OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
M jak mi o
Magda le y w szpitalu gdzie przechodzi kolejne badania serca. A Budzy ski korzystaj c z pomocy Paw a szykuje dla ony romantyczn niespodziank i kupuje dla ukochanej siedlisko. Z kolei Gutowski postanawia znale w stolicy prawdziw mi o i umawia si na randk w ciemno. A gdy poznaje przypadkiem Iwon matk Anety jest naprawd zachwycony. Tymczasem Majka nadal wykorzystuje dobre serce Franki i ca y czas okrada bistro. A gdy braki w kasie zauwa a jeden z kelnerów sprytnie odsuwa od siebie podejrzenia. Serial obyczajowy 44 min Polska 2021Re yseria: Kinga Lewi ska Krzysztof ukaszewiczScenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Marta KuszewskaZdj cia: Maciej Majchrzak Jan BudzowskiMuzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian KrajewskiAktorzy: Dominika Kachlik Franek Przanowski Teresa Lipowska Anna Mucha Krystian Wieczorek Rafa Mroczek Eliza Gwiazda Jakub Ulewicz Mateusz Rumi ski Piotr Majerczyk Hanna leszy ska Alicja Ostolska Laura Samoj owicz Micha Chru ciel
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Kabaret. Super Show Dwójki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
03:10
 
Ranczo
Wykapany ojciec. Po odtr ceniu przez Fabiana Dud Klaudia realizuje plan zemsty. Aby wspomóc Kusego w malowaniu Lucy podejmuje dzia ania odwrotne licz c na to e przynios te przeciwny do nich skutek
04:00
 
Ranczo
Wybacz mnie. Pietrek próbuje wymy li hitowy program który uzasadni by przed u enie kontraktu. Codzienne ycie wsi podsuwa mu pomys . Ksi dz Maciej chcia by za o y chór. Wkrótce plan ko czy si niepowodzeniem
05:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00
 
Hity wszech czasów
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:55
 
Czterdziestolatek
Nowy zast pca czyli meteor. Nowym zast pc in yniera Karwowskiego zostaje in ynierUrszula Nowowiejska. Nowoczesna niezale na i pewna siebiekobieta w dodatku m oda i adna wprowadza spore zamieszanie w tradycyjnie m skim rodowisku budowla ców. Jej sposób byciai decyzje które podejmuje wywo uj wiele nieporozumie . Urszulaodby a sta w Japonii w firmie Mitsuko Suki jest kobiet bardzonowoczesn . W dodatku ci gle si dokszta ca czytaj c zagraniczneczasopisma specjalistyczne i bardzo j razi prymitywizm orazba aganiarstwo panuj ce na polskich budowach. Maliniak poddaje si bezkrytycznie jej pogl dom natomiast in ynier Karwowski podchodzido nich jednocze nie z rezerw i szacunkiem. Serial komediowy 54 Polska 1974Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Gra yna Szapo owska Roman K osowski Leonard Pietraszak W adys aw Kowalski Wies aw Go as i inni
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:25
 
Najwi ksze przeboje
2 plus 1. Najwi ksze przeboje to cykl prezentuj cy najwi ksze przeboje niezapomnianych artystów polskiej muzyki rozrywkowej. W dzisiejszym odcinku przypomnimy twórczo 2 plus 1
11:10
 
Umar aby y . Rzecz o Stefanie kardynale Wyszy skim
Millenium. Kardyna Stefan Wyszy ski pragn aby przypadaj cy w 1966 roku jubileusz 1000 lecia Chrztu Polski sta si wielkim Te Deum i Magnificat obejmuj cym ca y naród i Ko ció wszystko co Polsk stanowi. Obchody sta y si wyrazem wdzi czno ci narodu za dar trwania przy Chrystusowej wierze Ko ciele i Stolicy Apostolskiej zwie czeniem Wielkiej Nowenny Narodu
11:25
 
Ziarno
Wielkie porz dki. W domku na drzewie dzieciaki czekaj na wi tego Miko aja Ale nie tylko bo pocz tek grudnia to te czas oczekiwania na Bo e Narodzenie. Pod aj c tropem adwentowych zada otwieraj kolejne szufladki w komodzie szukaj c w nich kolejnych wytycznych. Biskup Artur podpowie dzieciakom co zrobi by otrzyma prezent ks. Adam tak e nie zostawi ich bez wskazówek
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
 
S owo na niedziel
Nie zapomnij pami ta. w. Pawe w li cie do Filipian w zdaniu przed pocz tkiem niedzielnego czytania mówi: pami tam o was. To s owo pami ta wspomina pojawia si siedem razy w Nowym Testamencie za ka dym razem w listach Paw a. Ten dobry aposto nie zapomina o swoich duchowych dzieciach. A tym samym umacnia ich ufno e Bóg o nich pami ta. A czy ty pami tasz e Bóg pami ta o tobie Czy masz wci przed oczami to e On o tobie my li
13:00
 
Transmisja mszy wi tej z archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach
14:25
 
Czterdziestolatek
Kozio ofiarny czyli rotacja. W resorcie odbywa si reorganizacja. W zwi zku z tym dochodzido nieuchronnej rotacji stanowisk. Na stanowisko nowego dyrektorazjednoczenia kandyduje wielu in ynierów jednak komputer uznaje e najw a ciwszymi kwalifikacjami charakteryzuje si in . StefanKarwowski. Szcz liwa Madzia zostaje wreszcie pani dyrektorow . Nowi koledzy artuj ze Stefana nazywaj c go komputerowymdyrektorem . In ynier Gajny znajduje w tym potwierdzenie swoich teorii e Karwowski zawsze potrafi si podwi za pod w a ciw grup ludzi. Stefan powoli przystosowuje si do nowej sytuacji i swego nowegostatusu. Serial komediowy 52 min Polska 1974Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Krzysztof Teodor ToeplitzAktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Roman K osowski Leonard Pietraszak Janusz K osi ski Saturnin órawski Piotrek K kolewski Wojciech Pokora Mieczys aw Wa kowskii inni
15:25
 
Program rozrywkowy
15:40
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:05
 
Le niczówka
Do laboratorium Zio owego Raju przychodzi kobieta w sprawie pracy. Patrycja jest zaskoczona. Bogdan spotyka si w Borowiku z Izdebsk . Prawniczka ma niewiele do powiedzenia na temat Szymona
16:30
 
Le niczówka
Policjanci obserwuj wej cie Karczpolu . Zauwa aj e z biura wychodzi Janusz w towarzystwie Lidii. Ju maj ich ledzi gdy oficer dy urny kieruje ich na miejsce gdzie kto widzia k usownika
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
Iza przeprowadza si z dzie mi do Gródka nie wiadoma e Bosacki nawi za kontakt z jej now szefow i szerzy na jej temat k amliwe plotki. Marcin wspólnie z Jakubem stara si za to pomóc zdesperowanej klientce Dorocie która razem z synem uciek a od agresywnego m a. Damski bokser rusza ladem onyi w ko cu próbuje ukochan zabi . Tymczasem Micha egna si z przyjació mi przed planowanym wyjazdem z Polski. W finale spotyka si tak e z Leszkiem nadal gotów na wszystko by odsun Krajewskiego od Asi
18:15
 
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
18:50
 
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
19:10
 
Lajk
Lajk to kultura i rozrywka w pigu ce. Agnieszka Dziekan i Mateusz Szymkowiak zapraszaj widzów na najciekawsze wydarzenia festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody imprezy plenerowe. Ods aniaj kulisy wielkiego wiata. W programie gwiazdy twórcy celebryci. Lajk podpowiada co warto zobaczy us ysze przeczyta dok d si wybra . I generalnie w co si bawi . Nasze kamery s wsz dzie tam gdzie dzieje si co godnego uwagi
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Telefon zaufania. Kiedy Adam Dormut tu po za daniu rozwodu z Iz znika bez ladu policja podejrzewa e w wyniku sprzeczki ma e skiej mog o doj do tragedii. ledztwo prowadzi jednak w przesz o do rodziców Adama: przemocowego ojca by ego wojskowego i zdominowanej przez niego matki która równie zagin a bez ladu jaki czas temu. Sprawa komplikuje si jeszcze bardziej kiedy na komisariat inspektora Mo ejki przychodzi tajemniczy donos a poproszony o pomoc ojciec Mateusz wskazuje inny wa ny trop fundacj w której zaginiony Adam dostawa wsparcie psychologiczne. Tymczasem w wyniku intrygi babci Lucyny Natalia i Pluskwa zapisuj si na lekcj ta ca z której dochód ma by przeznaczony na ratowanie pszczó . Serial kryminalny obyczajowy Aktorzy: Karol Dziuba Zuzanna Lit Mariusz Jakus Katarzyna Cynke Stefano Terrazzino Paulina Biernat Anita Sza aty Agnieszka Czeka ska
21:15
 
Sprawiedliwy
Historia ydówki Hani która jako dziecko zostaje uratowana przez Anastazj i Jana. Postanawiaj ukry dziewczynk u siebie lecz ze wzgl du na dzia alno Jana w konspiracji obecno ma ej w ich domu staje si zbyt niebezpieczna. Ostatecznie Hania trafia pod dach Dziuni i lokalnego dziwaka o z otym sercu. Uwa any za mruka i dziwaka Pajtek zaprzyja nia si z 6 letni osierocon dziewczynk . Wi która ichpo czy pozwoli przetrwa okrucie stwa wojny ludzk zawi i samotno . Na ko cu d ugiej drogi któraich czeka odnajd jednak w sobie sprawiedliwo i dobro
23:00
 
Wielki test o bezpiecze stwie na drodze
Jak porusza si po drogach w sposób bezpieczny dla siebie i dla innych Których zasad ruchu drogowego najcz ciej nie przestrzegaj kierowcy piesi rowerzy ci Jak mo na nauczy si bezpiecznie je dzi w trudnych warunkach pogodowych Sprawdzimy to w te cie o bezpiecze stwie na drodze. Przypomnimy te najwa niejsze zmiany wprowadzane w przepisach ruchu drogowego. Przy okazji ka dy kto je dzi autem motorem lub innym pojazdem po ulicach b dzie móg si dowiedzie czy nie pope nia b dów ryzykuj c p acenie mandatu lub nawet w asne zdrowie czy ycie. Jak zwykle w studiu telewizyjnym i poprzez komunikatory internetowe test b d rozwi zywali w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze. A widzowie mog odpowiada na pytania online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony. Program poprowadz Anna Popek i Przemys aw Babiarz
Activate Live-Chat