OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Za marzenia
Bartek znow ma problemy w klubie gdy jedna z kelnerek Natalia niszczy przypadkiem drogi sprz t. Ch opak staje w obronie kole anki i bierze win na siebie a mened er od razu wybucha w ciek o ci . Soko probuje te pomoc Ance tak by pozosta a jednak w konkursie. Namawia Ing do rozmowyz Danielem producentem programu. Tymczasem Szymon prosi Ani by zast pi a jego charakteryzatork w teatrze w dniu premiery. Zosia poznaje przypadkiem Rafa a zbuntowanego nastolatka oraz ksi dza ktory stara si ch opakowi pomoc. Serial obyczajowy komediowy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Z oto dezerterow
Wywiad AK ustala e w jednym z odzkich bankow Niemcy przechowuj ogromne ilo ci z ota. Mog oby ono wspomoc podziemie. Dowodztwo chce zwerbowa do wspo pracy kasiarza ktory w a nie odsiaduje wyrok
04:10

Fajna Polska
Aktywne Podkarpacie. W kolejnym odcinku Fajnej Polski Latem Monika Mele i Przemek Toczek zabior widzow w podro pe n wyzwa - zwiedzamy bowiem Aktywne Podkarpacie. Bieszczadzka kolejka w skotorowa jezioro Solina i s ynna tamtejsza zapora wodna uroki Pola czyka oraz malowniczy Sanok gdzie mie ci si muzeum Zdzis awa Beksi skiego - wsz dzie tam Monikazabierze Przemka. Poka e mu nieznane dot d atrakcje tych znanych Polakom z ca ego wiata miejsc. Dziennikarze b d w drowa tak e gorskimi szlakami. Po oniny bieszczadzkie skrywaj ce wiele tajemnic stan si ich sprzymierze cem w odkrywaniu dzikiej pi knej przyrody. B d tak e eglowa na jachcie je dzi zabytkow drezyn w dkowa . Probowa przysmakow z regionalnej kuchni. Na fina za piewa gwiazda pochodz ca z tamtych stron pe na poetyckiego uroku pie niarka Antonina Krzyszto
05:00

Zakochaj si w Polsce
Kra nik. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Format teleturnieju opiera si na tym co widzowie lubi ogl da najbardziej. Du o pyta o ro nej skali trudno ci ktore sprawdzaj wiedz uczestnikow. Tym razem b d to pytania ktore dotycz zagadnie zwi zanych z Polsk . Pytania w tym programie b d rownie pocz tkiem rozmow o tematach jakich dotycz . JNaszym zadaniem b dzie poprzez gr zawodnikow rozwija i ugruntowywa wiedz widzow. Uczestnikom dajemy poczucie e w wielu momentach decyduj sami o rozgrywce. Podejmuj c decyzj to oni dodatkowo buduj napi cie w programie. Widzowie b d mogli oceni czy zrobili s usznie
06:30

Tyle lat..
Lublin ma d ug tradycj budowania tolerancji religijnej i ekumenizmu. Jest to miasto znajduj ce si na skrzy owaniuro nych kultur i religii. Przez wieki na tym terenie krzy owa y si prawos awie katolicyzm oraz judaizm. Tak e dzi cz sto mowi si o ekumenicznym Lublinie. W adze miasta ceni sobie ro norodno i wk ad poszczegolnych Ko cio ow w budowanie tradycji i kultury tego regionu. W Lublinie od wielu lat dzia a tak e parafia Ko cio a Polskokatolickiego pod wezwaniem Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny. Parafia jest po o ona w dekanacie lubelsko - che mskim diecezji warszawskiej. W 2022 roku b dzie obchodzi 85. rocznic swojego powstania. Program przedstawia histori i dzia alno i Parafii Polskokatolickiej w Lublinie
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:50

Pogoda - flesz
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30

Barwy szcz cia
Justin zabiera Zbrowsk na swoj imprez imieninow . W wake parku wykorzystuje okazj eby zbli y si do dziewczyny. Agata chce wzbudzi zazdro w Patryku
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Drogi wolno ci
Dziewczynka z zapa kami. ODCINEK 13. DZIEWCZYNKA Z ZAPA KAMIMaj 1926. W Lanckoronie mi dzy Kamilem i Lal trwa wojna. Anna probuje ratowa cork lecz sprawy wymykaj si spod kontroli. Alina szykuje si do wyjazdu do Warszawy na spotkanie z nowym korespondentem Janem Owiczem. Ale w redakcji wybucha jak bomba wiadomo e Doster sprzedaje Iskr Dembi skiemu. Wydaje si e przej cia przez IKC nie da si ju zahamowa . Redakcja strajkuje odmawiaj c dalszej pracy w niepewno ci. Marynia z trudem radzi sobie z tym ba aganem wci w ciek a na Szymona za to e j zdradzi . W stolicy w dniu przyjazdu Aliny trwaj ju walki. Sp dza dzie zamkni ta w hotelu z nieznajomym o imieniu Albert. Pod ich oknami walcz ze sob przeciwnicy i zwolennicy Pi sudskiego ktory powoli przejmuje w adz w mie cie. Serial historyczny
13:10

Osiecka
Agnieszka jest zakochana w Marku H asce. Chc c pomoc ukochanemu w osi gni ciu mi dzynarodowej s awy decyduje si przemyci jego opowiadania do paryskiej Kultury. Tymczasem H asko po rozmowie z Gomu k odwo uje ca akcj bo liczy na Nagrod Wydawcow. Osiecka prze ywa bolesne rozczarowanie. Czy dwiewybitne osobowo ci wielcy arty ci b d razem mimo przeciwno ci losu Serial biograficzny Re yseria: Micha Rosa Aktorzy: Eliza Rycembel (Agnieszka) Maria Pakulnis (Maria Osiecka) Jan Frycz (Wiktor Osiecki) J drzej Hycnar (Marek H asko) Barbara Garstka (El bieta Czy ewska) Wiktoria Gorodeckaja (Jozefina Pellegrini) Jerzy Giedroy (Mariusz Bonaszewski) Adam Turczyk (Jerzy Markuszewski) Jan Marczewski (Andrzej Jarecki) Marcin Januszkiewicz (Jaros aw Abramow) Mateusz Kmiecik (Wojciech Solarz)
14:05

ycie lasu. Ptaki
Film dokumentalny o ptakach yj cych w Polsce. W ci gu ostatnich stu lat z ziemi znikn o ok. pi miliardow ptakow. W Polsce gasn g uszce cietrzewie kraski podgorza ki rybo owy - eby wymieni tylko niektore gatunki. Nawet wroble i jasko ki staj si coraz rzadsze. Dobra wiadomo jest taka e sprawy wci jeszcze zale od nas. I chocia nie b dzie tak zawsze by mo e nied ugo to jednak dzisiaj jest jeszcze czas: na wspo odpowiedzialno wspo dzia anie wspo ycie na dobry wybor. Warto bli ej pozna ptaki ktore jeszcze yj w naszych lasach
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Kaktus. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:40

Wieczor z Wiadomirkiem
Krolowa Wiktoria. Talk-show ktory specjalnie dla najm odszych widzow prowadzi znany z anteny TVP ABC reporter Wiadomirek. W kolorowym studiu b d rownie jego dwaj zwariowani kuzyni z odleg ej czasoprzestrzeni. Pradomirki pojawi y si w naszych czasach dzi ki niezwyk emu wehiku owi czasu. I to dzi ki tej maszynie by o mo liwe zaproszenie do studia alchemika odwa nego naukowca z przesz o ci
15:50

Ale talent
Kolorowe bransoletki z drucika. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po kroku jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona Was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci. Taletula ma nie tylko talent ale ma te i styl! Dlatego bardzo dba o to by zawsze dobrze wygl da . Dzi poka e Wam jak stare druciki zamieni w wietne bransoletki. B dziecie zachwyceni jej wyobra ni i swoimi pracami
16:00

Le niczowka
Po nocy w namiocie probuje po raz kolejny dodzwoni si do Krzy ka. Ma jednak problemy ze z apaniem zasi gu. Gdy w ko cu mu si udaje okazuje si e telefon Majewskiego le y nieopodal w trawie
16:30

Barwy szcz cia
Justin zabiera Zbrowsk na swoj imprez imieninow . W wake parku wykorzystuje okazj eby zbli y si do dziewczyny. Agata chce wzbudzi zazdro w Patryku
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Czarna sakwa. Rajtarzy doganiaj Dowgirda i Kacpra w karczmie zmuszaj c ich do ucieczki. Pu kownik zostaje ranny. Kacper znajduje na drodze tajemnicz czarn sakw rezydenta elektorskiego
18:10

W rytmie disco
Kamil Bednarek. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
18:30

Informacje kulturalne
18:55

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
19:20

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Czas honoru
Z oty konwoj. Okazuje si e likwidacja Osma skiej by a b dem. Brodowicz przedstawia plan napadu na konwoj Fischera i Stocka. Krawiec daje W adkowi i Micha owi zgod na pomoc w uwolnieniu Marii
21:10

Czas honoru
Koniec i pocz tek. Jest maj 1945 roku. Losy rozdzielonych przez wojn bohaterow Janka W adka Bronka i Micha a krzy uj si ponownie za spraw pu kownika Wasilewskiego ideowego komunisty i wysokiego funkcjonariusza UB. Pewnego dnia pu kownik zostaje wezwany do Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego przed oblicze dyrektor Ady Lewi skiej. Ada zleca mu zadanie jak najszybszego uj cia wszystkich skoczkow angielskich przeszkolonych w czasie wojny w Anglii i zrzuconych do Polski
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Fajna Polska
Aktywne Podkarpacie. W kolejnym odcinku Fajnej Polski Latem Monika Mele i Przemek Toczek zabior widzow w podro pe n wyzwa - zwiedzamy bowiem Aktywne Podkarpacie. Bieszczadzka kolejka w skotorowa jezioro Solina i s ynna tamtejsza zapora wodna uroki Pola czyka oraz malowniczy Sanok gdzie mie ci si muzeum Zdzis awa Beksi skiego - wsz dzie tam Monikazabierze Przemka. Poka e mu nieznane dot d atrakcje tych znanych Polakom z ca ego wiata miejsc. Dziennikarze b d w drowa tak e gorskimi szlakami. Po oniny bieszczadzkie skrywaj ce wiele tajemnic stan si ich sprzymierze cem w odkrywaniu dzikiej pi knej przyrody. B d tak e eglowa na jachcie je dzi zabytkow drezyn w dkowa . Probowa przysmakow z regionalnej kuchni. Na fina za piewa gwiazda pochodz ca z tamtych stron pe na poetyckiego uroku pie niarka Antonina Krzyszto
23:30

Le niczowka
Po nocy w namiocie probuje po raz kolejny dodzwoni si do Krzy ka. Ma jednak problemy ze z apaniem zasi gu. Gdy w ko cu mu si udaje okazuje si e telefon Majewskiego le y nieopodal w trawie
Activate Live-Chat