OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
01:20

Polacy wiatu
Jerzy Iwanow-Szajnowicz. Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Pod niebem pe nym cudow. Koncert dla wile skiego hospicjum
Niezwyk y koncert dedykowany pierwszemu na Litwie hospicjum to punkt kulminacyjny tegorocznej Akcji TVP Polonia Polacy Polakom. W koncercie wyst pi znakomici arty ci: Ryszard Rynkowski zespo Pectus Eleni i Katarzyna Cerekwicka oraz Janusz Radek. Specjalnie dla naszych widzow gwiazdy za piewaj swoje najpi kniejsze utwory. Us yszymy m.in.: Dary losu Troszeczk ziemi a tak e niezwykle wzruszaj ce i bardzo wi teczne wspolne wykonanie przeboju Przeka my sobie znak pokoju
04:10

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20

Barwy szcz cia
Halina Ka u a dzwoni do Natalii po pomoc. Jej m cudzoziemiec Omar zosta zatrzymany przez Stra Graniczn . S awka ma problem bo Biernacki zasypuje j SMS-ami. Gawron probuje by romantyczny lecz tylko j denerwuje
04:45

Fajna Polska
Busko-Zdroj. Program turystyczno-lifestyleowy w ktorym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ro ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Okrasa amie przepisy
Elegancja na Batorym. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tkow Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Bitki wo owe. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Michalina oddaje matce obiecany scenariusz i zamierza w czy Witka do grupy autorow. Dziewczyn dr cz wyrzuty sumienia e przy pisaniu sztuki bez wiedzy ukochanego skorzysta a z jego dziennika
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polakow. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie ktorzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
12:35

Czas honoru
Spotkania. Dzi ki zeznaniom Muchy Bronek zostaje oczyszczony z zarzutow. Pod pretekstem za atwiania Sajkowskim mo liwo ci opuszczenia getta Mosler domaga si od nich pieni dzy. Sajkowscy postanawiaj sprzeda obraz Kossaka. Micha poznaje brata Hani Olka ktory jest granatowym policjantem. Olek zapewnia go e mo e przyda si w konspiracji. Major Halbe da od Karola grypsow z m skiego oddzia u. Na razie dostaje bowiem tylko te z oddzia u kobiecego. Karol poprzez Gra yn nawi zuje odpowiednie kontakty. Bronek wykonuje wyrok na Iwo Majerze
13:25

Czas honoru
Szanowny pan Gestapo. Janek wreszcie spotyka si z Len . Sajkowski prosi Janka eby ukry Len po aryjskiej stronie. Wanda zostaje aresztowana przez gestapo. Karol wyci ga od matki Wandy informacj e to Bronek zabi Majera. Tymczasem Bronek Janek i Micha planuj na w asn r k odbicie W adka z Pawiaka. Micha zajmuje si spraw anonimowych donosow do gestapo ktore dostarczy a mu Hania. Mosler ze swoim wspolnikiem Grossem podaj cym si za niemieckiego urz dnika da coraz wi cej pieni dzy. Nieoczekiwanie Sajkowski demaskuje Grossa. Serial wojenny
14:15

Kultura na ludowo#wspieram
Tworcy ludowi u Lachow S deckich.
14:35

Rzeczpospolita modernistyczna
Architektura przemys u. Port w Gdyni. Podro po niemal stuletniej zabudowie portu i miasta Gdyni. Film dokumentalny opowiada o ogromnym wysi ku planistycznym finansowym i organizacyjnym jaki wi za si ze wzniesieniem portu morskiego w Gdyni. Zainteresowanie autorow skierowane jest jednak przede wszystkim na zagadnienia urbanistyki i architektury zwi zane z tym przedsi wzi ciem. By a to jedna z najwi kszych inwestycji gospodarczych odrodzonej po zaborach Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita modernistyczna to cykl dwunastu filmow dokumentalnych pokazuj cych fenomen polskiej architektury modernistycznej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Cykl filmow jest obszern prezentacj najlepszych polskich realizacji modernistycznych ktore powsta y w ci gu zaledwie dekady na terenie przedwojennej Polski. Architektura ta cho w zamierzeniu tworcow mia a by nowoczesnym stylem mi dzynarodowym sta a si symbolem pa stwowo ci i materialnym wiadectwem udanej modernizacji niepodleg ej Rzeczypospolitej
15:15

Przystanek historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35

Na tropie przypraw. Pikantnie i s odko
W magazynie zostan przedstawione historie i anegdoty zwi zane z przyprawami. Oprocz rozmow prowadz cych b dzie tak e miejsce na przygotowanie aromatycznych i smacznych potraw
16:00

Przyjaciele Misia i Margolci
Kompleksy. Deser nazwany przez Eugeniusza Piegowata mietana sprawia e Margolcia zaczyna si przejmowa w asnymi piegami. Co wi cej ma wra enie e miesz one innych. Nie czuje si z tym dobrze nie chce nawet sprobowa deseru i ucieka. Dzi ki Talentuli przyjaciele odkrywaj e komentarze na temat piegow mog y zasmuci Margolci a bez niej nie jest im dobrze wi c postanawiaj jej poszuka . W dzisiejszym odcinku przyjaciele odkryj czym s kompleksy oraz e ich akceptacja mo e nam tylko doda uroku
16:30

Rodzinka.pl
Baba koszmar. Natalia proponuje Tomkowi pomoc w opiece nad dzieckiem. Agata zachowuje si w sposob ktory dezorientuje Kub . Natalia uwa a e ch opcy t skni za bratem ktory wyprowadzi si z domu. Nikt nie chce si przyzna do odpowiedzialno ci za obwodki pojawiaj ce si w wannie. Magda pyta Kacpra jak on si czuje jako przysz y wujek
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Michalina oddaje matce obiecany scenariusz i zamierza w czy Witka do grupy autorow. Dziewczyn dr cz wyrzuty sumienia e przy pisaniu sztuki bez wiedzy ukochanego skorzysta a z jego dziennika
18:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Kolekcjoner. Grupa grafficiarzy pojawi a si w Sandomierzu. Jeden z nich zostaje oskar ony o zabojstwo mieszka ca z ktorym grupa mia a zatarg. Ksi dz Mateusz nie wierzy w win ch opaka i rozpoczyna ledztwo
21:10

Ojciec Mateusz
Wyjazd. W toalecie na stacji benzynowej zostaj znalezione zw oki ebraka Machury. Policjanci podejrzewaj e morderc jest Adam jeden z kibicow klubu pi karskiego. Mateusz nie wierzy w win ch opaka
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Szrajberka z Auschwitz
Dokument przedstawia histori Zofii Posmysz by ej wi niarki Auschwitz i Ravensbrueck. Zofia jest pisark i poetk autork m.in. utworu Pasa erka ktory pos u y jako podstawa scenariusza filmu Andrzeja Munka. Zofia Posmysz urodzona w 1923 roku wci aktywnie dzia a na rzecz ofiar obozow zag ady. Uczestniczy w warsztatach dla polskiej i niemieckiej m odzie y. Opowiada m odym ludziom o horrorze obozowego ycia oraz o przebaczeniu i pojednaniu
23:35

Rodzinka.pl
Baba koszmar. Natalia proponuje Tomkowi pomoc w opiece nad dzieckiem. Agata zachowuje si w sposob ktory dezorientuje Kub . Natalia uwa a e ch opcy t skni za bratem ktory wyprowadzi si z domu. Nikt nie chce si przyzna do odpowiedzialno ci za obwodki pojawiaj ce si w wannie. Magda pyta Kacpra jak on si czuje jako przysz y wujek
Activate Live-Chat