i miasta na przestrzeni 50 lat. Jak si zmienia Berlin do dzi i jak zmienia a si Polska na przyk adzie emigracyjnych losów. Unklany portret miasta i polskiej emigracji w nim. Najstarsi Lucyna Viale Maciej Pietracho Stefan Fiszbach i Teresa Nawrot opowiedz o pierwszej fali emigracji lat pi dziesi tych sze dziesi tych siedemdziesi tych i osiemdziesi tych. Opowiedz o Berlinie którego ju nie ma a który ci gle si ni m odym pokoleniom z jego wolno ci niekomercyjnym stylem ycia oraz yciem nocnym i kulturalnym co zazdro ci wiat. rednie pokolenie jak Aga Boo Jacek Ho ubowicz Magdalena Parys Jola Walter Andrzej i Mariola Kostoniowie oraz w a ciciele baru Bar Bucha opowiedz o latach dziewi dziesi tych Berlina i wczesnych dwutysi cznych jak to miasto powoli stawa o si polskie a jednak ci gle ma o stresuj ce i udzielaj ce zasi ków oraz wszelkich benefitów dla zaradnych Polaków. Najm odsi: Mucha i Maya z zespo u Illegal Boys oraz Pasqal i Patrick Kostoniowie na wietl dzisiejszy zgentryfikowanyBerlin dro ej cy z dnia na dzie i egnaj cy legend wolnego miasta. Poka jednak te koloryt alternatywnych dzia a aktywistycznych i klubowych do których nale i które uprawiaj . Nie zabraknie te s ynnej w Berlinie polskiej patologii i socjopatii czyli ludzi uzale nionych i ebrz cych na ulicach miasta. To tak e kawa ek Polskiw Berlinie i jak si okazuje niema y. Dlaczego Dawid B benek i Marek z Warszawy zaj li si ebraniem na ulicy Co wydarzy o si w ich yciu i dlaczego wybrali Berlin To unikalne historie i wypowiedzi które tylko reporterskim instynktem pe nym szacunku do ludzi i ich problemów mo na uzyska w misji dokumentalisty ulicznego. Taki jest film dokumentalny o Berlinie. Bogaty intymny i szczery. 20 Polaków ró nych generacji polskiej emigracji o ró nych profesjach i ró nych postawach i pogl dach zaprezentujeBerlin intymny skrajnie subiektywny i osobny
23:30
 
Rodzinka.pl
Drobny lifting. Kacper stawia na nogi ca y dom eby nie spó ni si znów do szko y. Natali denerwuje p aszczenie si Ludwika przed szefem. Magda ponownie odwiedza dom Boskich. Zbulwersowani tym faktem Natalia i Ludwik komentuj zachowanie dziewczyny zbyt g o no
Activate Live-Chat