OTR
Date
<
May 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:55

M jak mi o
1650 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Kinga Lewi ska Scenariusz: Alina Pucha a Marta Kuszewska Katarzyna Terechowicz Aktorzy: Iga Krefft Arkadiusz Smole ski Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Micha Breitenwald Janusz Onufrowicz Dominika Osta owska Karol Strasburger Jakub Jozefowicz Al beta Lenska Teresa Lipowska Ma gorzata Ro niatowska Rogowski wyja nia Uli e Jakubczyk cierpi na zaawansowan przewlek obturacyjn chorob p uc. Ojciec prosi nagle dziewczyn by pozwoli a mu pozna Kalink i postanawia da wnuczce zaskakuj cy prezent. Kilka godzin po niej stan seniora gwa townie si pogarsza. Tymczasem Marta ostrzega ukasza e Argasi ski wyszed z aresztu. Patrycja od razu zaczyna si obawia e m znow b dzie grozi jej i Wojciechowskiemu
01:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:15

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Sanatorium mi o ci
Odcinek rozpoczn poranki w niecodziennych okoliczno ciach bo pod namiotami. Sk ad osobowy niektorych z nich mocno widzow zaskoczy. Po powrocie do Polanicy najpierw spotkanie z Mart i zmierzenie si z tematem pierwszej mi o ci a po nim znowu Natalia zostanie zaproszona na randk przez Kuracjusza Odcinka. Tym razem para spotka si w sanatoryjnym SPA. Na upragnion randk pojdzie wreszcie jeden z Andrzejow a towarzyszy mu b dzie Zosia. Oboje do miejsca spotkania dotr polanick kolejk . Po po udniu znowu wszyscy razem zostan zaproszeni przez Mart eby wspolnie wzi udzia w warsztatach na nich ochotnicy b d tworzy odlewy swoich twarzy. A czworo z grupy nie zdecyduje si na t aktywno . Po tylu emocjach czas na ekstremalny sport ktory wywo a lawin w tpliwo ci i niepewno ci. Ale i poka e jak silna jest ta grupa. Czy ostatecznie wszyscy prze ami swoje l ki
03:20

Dom nad rozlewiskiem
Gosia i Janusz sp dzaj razem coraz wi cej czasu s szcz liwi. Janusz wyjawia ukochanej e jest w trakcie rozwodu. Nie ma dzieci bo ona ich nie chcia a. Ka ka le si czuje
04:10

Dom nad rozlewiskiem
Kuba wyje d a do Stanow Zjednoczonych. Mania jest nieszcz liwa z powodu rozstania z nim. Ekipa budowlana ktora mia a robi remont kolejny dzie nie zjawia si w pracy. Gosia jest w ciek a
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:55

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
TVPOLONIA
06:00

Midnight News
06:30

Program rozrywkowy
06:55

Alternatywy 4
Wesele. W mieszkaniu Balcerka odbywa si wesele. Wskutek awarii wodoci gu na uroczysto schodz si mieszka cy ca ego bloku. Robi si potworne zamieszanie
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10

ycie wed ug wi tego Jana Paw a II
Ojczyzna. Ojczyzna to wed ug Jana Paw a II dziedzictwo a rownocze nie wynikaj ce z tego dziedzictwa: stan posiadania w tym rownie ziemi terytorium ale jeszcze bardziej warto ci i tre ci duchowych jakie sk adaj si na kultur danego narodu. Wed ug Papie a Polaka Ewangelia nada a nowe znaczeniepoj ciu ojczyzny ktora w swoim pierwotnym sensie oznacza to co odziedziczyli my po ziemskich ojcach i matkach. Ojcowizna ktor zawdzi czamy Chrystusowi skierowuje to co nale y do dziedzictwa ludzkich ojczyzn i ludzkich kultur w stron wiecznej ojczyzny ojczyzny niebieskiej jako nowej ojczyzny w dziejach wszystkich ojczyzn i wszystkich ludzi. Papie zwraca rownie uwag na chrze cija skie korzenie kultury polskiej i europejskiej
11:25

Ziarno
Jak grom z jasnego nieba. Burza w Ziarnowym domku na drzewie! Burza z piorunami! Dzieciaki szukaj naukowego wyja nienia sk d bior si grzmoty i pioruny. Pomo e w tym siostra Maria ktora przygotowuje odpowiednie do wiadczenie. Dzieci dowiedz si wielu ciekawych rzeczy o w. Janie - wielkim Ewangeli cie. Z biskupem Arturem porozmawiaj o Matce Bo ej ktora objawia si na ca ym wiecie
11:50

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym - od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Narzekalniki i pretensjonalniki czyli geografia duchowa. W pierwszym czytaniu w najbli sz niedziel dowiadujemy si o zako czeniu pierwszej wyprawy misyjnej wi tego Paw a. Czytamy e wrocili z Barnab do Listry Ikonium i Antiochii a potem podp yn li do Antiochii. Jak mo na pop yn z Antiochii do Antiochii Ale jeszcze dziwniej jest w drugim czytaniu bo tam czytamy o morzu a morza nie ma. Wyja nienie jest jednak w rozumieniu Pisma wi tego: ksi ga Apokalipsy nie jest wybrakowan map na ktorej nie ma morza. Morze w staro ytno ci by o cz sto symbolem z a miejscem gdzie mieszka y wrogie si y by o ono synonimemchaosu. S owo Bo e jest genialn map podpowiadaj c drog do nieba. Trzymaj si jej cz sto j badaj eby nie zapomnia dok d idziesz. I eby mog pomoc tym ktorzy te jej szukaj
13:00

Transmisja mszy wi tej z bazyliki Wniebowzi cia NMP i w. Miko aja w Boles awcu
14:15

Alternatywy 4
Upadek. Do bloku przy ulicy Alternatywy 4 przybywa wiatowa delegacja burmistrzow. Dla lokatorow jest to jedyna szansa aby zaszkodzi znienawidzonemu gospodarzowi domu
15:35

Kabaretowe naj
Wiosenne zauroczenie. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
16:05

Le niczowka
Janusz szuka Patrycji. Dowiaduje si e dziewczyna wyjecha a. Lidia dzwoni do Maryny w nadziei e czego si od niej dowie. Ro ek mowi wspolnikom e kolejny przerzut jest zaplanowany za dwa dni
16:30

Le niczowka
Janusz przegl da szuflady w komodzie. Znajduje pismo potwierdzaj ce rozdzielno maj tkow Bogdana i Mi ki oraz kopert na ktorej stary Karcz napisa e powinna zosta otwarta po jego mierci
16:55

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
1651 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Kinga Lewi ska Scenariusz Alina Pucha a Marta Kuszewska Wojciech Nerkowski Aktorzy: Adriana Kalska Miko aj Roznerski Stanis aw Szczypi ski Joanna Niemirska Mateusz asowski Ma gorzata Pieczy ska Maurycy Popiel Karol Strasburger Jakub Jozefowicz Hanna leszy ska Wojciech Kalarus Paulina Lasota Miko aj Bartosiewicz Krzysztof Kwiatkowski Marcin odkrywa e Rudnicki - ojciec Amelki - wyszed na zwolnienie warunkowe wroci do rodziny i znow terroryzujeby on . Poza tym Chodakowski - podobnie jak jego brat Olek - niepokoi si e Aleksandra zwi za a si ostatnio z podejrzan grup wsparcia za namow Janka oraz jego znajomego przewodnika duchowego. Tymczasem Jakub dowiaduje si o problemach ktore Kasia ma w pracy przez Arka i postanawia z Karnowskim po m sku porozmawia
18:15

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polakow i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polakow w kraju i za granic
18:45

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
18:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
19:10

Lajk
W programie zostan omowione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci tworcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Przypadek. odc. 340. PRZYPADEK Iwona i Konrad Kostrzewscy planuj pierwsze w asne dziecko cho wychowuj ju dwie coreczki wcze nie owdowia ego Konrada. Iwona ma te dobry kontakt z doros ym synem m a Micha em ktory ma za sob trudn przesz o na ogowca ale z powodzeniem od lat pozostaje w trze wo ci. Jest bardzo oddany ojcu. Kiedy w rodzinie Kostrzewskich dochodzi do kolejnej tragedii policjanci zaczynaj zastanawia si czy taka czarna seria jest mo liwa czy jest cz ci czyjego makabrycznego planu. Z kolei zaanga owany w ledztwo Marczak sam mierzy si z trudnymi yciowymi decyzjami do ktorych motywuje go kobieta. Okazuje si e b yskotliwy policjant poza s u b ma du o gorsze wyczucie momentu ni podczas ledztwa. Serial kryminalny obyczajowy
21:10

Kaprys
S owa migoc jak diamenty ka da scena to istne feerie a rownocze nie jakie to prawdziwe naturalne - zachwyca si recenzent po premierze sztuki w 1847 roku co t umacz Boy skwapliwie przytoczy we wst pie do zbioru komedii. Anegdota teatralna g osi e na pierwsz scen Francji wprowadzi a sztuk Musseta aktorka p. Allan-Despreaux ktora bawi c na wyst pach w Petersburgu zachwycila si Kaprysem wystawionym po rosyjsku i przywioz a sztuk do Pary a
22:10

Studio Kultura - niedziela z..
Natali Kukulsk. Ikona polskiej sceny muzycznej corka piosenkarki Anny Jantar oraz kompozytora Jaros awa Kukulskiego. Autorka tekstow i wspo autorka muzyki. Karier muzyczn rozpocz a w wieku 7 lat. W 1996 roku nagra a swoj pierwsz p yt wiat o. Wylansowa a takie przeboje jak: Piosenka wiat oczu a Im wi cej ciebie tym mniej Niepotrzebny. Zdoby a dwie platynowe p yty i sze z otych. Go ciem programu Niedziela z... jest Natalia Kukulska
23:00

Kabaretowe naj
Piosenki kabaretowe na maj. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
23:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat