OTR
Date
<
December 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20
 
M jak mi o
Iza przeprowadza si z dzie mi do Gródka nie wiadoma e Bosacki nawi za kontakt z jej now szefow i szerzy na jej temat k amliwe plotki. Marcin wspólnie z Jakubem stara si za to pomóc zdesperowanej klientce Dorocie która razem z synem uciek a od agresywnego m a. Damski bokser rusza ladem onyi w ko cu próbuje ukochan zabi . Tymczasem Micha egna si z przyjació mi przed planowanym wyjazdem z Polski. W finale spotyka si tak e z Leszkiem nadal gotów na wszystko by odsun Krajewskiego od Asi
01:10
 
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia udowadniaj e na spe nienie marze nigdy nie jest za pó no
03:10
 
The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia udowadniaj e na spe nienie marze nigdy nie jest za pó no
04:40
 
Giganci historii
Dynastia Jagiellonów. Polska mocarstwem Europy. Teleturniej przeznaczony dla mi o ników historii. Ka dy odcinek koncentruje si wokó jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów
05:25
 
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polaków i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polaków w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
 
Z ota konfirmacja
26 wrze nia 2021 roku w Parafii Ewangelicko Reformowanej w Warszawie odby a si Z ota Konfirmacja. Kilka osób które pi dziesi t lat wcze niej przyst pi o do konfirmacji b dzie mog o jeszcze raz prze y i wspomnie tamte wydarzenie i emocje które im towarzyszy y. Konfirmacja w Ko ciele Ewangelicko Reformowanym jest potwierdzeniem chrze cija skiej dojrza o ci aktem potwierdzaj cym chrzest oraz przynale no do Ko cio a. Samo s owo konfirmacja pochodzi z aciny i oznacza potwierdzenie oraz umocnienie. Do konfirmacji przyst puj osoby ju wiadome swojej to samo ci potwierdzaj c swoj przynale no wyznaniow . Konfirmacja nie ma charakteru sakramentu jest czynno ci ko cieln uroczysto ci wyros jedynie na niwie Ko cio a ewangelickiego. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i z o eniu lubowania wierno ci Bogu i Ko cio owi przed zgromadzonym zborem. Uroczysto bezpo redniowi e si z pierwszym w yciu m odego cz owieka przyst pieniem do Wieczerzy Pa skiej. Sam uroczysto poprzedzaj nauki przedkonfirmacyjne które maj za zadanie poznanie zawartego w sakramencie Wieczerzy Pa skiej daru. 50 lat temu grupk m odych ludzi konfirmowali ks. sup. Jan Niewieczerza i ks. Bogdan Tranda. W reporta u przedstawienie uroczysto ci Z otej Konfirmacji oraz opowie o znaczeniu konfirmacji w Ko ciele Ewangelicko Reformowanym. Porozmawiamy z uczestnikami i prze ledzimy losy i dzia alno konfirmantów
06:50
 
Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku który cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci . Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00
 
W kotle historii
Program przybli a tajniki kuchni które towarzyszy y wydarzeniom historycznym. Filmowe opowie ci pokazuj wydarzenia historyczne a anegdoty pozwol poczu klimat epoki w której si rozegra y
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:50
 
Pogoda flesz
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Co na obiad
Faszerowana pier z kurczaka. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2459Józek próbuje zachowa optymizm cho Gabrysia nie przyj a jego o wiadczyn. Z kolei Darek wpada w ko cu na trop sprz tu który ukradziono niedawno z terenu ich stadionu. Jowita prosi Prota by odprowadzi j do s du gdzie musi z o y zeznania w sprawie Grety. Podczas rozprawy Domecka twierdzi e jest niewinna i oskar a Jeziersk o wiadczenie us ug erotycznych w jej domu. Gdy przychodzi czas na zeznania Alana Jowita jest pewna e Greta przekupi a go. Tymczasem Aldona i Mariola organizuj Reginie szalony wieczór panie ski. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Wschód
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35
 
Stulecie Winnych
Ania i Andzia marz o powrocie Ewy i ma ego Stasia. Mania jest przera ona polityczn dzia alno ci Ryszarda. Nie mo e pozwoli eby jej m owi sta a si krzywda. Tymczasem w ród robotników z Ursusa ro nie niezadowolenie. Rozwi zaniem mo e by ju tylko strajk. Winnych dopadaj demony przesz o ci. Ania zastanawia si czy wyzna Mani d ugo skrywan tajemnic i czy siostrajej wybaczy. Martwi si e prawda zburzy szcz cie i stabilizacj ca ej rodziny. Serial historyczny obyczajowy
13:30
 
Ojciec Mateusz
Telefon zaufania. Kiedy Adam Dormut tu po za daniu rozwodu z Iz znika bez ladu policja podejrzewa e w wyniku sprzeczki ma e skiej mog o doj do tragedii. ledztwo prowadzi jednak w przesz o do rodziców Adama: przemocowego ojca by ego wojskowego i zdominowanej przez niego matki która równie zagin a bez ladu jaki czas temu. Sprawa komplikuje si jeszcze bardziej kiedy na komisariat inspektora Mo ejki przychodzi tajemniczy donos a poproszony o pomoc ojciec Mateusz wskazuje inny wa ny trop fundacj w której zaginiony Adam dostawa wsparcie psychologiczne. Tymczasem w wyniku intrygi babci Lucyny Natalia i Pluskwa zapisuj si na lekcj ta ca z której dochód ma by przeznaczony na ratowanie pszczó . Serial kryminalny obyczajowy Aktorzy: Karol Dziuba Zuzanna Lit Mariusz Jakus Katarzyna Cynke Stefano Terrazzino Paulina Biernat Anita Sza aty Agnieszka Czeka ska
14:20
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20
 
Okrasa amie przepisy
Dwa talerze w a sku. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
15:50
 
Ugotuj nam bajk
Ja i magiczna fasola. Program zapraszaj cy do wspólnego rodzinnego gotowania. Prowadz cy kucharz i troje dzieci zach caj do przygotowywania pysznych posi ków które obudz apetyt nawet u niejadków
16:05
 
Figu Migu
Nó widelec. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15
 
Wieczór z Wiadomirkiem
Neil Armstrong. Zapraszamy na niezwyk y talk show który specjalnie dla najm odszych widzów prowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si równie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ejczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia ameryka skiego astronauty i pierwszego cz owieka na Ksi ycu Neila Armstronga
16:30
 
Rodzinka.pl
Ale nam tu dobrze. Boscy postanawiaj zaczerpn wie ego powietrza. Wyje d aj na Kaszuby. Rodzina korzysta z uroków przyrody wybiera si na grzybobranie a wieczorem urz dza ognisko. Agata wysy a Kubie filmik który Natalia odtwarza. Noc odbywaj si poszukiwania Boskiej która zagin a
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik po[email protected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50
 
Gra s ów. Krzy ówka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2459Józek próbuje zachowa optymizm cho Gabrysia nie przyj a jego o wiadczyn. Z kolei Darek wpada w ko cu na trop sprz tu który ukradziono niedawno z terenu ich stadionu. Jowita prosi Prota by odprowadzi j do s du gdzie musi z o y zeznania w sprawie Grety. Podczas rozprawy Domecka twierdzi e jest niewinna i oskar a Jeziersk o wiadczenie us ug erotycznych w jej domu. Gdy przychodzi czas na zeznania Alana Jowita jest pewna e Greta przekupi a go. Tymczasem Aldona i Mariola organizuj Reginie szalony wieczór panie ski. Serial obyczajowy
18:55
 
Przystanek emigracja
Przystanek Emigracja. Program prezentuje losy obywateli polskich oraz osób polskiego pochodzenia yj cych poza granicami Polski. Historia polskiej emigracji to tak e dzieje tych którzy pozostali w ojczy nie
19:20
 
Polacy wiatu
Mieczys aw Wolfke. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polaków którzy dokonali wa nych dla wiata odkry w wiecie nauki i nie tylko
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Miko aj i spó ka
Gwiazdkowa opowie dla ca ej rodziny opowiedzina z du ym poczucierm humoru. Te wi ta mia y by jak zawsze: weso e ciep e i oczywi cie pe ne prezentów wysypuj cych si spod choinki. Nagle jednak okaza o si e mo e nie by ich wcale Nikt nie chcia by znale si w skórze wi tego Miko aja który tu przed Wigili dowiaduje si e wszystkie jego elfy zachorowa y i nie pomog mu zapakowa nawet jednego prezentu. Zdesperowany Miko aj czym pr dzej wzywa zaprz g najdzielniejszych reniferów by chwyci lejce i pomkn magicznymi saniami na ziemie na poszukiwanie lekarstwa które uzdrowi jego pomocników. Tylko w ten sposób mo e uratowa wi ta. Na swojej drodze Miko aj spotyka zakr con rodzin która pomo e w jego szalonej misji. Gwiazdka tu tu wi c trzeba si spieszy bo liczy si ka da sekunda. SANTA CIE (CHRISTMAS CO)Film familijny Francja 2017Scenariusz i re yseria: Alain ChabatAktorzy: Alain Chabat Audrey Tautou Pio Marmai Goldshifteh Farahan
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30
 
Rodzinka.pl
Ale nam tu dobrze. Boscy postanawiaj zaczerpn wie ego powietrza. Wyje d aj na Kaszuby. Rodzina korzysta z uroków przyrody wybiera si na grzybobranie a wieczorem urz dza ognisko. Agata wysy a Kubie filmik który Natalia odtwarza. Noc odbywaj si poszukiwania Boskiej która zagin a
Activate Live-Chat