OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Grodka i z m em doczeka a si synow Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo rownie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterow ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:00
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
03:05
The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
04:40
Giganci historii
Historia polskiego himalaizmu. Jerzy Kukuczka zdoby 14 o miotysi cznikow w ci gu o miu lat dziesi z nich nowymi drogami. Przed nim by tylko Reinhold Messner ktory jednak wchodzi klasycznymi drogami w ci gu 15 lat. Gratuluj c Polakowi Messner napisa : nie jeste drugi jeste wielki. Jerzy Kukuczka Wanda Rutkiewicz Artur Hajzer Andrzej Heinrich Tadeusz Piotrowski Andrzej Wro Dobros awa Miodowicz - Wolf Maciej Berbeka i wielu innych na zawsze pozosta o w Himalajach. Lista szczytow zdobytych przez Polakow nowych szlakow eksplorowanych w ekstremalnych warunkach zw aszcza zimowych uczyni a z naszychhimalaistow wiatowych pionierow i liderow. Historia polskiego himalaizmu od 1936 roku do ko ca lat 80. Zdobywcy szczyty wyprawy najwi ksze zdobycze oraz najtragiczniejsze wypadki. Polski himalaizm na tle wiatowym. To tematy tego odcinka teleturnieju
05:25
Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polakow i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polakow w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
Dobre niebo nad Beskidem
Cz owiek jest istot spo eczn . Potrzeba kontaktu z drug osob jest wpisana w jego natur . Od kilkunastu lat Parafia Ewangelicko - Augsburska w Wi le Jaworniku oraz Diakonia Diecezji Cieszy skiej w okresie Bo ego Narodzeniai Nowego Roku zapraszaj wszystkich wspo wyznawcow szczegolnie osoby samotne i czuj ce si samotnie na wczasy w Domu Go cinnym Parafii. Starsi ludzie maj coraz mniej kontaktow spo ecznych socjologow martwi e staro w Polsce najcz ciej rowna si samotno ci. Nie zawsze dlatego e seniorzy nie maj rodzin cz stoz powodu e bliscy s daleko. Niew tpliwie jednym z najtrudniejszych momentow w roku s wi ta. Zw aszcza Bo e Narodzenie i wigilijny wieczor ktore w polskiej tradycji s mocno zwi zane z rodzin i obecno ci najbli szych. Podczas organizowanych w Jaworniku wczasow w atmosferze prze ywania wi t Bo ego Narodzenia w groniewspo wyznawcow wszystkim uczestnikom zapewniony jest wypoczynek i opieka. Ka dego dnia odbywaj si spotkania z zaproszonymi go mi ksi mi okolicznych parafii ciekawymi osobami. Szczegolnie uroczysta jest kolacja wigilijna obiady wi teczne oraz wieczor sylwestrowy. W programie przedstawiona zostanie nie tylkorelacja z pobytu ale tak e zosta poruszony problem samotno ci i miejsca osob starszych we wspolnociewyznaniowej i spo ecznej oraz roli Ko cio a w tej kwestii
06:50
Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku ktory cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci. Powstawa o wowczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00
W kotle historii
Program przybli a tajniki kuchni ktore towarzyszy y wydarzeniom historycznym. Filmowe opowie ci pokazuj wydarzenia historyczne a anegdoty pozwol poczu klimat epoki w ktorej si rozegra y
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Co na obiad
Strogonow z kaczki. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Beata ca y czas pracuje ponad si y i w tajemnicy przed bliskimi si ga po kolejne lekowe specyfiki. Kujawiak dzi kuje Niedzielskiej za pomoc w sprawie Aleksa i Ewy i nagle wyci ga do rywalki d o na zgod . Odwrotna sytuacja z kolei w Borkach. Mariola nie mo e dogada si z Kuczmow ktora ca y czas podnosi cen dzia ki. W ko cu Borys postanawia wzi sposobem pazern s siadk . S awka tak bardzo chce spotka si z Justinem e prosi Blondyn by zast pi a j podczas rozmowyz nowym klientem Kornela. Biernacki ma jednak my le e abcia to Jezierska. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
12:35
Wojenne dziewczyny
Ewka win za mier Irki obarcza Nitk ktorej podczas akcji odbicia dziewczyny z r k Niemcow zaci si pistolet. Rodzina Szcz snych chce pochowa Irk na Pow zkach w rod bliskich. Dowodztwo informuje dziewczyny e by oby to bardzo ryzykowne. Marysia zobowi zuje si znale odpowiednie miejsce na grob dla przyjacio ki. Marysia straci a nadziej na koniec wojny i powrot do normalno ci. Przestaje si ukrywa jest jej ju wszystko jedno. Serial wojenny
13:25
Ojciec Mateusz
Ptaki. odc. 323 PtakiMieszka cow Sandomierza dzieli spor o wylewaj c rzek ktora z jednej strony zagra a ludziom i zabiera miastu atrakcyjne tereny z drugiej tworzy w ten sposob idealne warunki do gniazdowania dla rzadkich gatunkow ptakow. Polityk Jerzy Szwed chce regulacji rzeki sprawy ptakow broni za ornitolog Maciej Lubawka. I to on staje si g ownym podejrzanym kiedy ona Szweda zg asza policji jego zagini cie. Zaraz po zg oszeniu kobieta otrzymujejednak ultimatum od porywaczy i postanawia dzia a na w asn r k . Ale korzysta z pomocy ojca Mateusza. Tymczasem babcia i Natalia odkrywaj w sobie ornitologiczn pasj a prowadzone przez nich obserwacje ptakow doprowadzaj do rewolucyjnego odkrycia. Aktorzy: Micha Gadomski Igor Ob ozaSerial kryminalny obyczajowy
14:20
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20
Okrasa amie przepisy
Powszednia cho niezwyk a m ka. Podczas kolejnej wyprawy kulinarnej Karol Okrasa zajmie si jednym z najstarszych i najwa niejszych wynalazkow kulinarnych ludzko ci - m k
15:50
Ugotuj nam bajk
Dziadek do orzechow. Program zapraszaj cy do wspolnego rodzinnego gotowania. Prowadz cy - kucharz i troje dzieci - zach caj do przygotowywania pysznych posi kow ktore obudz apetyt nawet u niejadkow
16:05
Figu Migu
Kiedy pirat robi arrr. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki ktoremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprocz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15
Wieczor z Wiadomirkiem
W.A. Mozart. Zapraszamy na niezwyk y talk - show ktory specjalnie dla najm odszych widzow prowadzi znany z anteny TVP ABCreporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si rownie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ejczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia austriackiego kompozytora oraz wirtuoza gry na instrumentach klawiszowych - W. A. Mozarta
16:30
Rodzinka.pl
Nasza klasa. Marek szydzi sobie z korepetycji. Natalia i Viola jad wystrojone na trening Kacpra. Viola sugeruje Ludwikowi e trener idealnie pasuje do Natalii. Paula i Agata k oc si przed domem Boskich. Ludwik przerywa kolacj eby wyrwa tuje w ogrodzie
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Beata ca y czas pracuje ponad si y i w tajemnicy przed bliskimi si ga po kolejne lekowe specyfiki. Kujawiak dzi kuje Niedzielskiej za pomoc w sprawie Aleksa i Ewy i nagle wyci ga do rywalki d o na zgod . Odwrotna sytuacja z kolei w Borkach. Mariola nie mo e dogada si z Kuczmow ktora ca y czas podnosi cen dzia ki. W ko cu Borys postanawia wzi sposobem pazern s siadk . S awka tak bardzo chce spotka si z Justinem e prosi Blondyn by zast pi a j podczas rozmowyz nowym klientem Kornela. Biernacki ma jednak my le e abcia to Jezierska. Serial obyczajowy
18:55
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
19:20
Polacy wiatu
Halina Konopacka. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Czas honoru
Odwet. Lena dowiaduje si e ksi dz Szonert ktory przekazywa listy na aryjsk stron zosta aresztowany. Karol dokonuje kolejnej prowokacji: Wanda ma ostrzec wspo pracuj c z podziemiem stra niczk Gra yn z Pawiaka e zosta na ni wydany wyrok mierci. Przera ona Gra yna ma teraz przekazywa grypsy Karolowi. W adek jest przes uchiwany przez Kellera. Lena nawi zuje kontakt z pani Bittnerow obywatelk ameryka sk ktora mo e przekazywa listy na aryjsk stron . Bronek z Jankiem jad na wie bezskutecznie probuj wyja ni spraw zaginionego z ota. Lena dostaje list od Janka. Podw adni Bronka wbrew rozkazom organizuj samodzieln akcj likwidacyjn
21:10
Czas honoru
W matni. Usi uj c zdoby fundusze na wydostanie si z getta Sajkowscy sprzedaj futro potem obraz Kossaka. W transakcjach po redniczy Mosler. Sabina podejrzewa jednak e Mosler jest oszustem. Micha zostaje wys any na wie eby wyja ni spraw zaginionych pieni dzy. Aktor Gerard Majer proponuje Wandzie wyst py w teatrze. Kobieta waha si ale w ko cu pod wp ywem matki odmawia. Bronek bierze na siebie odpowiedzialno za akcj podw adnych. Mo e czeka go s d. Korzystaj c ze sfa szowanej przepustki Janek dostaje si do getta. Nie udaje mu si jednak spotka z Len
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Ocaleni
Pi przez po ow swojego ycia. By cenionym maszynist i dobrze zarabia wi c sta go by o na luksusowe trunki. Potrafi rodzinie zapewni bezpiecze stwo ekonomiczne i edukacj co przez 30 lat by o dobr wymowk by niepodejmowa walki z na ogiem. W czasach gdy powszechna wiadomo na temat choroby alkoholowej by a niska nie dostrzega swojego problemu. Na nogi postawi a go rodzina. Od 20 lat cieszy si yciem na trze wo nios c pomoc osobom uzale nionym. Wies aw Sycewicz opowie Rafa owi Porzezi skiemu o tym jak zawalczy o siebie i odzyska wolno w yciu
23:30
Rodzinka.pl
Nasza klasa. Marek szydzi sobie z korepetycji. Natalia i Viola jad wystrojone na trening Kacpra. Viola sugeruje Ludwikowi e trener idealnie pasuje do Natalii. Paula i Agata k oc si przed domem Boskich. Ludwik przerywa kolacj eby wyrwa tuje w ogrodzie
Activate Live-Chat