OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:25
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:10
 
Olá Polônia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Miasto skarbów
Co si ko czy. W Krakowie odbywa si pogrzeb Nathana. Moryc nie mo e si pogodzi z jego mierci wie e zabi go Avi bo ten zobaczy u niego Graczy. Alicja i Szatner postanawiaj ukry Wakara. Obawiaj si e po zabójstwie Nathana Milera sta na wszystko. Alicja wiezie ojca do swojego mieszkania. Kiedy zamykaj si za ni drzwi Wakar wy cza pods uch dzwoni do Milera i zaprasza go do siebie. Miler nasy a na Ew i Moryca swoich ludzi. Do Alicji dzwoni Miler z informacj e porwa Maksa. Zwróci mu wolno kiedy Ewa podpisze dokument sprzeda y Graczy Cezanne a. Ka eprzyjecha jej i Ewie we wskazane miejsce. Dochodzi do strzelaniny. W jej wyniku postrzelona Alicja traci przytomno . Milerowi udaje si zbiec. Serial kryminalny
03:30
 
Miasto skarbów
Gracze. Epilog. Maks Ewa i Moryc jad do Nowego Wi nicza. Chc tam namierzy Milera ukrywaj cego si w nale cej do Aviego willi. Zatrzymuj si w przydro nym hotelu kiedy Maks zauwa a na stacji samochód którym jedzie Miler ze swoj wspó pracownic . Maks spisuje numery auta i prosi Harnego o ledzenie go policyjnym GPS em. Nast pnie w tajemnicy przed Morycemi Ew wyrusza pod podany przez Harnego adres. Milera jednak tam nie ma. Tej samej nocy zostawiaj c Ew w hotelowym pokoju Moryc jedzie do Wiednia. Zakrada si do Aviego. Ma z nim rachunki do wyrównania. W do przypadkowej szamotaninie Moryc zabija Aviego. Wynosi od niego Graczy Cezanne a. Tymczasem Alicja zabiera Szatnera do Warszawy. Ten zakrada si do gabinetu dyrektora. lady ledztwa w sprawie szajki zajmuj cej si nielegalnym handlem sztuk wiod w a nie do niego. Tymczasem Maks odwozi Ew i Moryca w bezpieczne miejsce. Sam wraca do domu Milera. Serial kryminalny
04:20
 
Na sygnale
Stare grzechy. Koledzy ze stacji odwracaj si od Beniamina kiedy ten wyrzuci Soni z pracy za w asny b d. Zaczynaj nawet mówi o strajku. Tymczasem na dy urze zespó doktor Reiter trafia na wypadek z udzia em policjantki oraz jej ojca. Kobieta jest z nim od dawna sk ócona. Doktor Banach jedzie ze swoj ekip do nastolatka. Ch opak ma objawy infekcji drgawki oraz sine palce. Lekarz stawia diagnoz któr s oburzeni rodzice chorego. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Natalia Rewie ska Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:50
 
Ojciec Mateusz
Szeryf. Kiedy mieszka cy plebanii próbuj odnale si w nowej pandemicznej rzeczywisto ci na ulicach Sandomierza pojawia si tajemniczy zamaskowany Szeryf i zaczyna na w asn r k wymierza sprawiedliwo tym którzy mijaj si z prawem. Ale jego coraz brutalniejsze metody nie podobaj si ani policji ani ksi dzu Mateuszowi. Tymczasem w ród mieszka ców Sandomierza ro nie liczba chorych a przem czeni pracownicy szpitala w tym Wojtek narzeczony aspirant Kobylickiej najwy szym wysi kiem próbuj sprosta potrzebom pacjentów. Babcia Lucyna za izoluj ca si na czas pandemii od ca ego wiata otrzymuje tajemniczy telefon od starego przyjaciela od lat mieszkaj cego za granic . Jego przyjazd do Sandomierza wniesie du o zamieszania nie tylko w ycie uczuciowe babci ale równie w ledztwo w sprawie Szeryfa. Serial kryminalny obyczajowy Aktorzy: Maciej Dami cki Marcin Zarzeczny Jacek Knap Jakub Weso owski Edyta Olszówka
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Poland in Undiscovered
Bieszczady. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:50
 
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05
 
Giganci historii
Dynastia Jagiellonów. Polska mocarstwem Europy. Teleturniej przeznaczony dla mi o ników historii. Ka dy odcinek koncentruje si wokó jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
TVPOLONIA
12:00
 
Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
Przygoda dziewi ta czyli nieprawdopodobny rozwój akcji doprowadzony do niespodziewanego fina u. Dzi ki pomocy Marka i harcerzy milicja wpada na trop i aresztujeprzest pców z szajki Alberta Flasza. Uwalnia te z ich r k Cze ka. Marek Piegus i jego koledzy staj si bohaterami dnia. PRZYGODA DZIEWI TA CZYLI NIEPRAWDOPODOBNYROZWÓJ AKCJI DOPROWADZONY DO NIESPODZIEWANEGOFINA USerial dla m odych widzów 22 min Polska 1966Re yseria: Mieczys aw Wa kowskiScenariusz: Edmund Niziurski Mieczys aw Wa kowskiAktorzy: Grzegorz Roman Bronis aw Pawlik Edward Wichura Jadwiga Chojnacka Jan Kociniak LudwikBenoit Mieczys aw Czechowicz Aleksander Dzwonkowski WojciechSiemion Krzysztof Litwin Barbara Krafftówna Janusz K osi ski LechOrdon i inni
12:30
 
Gruby
Zdrajczyk. Bohaterami filmowej opowie ci s uczniowie siódmej klasy rozpoczynaj cy w a nie nauk tu po zako czeniu wojny. Jednym z nich jest Maciek azanek który dostaje od kolegów przezwisko Gruby
13:00
 
Na dobre i na z e
Matka dobra matka z a. Falkowicz anga uje si w spraw nastolatków Uli i Jacka którzy poszli za g osem serca ipostanowili zatrzyma swoje nowo narodzone dziecko wbrew opinii wi kszo ci doros ych. Rozdzielone niemowl i jego m oda matka nagle zaczynaj chorowa i w ko cu znowutrafiaj do szpitala. Tymczasem inspektor Korban prosi Hani o kolejn przys ug tym razem zwi zan z jego starszym przyjacielem który mia wypadek. A przy okazji próbuje namówi doktor Sikork by zerwa a zar czyny. Z kolei Radwan odnajduje w ko cu aktualn on Gawry y Joann i swojego syna Kubusia. Serial obyczajowy
13:55
 
The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia udowadniaj e na spe nienie marze nigdy nie jest za pó no
14:55
 
The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia udowadniaj e na spe nienie marze nigdy nie jest za pó no
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
Program rozrywkowy
17:20
 
M jak mi o
Magda le y w szpitalu gdzie przechodzi kolejne badania serca. A Budzy ski korzystaj c z pomocy Paw a szykuje dla ony romantyczn niespodziank i kupuje dla ukochanej siedlisko. Z kolei Gutowski postanawia znale w stolicy prawdziw mi o i umawia si na randk w ciemno. A gdy poznaje przypadkiem Iwon matk Anety jest naprawd zachwycony. Tymczasem Majka nadal wykorzystuje dobre serce Franki i ca y czas okrada bistro. A gdy braki w kasie zauwa a jeden z kelnerów sprytnie odsuwa od siebie podejrzenia. Serial obyczajowy 44 min Polska 2021Re yseria: Kinga Lewi ska Krzysztof ukaszewiczScenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Marta KuszewskaZdj cia: Maciej Majchrzak Jan BudzowskiMuzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian KrajewskiAktorzy: Dominika Kachlik Franek Przanowski Teresa Lipowska Anna Mucha Krystian Wieczorek Rafa Mroczek Eliza Gwiazda Jakub Ulewicz Mateusz Rumi ski Piotr Majerczyk Hanna leszy ska Alicja Ostolska Laura Samoj owicz Micha Chru ciel
18:10
 
Szansa na sukces. Opole 2022
Wojciech G ssowski. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej które widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwójce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty który oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwór z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczególnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
19:10
 
Pary . ladami Chopina
Cykl audycji opowiadaj cych o yciu i twórczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi w Pary u 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatow s aw i skomponowa wiele wspania ych utworów którymi wiat zachwyca si do dzi . Poniewa Pary jest pe en wspomnie i miejsc zwi zanych z Chopinem warto przybli y je naszym widzom
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Stulecie Winnych
Ania i Andzia marz o powrocie Ewy i ma ego Stasia. Mania jest przera ona polityczn dzia alno ci Ryszarda. Nie mo e pozwoli eby jej m owi sta a si krzywda. Tymczasem w ród robotników z Ursusa ro nie niezadowolenie. Rozwi zaniem mo e by ju tylko strajk. Winnych dopadaj demony przesz o ci. Ania zastanawia si czy wyzna Mani d ugo skrywan tajemnic i czy siostrajej wybaczy. Martwi si e prawda zburzy szcz cie i stabilizacj ca ej rodziny. Serial historyczny obyczajowy
21:15
 
Zawrócony
Stan wojenny. Siwek otrzymuje zadanie inwigilowania uczestników nielegalnego wiecu. Nast pnego dnia zostaje aresztowany i poddany brutalnemu przes uchaniu jako podejrzany o udzia w manifestacji
22:50
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
23:10
 
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
Activate Live-Chat