OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
01:10
Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ojciec Mateusz
Zanik pami ci. W zaro lach nad rzek zostaje znalezione cia o w a ciciela jednego z sandomierskich przedsi biorstw. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjanci postanawiaj wezwa komendanta Mo ejk . Wtedy s ysz d wi k telefonu dochodz cy ze skarpy. Znajduj tam nieprzytomnego komendanta. Kiedy Mo ejko odzyskuje wiadomo w szpitalu okazuje si e straci pami . Policjanci prowadz ledztwo w sprawie zabojstwa P o skiego a g own podejrzan jest by a w a cicielka zak adow. Komendant Mo ejko zostaje wypisany ze szpitala ale wymaga sta ej opieki i trafia na plebani . Wszyscy dok adaj stara by przywroci Mo ejce pami . Serial kryminalny obyczajowy
03:30
Ojciec Mateusz
Jacek. Mateusz postanawia przygotowa kalendarz ktorego sprzeda zasili fundusz akcji charytatywnej. O pomoc w za atwieniu tej sprawy zamierza zwroci si do fundacji Arka. Fundacja ma jednak problemy z powodu nieobecno ci ksi dza Jacka. Mateusz jest zaniepokojony jego znikni ciem. Okazuje si e ksi dz Jacek musi opiekowa si swoj bratanic ktora jest w ci y. Tymczasem wychodzi na jaw e fundacja nie zap aci a drukarni a tymi sprawami zajmowa si w a nie ksi dz Jacek. Ksi dz Mateusz nie wierzy w jego nieuczciwo . Postanawia wi c bli ej zbada ca spraw . Serial kryminalny obyczajowy 43 min Polska 2011Re yseria: Maciej DutkiewiczScenariusz: Grzegorz oszewskiZdj cia: Jaros aw amojdaWyst puj : Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Magdalena Lamparska Andrzej Krucz Alan Andersz
04:20
Barwy szcz cia
Darek odwiedza w szpitalu Beat ktora po przedawkowaniu lekow znowu rzuci a si w wir pracy i wcale nie zamierza poj na odwyk. Janicki po raz kolejny probuje uzmys owi jej e straci nie tylko prac ale i Grzesia
04:45
Ossoli czycy - 200 lat historii
Dokument o Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich przedstawiaj cy histori i funkcjonowanie instytutu. Losy zak adu s podzielone na dwa okresy: lwowski i wroc awski
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Le niczowka
Konrad pakuje baga e Ingi do samochodu. Przygn biona dziewczyna kieruje si do auta. Pojawia si terapeuta z o rodka w ktorym przebywa a Inga. Przyjecha by przekona dziewczyn do powrotu
07:00
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Macho. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Co na obiad
Rumsztyk wo owy. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30

Na sygnale
Spisek. Doktor Gora odwiedza matk . Obiecuje seniorce e otoczy j opiek ale te zgadza si by pozna aPatryczka. Na dy urze lekarz walczy o ycie nastolatka ktory nagle zacz mie problemy z oddychaniem i straci przytomno . Tymczasem Kuba ma w pracy ci ki tydzie . Uwa a e ci y na nim kl twa. Podczas kolejnego wezwania jedzie z kolegami do kobiety z podejrzeniemzawa u serca. Na miejscu okazuje si e w a ciciel domu nie chce wpu ci ratownikow do rodka a domu broni agresywny pies. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Jan JagielskiScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
12:35

M jak mi o
Rogowscy oddychaj z ulg bo w G osie Grodka ukazuje si w ko cu artyku Izy o odpadach w garbarni. Budzy scy wchodz w konflikt z nowym s siadem z Grabiny Janoszem i nagle odkrywaj e zostali gwiazdami Internetu oraz bohaterami lokalnego skandalu. Jaszewski po odej ciu ony kompletnie si za amuje i znow si ga po alkohol co powa nie niepokoi Mari . Ula z Bartkiem zapraszaj Marzenk i Andrzejka na rodzinn kolacj a gdy Lisieccy wracaj do domu dochodzi do tragicznego wypadku
13:25

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Grodka i z m em doczeka a si synow Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo rownie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterow ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
14:20

Szansa na sukces. Opole 2022
Justyna Steczkowska. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczegolnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
15:25

W kotle historii
Program przybli a tajniki kuchni ktore towarzyszy y wydarzeniom historycznym. Filmowe opowie ci pokazuj wydarzenia historyczne a anegdoty pozwol poczu klimat epoki w ktorej si rozegra y
15:55

Bolek i Lolek
Muzykanci. Dwaj bracia - szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek - obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
16:05

Bolek i Lolek
Harcerska warta. Dwaj bracia - szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek - obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
16:15

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
eby kozka nie skaka a. Serial opowiadaj cy o niezwyk ych podro ach i przygodach niezdarnego ale bardzo sympatycznego kozio ka Mato ka. Celem wyprawy Mato ka jest Pacanow miasto s yn ce z kowali ktorzy potrafi podkuwa kozy w pi kny i elegancki sposob. Po drodze na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z ktorych udaje mu si wyj obronn r k . Ma rownie wiele przyjemnych spotka podczas ktorych poznaje nowych ciekawych przyjacio
16:30

Rodzinka.pl
Uroczy poranek. Tomek radzi Kubie eby zdecydowa si na dziecko. Natalia s yszy rozmow ch opcow. Viola wi tuje zako czenie ma e stwa. Agata denerwuje Ludwika. Kacper przygotowuje ci g do szko y. Ludwik umieszcza w domu kamerk i przy apuje Natali na gor cym uczynku
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Krapkowice i Gora w. Anny. Tym razem odwiedzimy Krapkowice - miasto le ce na wa nych szlakach komunikacyjnych od pocz tkow swego istnienia. Le a o prawdopodobnie na szlaku bursztynowym by o wrotami pomi dzy Cesarstwem Rzymskim a Skandynawi wschodem i zachodem. Miasto i okolice z malowniczymi zamkami ze redniowiecza to doskona e miejsca na opowie o tym jak w dawnychwiekach rozwija a si tutaj przedsi biorczo . Le ca nieopodal Gora w. Anny znana jest przede wszystkim jako miejsce kultu z sanktuarium oraz cudown figur swojej patronki
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Na sygnale
Spisek. Doktor Gora odwiedza matk . Obiecuje seniorce e otoczy j opiek ale te zgadza si by pozna aPatryczka. Na dy urze lekarz walczy o ycie nastolatka ktory nagle zacz mie problemy z oddychaniem i straci przytomno . Tymczasem Kuba ma w pracy ci ki tydzie . Uwa a e ci y na nim kl twa. Podczas kolejnego wezwania jedzie z kolegami do kobiety z podejrzeniemzawa u serca. Na miejscu okazuje si e w a ciciel domu nie chce wpu ci ratownikow do rodka a domu broni agresywny pies. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Jan JagielskiScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska
18:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Na dobre i na z e
Nowa. Doktor Joanna Gawry o zaczyna prac w Le nej Gorze. Ju w drodze do szpitala ratuje pierwsz pacjentk : m od kobiet Marysi ktora ma atak padaczki na przeje dzie kolejowym. Tu po dotarciu do kliniki Asia wchodzi w konflikt z doktorem Jakubkiem. Tymczasem Piotr Korban ma powa ny wypadek samochodowy i te trafia na nowo do Le nej Gory gdzie tym razem zostaje pacjentem Micha a. A doktor Beger na oficjalnym zebraniu personelu szpitala przekazuje kolegom zaskakuj c wiadomo . Serial obyczajowy
21:10

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Zniewolona
Halka i Panas rozpoczynaj wspolne ycie po lubie. Hala odwiedza Jakowa. Prosi by ten nie wysy a Panasa do wojska. St skniony za Hal Jakow znow zmusza j do wspo ycia w zamian za pozostawienie Panasa w maj tku. Grigorij Czerwinskij w narkotykowym szale atakuje Natali ktora niefortunnie spada z wysokich schodow. Po mierci Wasilinki w domu uciech jego szefow Madame Makarow odwiedza Lutowicz morderca Wasilinki. da by Madame p aci a mu comiesi czny wysoki haracz. Rozmowie przys uchuje si Katierina ktora probuje zastraszy Lutowicza. Ale ujawniaj c si jako wiadek morderstwa wpada w potrzask. Poniewa zbiega si to rownie z publikacj w gazetach jej portretu zaczyna przygotowywa plan ucieczki. (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
23:20

Zniewolona
Madame Makarowa i Potap przetrzymuj Kati w zamkni ciu. Zamierzaj j sprzeda dziwacznemu Holendrowi. Panas zostaje powo any do wojska. Natalie traci dziecko
Activate Live-Chat