OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Midnight News
00:40

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
00:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ekstradycja
Ci ko ranny Halski trafia do mieszkania tajemniczej Krystyny. Tu powoli dochodzi do zdrowia. Mi dzy Olgierdem a jego gospodyni zaczyna rodzi si uczucie. Mimo to Halski nie rezygnuje z zamiaru dowiedzenia si czego wi cej o zagadkowej kobiecie. Tymczasem ma stara si odkry powi zania Fiduka z poszukiwanym przez UOP luksemburskim finansist Jeanem - Pierrem Mega. Kiedy wreszcie poznaje prawd jest ona tak wstrz saj ca e zarowno dziewczyna jak i Henio zaczynaj powa nie obawia si o swoje ycie. Serial sensacyjny 53 min Polska 1998 Re yseria: Wojciech Wojcik Scenariusz: Cezary Harasimowicz Wyst puj : Marek Kondrat Henryk Bista Janusz Gajos Witold S bicki Jolanta Fraszy ska Piotr Machalica Adam Ferency Marian Opania i inni
03:35

Ekstradycja
Sumar otrzymuje zadanie zlikwidowania dwoch wysokich rang urz dnikow administracji rz dowej. S oni ostatni przeszkod na drodze do przej cia przez Geobank Pa acu Kultury i Nauki oraz otaczaj cych go terenow. Zabojca uzyskuje nazwiska niewygodnych dostojnikow dzi ki skorumpowanemu ministrowi ktory nieuczciwie zarobione pieni dze zamierza przeznaczy na kosztown operacj ony. Halski opuszcza mieszkanie Krystyny w dramatycznych okoliczno ciach
04:30

Na sygnale
Dobra robota. Naprawd. Nowy probuje oczarowa pacjentk Joann . Okazuje si e Zosia ma we W oszech przyjaciela - Luigiego. Ratownicy zostaj wezwani do ch opaka ktory chce pope ni samobojstwo skacz c z dachu. Britney rusza do akcji
04:55

Kapitan Sowa na tropie
pi cy nie k amie. Kapitan Sowa prowadzi spraw zabojstwa emeryta. ledztwoprzed u a si wykrycie sprawcy staje si coraz bardziej problematyczne. Dopiero drugie morderstwo pope nione na osobie ktor zna a pierwsza ofiara naprowadza oficera milicji na w a ciwy trop. Serial kryminalny 26 min Polska 1965Re yseria: Stanis aw BarejaAktorzy: Wies aw Go as Micha Szewczyk Kalina J drusik BohdanaMajda Krzysztof Chamiec Aleksander Fogiel Bohdan azuka Bogus awSochnacki Ludwik Benoit Pola Raksa El bieta Czy ewska KrystynaFeldman Zygmunt Zintel i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
06:55

Prasa donosi
Wojna polsko-bolszewicka. Tematem odcinka jest wojna polsko-bolszewicka - m.in. przyczyny wybuchu wojny oraz rola ktor odegrali polscy kryptolodzy w zwyci stwie w Bitwie Warszawskiej
07:05

Giganci historii
Unie polsko-litewskie. Od lu nego sojuszu do zap dow inkorporacyjnych i ca kowitego z czenia ktore jednak nie przetrwa o. Historia relacji polsko - litewskich pe na jest wielkich wizji politycznych przemy lanych strategii i bardzo osobistych interesow. Przez cztery wieki Polska i Litwa zbli a y si i oddala y od siebie. Zwi zek czy czasem tylko krol bywa y wspolne wa ne instytucje przekazywano sobie ziemie i przywileje. By y wspolne interesy a kiedy si ko czy y to zdarza y si i ostre konflikty. W historii unii polsko - litewskich jak w soczewce skupia si s owia skie braterstwo i s owia ska zapalczywo . Ten odcinek teleturnieju przybli y nam tamte czasy i temat unii polsko - litewskich
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:05

Jadzia
Ca a Warszawa czeka na mecz tenisowy z udzia em Jadwigi J druszewskiej. Sportowa firma Malicz zabiega by gwiazda tenisa zagra a ich rakiet . Konkurencja nie pro nuje
11:35

Program rozrywkowy
TVPOLONIA
12:05

Superksi ga
Cuda Jezusa. Prawdziwe cuda pochodz tylko od Boga. W momencie gdy Krzy zaczyna wierzy e tajemniczy uliczny magik (Mirakulus Cudotworca) posiada prawdziw moc Ksi ga Ksi g porywa dzieci do dawnej Galilei gdzie Jezus dokonuje prawdziwych cudow takich jak uzdrowienie kaleki uciszenie burzy na jeziorze i uwolnienie op tanego cz owieka. Podczas tej pe nej cudow przygody Krzy u wiadamia sobie e moc czynienia cudow pochodzi tylko od Boga. Kiedy wraca do domu bli ej przygl da si sprawie i odkrywabardzo sprytne ale te bardzo ludzkie sztuczki ktorych Mirakulus u y by oszuka swoj publiczno
12:30

Szale stwo Majki Skowron
K usownik. Ariel wspolnie z Bogdanem odkrywaj e poszukiwanym przez milicj k usownikiem jest Bendek. Ch opcy s oburzeni. Przecie to w a nie Bendek by tym ktory oskar y o k usownictwo ojca Bogdana. Tymczasem samopoczucie Majki znow si pogarsza. W tajemnicy przed dziewczyn Ariel jedzie do jej rodzicow. Uspokaja ich i prosi by ojciec Majki postara si j zrozumie . Dowodem jego wyrozumia o cima by og oszenie w gazecie na ktore dziewczyna czeka. Serial dla m odych widzow 30 min 9 odc. Polska 1976Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Aleksander MinkowskiZdj cia: Wies aw ZdortAktorzy: Marek Sikora Zuzanna Antoszkiewicz Czes aw Jaroszy ski Arkadiusz Bazak Krzysztof Kowalewski Boles aw P otnicki i inni
13:05

Ratownicy
Atrakcj wyjazdu integracyjnego pracownikow du ej korporacji ma by przej cie mostem linowym nad przepa ci . Przepraw zabezpieczaj Hubert i To ka. Tamara umawia si ze Staszkiem w lokalu
13:55

Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2019 Taneczny Przeboj Roku. Pierwszego dnia festiwalu gwiazdy muzyki dance i disco polo rywalizuj o tytu Tanecznego Przeboju Roku 2019. O to presti owe miano zawalcz : Zenon Martyniuk i Akcent After Party Extazy Top Girls Kordian Baby Full obuzy Andre Mejk Boys Classic MIG i Weekend. Gwiazd wieczoru b dzie zespo Pi kni i M odzi. Muzyka taneczna wi ci olbrzymie triumfy na polskich scenach. Piosenki do ta ca maj ogromn rzesz fanow w rod wszystkich grup wiekowych. Na scenie amfiteatru Kadzielnia w Kielcach spotkaj si najwi ksze tuzy tego gatunku z Polski i zagranicy. Multimedialna scenografia oraz znakomita oprawa graficzna i wietlna
14:50

Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce. Na scenie amfiteatru Kadzielnia zabrzmia y najlepsze muzyczne przeboje muzyki dance. Wyst pili m.in.: Boys Classic Weekend Akcent oraz Mejk. Muzyka taneczna wi ci olbrzymie triumfy na polskich scenach. Piosenki do ta ca maj ogromn rzesz fanow w rod wszystkich grup wiekowych. Gwiazdy disco polo i dance graj po kilkaset koncertow rocznie a ich piosenki maj wielomilionowe wy wietlenia w internecie
16:00

Przystanek slow food
Folwark Kamyk Bartelakow. Magazyn o niezwyk ych ludziach ocalaj cych tradycyjne produkty i potrawy ktorzy poznali prawdziwy smak ycia gdy zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. To tak e opowie o niezwyk ych zak tkach regionalnej Polski do ktorych warto dotrze by pozna pi kn (po)woln Polsk i prawdziwy smak ycia
16:30

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si na w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Za marzenia
Zosia chce wroci na studia podyplomowe ktore przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Gorski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjacio k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystow ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Soko akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytworni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy komediowy
18:10

Szansa na sukces. Opole 2022
Shakin Dudi. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc
19:10

Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Drogi wolno ci
Dziewczynka z zapa kami. ODCINEK 13. DZIEWCZYNKA Z ZAPA KAMIMaj 1926. W Lanckoronie mi dzy Kamilem i Lal trwa wojna. Anna probuje ratowa cork lecz sprawy wymykaj si spod kontroli. Alina szykuje si do wyjazdu do Warszawy na spotkanie z nowym korespondentem Janem Owiczem. Ale w redakcji wybucha jak bomba wiadomo e Doster sprzedaje Iskr Dembi skiemu. Wydaje si e przej cia przez IKC nie da si ju zahamowa . Redakcja strajkuje odmawiaj c dalszej pracy w niepewno ci. Marynia z trudem radzi sobie z tym ba aganem wci w ciek a na Szymona za to e j zdradzi . W stolicy w dniu przyjazdu Aliny trwaj ju walki. Sp dza dzie zamkni ta w hotelu z nieznajomym o imieniu Albert. Pod ich oknami walcz ze sob przeciwnicy i zwolennicy Pi sudskiego ktory powoli przejmuje w adz w mie cie. Serial historyczny
21:25

Na k opoty Bednarski
Z ote runo. Horst Filipiak prowadzi agencj Z ote Runo zajmuj c si oficjalnie rekrutacj osob zainteresowanych prac na plantacjach w Brazylii. W rzeczywisto ci jest to handel bia ymi niewolnikami
22:25

Na k opoty Bednarski
Statek nadziei. Prof. Zimmermann specjalista od fal radiowych planuje wyjecha z Gda ska ale nazi ci nie chc go wypu ci . Spraw yda interesuje si agentka Sonia ktora anga uje Bednarskiego do pomocy
23:30

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Szymon Wydra. Bohaterami cyklu s najbardziej znani kompozytorzy autorzy piosenek piosenkarze. Zaproszeni do studiaarty ci opowiadaj o swojej artystycznej drodze wspominaj najpopularniejsze i najpi kniejsze przeboje. Go ciem tego programu b dzie Szymon Wydra wokalista gitarzysta kompozytor poeta. Za o yciel i lider zespo u Carpe Diem. Finalista 1. edycji telewizyjnego konkursu wokalnego Idol gdzie zaj trzecie miejsce
Activate Live-Chat