OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
07 zg o si
Dziwny wypadek. Porucznicy Borewicz i Zubek otrzymuj zg oszenie wypadku samochodowego spowodowanego przez docenta Wered . W wyniku kraksy zgin a m oda dziewczyna Jolka Holszty ska. W zeznaniach Weredy nic si nie zgadza. Id c tropem Jolki Borewicz odkrywa jej powi zania z gangiem z odziei samochodow. Okazuje si e kryminalista Dudziak pos uguj cy si dowodem na nazwisko Wolniak ma warsztat w ktorym przerabia skradzione wozy. Wspo pracuje z dziadkiem Jolki. Dziewczyna zosta a przez nich zamordowana gdy odkry a ten proceder. Jej zw oki podrzucono na jezdni by upozorowa wypadek. Wereda mia natomiast zupe nie inny powod by pl ta si w zeznaniach
03:30
07 zg o si
300 tysi cy w nowych banknotach. Szanta ysta da od re ysera Sucheckiego 300 tys. z grozi e w przeciwnym wypadku ujawni kompromituj ce go materia y. Zdesperowany Suchecki zg asza si na milicj . Porucznik Borewicz typuje kr g podejrzanych: kochanka Sucheckiego jego corka syn kasjerka PKO i jej ch opak oraz dawny narzeczony kochanki Sucheckiego. Niespodziewanie re yser zostaje zamordowany. Milicja organizuje zasadzk - pieni dze podejmuje jednak wyszkolony owczarek. Borewicz zaczyna wi c szuka sprawcy w rod treserow psow. Serial kryminalny 49 min Polska 1976Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Piotr Fronczewski Zdzis aw Tobiasz Laura cz Tomasz Grochoczy ski Dorota Kami ska Liliana G bczy ska Andrzej Tomecki Wojciech Machnicki Gra yna Szapo owska
04:25
Barwy szcz cia
Beata wyznaje Darkowi e bez medykamentow przez ktore trafi a do szpitala nie jest w stanie normalnie funkcjonowa . Janicki obawia si e to uzale nienie i prosi o pomoc Sabin . Michalina pracuje nad sztuk . Tworcza niemoc pcha j ku dziennikowi Witka. Mimo zakazu zagl dado pami tnika swojego ch opaka z czasow jego walki z uzale nieniem. Celina za rad Franka postanawia w ko cu walczy o serce Hermana. Jest gotowa nawet poprosi o pomoc swoj rywalk ucj . Serial obyczajowy
04:55
Fajna Polska
Bieszczady. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krolow
Stycze 1392 roku. Henryk przybywa z tajn misj do Witolda. Zamiast wype ni zadanie ktore powierzy mu Jagie o prosi Witolda o r k Rynga y. Po mierci Radlicy trzeba wybra nowego biskupa. Kapitu a kanonikow obraduje na Wawelu. Dobies aw chce by wybrano jego bratanka Siecieja z Chmielnika. Krol popiera kandydatur Piotra Wysza. Na spotkaniu pojawia si Maffiolus oficjalny kandydat papie a na biskupa
07:00
Kuchnia dwudziestolecia
Menu nowoczesno ci. Anglomania. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborcow. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki ktore wowczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Co na obiad
Stek z kalafiora. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30
Barwy szcz cia
Darek odwiedza w szpitalu Beat ktora po przedawkowaniu lekow znowu rzuci a si w wir pracy i wcale nie zamierza poj na odwyk. Janicki po raz kolejny probuje uzmys owi jej e straci nie tylko prac ale i Grzesia
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
12:35
Ranczo
W szponach zdrowia. Trwa batalia o zdrowie Kusego. Monika zaprz ga do pomocy kolejne osoby. Solejukowa ciosa m owi ko ki na g owie by ten za da od Kozio a spe nienia przedwyczorczej obietnicy. Wobec biernego oporu Solejuka pani Kazia bierze sprawy w swoje r ce. Efekt jest piorunuj cy. Problem moralno ci w dworku rozwi za si sam ale to nie koniec zmartwie Kozio a. Tym razem chodzi o Klaudi . Znaj c wybuchowy charakter siostrzenicy biskup probuje najpierw porozmawia z Fabianem. Niestety spotyka go przykra niespodzianka.
13:25
Ranczo
Gambit geniusza. Solejuk po jednym dniu pracy w biurze jest tak um czony e probuje wymoc na Solejukowej rezygnacj z posady. Pani Kazia musi renegocjowa warunki jego zatrudnienia. Coraz bardziej do wizyt w biurze Solejukowej maj tak e senator Kozio i Czerepach. Zwo ane przez Monik konsylium nadal zajmuje si zdrowiem Kusego. Przewodniczy dr Wezo . Wyniki bada s zaskakuj ce. Tymczasem Solejukowa po raz kolejny odwiedza biuro z do nietypow propozycj . Pietrek z rozmachem inauguruje dzia alno swojej Akademii. Biskup coraz lepiej radzi sobie na nowym stanowisku w kurii co nie pozostaje bez wp ywu na jego stosunki z najbli szym otoczeniem. Znacznie gorzej dogaduje si z ksi mi i Micha ow na plebanii. Probuje temu jako zaradzi . PPU przyst puje do prac nad zawi zaniem koalicji
14:20
Ossoli czycy - 200 lat historii
Dokument o Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich przedstawiaj cy histori i funkcjonowanie instytutu. Losy zak adu s podzielone na dwa okresy: lwowski i wroc awski
15:20
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Macho. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
15:50
Al-chemik
Ciecze. Program wprowadza m odych widzow do wiata nauki za pomoc ciekawych przygod praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentow a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasow redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe - magiczne - umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej krolowej Kaliny ktora mianuje go nadwornym Al-chemikiem
16:05
Cze czy mog Ci zje
Kto ma z s aw. Program dzi ki ktoremu dzieci mog si nauczy dobrych nawykow ywieniowych. Akcja toczy si w niewielkiej kuchni woko magicznej lodowki. Gospodyni pani Aldona jest dietetyczk ktora uczy innych jak w a ciwie si od ywia . Jej nietuzinkow lodowk zamieszkuj niezwykli przyjaciele - warzywa owoce i inne produkty spo ywcze. Pani Aldona wie o nich wszystko. Czasem musi by rozjemc bo w lodowce dochodzi do sporow
16:15
Licz na Wiktora
Znak nierowno ci. W tym odcinku poznamy znak nierowno ci
16:20
Halo halo
Chcemy gra w hokeja na y wach. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krotkie rozmowy bawi i ucz
16:30
Rodzinka.pl
Kalejdoskop. Kacper skar y si rodzicom na nauczycielk . Marek przychodzi do Boskich by po yczy pieni dze. Paula mowi Kubie e wyje d a do Hiszpanii. Boscy wi tuj 25. rocznic lubu. Natalia martwi si e Tomek i Magda nie przyjechali na uroczysto . Wkrotce pojawiaj si m odzi. Maj dla rodzicow nowin
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40
Moj czas
Urszula Dudziak. Program monta owy na bazie odcinkow archiwalnych cyklu Rok 2020. Wybrani przez redakcj bohaterowie: Emilian Kami ski Jan Jakub Kolski Alicja W gorzewska Teresa Lipowska Jan Englert Urszula Dudziak Piotr Machalica Joanna Rawik Wojciech Adamczyk Maryla Rodowicz Stanis awa Celi ska Mariusz Wilczy ski W odek Pawlik Magdalena Zawadzka Jerzy Maksymiuk Krzysztof Zanussi Golce Janusz Stok osa Robert Gonera Zygmunt Kukla
17:50
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Darek odwiedza w szpitalu Beat ktora po przedawkowaniu lekow znowu rzuci a si w wir pracy i wcale nie zamierza poj na odwyk. Janicki po raz kolejny probuje uzmys owi jej e straci nie tylko prac ale i Grzesia
18:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Archiwista
Bogu opowiada Henrykowi o swoich problemach z gangsterem wita . Archiwista przypomina sobie spraw Micha a Jaksa ktory zdaniem policji pope ni samobojstwo wyskakuj c z okna swojego mieszkania
21:10
Archiwista
Na komend trafia Jan Mostowski ktory jest podejrzany o wymuszanie haraczy. Henryk przypomina sobie e m czyzna by przes uchiwany w nierozwi zanej sprawie zabojstwa lekarza psychiatry
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Ossoli czycy - 200 lat historii
Dokument o Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich przedstawiaj cy histori i funkcjonowanie instytutu. Losy zak adu s podzielone na dwa okresy: lwowski i wroc awski
23:35
Rodzinka.pl
Kalejdoskop. Kacper skar y si rodzicom na nauczycielk . Marek przychodzi do Boskich by po yczy pieni dze. Paula mowi Kubie e wyje d a do Hiszpanii. Boscy wi tuj 25. rocznic lubu. Natalia martwi si e Tomek i Magda nie przyjechali na uroczysto . Wkrotce pojawiaj si m odzi. Maj dla rodzicow nowin
Activate Live-Chat