OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Muzycy. OM 117 MUZYCYW hali fabrycznej grupa muzyczna Fajfoklok odbywa prob przed konkursem. Dochodzi do spi cia mi dzy Bartkiem a Grzegorzem koleg z zespo u. Kilka dni po niej w sali widowiskowej trwa konkurs. Po imprezie muzycy Fajfoklokoraz konkurencyjnej kapeli Marabut spotykaj si w pubie. Ch opki z Krakowa szukaj zaczepki. Rafa zauwa a e jego dziewczyna Agata jest zainteresowana Bartkiem. Bartek odbiera telefon i po piesznie wychodzi. wiczy w samotno ci w fabryce. Nagle kto rozlewa benzyn i wznieca ogie . Fabryka p onie. Bartek jest uwi ziony. Trafia do szpitala z oparzeniami. Policjanci przes uchuj kolegow z zespo u Bartka oraz Agat . W rod nich brakuje Rafa a. Ks. Mateusz odwiedza pogorzelisko. Na miejscu znajduje m sk bransoletk . Nocul ustala e matka Bartka by a bita przez ojczyma ch opaka. Serial kryminalno - obyczajowy
13:05

Ojciec Mateusz
Znikaj ca asystentka. W restauracji u Goralskich trwa pokaz iluzjonisty Adamusa i jego ony Inki. Sztuczka znikaj ca asystentkanie przebiega zgodnie z planem. Inka znika naprawd . Zdenerwowany Adamus przerywa show. Trwaj poszukiwania kobiety. Adamus odbiera telefon i dowiaduje si e Inka zosta a uprowadzona. Porywacze daj z o eniaokupu w restauracji Goralskich. Zawiadomiona policja zjawia si na miejscu. W torebce ony w a ciciela funkcjonariusze znajduj komork z ktorej dzwonili sprawcy. Zaskoczona kobieta zostaje zatrzymana. Tymczasem policja namierza porywacza. Na miejscu zostaje zatrzymany pracownik Goralskiego Mariusz. W jednym z pomieszcze policjanci znajduj te zw oki Goralskiego. odc. 118 ZNIKAJ CA ASYSTENTKASerial kryminalny obyczajowy
14:00

Autoportret za mg . Olga Bozna ska
Filmowy portret Olgi Bozna skiej - jako artystki i kobiety. Osadzenie w kontek cie historycznym miejsce kobiety w wiecie malarskim psychologiczne przemiany wybory yciowe i artystyczne. Film dokumentalny Autoportret za mg . Olga Bozna ska opowiada o yciu i etapach tworczo ci znanej polskiej malarki portrecistki. Konieczno kszta cenia za granic pobyty w Monachium i Pary u spotkania ze wiatowymitworcami realizowanie indywidualnej drogi artystycznej i jednocze nie trudne yciowe wybory osobiste tragedie. Od dzieci stwa przez dojrzewanie - do schy ku ycia. O Oldze Bozna skiej opowiadaj historycy sztuki znawcy jej tworczo ci
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Rodzina Treflikow
Przepis na ciasto. Mama Treflikow ma imieniny. Dzieci postanawiaj samodzielnie przygotowa dla niej ciasto jednak niespodzianka si nie udaje. Mimo niepowodzenia ca a rodzina sp dzi radosne chwile przy stole zastawionym pysznym jedzeniem
15:25

Wiking Tappi
Czary wied my Skrzypichy. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjacio rownie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol ktory mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
15:40

Nela - ma a reporterka
Ogromne czerwone rozgwiazdy czyli niebo na dnie morza. Na Morzu Karaibskim jest wyspa z niesamowit pla . Piasek jest delikatny jak m ka a woda przejrzysta. Na dnie mo na zobaczy ogromne rozgwiazdy. Razem z Nel widzowie wyrusz na ich poszukiwania i sprawdz legend o spadaj cych gwiazdach
16:00

Le niczowka
Majewski rozmawia z Karolem i poznaje szczego y z ycia Ewy. Nowacki czeka na Kowalskiego ktory za chwil ma opu ci szpital. Ryszard przeprasza koleg za to e nie pojecha z nim do warsztatu
16:30

Barwy szcz cia
Oliwka ogl da w Internecie zdj cia Kajtka i Lily. Jest za amana. Justin radzi jej aby rozsta a si z Kajtkiem. S awka prosi Jowit o zatrudnienie. Koledzy Gawrona wci mieszkaj u Justina
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Krwawe swaty. Pu kownik Dowgird i wachmistrz Kacper uciekaj z Lecka. Rotmistrz Zaremba i kapitan Knothe ruszaj w pogo . Uciekinierom udaje si zmyli o nierzy elektorskich i ukry si w ku ni
18:15

W rytmie disco
Marek Piekarczyk. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Mi o nad rozlewiskiem
Po rozstaniu z Januszem Gosia prze ywa trudne chwile. Cieszy si e Marysia pogodzi a si z Kub i uk ada sobie z nim ycie ale sama ma problemy poniewa t skni za Januszem
21:10

Mi o nad rozlewiskiem
Tomasz wpada na pomys wyjazdu do Barcelony. Basia jednak martwi si o jego zdrowie i boi si wyjazdu do obcego kraju. Ma gosia prosi Marysi eby pojecha a razem z nimi
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
P ock. Telewizja Polska co roku organizuje wakacyjne koncerty plenerowe w ro nych miastach w Polsce. Jest to okazja do podzielenia si z innymi dobr energi i pos uchania muzyki na ywo. Na scenie pojawi si polskie i zagraniczne gwiazdy wykonuj ce muzyk rozrywkow . Wyst pi mi dzy innymi Cleo Edyta Gorniak Blue Cafe Roksana W giel Maryla Rodowicz SoundnGrace Zenek Martyniuk Weekend Boys i Thomas Anders. Pierwszy koncert odb dzie si 20 czerwca w Mr gowie. Fina zaplanowano na 29 sierpnia
23:35

Le niczowka
Majewski rozmawia z Karolem i poznaje szczego y z ycia Ewy. Nowacki czeka na Kowalskiego ktory za chwil ma opu ci szpital. Ryszard przeprasza koleg za to e nie pojecha z nim do warsztatu
Activate Live-Chat