OTR
Date
<
June 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polacy wiatu
Program przedstawia sylwetki i dzia alno Polakow ktorzy dokonali wa nych dla wiata odkry - w wiecie nauki i nie tylko
01:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ratownicy
Atrakcj wyjazdu integracyjnego pracownikow du ej korporacji ma by przej cie mostem linowym nad przepa ci . Przepraw zabezpieczaj Hubert i To ka. Tamara umawia si ze Staszkiem w lokalu
03:30

Drogi wolno ci
Dziewczynka z zapa kami. ODCINEK 13. DZIEWCZYNKA Z ZAPA KAMIMaj 1926. W Lanckoronie mi dzy Kamilem i Lal trwa wojna. Anna probuje ratowa cork lecz sprawy wymykaj si spod kontroli. Alina szykuje si do wyjazdu do Warszawy na spotkanie z nowym korespondentem Janem Owiczem. Ale w redakcji wybucha jak bomba wiadomo e Doster sprzedaje Iskr Dembi skiemu. Wydaje si e przej cia przez IKC nie da si ju zahamowa . Redakcja strajkuje odmawiaj c dalszej pracy w niepewno ci. Marynia z trudem radzi sobie z tym ba aganem wci w ciek a na Szymona za to e j zdradzi . W stolicy w dniu przyjazdu Aliny trwaj ju walki. Sp dza dzie zamkni ta w hotelu z nieznajomym o imieniu Albert. Pod ich oknami walcz ze sob przeciwnicy i zwolennicy Pi sudskiego ktory powoli przejmuje w adz w mie cie. Serial historyczny
04:25

Barwy szcz cia
2574Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Maria Czudowska Kin Tomasz WojtczukAktorzy: Orina Krajewska Emilia Warabida Rafa Ma lak Maciej Raniszewski Joanna Gle Wiktoria G siewska Natalia Sierzputowska Natalia Zambrzycka Konrad Skolimowski Hanna Klepacka Andrzej Popiel Celina po rozstaniu z Hermanem rzuca prac w klubie a po niej odwiedza Malwin . Nie ukrywa e uwa a j za swoj rywalk . Po imprezie Justina Agata rozkwita. Jest szcz liwa e Patryk poczu w ko cu uk ucie zazdro ci co od razu rozgrza o ich zwi zek. Oliwka z kolei musi podj decyzj czy rozsta si z Kajtkiemi zwi za z zainteresowanym ni Justinem. Broda dostaje w Szoku w asn rubryk . abcia jest za amana bo Gawron nagle z ni zrywa w a nie dlatego e ich historia trafi a do brukowcow w ca ej Polsce. Ukochana Ricardo odkrywa za to kto jest zdrajc i rusza do ataku
04:55

Przygody psa Cywila
Trudne dzieci stwo. Cywil przychodzi na wiat w Zak adzie Tresury Psow Milicyjnych. Jako nadliczbowy zostaje przeznaczony do u pienia. Sier ant milicji postanawia uratowa szczeniaka
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Australia Express
Australia Express w telegraficznym skrocie przedstawia wydarzenia z ycia Polonii w Australii
06:45

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
P ock. Telewizja Polska co roku organizuje wakacyjne koncerty plenerowe w ro nych miastach w Polsce. Jest to okazja do podzielenia si z innymi dobr energi i pos uchania muzyki na ywo. Na scenie pojawi si polskie i zagraniczne gwiazdy wykonuj ce muzyk rozrywkow . Wyst pi mi dzy innymi Cleo Edyta Gorniak Blue Cafe Roksana W giel Maryla Rodowicz SoundnGrace Zenek Martyniuk Weekend Boys i Thomas Anders. Pierwszy koncert odb dzie si 20 czerwca w Mr gowie. Fina zaplanowano na 29 sierpnia
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
2575Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Przemys aw JurekAktorzy: Wiktoria G siewska Natalia Sierzputowska Hanna Klepacka Ewelina Serafin Magdalena ak Jasper So tysiewicz Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Alessandro Curti Elzbieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski abcia zadomowi a si u Justina Jowity i S awki a do tego znajduje prac w lokalu Radka i Vincenzo. Kasia dostaje wiadomo o mierci Francesco W ocha z ktorym po trz sieniu ziemi zosta a uwi ziona pod gruzami. Gorka wyznaje ukaszowi e m czyzna powierzy jej wielki sekret. Justin wydzwania do Oliwki ktora jednak postanowi a przewietrzy g ow i wyjecha nad morze z dala od romantycznych pokus. Grzelakowie szykuj si do przeprowadzki do nowego domu w Borkach. Podczas spaceru z Hub Aleks znajduje w lesie kandydatk na kolejnego cz onka ich rodziny
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Laweciarze. Natalia uczestniczy w st uczce. Na miejscu zjawia si kilka wozow pomocy drogowych. Mi dzy w a cicielami holownikow dochodzi do sprzeczki. Natalia sk ada wyja nienia policji. W tym czasie znika jej samochod. Okazuje si e nielegalnie zosta odholowany przez firm Gronowskiego. Za wykupienie samochodu z parkingu Natalia musi s ono zap aci . Zg asza spraw na policj . W warsztacie Gronowskiego dochodzi do podpalenia. W mie cie toczy si regularna bitwa mi dzy konkuruj cymi ze soba w a cicielami pomocy drogowych. Natalia z Noculem bierze udzia w prowokacji. Udaje e popsu si jej samochod na drodze. Wzywa patrol. Na miejscu pojawia si pomoc drogowa Balcera. M czyzna nie ma licencji. Pada podejrzenie e w rod policjantowjest przekupiony informator. OM 119 LAWECIARZESerial kryminalny obyczajowy
13:05

Ojciec Mateusz
Niebezpieczne zwi zki. Trwaj Dni Sandomierza po czone z rozmaitymi atrakcjami. Zorganizowany podczas imprezy konkurs kulinarny wygrywa Radek Str k w a ciciel nowej w oskiej restauracji w mie cie. Mo ejko spotyka przyjacio k z dawnych lat Renat . Zaprasza j na kolacj do domu. Nast pnego dnia kto zg asza na policj zawiadomienie o odkryciu zw ok w rzece. Z dokumentow znalezionych przyofierze wynika e to Radek Str k. Nocul przes uchuje dziewczyn Radka anet . Na jaw wychodzi k otnia mi dzy wspolnikami o pieni dze ktore znikn y z konta. aneta spotyka si z Mateuszem. Okazuje si e Radek pracowa wcze niej w Mediolanie u niejakiego Stasiaka. Wspomina mu o SMS - ach z pogro kami. Karolina sprawdza bilingi telefonu Radka. Zabezpiecza te jego komputer. Ustala e kto korzysta z telefonu denata. Wspo rz dne sygna u wskazuj na mieszkanie Mo ejki. 120 NIEBEZPIECZNE ZWI ZKISerial kryminalno - obyczajowy
13:55

Pierwsza dama
Irena Szewi ska (24.05.1946-29.06.2018) by a lekkoatletk specjalizuj c si w biegach sprinterskich i skoku w dal. Nale a a do najbardziej utytu owanych polskich sportowcow i najlepszych lekkoatletek w historii gdy stan a na podium na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich podczas ktorych zdoby a 3 medale z ote 2 srebrne i 2 br zowe. By a te medalistk ME reprezentantk Polski w meczach mi dzypa stwowych i Pucharze Europy. Dzia a a w polskich i mi dzynarodowych organizacjach sportowych. Odznaczona w 2016 r. Orderem Or a Bia ego
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Rodzina Treflikow
K amstewko. Dziadkowie odpoczywaj w sanatorium. Treflik zostaje poproszony przez mamusi o dostarczenie przesy ki - prezentu dla dziadka. Paczka ma zosta wys ana poci giem. Niestety ch opiec dociera na miejsce za po no. Poci g odje d a. Treflik z powodu wstydu i strachu ucieka si do k amstwa ktore poci gnie za sob kolejne. Dzi ki temu zdarzeniu Treflik b dzie mia nauczk na przysz o . Nie nale y k ama gdy prawda i tak pr dzej czy po niej wyjdzie na jaw
15:25

Wiking Tappi
Obro cy wioski D binki. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjacio rownie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol ktory mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
15:40

Nela - ma a reporterka
Ma py tr by czyli nosacze. Razem z Nel widzowie rusz na poszukiwania jednych z naj mieszniejszych zwierz t na wiecie. Nosacze to ma py nazywane przez niektorych tr bami z uwagi na ich ogromne nosy i mieszne d wi ki ktore wydaj . Wraz z Nel widzowie b d w d ungli nawo ywali te zwierz ta
16:00

Le niczowka
Po kolejnej nocy sp dzonej w domu Kasi Anna szykuje si do powrotu do domu. Gdy ju ma wychodzi okazuje si e corka zamowi a dla niej domow wizyt lekarsk
16:30

Barwy szcz cia
2575Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz WallerScenariusz: Maciej Sobczyk Magdalena Fertacz Przemys aw JurekAktorzy: Wiktoria G siewska Natalia Sierzputowska Hanna Klepacka Ewelina Serafin Magdalena ak Jasper So tysiewicz Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Bartosz Gruchot Alessandro Curti Elzbieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski abcia zadomowi a si u Justina Jowity i S awki a do tego znajduje prac w lokalu Radka i Vincenzo. Kasia dostaje wiadomo o mierci Francesco W ocha z ktorym po trz sieniu ziemi zosta a uwi ziona pod gruzami. Gorka wyznaje ukaszowi e m czyzna powierzy jej wielki sekret. Justin wydzwania do Oliwki ktora jednak postanowi a przewietrzy g ow i wyjecha nad morze z dala od romantycznych pokus. Grzelakowie szykuj si do przeprowadzki do nowego domu w Borkach. Podczas spaceru z Hub Aleks znajduje w lesie kandydatk na kolejnego cz onka ich rodziny
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarne chmury
Pantomima. Po powrocie do Warszawy hetman Sobieski poleca uwolni pu kownika Dowgirda. Hollstein knuje now intryg . Doprowadza do pojedynku pana Krzysztofa ze szlachcicem Andrzejem ktory ginie w czasie walki
18:15

W rytmie disco
Justyna Steczkowska. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
18:30

Informacje kulturalne
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Mi o nad rozlewiskiem
S awek zmaga si z ro nymi w tpliwo ciami ale wie e chce by z Paul . Powoli dogaduje si z synem i coraz bardziej lubi sp dza z nim czas. Paula musi poradzi sobie z wizyt matki
21:10

Mi o nad rozlewiskiem
S awek niespodziewanie zostaje ojcem. Paula probuje zrozumie ca t histori pomi dzy S awkiem a Ilon (matk Rysia). Jest zazdrosna o jego przesz o . S awek ma dziecko ona jest w ci y z innym m czyzn . Czy jest zatem jakakolwiek szansa na stworzenie trwa ego zwi zku Basia i Tomasz wracaj z romantycznej wycieczki do Barcelony. Ka ka czeka na nich z ut sknieniem i przygotowuje le niczowk na ich przyjazd. Janusz leczy si z alkoholizmu. Pisze list do Ma gosi o tym jak t skni za ni i o tym jak bardzo ciesz go te wspolnie sp dzone chwile. Ma gosia jednak powoli zaczyna rozumie e jej yciemusi si zmieni . Niestety nie ma w nim miejsca dla Janusza. Postanawia wyjecha do Warszawy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Mi dzynarodowy Festiwal Zespo ow Cyga skich Romane Dyvesa. Gorzow Wielkopolski
Romane Dyvesa - najstarszy w Europie festiwal romski odbywa si nieprzerwanie od 1989 roku. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Tworcow i Przyjacio Kultury Cyga skiej w Gorzowie Wielkopolskim a spiritus movens wydarzenia Edward D bicki muzyk poeta pisarz propagator kultury cyga skiej i polskiej. Festiwal wyro nia si poziomem muzycznych prezentacji. W 2022 roku w Gorzowie pojawi si zespo y z ca ej Europy. Na scenie zagraj : Terno D ambo Agustevo Orkiestra Sara Czureja Mr. arko Liza Kotylarenko Weronika Cury o i popularni arty ci scen polskich: Viki Gabor Ewelina Gabor Rafa Brzozowski Stanis aw Karpiel - Bu ecka
23:30

Le niczowka
Po kolejnej nocy sp dzonej w domu Kasi Anna szykuje si do powrotu do domu. Gdy ju ma wychodzi okazuje si e corka zamowi a dla niej domow wizyt lekarsk
Activate Live-Chat