OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

07 zg o si
24 godziny ledztwa. W ci gu 24 godzin porucznik Borewicz wyja nia spraw zagadkowego zabojstwa m odej dziewczyny ktora wraca a z pracy do domu. Podejrzenie pada na jej przyjaciela Adama Fordona oraz na jego opiekuna dawnego kawalerzyst a obecnie instruktora jazdy konnej. S dz c e Adam jest zabojc instruktor bierze win na siebie. Borewicz musi doj prawdy. Serial kryminalny 57 min Polska 1978Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Piotr Fronczewski Zdzis aw Tobiasz Laura cz Tomasz Grochoczy ski Dorota Kami ska Liliana G bczy ska Andrzej Tomecki Wojciech Machnicki Gra yna Szapo owska
03:40

07 zg o si
Z oty kielich z rubinami. Milicja Obywatelska jest informowana co pewien czas o sprzeda y za granic cennych dzie sztuki wywo onych nielegalnie z Polski. Porucznik Borewicz otrzymuje polecenie wyja nienia kradzie y z muzeum w Wolborku renesansowego kielicha mszalnego. Istnieje podejrzenie e b dzie on te wywieziony za granic . Po mudnym ledztwie utrudnianym przez rzucenie na porucznika Lulka najbli szego wspo pracownika porucznika Borewicza podejrzenia o udzia w przest pstwie udaje si z apa sprawczyni i odzyska drogocenny kielich. Serial kryminalny 58 min Polska 1978Re yseria: Krzysztof SzmagierScenariusz: Stefan KlonowskiZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Ewa Florczak Zdzis aw Tobiasz Joanna Bogacka Halina Czengery Halina abonarska Boles aw Kostrzy ski Andrzej Chrzanowski Anna Jaraczowna Hanna Stankowna Andrzej Salawa
04:45

Barwy szcz cia
2489Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Pawe Jurek Magdalena Fertacz Maria Czudowska - KinAktorzy: Anita Jancia Prokopowicz Andrzej Niemyt Noah Culbreth Patryk Pniewski Marta Juras Jakub Bohosiewicz Ewelina Serafin Hanna Klepacka Sebastian Stankiewicz Magdalena ak Konrad Skolimowski Jasper So tysiewicz Joanna Gle Maria DejmekBeata wychodzi ze szpitala i po po egnaniu z Grzesiem jedzie z Darkiem do o rodka dla uzale nionych. S awka i abcia zastanawiaj si jak poradzi sobie z mi o ci Biernackiego. Gdy biznesmen przesy a Jezierskiej kwiaty Kornel robi si zazdrosny. Poza tym Jowita i Patryk postanawiaj w ko cu szczerze porozmawia z matk o swoich uczuciach i o rodzinnych problemach. Natalia walczy o powstrzymanie deportacji Omara i wpada na ryzykowny pomys w ktorym g own rol odegra syn Halinie Ka u y - Robercik
05:15

Polki w d ungli
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krolow
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci krola W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz ktory przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody krol musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze krolewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00

Kuchnia dwudziestolecia
Dwie ksi ki dwie Marie. Kobiety ktore uformowa y dwudziestolecie. ukasz Modelski znany z cyklu W kotle historii tym razem proponuje smakowit wypraw znaczon najwa niejszymi historycznymi datami i kulturowym obrazem dwudziestolecia mi dzywojennego. Niezwyk ego okresu w historii kiedy po 123 latach niewoli kszta towa a si polska pa stwowo powstawa y wielkie inwestycje czy y si ziemie podzielone kulturowo ekonomicznie politycznie przez zaborcow. W wyniszczonej w czasie I wojny wiatowej Europie i Polsce kulinarne pomys y czy y niedostatek z tradycj rzeczywisto z marzeniami. Smaki ktore wowczas powsta y dla nas do dzi s smakami rodzinnego domu
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Pier z kaczki. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania - ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Iza wychodzi ze szpitala i wi tuje powrot do zdrowia z Paulink oraz Sadowskimi. Sprawa Omara trafia do s du. Natalia z Halin robi wszystko by m czyzna nie zosta umieszczony w strze onym o rodku dla cudzoziemcow
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Pot ga mediow. Prezes PPU zarz dza robocze zebranie partii i zleca swoim ludziom specjalne zadanie. Plebani odwiedza w cibski dziennikarz kolorowego pisma chc c przeprowadzi wywiad z Micha ow . Trwa walka o zdrowie Kusego kobiety jego ycia nadal daj by rzuci palenie a on szuka salomonowego rozwi zania. Pietrka nagle opuszcza wena tworcza a tu natychmiast potrzeba 30 nowych piosenek dla studentek Akademii Disco Polo. Na szcz cie w Wilkowyjach nie brak ludzi o wszechstronnych uzdolnieniach. Polska Partia Uczciwo ci mianuje swego rzecznika prasowego a prezes Kozio zaczyna si podejrzliwie przygl da poczynaniom wicepremiera Czerepacha. Serial komediowy obyczajowy
13:25

Ranczo
Boska cz stka. Kinga postanawia otworzy prywatny gabinet w domu rodzicow. Zawiesza tabliczk ktorej tre wywo uje weso o w rod s siadow. We wsi zjawia si m ody policjant ktory ma zast pi Sta ka na czas jego szkolenia. Francesca wprowadza nowego funkcjonariusza w tajniki wilkowyjskich obyczajow. Kinga prosi Witebskiego o fachow ocen literackich prob jej ch opaka. W biurze Czerepacha pojawia si Ola atrakcyjna i zdolna kobieta ktora prosi wicepremiera o posad asystentki
14:20

Po o na
Stanis awa Leszczy ska w lutym 1943 roku za pomoc osadzonym w odzkim getcie zostaje aresztowana przez gestapo i wraz z trojk dzieci zes ana do obozu Auschwitz - Birkenau. Tam przechodzi straszliw prob yciow . Zostaje akuszerk i w nieludzkich warunkach na skraju wyczerpania odbiera 3000 porodow nie trac c ani jednego dziecka. Jej nazwisko jako jednej z czterech najwybitniejszych Polek ostatniego tysi clecia zostaje umieszczone na Kielichu ycia i Przemiany Narodu z o onym przez kobiety polskie na Jasnej Gorze. Na czym polega fenomen tej niezwyk ej kobiety W czym tkwi ajej si a Dlaczego nawet w obliczu mierci nigdy nie straci a wiary w sens tego co robiFilm dokumentalny
15:20

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
15:50

Al-chemik
Tajemnica listu. Program wprowadza m odych widzow do wiata nauki za pomoc ciekawych przygod praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentow a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasow redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe - magiczne - umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej krolowej Kaliny ktora mianuje go nadwornym Al-chemikiem
16:05

Cze czy mog Ci zje
Pi porcji na pi tk. Program dzi ki ktoremu dzieci mog si nauczy dobrych nawykow ywieniowych. Akcja toczy si w niewielkiej kuchni woko magicznej lodowki. Gospodyni pani Aldona jest dietetyczk ktora uczy innych jak w a ciwie si od ywia . Jej nietuzinkow lodowk zamieszkuj niezwykli przyjaciele - warzywa owoce i inne produkty spo ywcze. Pani Aldona wie o nich wszystko. Czasem musi by rozjemc bo w lodowce dochodzi do sporow
16:15

Licz na Wiktora
wiczenia pami ci. W tym odcinku Wiktor wyja ni dlaczego trzeba wiczy pami i jak mo na to zrobi za pomoc nauki tabliczki mno enia
16:20

Halo halo
Niebezpieczna gorka. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krotkie rozmowy bawi i ucz
16:30

Rodzinka.pl
Bigamista. Marek sugeruje Ludwikowi by w Poznaniu dok d je dzi na delegacje nawi za romans. Natalii nie podoba si e Magda i Tomek yj bez lubu. Ludwik zostawia Agat i Paul sam na sam szybko odkrywa e nie by to dobry pomys . Kuba o wiadcza Agacie e Paula jest mi o ci jego ycia
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40

Moj czas
Teresa Lipowska. Program monta owy na bazie odcinkow archiwalnych cyklu Rok 2020. Wybrani przez redakcj bohaterowie: Emilian Kami ski Jan Jakub Kolski Alicja W gorzewska Teresa Lipowska Jan Englert Urszula Dudziak Piotr Machalica Joanna Rawik Wojciech Adamczyk Maryla Rodowicz Stanis awa Celi ska Mariusz Wilczy ski W odek Pawlik Magdalena Zawadzka Jerzy Maksymiuk Krzysztof Zanussi Golce Janusz Stok osa Robert Gonera Zygmunt Kukla
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Iza wychodzi ze szpitala i wi tuje powrot do zdrowia z Paulink oraz Sadowskimi. Sprawa Omara trafia do s du. Natalia z Halin robi wszystko by m czyzna nie zosta umieszczony w strze onym o rodku dla cudzoziemcow
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Archiwista
Zuza o wiadcza Henrykowi e komendant chce poprawi statystyki wykrywalno ci przest pstw i w zwi zku z tym kaza jej zaj si nierozwi zanymi sprawami z ostatnich trzech miesi cy. W rod nich jest dochodzenie w sprawie otrucia psa. Mikospostanawia pomoc kole ance i jedzie do wsi Wiskitki w ktorej mieszka Karol Lenartowicz w a ciciel zabitego czworonoga. Od niego dowiaduje si e wiele wskazuje i bestialskiego czynu dopu ci si jego s siad Janusz Szostak. Serial kryminalny
21:10

Archiwista
Henryk i Zuza rozmawiaj o sprawie notariuszki Hanny Boguckiej ktora zagin a pi lat temu. Po znikni ciu kobiety przys ano danie okupu. Po pieni dze nikt nie przyszed
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Po o na
Stanis awa Leszczy ska w lutym 1943 roku za pomoc osadzonym w odzkim getcie zostaje aresztowana przez gestapo i wraz z trojk dzieci zes ana do obozu Auschwitz - Birkenau. Tam przechodzi straszliw prob yciow . Zostaje akuszerk i w nieludzkich warunkach na skraju wyczerpania odbiera 3000 porodow nie trac c ani jednego dziecka. Jej nazwisko jako jednej z czterech najwybitniejszych Polek ostatniego tysi clecia zostaje umieszczone na Kielichu ycia i Przemiany Narodu z o onym przez kobiety polskie na Jasnej Gorze. Na czym polega fenomen tej niezwyk ej kobiety W czym tkwi ajej si a Dlaczego nawet w obliczu mierci nigdy nie straci a wiary w sens tego co robiFilm dokumentalny
23:30

Rodzinka.pl
Bigamista. Marek sugeruje Ludwikowi by w Poznaniu dok d je dzi na delegacje nawi za romans. Natalii nie podoba si e Magda i Tomek yj bez lubu. Ludwik zostawia Agat i Paul sam na sam szybko odkrywa e nie by to dobry pomys . Kuba o wiadcza Agacie e Paula jest mi o ci jego ycia
Activate Live-Chat