OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:25

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Archiwista
Bogu opowiada Henrykowi o swoich problemach z gangsterem wita . Archiwista przypomina sobie spraw Micha a Jaksa ktory zdaniem policji pope ni samobojstwo wyskakuj c z okna swojego mieszkania
03:30

Archiwista
Na komend trafia Jan Mostowski ktory jest podejrzany o wymuszanie haraczy. Henryk przypomina sobie e m czyzna by przes uchiwany w nierozwi zanej sprawie zabojstwa lekarza psychiatry
04:20

Na sygnale
Spisek. Doktor Gora odwiedza matk . Obiecuje seniorce e otoczy j opiek ale te zgadza si by pozna aPatryczka. Na dy urze lekarz walczy o ycie nastolatka ktory nagle zacz mie problemy z oddychaniem i straci przytomno . Tymczasem Kuba ma w pracy ci ki tydzie . Uwa a e ci y na nim kl twa. Podczas kolejnego wezwania jedzie z kolegami do kobiety z podejrzeniemzawa u serca. Na miejscu okazuje si e w a ciciel domu nie chce wpu ci ratownikow do rodka a domu broni agresywny pies. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Jan JagielskiScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska
04:50

Ojciec Mateusz
Ptaki. odc. 323 PtakiMieszka cow Sandomierza dzieli spor o wylewaj c rzek ktora z jednej strony zagra a ludziom i zabiera miastu atrakcyjne tereny z drugiej tworzy w ten sposob idealne warunki do gniazdowania dla rzadkich gatunkow ptakow. Polityk Jerzy Szwed chce regulacji rzeki sprawy ptakow broni za ornitolog Maciej Lubawka. I to on staje si g ownym podejrzanym kiedy ona Szweda zg asza policji jego zagini cie. Zaraz po zg oszeniu kobieta otrzymujejednak ultimatum od porywaczy i postanawia dzia a na w asn r k . Ale korzysta z pomocy ojca Mateusza. Tymczasem babcia i Natalia odkrywaj w sobie ornitologiczn pasj a prowadzone przez nich obserwacje ptakow doprowadzaj do rewolucyjnego odkrycia. Aktorzy: Micha Gadomski Igor Ob ozaSerial kryminalny obyczajowy
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:50

Turystyczna jazda
S kowa i okolice. Program podro niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ownym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektow miejscowo ci zarowno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogolna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno - sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha ktor drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. - jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektore dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:05

Giganci historii
Historia polskiego himalaizmu. Jerzy Kukuczka zdoby 14 o miotysi cznikow w ci gu o miu lat dziesi z nich nowymi drogami. Przed nim by tylko Reinhold Messner ktory jednak wchodzi klasycznymi drogami w ci gu 15 lat. Gratuluj c Polakowi Messner napisa : nie jeste drugi jeste wielki. Jerzy Kukuczka Wanda Rutkiewicz Artur Hajzer Andrzej Heinrich Tadeusz Piotrowski Andrzej Wro Dobros awa Miodowicz - Wolf Maciej Berbeka i wielu innych na zawsze pozosta o w Himalajach. Lista szczytow zdobytych przez Polakow nowych szlakow eksplorowanych w ekstremalnych warunkach zw aszcza zimowych uczyni a z naszychhimalaistow wiatowych pionierow i liderow. Historia polskiego himalaizmu od 1936 roku do ko ca lat 80. Zdobywcy szczyty wyprawy najwi ksze zdobycze oraz najtragiczniejsze wypadki. Polski himalaizm na tle wiatowym. To tematy tego odcinka teleturnieju
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:45

Przygody psa Cywila
Po cig. Dramatyczny po cig za gro nym przest pc zmusza Cywila do wykazania si niezwyk odwag . By uj zbiega wskakuje do p dz cego poci gu. Uciekinier zostaje schwytany. Jednak ranny pies nie ma ju si by wyskoczy z jad cego poci gu. Serial dla m odych widzow 28 min 7 odc. Polska 1971 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Wojciech Pokora Henryk B k Jozef Pieracki Wac aw Kowalski W odzimierz Kmicic Andrzej Krasicki Teresa Lipowska Piotr Fronczewski Zbigniew Jozefowicz Tomasz Zaliwski i inni
TVPOLONIA
12:15

Przygody psa Cywila
Przez granic. Ranny Cywil doje d a poci giem niemal do granicy pa stwa. Tu odnajduje go przemytnik. Szybko odkrywa niecodzienne umiej tno ci psa i postanawia wykorzysta do swoich celow. Po odzyskaniu pe ni si Cywil staje si pos usznym narz dziem w r kach przest pcy. Jednak pewnego dnia dostrzega milicyjny mundur. Reaguje tak jak kiedy nauczy go sier ant Walczak. Serial dla m odych widzow 28 min Polska 1970 Scenariusz i re yseria: Krzysztof Szmagier Wyst puj : Krzysztof Litwin Wac aw Kowalski Wojciech Pokora Henryk B k El bieta Borkowska Jozef Pieracki W odzimierz Kmicik Andrzej Krasicki Teresa Lipowska Piotr Fronczewski Zbigniew Jozefowicz Tomasz Zaliwski i inni
12:50

Na dobre i na z e
Nowa. Doktor Joanna Gawry o zaczyna prac w Le nej Gorze. Ju w drodze do szpitala ratuje pierwsz pacjentk : m od kobiet Marysi ktora ma atak padaczki na przeje dzie kolejowym. Tu po dotarciu do kliniki Asia wchodzi w konflikt z doktorem Jakubkiem. Tymczasem Piotr Korban ma powa ny wypadek samochodowy i te trafia na nowo do Le nej Gory gdzie tym razem zostaje pacjentem Micha a. A doktor Beger na oficjalnym zebraniu personelu szpitala przekazuje kolegom zaskakuj c wiadomo . Serial obyczajowy
13:45

The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
14:45

The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Po mierci Lisieckich Ula z Bartkiem opiekuj si Kalink wspierani przez ca rodzin . Kuzynka Marzenki Beata postanawia jednak odebra im ma i w efekcie w dniu pogrzebu w domu Mostowiakow wybucha ostra k otnia po ktorej Artur trafia do szpitala. Gdy o chorobie ojczyma dowiaduje si Pawe lub w Bukowinie zostaje odwo any. Tymczasem Jaszewski ktory spowodowa ten wypadek wci si ukrywa i o wydarzeniach z feralnej nocy opowiadajedynie miejscowemu proboszczowi licz c na to e tajemnica spowiedzi uniemo liwi ksi dzu poinformowanie kogokolwiek kto by sprawc tragedii na drodze. Serial obyczajowy
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Andrzej Korzy ski. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich umiej tno ci. Prowadz cy Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek go cia odcinka. Laureaci poszczegolnych wyda zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 59. KFPP w Opolu
19:10

Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Wojenne dziewczyny
Szpital w Hrubieszowie w ktorym po wyje dzie Marysi pozosta Andrzej zostaje spl drowany przez Niemcow. Ranny Andrzej dowiaduje si e od teraz szpital przechodzi w niemieckie r ce a on ma w nim pracowa by u atwi kontakt z polskimi pacjentami. Po zako czonej tragicznie akcji odbicia Irki Nitka za amuje si i wyje d a ze stolicy do rodzinnej posiad o ci pod Warszaw . Kruk i Leokadia wysy aj Ewk i Marysi na zwiad do Hrubieszowa. Dziewczyny maj ustali szczego y dotycz ce coraz cz stszych przypadkow wywozek dzieci z Zamojszczyzny. Serial wojenny
21:15

07 zg o si
24 godziny ledztwa. W ci gu 24 godzin porucznik Borewicz wyja nia spraw zagadkowego zabojstwa m odej dziewczyny ktora wraca a z pracy do domu. Podejrzenie pada na jej przyjaciela Adama Fordona oraz na jego opiekuna dawnego kawalerzyst a obecnie instruktora jazdy konnej. S dz c e Adam jest zabojc instruktor bierze win na siebie. Borewicz musi doj prawdy. Serial kryminalny 57 min Polska 1978Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Piotr Fronczewski Zdzis aw Tobiasz Laura cz Tomasz Grochoczy ski Dorota Kami ska Liliana G bczy ska Andrzej Tomecki Wojciech Machnicki Gra yna Szapo owska
22:15

07 zg o si
Z oty kielich z rubinami. Milicja Obywatelska jest informowana co pewien czas o sprzeda y za granic cennych dzie sztuki wywo onych nielegalnie z Polski. Porucznik Borewicz otrzymuje polecenie wyja nienia kradzie y z muzeum w Wolborku renesansowego kielicha mszalnego. Istnieje podejrzenie e b dzie on te wywieziony za granic . Po mudnym ledztwie utrudnianym przez rzucenie na porucznika Lulka najbli szego wspo pracownika porucznika Borewicza podejrzenia o udzia w przest pstwie udaje si z apa sprawczyni i odzyska drogocenny kielich. Serial kryminalny 58 min Polska 1978Re yseria: Krzysztof SzmagierScenariusz: Stefan KlonowskiZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Ewa Florczak Zdzis aw Tobiasz Joanna Bogacka Halina Czengery Halina abonarska Boles aw Kostrzy ski Andrzej Chrzanowski Anna Jaraczowna Hanna Stankowna Andrzej Salawa
23:15

Muzyczne naj
Agnieszka Osiecka. Cykl muzyczny przypominaj cy najwi ksze przeboje znanych artystow wyst puj cych na polskiej scenie rozrywkowej
Activate Live-Chat