OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Prasa donosi
Wielokulturowa II RP. W mi dzywojennej Polsce mieszkali nie tylko Polacy. W granicach odrodzonej Rzeczpospolitej zamieszkiwali te Litwini Ukrai cy ydzi Niemcy i wiele innych mniejszych grup narodowych
01:10

Wschod
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Muzycy. OM 117 MUZYCYW hali fabrycznej grupa muzyczna Fajfoklok odbywa prob przed konkursem. Dochodzi do spi cia mi dzy Bartkiem a Grzegorzem koleg z zespo u. Kilka dni po niej w sali widowiskowej trwa konkurs. Po imprezie muzycy Fajfoklokoraz konkurencyjnej kapeli Marabut spotykaj si w pubie. Ch opki z Krakowa szukaj zaczepki. Rafa zauwa a e jego dziewczyna Agata jest zainteresowana Bartkiem. Bartek odbiera telefon i po piesznie wychodzi. wiczy w samotno ci w fabryce. Nagle kto rozlewa benzyn i wznieca ogie . Fabryka p onie. Bartek jest uwi ziony. Trafia do szpitala z oparzeniami. Policjanci przes uchuj kolegow z zespo u Bartka oraz Agat . W rod nich brakuje Rafa a. Ks. Mateusz odwiedza pogorzelisko. Na miejscu znajduje m sk bransoletk . Nocul ustala e matka Bartka by a bita przez ojczyma ch opaka. Serial kryminalno - obyczajowy
03:30

Ojciec Mateusz
Znikaj ca asystentka. W restauracji u Goralskich trwa pokaz iluzjonisty Adamusa i jego ony Inki. Sztuczka znikaj ca asystentkanie przebiega zgodnie z planem. Inka znika naprawd . Zdenerwowany Adamus przerywa show. Trwaj poszukiwania kobiety. Adamus odbiera telefon i dowiaduje si e Inka zosta a uprowadzona. Porywacze daj z o eniaokupu w restauracji Goralskich. Zawiadomiona policja zjawia si na miejscu. W torebce ony w a ciciela funkcjonariusze znajduj komork z ktorej dzwonili sprawcy. Zaskoczona kobieta zostaje zatrzymana. Tymczasem policja namierza porywacza. Na miejscu zostaje zatrzymany pracownik Goralskiego Mariusz. W jednym z pomieszcze policjanci znajduj te zw oki Goralskiego. odc. 118 ZNIKAJ CA ASYSTENTKASerial kryminalny obyczajowy
04:15

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
04:25

Barwy szcz cia
Kmita proponuje Celinie prac w agencji detektywistycznej. Herman jest niezadowolony poniewa obawia si o bezpiecze stwo dziewczyny. Zeus domaga si podwy ki
04:55

Kapitan Sowa na tropie
Szanta ysta. Milicja prowadzi ledztwo w sprawie mierci niejakiego Smolaka. Kapitan Sowa odkrywa e zamordowany m czyzna by szanta yst . W tej sytuacji pierwszymi podejrzanymi staj si osoby przez niego nagabywane. SZANTA YSTA Serial kryminalny 25 min Polska 1965Re yseria: Stanis aw BarejaScenariusz: Alojzy KaczanowskiZdj cia: Franciszek K dzio kaAktorzy: Wies aw Go as Leon Niemczyk Aleksandra Kraso Renata Maklakiewicz Halina Taborska Anna Narowska
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Dukla. Dukla to malownicze miasteczko w po udniowo - wschodniej Polsce. Jest g ownym miejscem kultu w. Jana z Dukli. W osiemnastym wieku szczyci o si jedn z najpi kniejszych rezydencji magnackich. Dwa wieki po nej stoczonotu jedno z najkrwawszych star zbrojnych II wojny wiatowej na terenie Polski. Dukla s ynie z zabytkow historii oraz przepi knej przyrody. Zwiedzanie warto rozpocz od pa acu - niegdy najokazalszej magnackiej budowli w Dukli. Jej najwspanialsze czasy to XVIII wiek. Pa ac pierwotnie by renesansowym zamkiem wybudowanym w XVI wieku. Dukla swoj rozkwit zawdzi cza Jozefowi Wandalinowi Mniszech ktory by fundatorem miasta oraz tutejszych zabytkow. Jego syn przemieni budowl obronn w okaza y pa ac z rozleg ym ogrodem - takim jaki widzimy dzi . W Dukli mo na te pozna kultur emkowsk . Mi dzy 1945 i 1946 rokiem z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny by ego ZSRR cz ludno ci emkowskiej. Pozosta ych w ramach akcji Wis a wywieziono w 1947 rokuna Ziemie Zachodnie
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Anakonda -. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
11:30

Na sygnale
Dobra robota. Naprawd. Nowy probuje oczarowa pacjentk Joann . Okazuje si e Zosia ma we W oszech przyjaciela - Luigiego. Ratownicy zostaj wezwani do ch opaka ktory chce pope ni samobojstwo skacz c z dachu. Britney rusza do akcji
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Za marzenia
Anka ma nadziej e jej ojciec jako prawnik wyci gnie Bartka z aresztu. Zosia prosi o pomoc by ego kochanka Jacka Gorskiego. Tymczasem Soko w drodze na komisariat ucieka z radiowozu. Ch opakowi pomaga znajomy kibol - w podzi kowaniu za to e przygarn Niu ka ktory od razu proponuje Bartkowi by wyjecha z nim za granic . A w finale trojka przyjacio postanawia odnale antykwariusza ktoremu Soko ukrad monet i sp dza szalon noc na weselu. Serial obyczajowy komediowy
13:05

Za marzenia
Zosia b aga Anielaka by pozwoli jej wroci do pracy. Ponadto odkrywa e jej by y kochanek Jacek Gorski ma konto na portalu randkowym. Marta ona Gorskiego niespodziewanie zaprasza dziewczyn na kolacj . Bartek na pro b matki ledzi swojego ojca i przy apuje Soko a seniora gdy ten spotyka si z tajemnicz pani Asi . Anka postanawia wzi udzia w konkursie dla wiza ystek za namow Paw a ktory organizuje jej profesjonaln sesj zdj ciow . W finale trojka przyjacio musi ugasi ma y po ar. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2018Re yseria: Olga Chajdas ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna GoleniaMuzyka: Marek DziedzicAktorzy: Maja Bohosiewicz Piotr Nerlewski Anna Kaczmarczyk Marcin Perchu Miko aj Cie lak Iza Kuna Robert Krzy owski Piotr Ligenza Kamil Kula Paulina Chru ciel Jakub Mazurek Maja Bohosiewicz Anna Kaczmarczyk Piotr Nerlewski Paulina Chru ciel
14:00

Szansa na sukces. Opole 2022
Andrzej Korzy ski. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Wielka podro Bolka i Lolka
Powrot. Bolek i Lolek wyruszaj w podro dooko a wiata. Je li uda im si okr y glob w ci gu 80 dni czeka ich nagroda ustanowiona przez milionera - Phileasa Fogga. W zdobyciu 20 000 funtow w z ocie chce przeszkodzi ch opcom s uga spadkobiercy Fogga Jeremiasz. Proba porwania Bolka i Lolka czy nawet zamach na ich ycie nie udaj si . Mali w drowcy wyruszaj w podro pe n przygod a Jeremiaszowi nie pozostaje nic innego jak uda si ich tropem
15:30

Wielka podro Bolka i Lolka
Wyspa Bolka i Lolka. Bolek i Lolek wyruszaj w podro dooko a wiata. Je li uda im si okr y glob w ci gu 80 dni czeka ich nagroda ustanowiona przez milionera - Phileasa Fogga. W zdobyciu 20 000 funtow w z ocie chce przeszkodzi ch opcom s uga spadkobiercy Fogga Jeremiasz. Proba porwania Bolka i Lolka czy nawet zamach na ich ycie nie udaj si . Mali w drowcy wyruszaj w podro pe n przygod a Jeremiaszowi nie pozostaje nic innego jak uda si ich tropem
15:40

Wyprawa profesora G bki
Ucieczka Deszczowcow. Smok Wawelski profesor Baltazar G bka oraz kucharz Bartolini Bart omiej herbu Zielona Pietruszka wyruszaj w podro z Krakowa z zamiarem odnalezienia siedliska ar ocznych stworow niszcz cych plony. Deszczowcy przebywaj cy w podziemiach wawelskiego zamku pod nieobecno G bki i jego przyjacio wydostaj si z wi zienia
16:00

Zakochaj si w Polsce
Kra nik. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
16:30

Na sygnale
Dobra robota. Naprawd. Nowy probuje oczarowa pacjentk Joann . Okazuje si e Zosia ma we W oszech przyjaciela - Luigiego. Ratownicy zostaj wezwani do ch opaka ktory chce pope ni samobojstwo skacz c z dachu. Britney rusza do akcji
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Przeprawa. Pu kownik Dowgird pojedynkuje si z rotmistrzem Zaremb . D ugo wa si losy walki wreszcie pan Krzysztof zwyci a. Zostawia Zaremb ywego z szabl ale bez konia. Obaj z Kacpremruszaj w dalsz drog . W klasztorze w ktorym zatrzymuj si naodpoczynek dogania ich oddzia Knothego. Zbiegom pomagaj w drowni komedianci. Udaje im si wymkn z potrzasku i schroni w pobliskiej karczmie. Ale rajtarzy s tu tu . Serial przygodowy historyczny 50 min Polska 1973Re yseria: Andrzej KonicScenariusz: Ryszard PietruskiZdj cia: Antoni WojtowiczMuzyka: Waldemar KazaneckiAktorzy: Leonard Pietraszak Ryszard Pietruski Edmund Fetting Stanis aw Niwi ski Tadeusz Bia oszczy ski Anna Seniuk JanuszZakrze ski Jerzy Zelnik Mariusz Dmochowski Jozef Nalberczak Bronis aw Pawlik El bieta Starostecka i inni
18:15

W rytmie disco
Vox.
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15

Ratownicy
Atrakcj wyjazdu integracyjnego pracownikow du ej korporacji ma by przej cie mostem linowym nad przepa ci . Przepraw zabezpieczaj Hubert i To ka. Tamara umawia si ze Staszkiem w lokalu
21:10

Program rozrywkowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Dziewczyny ze Lwowa
Terapia szokowa. Polina jedzie do konsulatu we Lwowie aby ubiega si o Kart Polaka. Sprawa jest trudniejsza ni s dzi a. Wszystkie dokumenty wiadcz ce o tym e dziadek Poliny by Polakiem sp on y
23:25

Dziewczyny ze Lwowa
Karta Polaka. Polina jedzie do Lwowa eby nielegalnie zdoby Kart Polaka. Mecenas zaprasza Swiet na kolacj . Kolejny raz usi uje j przekona e powinna u niego zamieszka . Olia spotyka si z Denisem
Activate Live-Chat