OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Wielki test o lesie
Przed wakacjami chcemy zaprosi widzow TVP1 na Wielki Test o Lesie. W Polsce tereny le ne to popularne miejsce wypoczynku warto wi c wiedzie jak bezpiecznie si po nich porusza i sp dza aktywnie czas. A przy okazji dostrzec ro norodno drzew i innych ro lin wypatrze lady zwierz t czy gniazda ptakow poznaj c te ich zwyczaje. W programie poka emy rownie na czym polega codzienna praca le nika i zrownowa ona gospodarka le na oraz co wyj tkowego mo na zrobi z drewna. W studiu TVP na pytania jak zwykle b d odpowiada w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze. A widzowie b d mogli rozwi zywa test online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony. Program poprowadz Anna Popek i Przemys aw Babiarz
04:00

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Zbigniew Wodecki. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
04:25

Barwy szcz cia
Justin zabiera Zbrowsk na swoj imprez imieninow . W wake parku wykorzystuje okazj eby zbli y si do dziewczyny. Agata chce wzbudzi zazdro w Patryku
04:55

Kapitan Sowa na tropie
Numer IB 2968. W przedsi biorstwie Motozbyt dokonano napadu na kasjerk zrabowano znaczn sum pieni dzy. Po mudnym ledztwie kapitan Sowa aresztuje sprawc rozboju. NUMER IB - 2968Serial kryminalny 25 min Polska 1965Re yseria: Stanis aw BarejaScenariusz: Alojzy Kaczanowski (pseud.)Wyst puj : Wies aw Go as Micha Szewczyk Kalina J drusik Bohdana Majda Krzysztof Chamiec Aleksander Fogiel Bohdan azuka Bogus aw Sochnacki Ludwik Benoit Pola Raksa El bietaCzy ewska Krystyna Feldman Zygmunt Zintel i inni
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Okrasa amie przepisy
Szybki grill. Tym razem Karol Okrasa wyruszy nad pi kn wci dzik Biebrz i poka e widzom jak przygotowa potrawy z grilla. Za o enie jest takie aby ryba i mi so ktore trafi na ruszt nie sp dzi y tam d u ej ni minut
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30

Barwy szcz cia
2574Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: Orina Krajewska Emilia Warabida Rafa Ma lak Maciej Raniszewski Joanna Gle Wiktoria G siewska Natalia Sierzputowska Natalia Zambrzycka Konrad Skolimowski Hanna Klepacka Andrzej Popiel Celina po rozstaniu z Hermanem rzuca prac w klubie a po niej odwiedza Malwin . Nie ukrywa e uwa a j za swoj rywalk . Po imprezie Justina Agata rozkwita. Jest szcz liwa e Patryk poczu w ko cu uk ucie zazdro ci co od razu rozgrza o ich zwi zek. Oliwka z kolei musi podj decyzj czy rozsta si z Kajtkiemi zwi za z zainteresowanym ni Justinem. Broda dostaje w Szoku w asn rubryk . abcia jest za amana bo Gawron nagle z ni zrywa w a nie dlatego e ich historia trafi a do brukowcow w ca ej Polsce. Ukochana Ricardo odkrywa za to kto jest zdrajc i rusza do ataku
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Czas honoru
Z oty konwoj. Okazuje si e likwidacja Osma skiej by a b dem. Brodowicz przedstawia plan napadu na konwoj Fischera i Stocka. Krawiec daje W adkowi i Micha owi zgod na pomoc w uwolnieniu Marii
13:05

Czas honoru
Koniec i pocz tek. Jest maj 1945 roku. Losy rozdzielonych przez wojn bohaterow Janka W adka Bronka i Micha a krzy uj si ponownie za spraw pu kownika Wasilewskiego ideowego komunisty i wysokiego funkcjonariusza UB. Pewnego dnia pu kownik zostaje wezwany do Ministerstwa Bezpiecze stwa Publicznego przed oblicze dyrektor Ady Lewi skiej. Ada zleca mu zadanie jak najszybszego uj cia wszystkich skoczkow angielskich przeszkolonych w czasie wojny w Anglii i zrzuconych do Polski
14:05

Giganci historii
Major Henryk Dobrza ski Hubal. ycie i dzia alno. Wywodzi si ze starej polskiej arystokracji jako niepe noletni ch opak s u y w Legionach Pi sudskiego po niej walczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Major Henryk Dobrza ski Hubal b dzie bohaterem teleturnieju
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Przystanek historia
Wolne Zwi zki Zawodowe -. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Palcem po globusie. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:00

Le niczowka
Kasia przygotowuje niadanie. Gdy probuje wyja ni Konradowi dlaczego poprosi a mam by zosta a na noc Anna wchodzi do kuchni. Po wyj ciu Zuzi i Lesi skiego Anna przyznaje e straci a prac
16:30

Barwy szcz cia
2574Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: Orina Krajewska Emilia Warabida Rafa Ma lak Maciej Raniszewski Joanna Gle Wiktoria G siewska Natalia Sierzputowska Natalia Zambrzycka Konrad Skolimowski Hanna Klepacka Andrzej Popiel Celina po rozstaniu z Hermanem rzuca prac w klubie a po niej odwiedza Malwin . Nie ukrywa e uwa a j za swoj rywalk . Po imprezie Justina Agata rozkwita. Jest szcz liwa e Patryk poczu w ko cu uk ucie zazdro ci co od razu rozgrza o ich zwi zek. Oliwka z kolei musi podj decyzj czy rozsta si z Kajtkiemi zwi za z zainteresowanym ni Justinem. Broda dostaje w Szoku w asn rubryk . abcia jest za amana bo Gawron nagle z ni zrywa w a nie dlatego e ich historia trafi a do brukowcow w ca ej Polsce. Ukochana Ricardo odkrywa za to kto jest zdrajc i rusza do ataku
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Intryga. Krzysztof Dowgird jest ju w stolicy jednak wskutek intrygi obmy lonej przez Hollsteina zostaje aresztowany przez stra marsza kowsk . Kacper probuje zmobilizowa szlacht aby odbi pu kownika
18:15

W rytmie disco
Marysia Sadowska. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Laweciarze. Natalia uczestniczy w st uczce. Na miejscu zjawia si kilka wozow pomocy drogowych. Mi dzy w a cicielami holownikow dochodzi do sprzeczki. Natalia sk ada wyja nienia policji. W tym czasie znika jej samochod. Okazuje si e nielegalnie zosta odholowany przez firm Gronowskiego. Za wykupienie samochodu z parkingu Natalia musi s ono zap aci . Zg asza spraw na policj . W warsztacie Gronowskiego dochodzi do podpalenia. W mie cie toczy si regularna bitwa mi dzy konkuruj cymi ze soba w a cicielami pomocy drogowych. Natalia z Noculem bierze udzia w prowokacji. Udaje e popsu si jej samochod na drodze. Wzywa patrol. Na miejscu pojawia si pomoc drogowa Balcera. M czyzna nie ma licencji. Pada podejrzenie e w rod policjantowjest przekupiony informator. OM 119 LAWECIARZESerial kryminalny obyczajowy
21:10

Ojciec Mateusz
Niebezpieczne zwi zki. Trwaj Dni Sandomierza po czone z rozmaitymi atrakcjami. Zorganizowany podczas imprezy konkurs kulinarny wygrywa Radek Str k w a ciciel nowej w oskiej restauracji w mie cie. Mo ejko spotyka przyjacio k z dawnych lat Renat . Zaprasza j na kolacj do domu. Nast pnego dnia kto zg asza na policj zawiadomienie o odkryciu zw ok w rzece. Z dokumentow znalezionych przyofierze wynika e to Radek Str k. Nocul przes uchuje dziewczyn Radka anet . Na jaw wychodzi k otnia mi dzy wspolnikami o pieni dze ktore znikn y z konta. aneta spotyka si z Mateuszem. Okazuje si e Radek pracowa wcze niej w Mediolanie u niejakiego Stasiaka. Wspomina mu o SMS - ach z pogro kami. Karolina sprawdza bilingi telefonu Radka. Zabezpiecza te jego komputer. Ustala e kto korzysta z telefonu denata. Wspo rz dne sygna u wskazuj na mieszkanie Mo ejki. 120 NIEBEZPIECZNE ZWI ZKISerial kryminalno - obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Mi dzynarodowy Festiwal Zespo ow Cyga skich Romane Dyvesa. Gorzow Wielkopolski
Romane Dyvesa - najstarszy w Europie festiwal romski odbywa si nieprzerwanie od 1989 roku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Tworcow i Przyjacio Kultury Cyga skiej w Gorzowie Wielkopolskim a spiritus movens wydarzenia Edward D bicki muzyk poeta pisarz propagator kultury cyga skiej i polskiej. Festiwal wyro nia si poziomem muzycznych prezentacji. W 2022 roku w Gorzowie pojawi si zespo y z ca ej Europy. Na scenie zagraj : Terno D ambo Agustevo Orkiestra Sara Czureja Mr. arko Liza Kotylarenko Weronika Cury o i popularni arty ci scen polskich: Viki Gabor Ewelina Gabor Rafa Brzozowski Stanis aw Karpiel - Bu ecka
23:30

Le niczowka
Kasia przygotowuje niadanie. Gdy probuje wyja ni Konradowi dlaczego poprosi a mam by zosta a na noc Anna wchodzi do kuchni. Po wyj ciu Zuzi i Lesi skiego Anna przyznaje e straci a prac
Activate Live-Chat