OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
Jerzy Walerian Skolimowski. Bohaterem odcinka jest Jerzy Walerian Skolimowski (1907 - 1985) wio larz sternik trzykrotny olimpijczyk srebrny i br zowy medalista olimpijski z Los Angeles. Uko czy Wydzia u Architektury Politechniki Warszawskiej (1934). By asystentem na uniwersytecie dla o nierzy polskich w Winterthur (1941). Po wojnie przebywa na emigracji w Anglii. Jest wspo autorem projektu Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino (1944 - 45)
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Sztuczki
Tragikomische Sozialstudie aus Polen: Junge wartet auf einem Provinzbahnhof auf den Vater der die Familie einst verliess Der siebenjaehrige Stefek (Damian Ul) verbringt die meiste Zeit am Bahnhof einer polni-schen Kleinstadt in Schlesien. Dort wartet er auf seinen Vater der die Familie vor Jahren im Stich liess. Stefeks erwachsene Schwester Elka (Ewelina Walendziak) versucht ihn zu troesten. Eines Tages taucht ein Pendler auf den Stefek fuer seinen Vater haelt
04:15

Prasa donosi
Radio w II RP. Historia Polskiego Radia rozpoczyna si w 1925 roku. W kolejnym odcinku cyklu Prasa donosi przypomnienie jak rozwija a si radiofonia i jaka by a rola radia w tamtym czasie
04:25

Barwy szcz cia
Oliwka ogl da w Internecie zdj cia Kajtka i Lily. Jest za amana. Justin radzi jej aby rozsta a si z Kajtkiem. S awka prosi Jowit o zatrudnienie. Koledzy Gawrona wci mieszkaj u Justina
04:55

Kapitan Sowa na tropie
Trzecia r ka. Kapitan Sowa poszukuje zaginionej dziewczyny. Przypadkiemwpada na trop szajki przemytnikow dzie sztuki. TRZECIA R KA Serial kryminalny 28 min Polska 1965 Re yseria: Stanis aw BarejaScenariusz: Alojzy KaczanowskiAktorzy: Wies aw Go as Micha Szewczyk Kalina J drusik Bohdan azuka Bogus aw Sochnacki Ludwik Benoit Pola Raksa El bieta Czy ewska Krystyna Feldman Zygmunt Zintel i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Kmita proponuje Celinie prac w agencji detektywistycznej. Herman jest niezadowolony poniewa obawia si o bezpiecze stwo dziewczyny. Zeus domaga si podwy ki
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Mi o nad rozlewiskiem
Po rozstaniu z Januszem Gosia prze ywa trudne chwile. Cieszy si e Marysia pogodzi a si z Kub i uk ada sobie z nim ycie ale sama ma problemy poniewa t skni za Januszem
13:05

Mi o nad rozlewiskiem
Tomasz wpada na pomys wyjazdu do Barcelony. Basia jednak martwi si o jego zdrowie i boi si wyjazdu do obcego kraju. Ma gosia prosi Marysi eby pojecha a razem z nimi
14:00

Wiek w s u bie Deo Et Patriae
Film opowiada o znacz cym dla Polski stuletnim dziedzictwie i wspo czesno ci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jednejz najwa niejszych katolickich uczelni na wiecie. Jest to ywa dokumentalna opowie pe na unikalnej ikonografii i ta m przywo uj cych nieznane wydarzenia ktore wywar y wp yw na kszta t polskiej inteligencji katolickiej i Ko cio a na prze omie wiekow. W filmie zobaczymy wiele wybitnych postaci zwi zanych z uczelni przedstawicieli Ko cio a i wiadkow wietno ci KUL - u jak mi dzy innymi ks. rektor prof. Antoni D bi ski ks. prof. Micha Heller prof. Hanna Suchocka s. prof. Barbara Chyrowicz ks. prof. Andrzej Szostek Bohdan Borusewicz Maciej Sobieraj Leszek M dzik oraz abp Wojciech Polak prymas Polski i ks. abp Stanis aw Budzik metropolita lubelski
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Reksio
Reksio rozjemca. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:25

Reksio
Reksio pocieszyciel. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967-1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tkow opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem ktory poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
15:35

Pomys owy Dobromir
Zimowy ogrod. W ma ym domu wraz z dziadkiem i wsz dobylskim figlarnym ptakiem mieszka niezwykle uzdolniony ch opiec. Dobromir za wszelk cen chce ul y dziadkowi w ci kich pracach zwi zanych z naprawami w domu i upraw ogrodka. Ch opiec obserwuj c otoczenie i wykorzystuj c nieograniczon wyobra ni wymy la najdziwniejsze urz dzenia maj ce na celu usprawnienie i przyspieszenie prac. Dobromir wykorzystuje energi s oneczn do ogrzewania inspektu
16:00

Le niczowka
Bogdan dowiaduje si od lekarza e operacja Julii przebieg a zgodnie z planem. Prawniczka zaniedba a ]zdrowie i teraz musi stosowa si do zalece . Na razie Izdebskiej nie mo na odwiedza
16:30

Barwy szcz cia
Kmita proponuje Celinie prac w agencji detektywistycznej. Herman jest niezadowolony poniewa obawia si o bezpiecze stwo dziewczyny. Zeus domaga si podwy ki
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Zawi. W ku ni zjawiaj si rajtarzy. Potyczka ko czy si szcz liwie dla uciekinierow. Pu kownik Dowgird i Kacper przebrani w zdobyczne mundury ruszaj w dalsz drog na dwor krolewski
18:10

W rytmie disco
Kombi. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Ekstradycja
Ci ko ranny Halski trafia do mieszkania tajemniczej Krystyny. Tu powoli dochodzi do zdrowia. Mi dzy Olgierdem a jego gospodyni zaczyna rodzi si uczucie. Mimo to Halski nie rezygnuje z zamiaru dowiedzenia si czego wi cej o zagadkowej kobiecie. Tymczasem ma stara si odkry powi zania Fiduka z poszukiwanym przez UOP luksemburskim finansist Jeanem - Pierrem Mega. Kiedy wreszcie poznaje prawd jest ona tak wstrz saj ca e zarowno dziewczyna jak i Henio zaczynaj powa nie obawia si o swoje ycie. Serial sensacyjny 53 min Polska 1998 Re yseria: Wojciech Wojcik Scenariusz: Cezary Harasimowicz Wyst puj : Marek Kondrat Henryk Bista Janusz Gajos Witold S bicki Jolanta Fraszy ska Piotr Machalica Adam Ferency Marian Opania i inni
21:05

Ekstradycja
Sumar otrzymuje zadanie zlikwidowania dwoch wysokich rang urz dnikow administracji rz dowej. S oni ostatni przeszkod na drodze do przej cia przez Geobank Pa acu Kultury i Nauki oraz otaczaj cych go terenow. Zabojca uzyskuje nazwiska niewygodnych dostojnikow dzi ki skorumpowanemu ministrowi ktory nieuczciwie zarobione pieni dze zamierza przeznaczy na kosztown operacj ony. Halski opuszcza mieszkanie Krystyny w dramatycznych okoliczno ciach
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
23:30

Le niczowka
Bogdan dowiaduje si od lekarza e operacja Julii przebieg a zgodnie z planem. Prawniczka zaniedba a ]zdrowie i teraz musi stosowa si do zalece . Na razie Izdebskiej nie mo na odwiedza
Activate Live-Chat