OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
 
Wschód
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Krowy t uste krowy chude. Policjanci otrzymuj zg oszenie o kradzie y krów w gospodarstwie Kwapisza. Rolnik podejrzewa e ze spraw ma co wspólnego jego s siad niejaki Pawelec. Okazuje si e s siedzi si nienawidz . Kwapisz nieumy lnie spowodowa wypadek w którym zgin a ona Pawelca. Od tego czasu trwa mi dzy nimi wojna. Policjanci sprawdzaj kto móg ukra krowy. Tymczasem do szpitala trafia Kwapiszowa lekarze stwierdzaj bruceloz chorob wyst puj c u byd a. Sprawa jest tak zagmatwana e nieodzowna oka e si pomoc ojca Mateusza. Serial kryminalny obyczajowy 44 min Polska 2011Re yseria: Wojciech NowakScenariusz: Gra yna Wilczy skaZdj cia: Adam BajerskiMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Grzegorz Gzyl Agnieszka Grankowska Tomasz G sikowski
03:30
 
Ojciec Mateusz
Paragraf 23. M odsza córka Noculów Zosia ma powa nie uszkodzone oko. Po konsultacjach okulistycznych jeden z lekarzy mówi o konieczno ci powa nego zabiegu na który trzeba jednak d ugo czeka . Okazuje si e Zosia ma jeszcze do wyboru bardzokosztown prywatn us ug . Basia za wszelk cen próbuje szybko znale pieni dze dla córki zw aszcza e lekarz naciska by przeprowadzi zabieg jak najszybciej. W tej sytuacji matka postanawia wzi kredyt w firmie Krezus. Pieni dze maj szybko trafi na konto. Dopiero po wnikliwym przeczytaniu umowy Basia przekonuje si e zosta a oszukana. Ks. Mateusz próbuje pomóc Noculom w rozwi zaniu tej trudnej sprawy. Serial kryminalny obyczajowy
04:10
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2458Gabrysia jest za amana bo znów zosta a bohaterk skandalu. W szkole Kujawiak nie potrafi sobie odmówi przyjemno ci by wytkn dyrektorce e rozbija ma e stwo Sa atki. Tymczasem Józek postanawia w ko cu wzi rozwód i zacz nowy rozdzia ycia. Z kolei Madzia ali si Oliwce e po odej ciu ze studiów wci nie mo e znale pracy jako modelka. Zdesperowana prosi o pomoc Miko aja. W kancelarii Natalii znów zjawia si Romanowski. Okazuje si e byli partnerzy biznesowi ukradli mu prawa do patentu. Z pomoc Zwole skiej chce zawalczy o odszkodowanie. Serial obyczajowy
04:50
 
Polski Berlin
Film o tym jak ró ne pokolenia polskich emigrantów z Berlina opowiadaj c o swoim yciu w stolicy Niemiec wy aniaj obraz polskiej emigracji i miasta na przestrzeni 50 lat. Jak si zmienia Berlin do dzi i jak zmienia a si Polska na przyk adzie emigracyjnych losów. Unklany portret miasta i polskiej emigracji w nim. Najstarsi Lucyna Viale Maciej Pietracho Stefan Fiszbach i Teresa Nawrot opowiedz o pierwszej fali emigracji lat pi dziesi tych sze dziesi tych siedemdziesi tych i osiemdziesi tych. Opowiedz o Berlinie którego ju nie ma a który ci gle si ni m odym pokoleniom z jego wolno ci niekomercyjnym stylem ycia oraz yciem nocnym i kulturalnym co zazdro ci wiat. rednie pokolenie jak Aga Boo Jacek Ho ubowicz Magdalena Parys Jola Walter Andrzej i Mariola Kostoniowie oraz w a ciciele baru Bar Bucha opowiedz o latach dziewi dziesi tych Berlina i wczesnych dwutysi cznych jak to miasto powoli stawa o si polskie a jednak ci gle ma o stresuj ce i udzielaj ce zasi ków oraz wszelkich benefitów dla zaradnych Polaków. Najm odsi: Mucha i Maya z zespo u Illegal Boys oraz Pasqal i Patrick Kostoniowie na wietl dzisiejszy zgentryfikowanyBerlin dro ej cy z dnia na dzie i egnaj cy legend wolnego miasta. Poka jednak te koloryt alternatywnych dzia a aktywistycznych i klubowych do których nale i które uprawiaj . Nie zabraknie te s ynnej w Berlinie polskiej patologii i socjopatii czyli ludzi uzale nionych i ebrz cych na ulicach miasta. To tak e kawa ek Polskiw Berlinie i jak si okazuje niema y. Dlaczego Dawid B benek i Marek z Warszawy zaj li si ebraniem na ulicy Co wydarzy o si w ich yciu i dlaczego wybrali Berlin To unikalne historie i wypowiedzi które tylko reporterskim instynktem pe nym szacunku do ludzi i ich problemów mo na uzyska w misji dokumentalisty ulicznego. Taki jest film dokumentalny o Berlinie. Bogaty intymny i szczery. 20 Polaków ró nych generacji polskiej emigracji o ró nych profesjach i ró nych postawach i pogl dach zaprezentujeBerlin intymny skrajnie subiektywny i osobny
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Le niczówka
Konrad ma pretensje do siostry która wypu ci a konie Karcza. Dziewczyna próbuje si wyt umaczy ale le niczy o wiadcza e wieczorem przyjad po ni rodzice. Beata dzwoni z komendy do Anieli
07:00
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Nie chce cie tam by. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Kotleciki z kaszy gryczanej. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Na sygnale
Stare grzechy. Koledzy ze stacji odwracaj si od Beniamina kiedy ten wyrzuci Soni z pracy za w asny b d. Zaczynaj nawet mówi o strajku. Tymczasem na dy urze zespó doktor Reiter trafia na wypadek z udzia em policjantki oraz jej ojca. Kobieta jest z nim od dawna sk ócona. Doktor Banach jedzie ze swoj ekip do nastolatka. Ch opak ma objawy infekcji drgawki oraz sine palce. Lekarz stawia diagnoz któr s oburzeni rodzice chorego. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Natalia Rewie ska Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Poland in Undiscovered
Bieszczady. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
12:35
 
M jak mi o
Zdu scy maj ci ki dzie bo ich pies Saper nagle znika. A po kilku godzinach Piotrek odkrywa e zwierzaka porwa ich s siad. Kamil podejrzewa za to e do jego domu nocami zagl da nieproszony go i zmienia zamki. A gdy po kilku godzinach kto naprawd do willi si w amuje Olszewska ostrzega prawnika e intruzem mo e by morderca który zabi poprzedniego w a ciciela. Tymczasem Anita znów zostaje bez dachu nad g ow i kolejn noc sp dza w a nie na Wietrznej przyjmuj c w ko cu zaproszenie Gryca
13:25
 
M jak mi o
Badania wykazuj e Dawid nie jest powa nie chory i Jaszewscy oddychaj z ulg . Tymczasem Basia próbuje odkry co wydarzy o si mi dzy ch opakiem i Kaj . Tadeusz wci my li o Oli. Aby zag uszy to uczucie umawia si z jedn ze swoich przyjació ek Edyt . Leon postanawia pozna w ko cu bli ej swoj córk Gabrysi ale podczas spotkania z ma znów zaczyna panikowa . Kiemlicz proponuje z kolei Uli i Bartkowi by weszli z nim w spó k . Marzenka i Andrzejek maj trudny dzie bo najpierw do Grabiny zagl da Beata przyrodnia siostra Lisieckiej która poluje na spadek po ich babci a pó niej okazuje si e Jacek postanowi sprzeda siedlisko. Serial obyczajowy
14:20
 
Szansa na sukces. Opole 2022
Katarzyna Gaertner. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej które widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwójce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty który oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwór z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczególnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
15:25
 
W kotle historii
Boles aw Rozrzutny. Polityka i pieni dze. 21 kwietnia 1352 roku zmar Boles aw III Rozrzutny ksi legnicko brzeski i prawny dziedzic korony polskiej. Zmar celebruj c Wielkanoc. W menu wielkanocnym ksi cia znalaz y si kurczaki. W kolejnym odcinku programu przedstawiamy przepis na kurczaka w piwie z jad ospisu Boles awa III. Na dworze ksi cymdaniem wielkanocnym by równie baranek wielkanocny. Przepis pochodzi z czeskiej ksi ki kucharskiej o 100 150 lat pó niejszej ni smier Boles awa III. NIe oznacza to e przepis jest pó niejszy. Baranek po polsku w czeskiej literaturze kulinarnej ma d ug tradycj . Kolejnym daniem jest w a nie baranekpo polsku
15:55
 
Bolek i Lolek
Przyjaciele bobrów. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:05
 
Bolek i Lolek
Tajemniczy plan. Dwaj bracia szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podwórku zamienia si we wspania przygod
16:15
 
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
W adca pustyni. S ynny polski serial animowany opowiadaj cy o niezwyk ych podró ach i przygodach niezdarnego ale sympatycznego kozio ka. Celem wyprawy Mato ka jest Pacanów miasto s yn ce z kowali którzy potrafi podkuwa kozy. Po drodze na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z których udaje mu si jednak wyj obronn r k . Ma równie wiele przyjemnych spotka podczas których poznaje ciekawych przyjació . Tym razem Mato ek przybywa na pustyni i musi umyka przed bardzo gro nym lwem
16:30
 
Rodzinka.pl
Trzy gracje. Natalia przy apuje Kub z Agat w jednoznacznej sytuacji. Viola zauwa a e Marek si zmieni pod czarem strza y Amora. Ch opcy zastanawiaj si co kupi Natalii na urodziny. Filip stwierdza e przysz o m czyzn le y w r kach starszych kobiet. Kacper obwinia rodziców e kupili mu konsol przez któr musi si uczy do klasówki po nocy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Polonia jest kobiet
W programie zostan przedstawione niezwyk e historie Polek które osi gn y mi dzynarodowy sukces lub przyczyni y si do promowania Polski za granic
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Na sygnale
Stare grzechy. Koledzy ze stacji odwracaj si od Beniamina kiedy ten wyrzuci Soni z pracy za w asny b d. Zaczynaj nawet mówi o strajku. Tymczasem na dy urze zespó doktor Reiter trafia na wypadek z udzia em policjantki oraz jej ojca. Kobieta jest z nim od dawna sk ócona. Doktor Banach jedzie ze swoj ekip do nastolatka. Ch opak ma objawy infekcji drgawki oraz sine palce. Lekarz stawia diagnoz któr s oburzeni rodzice chorego. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Natalia Rewie ska Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
18:50
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10
 
Olá Polônia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Na dobre i na z e
Matka dobra matka z a. Falkowicz anga uje si w spraw nastolatków Uli i Jacka którzy poszli za g osem serca ipostanowili zatrzyma swoje nowo narodzone dziecko wbrew opinii wi kszo ci doros ych. Rozdzielone niemowl i jego m oda matka nagle zaczynaj chorowa i w ko cu znowutrafiaj do szpitala. Tymczasem inspektor Korban prosi Hani o kolejn przys ug tym razem zwi zan z jego starszym przyjacielem który mia wypadek. A przy okazji próbuje namówi doktor Sikork by zerwa a zar czyny. Z kolei Radwan odnajduje w ko cu aktualn on Gawry y Joann i swojego syna Kubusia. Serial obyczajowy
21:10
 
Kabaret. Super Show Dwójki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Zniewolona
Katia trafia do lochu a potem do ci kiej pracy w polu. Piotr sugeruje Aleksandrowi e Katia mo e zagrozi ma e stwu m odych Czerwi skich. Ojciec Katii przy cza si do wiejskich konspiratorów
23:25
 
Zniewolona
Piotr proponuje arisie wyjazd do Pary a. Maj tek zostawia pod opiek Grigorija i Natalii. Zamierza y z kapita u i dochodów z fabryki tytoniu. Grigorij jest zadowolony z takiego obrotu spraw
Activate Live-Chat