OTR
Date
<
January 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
01:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Kolekcjoner. Grupa grafficiarzy pojawi a si w Sandomierzu. Jeden z nich zostaje oskar ony o zabojstwo mieszka ca z ktorym grupa mia a zatarg. Ksi dz Mateusz nie wierzy w win ch opaka i rozpoczyna ledztwo
03:30

Ojciec Mateusz
Wyjazd. W toalecie na stacji benzynowej zostaj znalezione zw oki ebraka Machury. Policjanci podejrzewaj e morderc jest Adam jeden z kibicow klubu pi karskiego. Mateusz nie wierzy w win ch opaka
04:20

Barwy szcz cia
Iza wychodzi ze szpitala i wi tuje powrot do zdrowia z Paulink oraz Sadowskimi. Sprawa Omara trafia do s du. Natalia z Halin robi wszystko by m czyzna nie zosta umieszczony w strze onym o rodku dla cudzoziemcow
04:50

Po o na
Stanis awa Leszczy ska w lutym 1943 roku za pomoc osadzonym w odzkim getcie zostaje aresztowana przez gestapo i wraz z trojk dzieci zes ana do obozu Auschwitz - Birkenau. Tam przechodzi straszliw prob yciow . Zostaje akuszerk i w nieludzkich warunkach na skraju wyczerpania odbiera 3000 porodow nie trac c ani jednego dziecka. Jej nazwisko jako jednej z czterech najwybitniejszych Polek ostatniego tysi clecia zostaje umieszczone na Kielichu ycia i Przemiany Narodu z o onym przez kobiety polskie na Jasnej Gorze. Na czym polega fenomen tej niezwyk ej kobiety- W czym tkwi ajej si a- Dlaczego nawet w obliczu mierci nigdy nie straci a wiary w sens tego co robi-Film dokumentalny
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polakow mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemcow zainteresowanych Polsk - zarowno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omowione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polakow oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Le niczowka
Edytka odwiedza Beat by z ni porozmawia . Gdy wychodzi pada deszcz. Beata po ycza Edycie chust . Gdy Edyta jest w pobli u swojego domu nagabuje j Czesiek uzbrojony w no spr ynowy
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Cuzco. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15

Smaki polskie
Na zielono bez niego ani rusz i ju -. Kontynuacja cyklu Smaki polskie ale w lekkiej zio owej ods onie. Program prowadzi Wojciech Koz owski - najwi kszy producent zio w kraju a jego go mi s znani kucharze dietetycy i fachowcy w dziedzinie zio . Zdj cia realizowane w centrum kulinarnym Little Chef gdzie najs ynniejsze blogerki kulinarne poka praktyczne zastosowanie zio w kuchni i zdradz swoje sekrety na przygotowanie prostych smacznychi zdrowych da
11:30

Na sygnale
Na moj odpowiedzialno. Wiktor z niepokojem odkrywa e jego matka razem z Beniem odwiedzili onkologa. Tymczasem Martyna i Piotrmaj przetransportowa karetk na lotnisko s ynn gwiazd kina Helen Krynick - Ros . Aktorka prosi jednak ratownikow by po drodze zawie li j pod Warszaw . Nagle nasilaj si jej problemy z sercem. Gdy zespo dociera na miejsce pojawiaj si kolejne komplikacje. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Marcin CygalScenariusz: ukasz Jakubowski Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Hubert Jarczak Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska Maria G adkowska Wojciech Raszewski Jadwiga Wianecka Ludmi a Witkowska
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Poland in Undiscovered
Karpacz. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
12:35

M jak mi o
Po mierci Lisieckich Ula z Bartkiem opiekuj si Kalink wspierani przez ca rodzin . Kuzynka Marzenki Beata postanawia jednak odebra im ma i w efekcie w dniu pogrzebu w domu Mostowiakow wybucha ostra k otnia po ktorej Artur trafia do szpitala. Gdy o chorobie ojczyma dowiaduje si Pawe lub w Bukowinie zostaje odwo any. Tymczasem Jaszewski ktory spowodowa ten wypadek wci si ukrywa i o wydarzeniach z feralnej nocy opowiadajedynie miejscowemu proboszczowi licz c na to e tajemnica spowiedzi uniemo liwi ksi dzu poinformowanie kogokolwiek kto by sprawc tragedii na drodze. Serial obyczajowy
13:25

M jak mi o
1621 Patrycja wyznaje Marcie e ju nie mo e wytrzyma z m em nie wiadoma e Argasi ski zainstalowa w domu pods uch. A ordynator nie tylko postanawia uspokoi on lekami od znajomego psychiatry ale te na nowo probuje zniech ci j do ukasza wspominaj c o romansie ch opaka z Kasi . Kamil i Pola maj wa nego go cia: Dagmar m od pani psycholog ktora na pro b s du ma oceni czy prawnik powinien nadal opiekowa si cork . A gdy Anita odkrywa e Gryc podczas spotkania ma problemy od razu postanawia mu pomoc. Serial obyczajowy Polska 2021 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Wojciech NerkowskiAktorzy: Dominika Osta owska Al beta Lenska Karol Starsburger Paulina Lasota Jakub Jozefowicz Ma gorzata Pie kowska Marcin Boska Hanna Nowosielska Katarzyna Cichopek Marcin Mroczek Aleksander Bo yk Emilian Kami ski Marianna Janczarska Ewelina Kude - Nowosielska
14:20

Szansa na sukces. Opole 2022
Andrzej Korzy ski. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:25

Przystanek slow food
Juchowo. Magazyn o niezwyk ych ludziach ocalaj cych tradycyjne produkty i potrawy ktorzy poznali prawdziwy smak ycia gdy zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. To tak e opowie o niezwyk ych zak tkach regionalnej Polski do ktorych warto dotrze by pozna pi kn (po)woln Polsk i prawdziwy smak ycia. W tym odcinku odwiedzimy gospodarstwo biodynamiczne w Juchowie
15:55

Bolek i Lolek
Sarenka. Dwaj bracia - szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek - obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
16:05

Bolek i Lolek
Szerokiej drogi. Dwaj bracia - szczup y pewny siebie Bolek oraz m odszy Lolek dobroduszny grubasek - obdarzeni s wielk wyobra ni . Ka da wymy lona przez nich zabawa czy to w domu czy na podworku zamienia si we wspania przygod
16:15

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Napad na dyli ans. S ynny polski serial animowany opowiadaj cy o niezwyk ych podro ach i przygodach niezdarnego ale bardzo sympatycznego Kozio ka Mato ka. Celem wyprawy Mato ka jest Pacanow miasto s yn ce z kowali ktorzy potrafi podkuwa kozy w pi kny i elegancki sposob. Po drodze na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z ktorych udaje mu si jednak wyj obronna r k . Zawdzi cza to swojemu sprytowi i pomocy innych jak na przyk ad wtedy kiedy zostaje zaatakowany przez rozbojnikow. Ma rownie wiele przyjemnych spotka podczas ktorych poznaje nowych ciekawych przyjacio . Dzi ki swej pomys owo ci potrafi te pogodzi sk ocone zwierz ta w d ungli organizuj c im orkiestr i chor sk adaj cy si z pi knie piewaj cych ptakow. Wszystkie przygody Kozio ka Mato ka s dla niego pozytywn nauk na przysz o i pozwalaj mu dowiedzie si czego nowego o otaczaj cym go wiecie
16:30

Rodzinka.pl
Damy rad. Natalia i Kacper odczuwaj skutki wyprowadzki Tomka. Zaproszenie Beaty i Jana na niedzielny obiad budzi niezadowolenie Ludwika. Paula chce ostatecznie zako czy znajomo z Kub . Ludwik jest zirytowany cz stymi telefonami od Violi. Magda zdenerwowana zachowaniem rodzicow podczas obiadu odchodzi od sto u. Dziewczyna mowi Tomkowi o swoich obawach
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Kamie Pomorski. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Na sygnale
Na moj odpowiedzialno. Wiktor z niepokojem odkrywa e jego matka razem z Beniem odwiedzili onkologa. Tymczasem Martyna i Piotrmaj przetransportowa karetk na lotnisko s ynn gwiazd kina Helen Krynick - Ros . Aktorka prosi jednak ratownikow by po drodze zawie li j pod Warszaw . Nagle nasilaj si jej problemy z sercem. Gdy zespo dociera na miejsce pojawiaj si kolejne komplikacje. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Marcin CygalScenariusz: ukasz Jakubowski Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Hubert Jarczak Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur - Chrapusta Anna Wysocka - Jaworska Justyna Sieniawska Maria G adkowska Wojciech Raszewski Jadwiga Wianecka Ludmi a Witkowska
18:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Na dobre i na z e
Powrot do przesz o ci. Piotr nadal walczy o ycie a Micha na nowo otacza Hani opiek poruszony tym jak bardzo jego ukochana cierpi. Joanna i Radwan robi wszystko by uratowa kolejn pacjentk : przysz matk ktora ma niezwykle agresywny nowotwor. Tymczasem dr Agata Wo nicka wraca do Le nej Gory po d ugim urlopie i jest w szoku gdy odkrywa e nowym szefem szpitala zosta Maks Beger. A po niej wspolnie z Alin doktor Wo nicka probuje pomoc starszej pacjentce ktora skar y si na silny bol twarzy. Serial obyczajowy Polska 2021
21:05
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
21:10
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Zniewolona
Holender oskar a w a cicielk domu uciech o oszustwo. Andriej przekonuje Makarow by uwolni a Kati . Katerina obawia si e m czyzna b dzie chcia j wykorzysta i postanawia uciec
23:20
 
Zniewolona
Grigorij dowiaduje si gdzie przebywa Katia. Czerwi ski odsy a rzeczy ony do Nie yna. Jakow zabiera rodzinie Halki krow i pieni dze. Halka ma trudno ci ze znalezieniem pracy
Activate Live-Chat