OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
00:35

Za marzenia
Zosia b aga Anielaka by pozwoli jej wroci do pracy. Ponadto odkrywa e jej by y kochanek Jacek Gorski ma konto na portalu randkowym. Marta ona Gorskiego niespodziewanie zaprasza dziewczyn na kolacj . Bartek na pro b matki ledzi swojego ojca i przy apuje Soko a seniora gdy ten spotyka si z tajemnicz pani Asi . Anka postanawia wzi udzia w konkursie dla wiza ystek za namow Paw a ktory organizuje jej profesjonaln sesj zdj ciow . W finale trojka przyjacio musi ugasi ma y po ar. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2018Re yseria: Olga Chajdas ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaMuzyka: Marek DziedzicAktorzy: Maja Bohosiewicz Piotr Nerlewski Anna Kaczmarczyk Marcin Perchu Miko aj Cie lak Iza Kuna Robert Krzy owski Piotr Ligenza Kamil Kula Paulina Chru ciel Jakub Mazurek Maja Bohosiewicz Anna Kaczmarczyk Piotr Nerlewski Paulina Chru ciel
01:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

C.K. Dezerterzy
Po wielu perypetiach grupa przyjacio zostaje schwytana przez andarmow cesarskich. Wyrokiem s du polowego dezerterzy zostaj skazani na mier . Na szcz cie nadchodzi wiadomo o zako czeniu wojny
03:20

Najwi ksze przeboje
Andrzej Zaucha. Cykl prezentuj cy najwi ksze przeboje niezapomnianych artystow polskiej muzyki rozrywkowej. W tym odcinku przypomnimy tworczo Andrzeja Zauchy
04:10

Fajna Polska
Mazury. W odcinku mazurskie kurorty kochane przez mi o nikow eglarstwa. Program przypomni te kulisy powstawania g o nego filmu No w wodzie Romana Pola skiego ktory kr cony by nad jeziorem Kisajno
05:00

Zakochaj si w Polsce
Dukla. Dukla to malownicze miasteczko w po udniowo - wschodniej Polsce. Jest g ownym miejscem kultu w. Jana z Dukli. W osiemnastym wieku szczyci o si jedn z najpi kniejszych rezydencji magnackich. Dwa wieki po nej stoczonotu jedno z najkrwawszych star zbrojnych II wojny wiatowej na terenie Polski. Dukla s ynie z zabytkow historii oraz przepi knej przyrody. Zwiedzanie warto rozpocz od pa acu - niegdy najokazalszej magnackiej budowli w Dukli. Jej najwspanialsze czasy to XVIII wiek. Pa ac pierwotnie by renesansowym zamkiem wybudowanym w XVI wieku. Dukla swoj rozkwit zawdzi cza Jozefowi Wandalinowi Mniszech ktory by fundatorem miasta oraz tutejszych zabytkow. Jego syn przemieni budowl obronn w okaza y pa ac z rozleg ym ogrodem - takim jaki widzimy dzi . W Dukli mo na te pozna kultur emkowsk . Mi dzy 1945 i 1946 rokiem z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny by ego ZSRR cz ludno ci emkowskiej. Pozosta ych w ramach akcji Wis a wywieziono w 1947 rokuna Ziemie Zachodnie
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Tacy byli my
Na opolskiej scenie. Sentymentalny cykl dokumentalno-rozrywkowy. Autorzy zapraszaj widzow w podro w czasie - do lat 70. i 80. ubieg ego stulecia. Przypominaj jak wygl da o wowczas ycie i jacy wtedy byli my
06:30

Luteranie w sieci
Wspo czesny wiat w tym szczegolnie pandemia stawia przed Ko cio ami wyzwania zwi zane z nowymi formami ewangelizacji i skutecznymi sposobami dotarcia do wiernych. W odpowiedzi na t potrzeb Ko cio Ewangelicko - Augsburski uruchomi projekt Ko cio w sieci ktorego celem jest zebranie ro nych projektow i dzia a internetowych parafii ewangelickich z ca ej Polski w jednym miejscu aby by y one atwo dost pne dla wszystkich zainteresowanych osob. Na stronie luteranie.pl zbierane s informacje nadsy ane z parafii z ca ego kraju. Reporta przedstawia cele za o enia i funkcjonowanie internetowego projektu Ko cio a Ewangelicko - Augsburskiego Ko cio w sieci. Wyst pi ksi a i wierni ktorzy opowiedz o znaczeniu Internetu i szeroko rozumianych nowych mediow w ewangelizacji i prowadzeniu dzia alno ci duszpasterskiej
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
Justin jest w ciek y poniewa do jego mieszkania wprowadzili si S awka Zeus i Broda. Po rozmowie z abci i Ry kiem Jezierska rozpoczyna poszukiwania nowej willi
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Film fabularny
13:25

Osiecka
Agnieszka dostaje si na re yseri do szko y filmowej w odzi. Nowe obowi zki odci gaj j od aktywno ci w STS - ie. Agnieszka proponuje wi c profesorowi aby zrobi etiud dokumentaln o teatrze. Poznany przez ni Marek H asko swoim magnetyzmem nie pozwala jej si skupi na zrealizowaniu projektu. Poczucie zdumiewaj cego porozumienia dusz doprowadza Agnieszk do wyjazdu do Kazimierza gdzie widzi Marka z inn kobiet . Serial biograficzny 43 min Polska 2020Re yseria: Micha RosaScenariusz: Henryka Krolikowska Maciej Wojtyszko Maciej Karpi ski Muzyka: Adam LepkaAktorzy: Eliza Rycembel (Agnieszka) Barbara Garstka (El bieta Czy ewska) Adam Turczyk (Jerzy Markuszewski) Jan Marczewski (Andrzej Jarecki) Marcin Januszkiewicz (Jaros aw Abramow) Oskar Borkowski (Zbigniew Cybulski) Marcin Bubo ka (Bogumi Kobiela) Mateusz Kmiecik (Wojciech Solarz)
14:15

Od nasiona do drewna
Jak powstaje las Jak si rozwija Jakie ma znaczenia Na te pytania odpowiadaj tworcy tego filmu dokumentalnego. Producent: O rodek Rozwojowo - Wdro eniowy Lasow Pa stwowych w Bedoniu
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Wielka przygoda. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:40

Wieczor z Wiadomirkiem
Neptun. Zapraszamy na niezwyk y talk - show ktory specjalnie dla najm odszych widzow prowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu spotkamy si rownie z jego dwoma zwariowanymi kuzynami z odleg ejczasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia w adcy morz i oceanow - Neptuna
15:50

Ale talent
Girlanda urodzinowa. Girlanda urodzinowa to podstawa ka dego przyj cia urodzinowego. Wiecie e mo na j wykona samodzielnie Zobaczcie jak robi to Talentula. Girlanda urodzinowa wykonana przez Talentul jest nie tylko pi kna ale te ekologiczna! Zdziwicie si w jaki sposob mo na wykorzysta stare foliowe torebki i zrobi z nich wietne ozdoby
16:00

Le niczowka
Lidia obserwuje Janusza rozmawiaj cego przez telefon. Karcz ko czy rozmow i o wiadcza e musi jecha do miejscowo ci gdzie ukrywa a si Patrycja. Na miejscu okazuje si e ludzie Karcza zgubili jej trop
16:30

Barwy szcz cia
Justin jest w ciek y poniewa do jego mieszkania wprowadzili si S awka Zeus i Broda. Po rozmowie z abci i Ry kiem Jezierska rozpoczyna poszukiwania nowej willi
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Przygody pana Micha a
Dymy nad twierdz. Twierdza Kamieniecka b dzie si broni . Pan Micha zostaje komendantem gornego zamku a nadzor nad artyleri ma sprawowa Ketling. Dyplomaci nie wierz jednak w mo liwo utrzymania zamku biskup rozpoczyna pertraktacje z Turkami. Aby doda ducha obro com twierdzy obaj dowodcy sk adaj przysi g e nigdy si nie poddadz . Serial historyczno - przygodowy 26 min Polska 1969Re yseria: Pawe KomorowskiScenariusz: Jerzy LutowskiAktorzy: Tadeusz omnicki Magdalena Zawadzka Daniel Olbrychski Andrzej apicki Mieczys aw Pawlikowski Barbara Krafftowna MarekPerepeczko i inni
17:55

Przygody pana Micha a
Hektor kamieniecki. Ataki Turkow zostaj odparte bohaterska za oga twierdzy chce broni si dalej. Mimo to dochodzi do podpisania rozejmu. Wojsko opuszcza zamek wyje d aj te Basia i pan Zag oba. Pan Micha i Ketling wierni przysi dze pozostaj w twierdzy. Serial historyczny 30 min Polska 1969Re yseria: Pawe KomorowskiWyst puj : Tadeusz omnicki Magdalena Zawadzka DanielOlbrychski Andrzej apicki Mieczys aw Pawlikowski BarbaraKrafftowna Marek Perepeczko i inni
18:30

Informacje kulturalne
18:55

Kamperem po Po udniu
19:20

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Czas honoru
Ostatnia podro. Bronek umieszcza Wand i Helen w bezpiecznym mieszkaniu. Ruda mowi W adkowi e widzia a spotkanie Osma skiej z jakim m czyzn . Rainer sk ada Jankowi propozycj
21:10

Czas honoru
Dziewczyna z per. Lichtmann przes uchuje Len . Wypytuje j o zamach bombowy na Keiserstrasse. Grozi jej e zostanie przewieziona do Berlina. Lena i Janek mijaj si na korytarzu na Szucha. Lena mowi Jankowi e Osma ska zdradzi a. Krawiec informuje Bronka e Osma ska by a kiedy prostytutk . Mia a romans z angielskim agentem. Po jego mierci przej a kontakty. Teraz zale y jej na sprzeda y dokumentacji broni V2 oboj tnie ktoremu wywiadowi liczy si tylko najwy sza cena. Janek zostaje przewieziony do niemieckiego archiwum gdzie ma rozpracowywa dokumenty. Wykorzystuj c okazj zabija obstawiaj cych go Niemcow i ucieka. Janek zjawia si u Rudej i spotyka tam W adka. Mowi e Niemcy chc wywie Len do Berlina i e podejrzenia wobec Osma skiej si sprawdzi y. Micha przeszukuje rzeczy Osma skiej. W kopii obrazu Vermeera znajduje mikrofilm z brakuj c dokumentacj V2. Przekazuje mikrofilm Brodowiczowi. Dowodca zarz dza akcj likwidacyjn . Micha decyduje si wzi w niej udzia . Serial wojenny
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Fajna Polska
Mazury. W odcinku mazurskie kurorty kochane przez mi o nikow eglarstwa. Program przypomni te kulisy powstawania g o nego filmu No w wodzie Romana Pola skiego ktory kr cony by nad jeziorem Kisajno
23:30

Le niczowka
Lidia obserwuje Janusza rozmawiaj cego przez telefon. Karcz ko czy rozmow i o wiadcza e musi jecha do miejscowo ci gdzie ukrywa a si Patrycja. Na miejscu okazuje si e ludzie Karcza zgubili jej trop
Activate Live-Chat