OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
1621 Patrycja wyznaje Marcie e ju nie mo e wytrzyma z m em nie wiadoma e Argasi ski zainstalowa w domu pods uch. A ordynator nie tylko postanawia uspokoi on lekami od znajomego psychiatry ale te na nowo probuje zniech ci j do ukasza wspominaj c o romansie ch opaka z Kasi . Kamil i Pola maj wa nego go cia: Dagmar m od pani psycholog ktora na pro b s du ma oceni czy prawnik powinien nadal opiekowa si cork . A gdy Anita odkrywa e Gryc podczas spotkania ma problemy od razu postanawia mu pomoc. Serial obyczajowy Polska 2021 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Wojciech NerkowskiAktorzy: Dominika Osta owska Al beta Lenska Karol Starsburger Paulina Lasota Jakub Jozefowicz Ma gorzata Pie kowska Marcin Boska Hanna Nowosielska Katarzyna Cichopek Marcin Mroczek Aleksander Bo yk Emilian Kami ski Marianna Janczarska Ewelina Kude - Nowosielska
01:00

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
03:10

The Voice Senior
Przes uchania w ciemno. Wiek nie mo e by barier uniemo liwiaj c realizowanie pasji. Utalentowane wokalnie osoby po 60. roku ycia otrzymuj szans na wyst p na du ej scenie i udowodnienie e na spe nienie marze nigdy nie jest za po no. Historie uczestnikow zostan opowiedziane w nowy sposob. Prowadz cy odwiedz bohaterow w domach. Podczas przes ucha w ciemno ka dy trener musi skompletowa 4-osobow dru yn . W trzecim odcinku uczestnicy zmierz si w formule Sing off. W odcinku fina owym wyst pi 8 uczestnikow
04:40

Giganci historii
Karnawa Solidarno ci. Bohaterowie i wydarzenia 1981 roku. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
05:25

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polakow i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polakow w kraju i za granic
TVPOLONIA
06:00

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30

Na cegle pisane
W po o onym ko o Mi ska Mazowieckiego Ceg owie od pocz tku XX wieku dzia a Parafia Ko cio a Starokatolickiego Mariawitow - jej proboszczem od ponad 20 lat jest ks. M Grzegorz Dro d . Jest to jedna z najwi kszych mariawickich parafii nie tylko na Mazowszu ale tak e w ca ej Polsce. Tereny gminy Ceg ow od ponad stu lat s silnie zwi zane z mariawityzmem a wyznawcy tego Ko cio a od dziesi cioleci maj du y wp yw na rozwoj tych okolic. W roku 2021 Ceg ow obchodzi wielkie wi to - 400 lat nadania praw miejskich. 16 lutego 1621 roku specjalnym przywilejem krola Zygmunta III Wazy Ceg ow zosta podniesiony do rangi miasta. Niestety w 1869 roku reforma carskiego prawa administracyjnego sprawi a e Ceg ow zosta zdegradowany do rangi osady a zatem czego po redniego pomi dzy wsi a miastem. Mieszka cy pami taj cy o wielowiekowej historii i tradycjach ziemi na ktorej mieszkaj kilka lat temu postanowili odzyska dla Ceg owa rang miasta. W te dzia ania zaanga owa y si nie tylko lokalnew adze ale tak e ksi a i wierni z dzia aj cych na terenie miejscowo ci dwoch parafii - rzymskokatolickiej i mariawickiej. Wysi ki mieszka cow zosta y zauwa one i docenione przez w adze centralne. 1 stycznia 2022 roku Ceg ow po ponad 150 latach odzyska prawa miejskie. W programie historia i wspo czesno miejscowo ci i gminy Ceg ow w ktorej obok siebie od wielu lat yj wyznawcy mariawityzmu oraz wierni Ko cio a rzymskokatolickiego
06:50

Rok 1981. Kalendarium
Cykl przedstawia najwa niejsze wydarzenia 1981 roku ktory cz sto okre la si mianem karnawa u Solidarno ci. Powstawa o wowczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00

W kotle historii
Program przybli a tajniki kuchni ktore towarzyszy y wydarzeniom historycznym. Filmowe opowie ci pokazuj wydarzenia historyczne a anegdoty pozwol poczu klimat epoki w ktorej si rozegra y
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Ryba mahi ze szpinakiem. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Halina Ka u a dzwoni do Natalii po pomoc. Jej m cudzoziemiec Omar zosta zatrzymany przez Stra Graniczn . S awka ma problem bo Biernacki zasypuje j SMS-ami. Gawron probuje by romantyczny lecz tylko j denerwuje
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
12:35

Wojenne dziewczyny
Szpital w Hrubieszowie w ktorym po wyje dzie Marysi pozosta Andrzej zostaje spl drowany przez Niemcow. Ranny Andrzej dowiaduje si e od teraz szpital przechodzi w niemieckie r ce a on ma w nim pracowa by u atwi kontakt z polskimi pacjentami. Po zako czonej tragicznie akcji odbicia Irki Nitka za amuje si i wyje d a ze stolicy do rodzinnej posiad o ci pod Warszaw . Kruk i Leokadia wysy aj Ewk i Marysi na zwiad do Hrubieszowa. Dziewczyny maj ustali szczego y dotycz ce coraz cz stszych przypadkow wywozek dzieci z Zamojszczyzny. Serial wojenny
13:25

Ojciec Mateusz
Ostatnia akcja Szpicbrodki. Do Sandomierza przyje d a ekipa filmowa aby kr ci stylowy krymina Ostatnia akcja Szpicbrodki a obserwowanie aktorow na planie budzi w Natalii marzenie o zagraniu w prawdziwym filmie. Wkrotce prac filmowcow zak oca tajemnicze znikni cie kluczowego dla scen napadow kaskadera. I co ciekawe wraz z nimginie u ywana na planie replika pistoletu Browninga. Tymczasem wracaj cy z m cz cego dy uru Wojtek Schillerpotr ca na ulicy kobiet ktora w stanowczy sposob odrzuca jego ofert pomocy i znika tak niespodziewanie jak si pojawi a. Policja wszczyna poszukiwania kaskadera Wojtek i jego narzeczona aspirant Kobylicka probuj odkry to samo potr conej kobiety a Pluskwa - z pomoc ks. Mateusza - wprowadza w ycie w asny plan ktorego celem jest zrobienie wra enia na Natalii. I wtedy okazuje si e wszyscy szukaj tego samego. Serial kryminalny obyczajowy
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Okrasa amie przepisy
Elegancja na Batorym. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tkow Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
15:50

Ugotuj nam bajk
Alicja w Krainie Czarow. Kraina Czarow ktora wydaje si miejscem jakie natychmiast pragnie si odwiedzi nie do ko ca by a taka cudowna. By a pi kna magiczna i niezwykle intryguj ca ale co rusz zaskakiwa a czym zupe nie nowym. To sprawia o e mo na by o poczu si w niej odrobin zagubionym. I tak te czu a si Alicja. Dlatego sam fakt e akurat w tym momencie wiedzia a dok d zmierza dodawa jej otuchy. Jej celem by o dotarcie do domu Szaraka bez Pi tej Klepki. By a ju bardzo blisko i mimo e nie wiedzia a czego mo e si spodziewa na miejscu zaskoczy a j obecno przyjacio Szaraka. Niezale nie od tego postanowi a dosi si do sto u. Co z tego wynik o i co znalaz o si na stole podczas podwieczorku u Szaraka
16:05

Figu Migu
K amczucha. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki ktoremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprocz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:15

Wieczor z Wiadomirkiem
Einstein. Zapraszamy na niezwyk y talk - show ktory specjalnie dla najm odszych widzow prowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si rownie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg eczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia genialnego fizyka laureata nagrody Nobla oraz tworc teorii wzgl dno ci - Alberta Einsteina
16:30

Rodzinka.pl
Rozliczenia. Marek przychodzi do Ludwika z nietypow pro b . Natalia ma w tpliwo ci czy Magda i Tomek s gotowi na dziecko. Kuba stara si wroci do Pauli. Podczas kolacji Filip psuje wszystkim apetyt. Beata spotyka si z Natali . Kobieta chce by Magda i Tomek podpisali intercyz
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Halina Ka u a dzwoni do Natalii po pomoc. Jej m cudzoziemiec Omar zosta zatrzymany przez Stra Graniczn . S awka ma problem bo Biernacki zasypuje j SMS-ami. Gawron probuje by romantyczny lecz tylko j denerwuje
18:55

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polakow. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie ktorzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
19:20

Polacy wiatu
Jerzy Iwanow-Szajnowicz. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Czas honoru
Spotkania. Dzi ki zeznaniom Muchy Bronek zostaje oczyszczony z zarzutow. Pod pretekstem za atwiania Sajkowskim mo liwo ci opuszczenia getta Mosler domaga si od nich pieni dzy. Sajkowscy postanawiaj sprzeda obraz Kossaka. Micha poznaje brata Hani Olka ktory jest granatowym policjantem. Olek zapewnia go e mo e przyda si w konspiracji. Major Halbe da od Karola grypsow z m skiego oddzia u. Na razie dostaje bowiem tylko te z oddzia u kobiecego. Karol poprzez Gra yn nawi zuje odpowiednie kontakty. Bronek wykonuje wyrok na Iwo Majerze
21:05

Czas honoru
Szanowny pan Gestapo. Janek wreszcie spotyka si z Len . Sajkowski prosi Janka eby ukry Len po aryjskiej stronie. Wanda zostaje aresztowana przez gestapo. Karol wyci ga od matki Wandy informacj e to Bronek zabi Majera. Tymczasem Bronek Janek i Micha planuj na w asn r k odbicie W adka z Pawiaka. Micha zajmuje si spraw anonimowych donosow do gestapo ktore dostarczy a mu Hania. Mosler ze swoim wspolnikiem Grossem podaj cym si za niemieckiego urz dnika da coraz wi cej pieni dzy. Nieoczekiwanie Sajkowski demaskuje Grossa. Serial wojenny
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Zacz nadu ywa alkoholu gdy w jego pierwszym ma e stwie przesta o si uk ada . Kiedy zmar a jego druga ona na og ci gn go na dno straci rodzin prac pieni dze. Po przej ciu terapii pokona 3600 - kilometrow tras Rajdu Rowerowego rodowisk Trze wo ciowych Dooko a Polski. Dzi nie pije 23 lata. Aktywnie dzia a na rzecz rodowisk trze wo ciowych pomaga uzale nionym. Leszek Kobierecki opowie Rafa owi Porzezi skiemu o swojej drodze do wolno ci i trze wo ci
23:30

Rodzinka.pl
Rozliczenia. Marek przychodzi do Ludwika z nietypow pro b . Natalia ma w tpliwo ci czy Magda i Tomek s gotowi na dziecko. Kuba stara si wroci do Pauli. Podczas kolacji Filip psuje wszystkim apetyt. Beata spotyka si z Natali . Kobieta chce by Magda i Tomek podpisali intercyz
Activate Live-Chat