OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
01:20
Polacy wiatu
Halina Konopacka. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Stryje ska. Lets dance Zofia
Monodram o Zofii Stryje skiej w wykonaniu Doroty Landowskiej
04:20
Barwy szcz cia
Beata ca y czas pracuje ponad si y i w tajemnicy przed bliskimi si ga po kolejne lekowe specyfiki. Kujawiak dzi kuje Niedzielskiej za pomoc w sprawie Aleksa i Ewy i nagle wyci ga do rywalki d o na zgod . Odwrotna sytuacja z kolei w Borkach. Mariola nie mo e dogada si z Kuczmow ktora ca y czas podnosi cen dzia ki. W ko cu Borys postanawia wzi sposobem pazern s siadk . S awka tak bardzo chce spotka si z Justinem e prosi Blondyn by zast pi a j podczas rozmowyz nowym klientem Kornela. Biernacki ma jednak my le e abcia to Jezierska. Serial obyczajowy
04:50
Ocaleni
Pi przez po ow swojego ycia. By cenionym maszynist i dobrze zarabia wi c sta go by o na luksusowe trunki. Potrafi rodzinie zapewni bezpiecze stwo ekonomiczne i edukacj co przez 30 lat by o dobr wymowk by niepodejmowa walki z na ogiem. W czasach gdy powszechna wiadomo na temat choroby alkoholowej by a niska nie dostrzega swojego problemu. Na nogi postawi a go rodzina. Od 20 lat cieszy si yciem na trze wo nios c pomoc osobom uzale nionym. Wies aw Sycewicz opowie Rafa owi Porzezi skiemu o tym jak zawalczy o siebie i odzyska wolno w yciu
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
Okrasa amie przepisy
Powszednia cho niezwyk a m ka. Podczas kolejnej wyprawy kulinarnej Karol Okrasa zajmie si jednym z najstarszych i najwa niejszych wynalazkow kulinarnych ludzko ci - m k
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Co na obiad
Pier z kurczaka z kasz kuskus. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Olga ponagla cork z oddaniem scenariusza spektaklu ale m odzie y trudno si dogada . Michalina sama zabiera si do pisania. By pomoc ukochanej Witek zgadza si pokaza jej fragment swojego dziennika pisanego po terapii odwykowej. Dziewczyn kusi jednak by przeczyta ca y dziennik. W tym samym czasie w taksowce Patryka Beata wypija kolejn butelk syropu ktory ma j postawi na nogi. Dzieje si odwrotnie. Saganowska traci przytomno i trafia do szpitala. Z kolei Renia Sadowska postanawia adoptowa psa ze schroniska chc c dzi ki temu sp dza wi cej czasu z wnukami. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
12:35
Czas honoru
Odwet. Lena dowiaduje si e ksi dz Szonert ktory przekazywa listy na aryjsk stron zosta aresztowany. Karol dokonuje kolejnej prowokacji: Wanda ma ostrzec wspo pracuj c z podziemiem stra niczk Gra yn z Pawiaka e zosta na ni wydany wyrok mierci. Przera ona Gra yna ma teraz przekazywa grypsy Karolowi. W adek jest przes uchiwany przez Kellera. Lena nawi zuje kontakt z pani Bittnerow obywatelk ameryka sk ktora mo e przekazywa listy na aryjsk stron . Bronek z Jankiem jad na wie bezskutecznie probuj wyja ni spraw zaginionego z ota. Lena dostaje list od Janka. Podw adni Bronka wbrew rozkazom organizuj samodzieln akcj likwidacyjn
13:25
Czas honoru
W matni. Usi uj c zdoby fundusze na wydostanie si z getta Sajkowscy sprzedaj futro potem obraz Kossaka. W transakcjach po redniczy Mosler. Sabina podejrzewa jednak e Mosler jest oszustem. Micha zostaje wys any na wie eby wyja ni spraw zaginionych pieni dzy. Aktor Gerard Majer proponuje Wandzie wyst py w teatrze. Kobieta waha si ale w ko cu pod wp ywem matki odmawia. Bronek bierze na siebie odpowiedzialno za akcj podw adnych. Mo e czeka go s d. Korzystaj c ze sfa szowanej przepustki Janek dostaje si do getta. Nie udaje mu si jednak spotka z Len
14:15
Kultura na ludowo#wspieram
Tworcy ludowi z Puszczy Sandomierskiej.
14:35
Rzeczpospolita modernistyczna
Architektura kultury. Rzeczpospolita modernistyczna to cykl dwunastu filmow dokumentalnych prezentuj cych najlepsze polskie realizacje modernistyczne ktore powsta y w ci gu zaledwie dekady na terenie przedwojennej Polski
15:15
Krolewskie sekrety
Stycze.
15:35
Na tropie przypraw. Pikantnie i s odko
W magazynie zostan przedstawione historie i anegdoty zwi zane z przyprawami. Oprocz rozmow prowadz cych b dzie tak e miejsce na przygotowanie aromatycznych i smacznych potraw
16:00
Przyjaciele Misia i Margolci
Gwiazda. Margolcia chcia aby zosta gwiazd . Przyjaciele postanawiaj jej pomoc. u u ma przygotowa plakat informuj cy o wieczornym koncercie. Gdy niemal wszystko jest gotowe Margolcia traci g os
16:30
Rodzinka.pl
Ping-pong. Kuba spotyka si z Paul aby porozmawia o zako czonym ju zwi zku. Kacper wybiera w sklepie za ma e buty. Natalia obwinia Ludwika ktory reaguje z o ci . Boscy wspieraj Mari i Marka po rozstaniu. Boscy sp dzaj wieczor z rodzicami Magdy. Postanawiaj rozegra mecz ping-ponga
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:50
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Olga ponagla cork z oddaniem scenariusza spektaklu ale m odzie y trudno si dogada . Michalina sama zabiera si do pisania. By pomoc ukochanej Witek zgadza si pokaza jej fragment swojego dziennika pisanego po terapii odwykowej. Dziewczyn kusi jednak by przeczyta ca y dziennik. W tym samym czasie w taksowce Patryka Beata wypija kolejn butelk syropu ktory ma j postawi na nogi. Dzieje si odwrotnie. Saganowska traci przytomno i trafia do szpitala. Z kolei Renia Sadowska postanawia adoptowa psa ze schroniska chc c dzi ki temu sp dza wi cej czasu z wnukami. Serial obyczajowy
18:50
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ojciec Mateusz
Zanik pami ci. W zaro lach nad rzek zostaje znalezione cia o w a ciciela jednego z sandomierskich przedsi biorstw. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjanci postanawiaj wezwa komendanta Mo ejk . Wtedy s ysz d wi k telefonu dochodz cy ze skarpy. Znajduj tam nieprzytomnego komendanta. Kiedy Mo ejko odzyskuje wiadomo w szpitalu okazuje si e straci pami . Policjanci prowadz ledztwo w sprawie zabojstwa P o skiego a g own podejrzan jest by a w a cicielka zak adow. Komendant Mo ejko zostaje wypisany ze szpitala ale wymaga sta ej opieki i trafia na plebani . Wszyscy dok adaj stara by przywroci Mo ejce pami . Serial kryminalny obyczajowy
21:10
Ojciec Mateusz
Jacek. Mateusz postanawia przygotowa kalendarz ktorego sprzeda zasili fundusz akcji charytatywnej. O pomoc w za atwieniu tej sprawy zamierza zwroci si do fundacji Arka. Fundacja ma jednak problemy z powodu nieobecno ci ksi dza Jacka. Mateusz jest zaniepokojony jego znikni ciem. Okazuje si e ksi dz Jacek musi opiekowa si swoj bratanic ktora jest w ci y. Tymczasem wychodzi na jaw e fundacja nie zap aci a drukarni a tymi sprawami zajmowa si w a nie ksi dz Jacek. Ksi dz Mateusz nie wierzy w jego nieuczciwo . Postanawia wi c bli ej zbada ca spraw . Serial kryminalny obyczajowy 43 min Polska 2011Re yseria: Maciej DutkiewiczScenariusz: Grzegorz oszewskiZdj cia: Jaros aw amojdaWyst puj : Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Magdalena Lamparska Andrzej Krucz Alan Andersz
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Geniusze i marzyciele
Jozef Hofmann. Jozef Hofmann y w latach 1876-1957. Opatentowa ponad 70 wynalazkow. O genialnym piani cie kompozytorze i wszechstronnym wynalazcy opowiadaj m.in. Gregor Benko i Garrick Ohlsson
23:30
Rodzinka.pl
Ping-pong. Kuba spotyka si z Paul aby porozmawia o zako czonym ju zwi zku. Kacper wybiera w sklepie za ma e buty. Natalia obwinia Ludwika ktory reaguje z o ci . Boscy wspieraj Mari i Marka po rozstaniu. Boscy sp dzaj wieczor z rodzicami Magdy. Postanawiaj rozegra mecz ping-ponga
Activate Live-Chat