OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
01:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Nowa. Doktor Joanna Gawry o zaczyna prac w Le nej Gorze. Ju w drodze do szpitala ratuje pierwsz pacjentk : m od kobiet Marysi ktora ma atak padaczki na przeje dzie kolejowym. Tu po dotarciu do kliniki Asia wchodzi w konflikt z doktorem Jakubkiem. Tymczasem Piotr Korban ma powa ny wypadek samochodowy i te trafia na nowo do Le nej Gory gdzie tym razem zostaje pacjentem Micha a. A doktor Beger na oficjalnym zebraniu personelu szpitala przekazuje kolegom zaskakuj c wiadomo . Serial obyczajowy
03:30

Wojenne dziewczyny
Szpital w Hrubieszowie w ktorym po wyje dzie Marysi pozosta Andrzej zostaje spl drowany przez Niemcow. Ranny Andrzej dowiaduje si e od teraz szpital przechodzi w niemieckie r ce a on ma w nim pracowa by u atwi kontakt z polskimi pacjentami. Po zako czonej tragicznie akcji odbicia Irki Nitka za amuje si i wyje d a ze stolicy do rodzinnej posiad o ci pod Warszaw . Kruk i Leokadia wysy aj Ewk i Marysi na zwiad do Hrubieszowa. Dziewczyny maj ustali szczego y dotycz ce coraz cz stszych przypadkow wywozek dzieci z Zamojszczyzny. Serial wojenny
04:20

Barwy szcz cia
Michalina oddaje matce obiecany scenariusz i zamierza w czy Witka do grupy autorow. Dziewczyn dr cz wyrzuty sumienia e przy pisaniu sztuki bez wiedzy ukochanego skorzysta a z jego dziennika
04:45

Szrajberka z Auschwitz
Dokument przedstawia histori Zofii Posmysz by ej wi niarki Auschwitz i Ravensbrueck. Zofia jest pisark i poetk autork m.in. utworu Pasa erka ktory pos u y jako podstawa scenariusza filmu Andrzeja Munka. Zofia Posmysz urodzona w 1923 roku wci aktywnie dzia a na rzecz ofiar obozow zag ady. Uczestniczy w warsztatach dla polskiej i niemieckiej m odzie y. Opowiada m odym ludziom o horrorze obozowego ycia oraz o przebaczeniu i pojednaniu
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krolow
Wielki Post 1392 roku. Maffiolus jest obra ony poniewa krolewska para wci popiera w asnego kandydata na biskupa krakowskiego. Sirputis przywozi wie ci e Margit urodzi a coreczk . Jadwiga dowiaduje si z horoskopu e los b dzie dla niej askawy w kwestii macierzy stwa. Jan z Ko cielca wybiera ubogich ktorym krol obmyje nogi podczas uroczysto ci Triduum Paschalnego. Witold jest sk onny przyj propozycj Jagie y. W adys aw Opolczyk przedstawia Zygmuntowi Luksemburskiemu swoj wizj rozbioru Polski
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie. Magazyn kulinarny
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Co na obiad
wieca wo owa. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
2489Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Maria Czudowska - KinAktorzy: Anita Jancia Prokopowicz Andrzej Niemyt Noah Culbreth Patryk Pniewski Marta Juras Jakub Bohosiewicz Ewelina Serafin Hanna Klepacka Sebastian Stankiewicz Magdalena ak Konrad Skolimowski Jasper So tysiewicz Joanna Gle Maria DejmekBeata wychodzi ze szpitala i po po egnaniu z Grzesiem jedzie z Darkiem do o rodka dla uzale nionych. S awka i abcia zastanawiaj si jak poradzi sobie z mi o ci Biernackiego. Gdy biznesmen przesy a Jezierskiej kwiaty Kornel robi si zazdrosny. Poza tym Jowita i Patryk postanawiaj w ko cu szczerze porozmawia z matk o swoich uczuciach i o rodzinnych problemach. Natalia walczy o powstrzymanie deportacji Omara i wpada na ryzykowny pomys w ktorym g own rol odegra syn Halinie Ka u y - Robercik
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
Kolekcjoner. Grupa grafficiarzy pojawi a si w Sandomierzu. Jeden z nich zostaje oskar ony o zabojstwo mieszka ca z ktorym grupa mia a zatarg. Ksi dz Mateusz nie wierzy w win ch opaka i rozpoczyna ledztwo
13:25

Ojciec Mateusz
Wyjazd. W toalecie na stacji benzynowej zostaj znalezione zw oki ebraka Machury. Policjanci podejrzewaj e morderc jest Adam jeden z kibicow klubu pi karskiego. Mateusz nie wierzy w win ch opaka
14:15

Szrajberka z Auschwitz
Dokument przedstawia histori Zofii Posmysz by ej wi niarki Auschwitz i Ravensbrueck. Zofia jest pisark i poetk autork m.in. utworu Pasa erka ktory pos u y jako podstawa scenariusza filmu Andrzeja Munka. Zofia Posmysz urodzona w 1923 roku wci aktywnie dzia a na rzecz ofiar obozow zag ady. Uczestniczy w warsztatach dla polskiej i niemieckiej m odzie y. Opowiada m odym ludziom o horrorze obozowego ycia oraz o przebaczeniu i pojednaniu
15:20

Kuchnia dwudziestolecia
Dwie ksi ki dwie Marie. Kobiety ktore uformowa y dwudziestolecie. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborcow. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki ktore wowczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
15:50

Rodzina Treflikow
Urodziny Treflika. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
16:00

Mami Fatale
Dziko ak. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych w ogrodzie. Doprawia je szczypt wyobra ni i humoru. Dodatkow atrakcj serii jest narrator - Robert Mak owicz. Serial rozbawi nie tylko dzieci ale te doros ych
16:10

Zaczarowany wiat..
Co si wydarzy o o 11:15 na Zamku Krolewskim w Warszawie. Zaczarowany wiat to program edukacyjny zapoznaj cy dzieci z powa nym i z pozoru trudno dost pnym wiatem sztuki. B dzie mowa mi dzy innymi o teatrze muzyce powa nej a tak e o malarstwie. W atrakcyjnej i przyst pnej formie mali widzowie mog dowiedzie si mi dzy innymi jak powstaje scenografia czym jest rekwizyt jak wygl da przygotowanie przedstawienia teatralnego i na czym polega praca konserwatora obrazow
16:30

Rodzinka.pl
W a ciwe relacje. Jan przychodzi do domu Boskich by rozliczy si za st uczon cukiernic . Wizyta jest dla niego bardzo nieop acalna. Natalii jest przykro e ch opcy nie chc z ni rozmawia przy obiedzie. Viola podrywa Marka. Natalia dowiaduje si e Ludwik b dzie cz ciej wyje d a w delegacje. Maria i Viola przestrzegaj Magd przed porodem i macierzy stwem
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polki w d ungli
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
2489Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Maria Czudowska - KinAktorzy: Anita Jancia Prokopowicz Andrzej Niemyt Noah Culbreth Patryk Pniewski Marta Juras Jakub Bohosiewicz Ewelina Serafin Hanna Klepacka Sebastian Stankiewicz Magdalena ak Konrad Skolimowski Jasper So tysiewicz Joanna Gle Maria DejmekBeata wychodzi ze szpitala i po po egnaniu z Grzesiem jedzie z Darkiem do o rodka dla uzale nionych. S awka i abcia zastanawiaj si jak poradzi sobie z mi o ci Biernackiego. Gdy biznesmen przesy a Jezierskiej kwiaty Kornel robi si zazdrosny. Poza tym Jowita i Patryk postanawiaj w ko cu szczerze porozmawia z matk o swoich uczuciach i o rodzinnych problemach. Natalia walczy o powstrzymanie deportacji Omara i wpada na ryzykowny pomys w ktorym g own rol odegra syn Halinie Ka u y - Robercik
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ranczo
Pot ga mediow. Prezes PPU zarz dza robocze zebranie partii i zleca swoim ludziom specjalne zadanie. Plebani odwiedza w cibski dziennikarz kolorowego pisma chc c przeprowadzi wywiad z Micha ow . Trwa walka o zdrowie Kusego kobiety jego ycia nadal daj by rzuci palenie a on szuka salomonowego rozwi zania. Pietrka nagle opuszcza wena tworcza a tu natychmiast potrzeba 30 nowych piosenek dla studentek Akademii Disco Polo. Na szcz cie w Wilkowyjach nie brak ludzi o wszechstronnych uzdolnieniach. Polska Partia Uczciwo ci mianuje swego rzecznika prasowego a prezes Kozio zaczyna si podejrzliwie przygl da poczynaniom wicepremiera Czerepacha. Serial komediowy obyczajowy
21:10

Ranczo
Boska cz stka. Kinga postanawia otworzy prywatny gabinet w domu rodzicow. Zawiesza tabliczk ktorej tre wywo uje weso o w rod s siadow. We wsi zjawia si m ody policjant ktory ma zast pi Sta ka na czas jego szkolenia. Francesca wprowadza nowego funkcjonariusza w tajniki wilkowyjskich obyczajow. Kinga prosi Witebskiego o fachow ocen literackich prob jej ch opaka. W biurze Czerepacha pojawia si Ola atrakcyjna i zdolna kobieta ktora prosi wicepremiera o posad asystentki
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Rodzinka.pl
W a ciwe relacje. Jan przychodzi do domu Boskich by rozliczy si za st uczon cukiernic . Wizyta jest dla niego bardzo nieop acalna. Natalii jest przykro e ch opcy nie chc z ni rozmawia przy obiedzie. Viola podrywa Marka. Natalia dowiaduje si e Ludwik b dzie cz ciej wyje d a w delegacje. Maria i Viola przestrzegaj Magd przed porodem i macierzy stwem
Activate Live-Chat